Evropska anketa o zdravju in zdravstvenem varstvu, 2007

Basic Study Information

ADP - IDNo: EHIS07
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_EHIS07_V1
Main author(s):
  • Nacionalni inštitut za javno zdravje
Data file producer:
NIJZ - Nacionalni inštitut za javno zdravje (Ljubljana, Slovenija; junij 2008)

Funding agency:

EUROSTAT Grant 2007: Support for the implementation of the European Health Interview Survey

Project number:

35100.2007.001-2007.514 (EUROSTAT Grant 2007: Support for the implementation of the European Health Interview Survey)

Series:
  • EHIS/Evropska anketa o zdravju in zdravstvenem varstvu

    Evropska anketa o zdravju in zdravstvenem varstvu (EHIS) zajema podatke iz vseh držav članic Evropske unije (EU) in se izvaja vsakih pet let v skladu z Uredbo 1338/2008 o statističnih podatkih Skupnosti v zvezi z javnim zdravjem ter zdravjem in varnostjo pri delu. Uporablja se kot vir podatkov za izračun pomembnih kazalnikov zdravstvene in socialne politike (npr. Kazalniki zdravja Evropske Skupnosti (ECHI)). Ker so izsledki raziskave mednarodno primerljivi, je možno identificirati tiste javnozdravstvene probleme, ki so za Slovenijo specifični. Raziskava je bila v evropskem merilu prvič izvedena v letu 2007, naslednja ponovitev v letih 2013-2015 (odvisno od držav), tretja ponovitev pa v letu 2019.

Study Content

Keywords ADP: zdravstveno stanje prebivalstva, determinante zdravja, zdravstveno varstvo, samoocena zdravja, kronična obolenja, fizične in senzorične funkcionalne omejitve, preventivni ukrepi, izpostavljenost dejavnikom tveganja, socialna opora, nezgodne poškodbe, samoplačniški stroški, droga

Keywords ELSST:
ZDRAVJE, ZDRAVSTVENE STORITVE, HOSPITALIZACIJA, UPORABA ZDRAVILA, BOLEZEN, ODSOTNOST Z DELA ZARADI BOLEZNI, KAJENJE, UŽIVANJE ALKOHOLA

Topic Classification CESSDA
ZDRAVSTVO - Splošno zdravstvo in počutje
ZDRAVSTVO - Skrb za zdravje
Topic Classification CERIF
Socialna medicina
Topic Classification ADP
DETERMINANTE ZDRAVJA
ZDRAVSTVENO STANJE
UPORABA ZDRAVSTVENIH STORITEV
SOCIODEMOGRAFSKE SPREMENLJIVKE


Abstract:

Anketa o zdravju in zdravstvenem stanju (EHIS) je študija, ki s pomočjo intervjujev na reprezentativnem vzorcu prebivalcev Slovenije, starih 15 let ali več, ugotavlja, kakšno je zdravstveno stanje prebivalcev, kako pogosto se uporabljajo različne zdravstvene storitve in kakšen je življenjski slog, povezan z zdravjem. Vprašanja v zvezi z zdravstvenim varstvom vključujejo dentalno, telesno in duševno zdravje/bolezni, fizične omejitve aktivnosti, uporabo zdravstvenih storitev in zdravil, življenjski slog (prehrana, telesna dejavnost, kajenje, alkohol). Tako se lahko oblikuje slika zdravja prebivalstva, ki omogoča identifikacijo prednostnih področij za oblikovanje bodočih programov za izboljšanje zdravja prebivalstva. Vprašalniku so bila dodana vprašanja, specifična za Slovenijo. Anketa je bila v Sloveniji prvič izvedena v letu 2007. Predvidoma se bo izvajala vsakih 5 let. Raziskavo je izvedel Nacionalni inštitut za javno zdravje, ki je pravni naslednik Inštituta za varovanje zdravja RS. Pri uporabi podatkov se priporoča pozorno sledenje vprašalnika, saj le-ta vsebuje veliko preskokov in pogojev.

Methodology


Collection date: 20. oktober 2007 - 25. november 2007
Date of production: 2008-06
Country: Slovenija
Geographic coverage:

Slovenija

Unit of analysis:

Posameznik

Universe:

Prebivalci Slovenije, stari 15 let ali več, ki živijo v zasebnih gospodinjstvih.

Excluded:

Institucionalizirani prebivalci.

Data collected by:

Nacionalni inštitut za javno zdravje

Sampling procedure:

Verjetnostno: sistematično slučajno

Verjetnostno: večstopenjsko

Verjetnostno: stratificirano

Vzorec je stratificiran dvostopenjski (PPS s ponavljanjem). Eksplicitno je bilo stratificirano po velikosti in tipu naselja, implicitno pa po statističnih regijah. Na prvi stopnji je bilo izbrano 425 vzorčnih enot (skupin popisnih okolišev), nato pa v vsaki izbrani vzorčni enoti po 8 oseb, starih 15 ali več. Končna velikost vzorca je bila 3387.

Mode of data collection:

Osebni intervju: PAPI

Vprašalnik za samoizpolnjevanje: papirnati

Samoanketiranje je bilo izvedeno v primeru vprašalnikov "Samoplačniški stroški" in "Kajene, alkohol, droge".

Weighting:

Uteževanje se je opravilo v sodelovanju s Statističnim Uradom RS. Podatki so bili uteženi zaradi neenakih verjetnosti izbora in neodgovora oseb, končna utež je kombinacija uteži zaradi vzorčnega načrta (design weight) in post-stratifikacijske uteži. Kriterijske spremenljivke so geografske ter demografske (spol in starostne skupine).

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Contact: Arhiv družboslovnih podatkov

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: Evropska anketa o zdravju in zdravstvenem varstvu, 2007 [Podatkovna datoteka]

File ID: F1

Author of Data file: Nacionalni inštitut za javno zdravje

Format: *.txt - TEKST

  • number of variables: 424
  • number of units: 2118

License: ccbync

Version: 09. marec 2021

Additional information:

a) Zaradi uskladitve z vprašalnikom smo tvorili duplikat spremenljivke V_GOSP z imenom ba1, ki se nahaja na začetku podatkovne datoteke. = To match data file to the questionnaire, we created a duplicate of the variable V_GOSP named ba1, which is located at the beginning of the data file. b) Pri pregledu gradiv smo ugotovili, da je v poročilu Eurostat navedenih 2117 enot, datoteka, ki jo hranimo v ADP pa vsebuje 2118 enot. = When reviewing the materials, we found that the Eurostat report lists 2117 units, while the data file stored in the ADP contains 2118 units.

Variable list

ZAP_ST zaporedna številka osebe

Zaporedna številka osebe

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2118 0 1 2118 1059.5 611.558

Valid range from 1 to 2118

ba1 Koliko oseb živi v vašem gospodinjstvu?

Koliko oseb živi v vašem gospodinjstvu?

Value 22 Frequency
1 1 oseba 207
2 2 513
3 3 508
4 4 564
5 5 208
6 6 76
7 7 ali več oseb 42
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2118 0 1 7 3.212

Valid range from 1 to 7

bb1 V kateri državi ste bili rojeni?

V kateri državi ste bili rojeni?

Value 31 Frequency
1 Slovenija 1895
2 druga država EU 38
3 država izven EU 185
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2118 0 1 3 1.193

Valid range from 1 to 3

ZAP_ST zaporedna številka osebe

Zaporedna številka osebe

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2118 0 1 2118 1059.5 611.558

Valid range from 1 to 2118

ba1 Koliko oseb živi v vašem gospodinjstvu?

Koliko oseb živi v vašem gospodinjstvu?

Value 2423 Frequency
1 1 oseba 207
2 2 513
3 3 508
4 4 564
5 5 208
6 6 76
7 7 ali več oseb 42
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2118 0 1 7 3.212

Valid range from 1 to 7

bb1 V kateri državi ste bili rojeni?

V kateri državi ste bili rojeni?

Value 3422 Frequency
1 Slovenija 1895
2 druga država EU 38
3 država izven EU 185
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2118 0 1 3 1.193

Valid range from 1 to 3

bb2 Kakšno je vaše državljanstvo?

Kakšno je vaše državljanstvo?

Value 4421 Frequency
1 Slovenija 2088
2 druga država EU 1
3 država izven EU 29
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2118 0 1 3 1.028

Valid range from 1 to 3

bb3 Kakšen je vaš formalni zakonski stan?

Kakšen je vaš formalni zakonski stan?

Value 5420 Frequency
1 Samski, nikoli poročen. 783
2 Poročen (všteta je tudi registrirana istospolna partnerska s 1071
3 Ovdovel in ne ponovno poročen. 172
4 Razvezan in ne ponovno poročen. 92
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2118 0 1 4

Valid range from 1 to 4

bb4 Ali živite s kom iz vašega gospodinjstva v partnerski skupnosti? Na vprašanje bb4 odgovarjajo samo tisti, ki ne živijo sami v tem gospodinjstvu.

Ali živite s kom iz vašega gospodinjstva v partnerski skupnosti?

Value 6419 Frequency
1 Da, v zakonski skupnosti. 1026
2 Da, vendar ne v zakonski skupnosti. 206
3 Ne. 678
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1910 208 1 3

Valid range from 1 to 3

bb5 Katero stopnjo javnoveljavne izobrazbe ste dosegli?

Katero stopnjo javnoveljavne izobrazbe ste dosegli?

Value 7418 Frequency
1 Brez šolske izobrazbe oz. nepopolna osnovna izobrazba, 1 - 3 15
2 Nepopolna osnovna izobrazba, 4 - 7 razredov. 64
3 Osnovna izobrazba. 519
4 Nižja ali srednja poklicna izobrazba. 393
5 Srednja strokovna izobrazba. 527
6 Srednja splošna izobrazba. 248
7 Višja strokovna izobrazba, višješolska izobrazba. 124
8 Visoka strokovna izobrazba. 58
9 Visoka univerzitetna izobrazba. 139
10 Specialistična povisokošolska izobrazba, magisterij. 29
11 Doktorat. 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2118 0 1 11

Valid range from 1 to 11

bb6 Kakšen je vaš trenutni zaposlitveni status? Naslednja vprašanja se nanašajo na vaš trenutni zaposlitveni status.

Kakšen je vaš trenutni zaposlitveni status?

Value 8417 Frequency
1 Zaposlen. 1005
2 Brezposelna oseba. 164
3 Dijak, študent, nadaljnje izobraževanje, neplačana delovna p 285
4 Upokojenec. 554
5 Trajno invalidna oseba. 20
6 Obvezno služenje v vojski ali skupnosti. 4
7 Gospodinja. 58
8 Drugo, kateri: 28
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2118 0 1 8

Valid range from 1 to 8

bb6x8 Drugo, kateri:

Kakšen je vaš trenutni zaposlitveni status? Drugo, kateri:

Value 9416 Frequency
GOSPODINJSKA POMOČNICA 1
INVALIDSKI POKOJ 1
INVALIDSKO UPOKOJEN 2
INVALIDSKO,UPOKOJENA 1
KMETOVALEC 7
NA SPIZU 1
PIZ 1
POL ZAPOSLEN, POL INVALIDSKO 1
POMAGAJOČI DRUŽINSKI ČLAN 1
SEZONSKI DELAVEC 1
SPIZ 4
VARSTVENI DELOVNI CENTER 1
VDC zakrita vrednost 1
kmetovalec 1
na čakanju za upokojitev 1
samostojni ustvarjalec v kulturi 1
status umetnika 1
učenec v OŠ 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28 0

bb7 Ali ste že kdaj delali za zaslužek (ste bili zaposleni)?

Ali ste že kdaj delali za zaslužek (ste bili zaposleni)?

Value 10415 Frequency
1 Da 698
2 Ne 415
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1113 1005 1 2

Valid range from 1 to 2

bb8 Ali delate (ste delali) kot zaposlen, samozaposlen ali kot pomagajoči družinski član?

Ali delate (ste delali) kot zaposlen, samozaposlen ali kot pomagajoči družinski član?

Value 11414 Frequency
1 Zaposlen 1577
2 Samozaposlen ali pomagajoči družinski član 126
Sysmiss 415
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1703 415

Valid range from 1 to 2

bb9 Kakšno vrsto delovne pogodbe imate (ste imeli)?

Kakšno vrsto delovne pogodbe imate (ste imeli)?

Value 12413 Frequency
1 Stalna zaposlitev / delovna pogodba za nedoločen čas. 1387
2 Zaposlitev za določen čas / delovna pogodba za določen čas. 190
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1577 541 1 2

Valid range from 1 to 2

bb10 Ali je (bila) vaša glavna sedanja (zadnja) zaposlitev za polni ali skrajšani delovni čas?

Ali je (bila) vaša glavna trenutna (zadnja) zaposlitev za polni ali skrajšani delovni čas?

Value 13412 Frequency
1 Polni delovni čas. 1627
2 Delni delovni čas. 75
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1702 416 1 2

Valid range from 1 to 2

bb12a Katera je osnovna dejavnost organizacije/podjetja, kjer delate (ste delali)? ŠIFRA

Katera je osnovna dejavnost organizacije/podjetja, kjer delate (ste delali) (npr.: kemikalije, ribolov, hotel/restavracija, zdravstveno in socialno delo ipd.)?

Value 14411 Frequency
1 Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo 48
2 Predelovalne dejavnosti, rudarstvo in druga industrija 638
3 Gradbeništvo 99
4 Trgovina, promet, informacijske in komunikacijske dejavnosti 416
5 Finančne in zavarovalniške dejavnosti 40
6 Poslovne dejavnosti in poslovanje z nepremičninami 109
7 Dejavnost javne uprave in obrmabe, izobraževanje, zdravstvo 273
8 Druge storitve 67
9 Neznani sektor 4
Sysmiss 424
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1694 424

Valid range from 1 to 9

ca1 Kakšno je vaše splošno zdravstveno stanje?

Kakšno je vaše splošno zdravstveno stanje?

Value 15410 Frequency
1 Zelo dobro. 455
2 Dobro. 865
3 Srednje. 568
4 Slabo. 179
5 Zelo slabo. 49
8 Ne vem 2
9 Ne želim odgovoriti 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2116 2 1 5

Valid range from 1 to 5

ca2 Ali imate kakšno dolgotrajno bolezen ali dolgotrajno zdravstveno težavo?

Ali imate kakšno dolgotrajno bolezen ali dolgotrajno zdravstveno težavo?

Value 16409 Frequency
1 Da. 789
2 Ne. 1324
8 Ne vem. 3
9 Ne želim odgovoriti. 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2113 5 1 2

Valid range from 1 to 2

ca3 V kolikšni meri ste zadnjih 6 mesecih ali dlje ovirani zaradi zdravstvenih težav pri običajnih aktivnostih?

V kolikšni meri ste zadnjih 6 mesecih ali dlje ovirani zaradi zdravstvenih težav pri običajnih aktivnostih?

Value 17408 Frequency
1 Zelo oviran. 198
2 Zmerno oviran. 568
3 Sploh nisem oviran. 1346
8 Ne vem. 6
9 Ne želim odgovoriti. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2112 6 1 3

Valid range from 1 to 3

cb1_a Ali imate oz. ste že kdaj imeli … - Astma Ali imate oz. ste že kdaj imeli katero izmed naslednjih bolezni ali bolezenskih stanj?

Astma (vključno z alergijsko obliko astme).

Value 18407 Frequency
1 Da. 127
2 Ne. 1989
8 Ne vem. 0
9 Ne želim odgovoriti. 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2116 2 1 2

Valid range from 1 to 2

cb2_a Ali je diagnozo te bolezni/stanja ugotovil zdravnik? - Astma Ali je diagnozo te bolezni/stanja ugotovil zdravnik?

Astma (vključno z alergijsko obliko astme).

Value 19406 Frequency
1 Da. 121
2 Ne. 6
8 Ne vem. 0
9 Ne želim odgovoriti. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
127 1991 1 2

Valid range from 1 to 2

cb3_a Ali ste imeli to bolezen/stanje v zadnjih 12 mesecih? - Astma Ali ste imeli to bolezen/stanje v zadnjih 12 mesecih?

Astma (vključno z alergijsko obliko astme).

Value 20405 Frequency
1 Da. 74
2 Ne. 46
8 Ne vem. 1
9 Ne želim odgovoriti. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
120 1998 1 2

Valid range from 1 to 2

cb1_b Ali imate oz. ste že kdaj imeli … - Kronični bronhitis, … Ali imate oz. ste že kdaj imeli katero izmed naslednjih bolezni ali bolezenskih stanj?

Kronični bronhitis, kronična obstruktivna pljučna bolezen, emfizem.

Value 21404 Frequency
1 Da. 127
2 Ne. 1988
8 Ne vem. 1
9 Ne želim odgovoriti. 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2115 3 1 2

Valid range from 1 to 2

cb2_b Ali je diagnozo te bolezni/stanja ugotovil zdravnik? - Kronični bronhitis, … Ali je diagnozo te bolezni/stanja ugotovil zdravnik?

Kronični bronhitis, kronična obstruktivna pljučna bolezen, emfizem.

Value 22403 Frequency
1 Da. 122
2 Ne. 5
8 Ne vem. 0
9 Ne želim odgovoriti. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
127 1991 1 2

Valid range from 1 to 2

cb3_b Ali ste imeli to bolezen/stanje v zadnjih 12 mesecih? - Kronični bronhitis, … Ali ste imeli to bolezen/stanje v zadnjih 12 mesecih?

Kronični bronhitis, kronična obstruktivna pljučna bolezen, emfizem.

Value 23402 Frequency
1 Da. 64
2 Ne. 58
8 Ne vem. 0
9 Ne želim odgovoriti. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
122 1996 1 2

Valid range from 1 to 2

cb1_c Ali imate oz. ste že kdaj imeli … - Srčni infarkt Ali imate oz. ste že kdaj imeli katero izmed naslednjih bolezni ali bolezenskih stanj?

Srčni infarkt (miokardni infarkt).

Value 24401 Frequency
1 Da. 48
2 Ne. 2068
8 Ne vem. 0
9 Ne želim odgovoriti. 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2116 2 1 2

Valid range from 1 to 2

cb2_c Ali je diagnozo te bolezni/stanja ugotovil zdravnik? - Srčni infarkt Ali je diagnozo te bolezni/stanja ugotovil zdravnik?

Srčni infarkt (miokardni infarkt).

Value 25400 Frequency
1 Da. 46
2 Ne. 2
8 Ne vem. 0
9 Ne želim odgovoriti. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
48 2070 1 2

Valid range from 1 to 2

cb3_c Ali ste imeli to bolezen/stanje v zadnjih 12 mesecih? - Srčni infarkt Ali ste imeli to bolezen/stanje v zadnjih 12 mesecih?

Srčni infarkt (miokardni infarkt).

Value 26399 Frequency
1 Da. 13
2 Ne. 33
8 Ne vem. 0
9 Ne želim odgovoriti. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
46 2072 1 2

Valid range from 1 to 2

cb1_d Ali imate oz. ste že kdaj imeli … - Koronarna srčna bolezen Ali imate oz. ste že kdaj imeli katero izmed naslednjih bolezni ali bolezenskih stanj?

Koronarna srčna bolezen (angina pektoris).

Value 27398 Frequency
1 Da. 111
2 Ne. 2002
8 Ne vem. 2
9 Ne želim odgovoriti. 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2113 5 1 2

Valid range from 1 to 2

cb2_d Ali je diagnozo te bolezni/stanja ugotovil zdravnik? - Koronarna srčna bolezen Ali je diagnozo te bolezni/stanja ugotovil zdravnik?

Koronarna srčna bolezen (angina pektoris).

Value 28397 Frequency
1 Da. 105
2 Ne. 6
8 Ne vem. 0
9 Ne želim odgovoriti. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
111 2007 1 2

Valid range from 1 to 2

cb3_d Ali ste imeli to bolezen/stanje v zadnjih 12 mesecih? - Koronarna srčna bolezen Ali ste imeli to bolezen/stanje v zadnjih 12 mesecih?

Koronarna srčna bolezen (angina pektoris).

Value 29396 Frequency
1 Da. 79
2 Ne. 25
8 Ne vem. 1
9 Ne želim odgovoriti. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
104 2014 1 2

Valid range from 1 to 2

cb1_e Ali imate oz. ste že kdaj imeli … - Zvišan krvni tlak Ali imate oz. ste že kdaj imeli katero izmed naslednjih bolezni ali bolezenskih stanj?

Zvišan krvni tlak (hipertenzija).

Value 30395 Frequency
1 Da. 564
2 Ne. 1549
8 Ne vem. 1
9 Ne želim odgovoriti. 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2113 5 1 2

Valid range from 1 to 2

cb2_e Ali je diagnozo te bolezni/stanja ugotovil zdravnik? - Zvišan krvni tlak Ali je diagnozo te bolezni/stanja ugotovil zdravnik?

Zvišan krvni tlak (hipertenzija).

Value 31394 Frequency
1 Da. 544
2 Ne. 19
8 Ne vem. 0
9 Ne želim odgovoriti. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
563 1555 1 2

Valid range from 1 to 2

cb3_e Ali ste imeli to bolezen/stanje v zadnjih 12 mesecih? - Zvišan krvni tlak Ali ste imeli to bolezen/stanje v zadnjih 12 mesecih?

Zvišan krvni tlak (hipertenzija).

Value 32393 Frequency
1 Da. 465
2 Ne. 79
8 Ne vem. 0
9 Ne želim odgovoriti. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
544 1574 1 2

Valid range from 1 to 2

cb1_f Ali imate oz. ste že kdaj imeli … - Možganska kap Ali imate oz. ste že kdaj imeli katero izmed naslednjih bolezni ali bolezenskih stanj?

Možganska kap (možganska krvavitev, možganska tromboza).

Value 33392 Frequency
1 Da. 35
2 Ne. 2080
8 Ne vem. 0
9 Ne želim odgovoriti. 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2115 3 1 2

Valid range from 1 to 2

cb2_f Ali je diagnozo te bolezni/stanja ugotovil zdravnik? - Možganska kap Ali je diagnozo te bolezni/stanja ugotovil zdravnik?

Možganska kap (možganska krvavitev, možganska tromboza).

Value 34391 Frequency
1 Da. 32
2 Ne. 3
8 Ne vem. 0
9 Ne želim odgovoriti. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
35 2083 1 2

Valid range from 1 to 2

cb3_f Ali ste imeli to bolezen/stanje v zadnjih 12 mesecih? - Možganska kap Ali ste imeli to bolezen/stanje v zadnjih 12 mesecih?

Možganska kap (možganska krvavitev, možganska tromboza).

Value 35390 Frequency
1 Da. 12
2 Ne. 20
8 Ne vem. 0
9 Ne želim odgovoriti. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
32 2086 1 2

Valid range from 1 to 2

cb1_g Ali imate oz. ste že kdaj imeli … - Revmatoidni artritis Ali imate oz. ste že kdaj imeli katero izmed naslednjih bolezni ali bolezenskih stanj?

Revmatoidni artritis (vnetje sklepov).

Value 36389 Frequency
1 Da. 258
2 Ne. 1853
8 Ne vem. 5
9 Ne želim odgovoriti. 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2111 7 1 2

Valid range from 1 to 2

cb2_g Ali je diagnozo te bolezni/stanja ugotovil zdravnik? - Revmatoidni artritis Ali je diagnozo te bolezni/stanja ugotovil zdravnik?

Revmatoidni artritis (vnetje sklepov).

Value 37388 Frequency
1 Da. 214
2 Ne. 44
8 Ne vem. 0
9 Ne želim odgovoriti. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
258 1860 1 2

Valid range from 1 to 2

cb3_g Ali ste imeli to bolezen/stanje v zadnjih 12 mesecih? - Revmatoidni artritis Ali ste imeli to bolezen/stanje v zadnjih 12 mesecih?

Revmatoidni artritis (vnetje sklepov).

Value 38387 Frequency
1 Da. 175
2 Ne. 38
8 Ne vem. 0
9 Ne želim odgovoriti. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
213 1905 1 2

Valid range from 1 to 2

cb1_h Ali imate oz. ste že kdaj imeli … - Osteoartritis Ali imate oz. ste že kdaj imeli katero izmed naslednjih bolezni ali bolezenskih stanj?

Osteoartritis (artroza, degenerativne bolezni sklepov).

Value 39386 Frequency
1 Da. 142
2 Ne. 1970
8 Ne vem. 2
9 Ne želim odgovoriti. 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2112 6 1 2

Valid range from 1 to 2

cb2_h Ali je diagnozo te bolezni/stanja ugotovil zdravnik? - Osteoartritis Ali je diagnozo te bolezni/stanja ugotovil zdravnik?

Osteoartritis (artroza, degenerativne bolezni sklepov).

Value 40385 Frequency
1 Da. 131
2 Ne. 11
8 Ne vem. 0
9 Ne želim odgovoriti. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
142 1976 1 2

Valid range from 1 to 2

cb3_h Ali ste imeli to bolezen/stanje v zadnjih 12 mesecih? - Osteoartritis Ali ste imeli to bolezen/stanje v zadnjih 12 mesecih?

Osteoartritis (artroza, degenerativne bolezni sklepov).

Value 41384 Frequency
1 Da. 115
2 Ne. 15
8 Ne vem. 0
9 Ne želim odgovoriti. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
130 1988 1 2

Valid range from 1 to 2

cb1_i Ali imate oz. ste že kdaj imeli … - Bolečina v križu … Ali imate oz. ste že kdaj imeli katero izmed naslednjih bolezni ali bolezenskih stanj?

Bolečina v križu ali druga kronična okvara hrbta.

Value 42383 Frequency
1 Da. 831
2 Ne. 1285
8 Ne vem. 0
9 Ne želim odgovoriti. 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2116 2 1 2

Valid range from 1 to 2

cb2_i Ali je diagnozo te bolezni/stanja ugotovil zdravnik? - Bolečina v križu … Ali je diagnozo te bolezni/stanja ugotovil zdravnik?

Bolečina v križu ali druga kronična okvara hrbta.

Value 43382 Frequency
1 Da. 590
2 Ne. 241
8 Ne vem. 0
9 Ne želim odgovoriti. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
831 1287 1 2

Valid range from 1 to 2

cb3_i Ali ste imeli to bolezen/stanje v zadnjih 12 mesecih? - Bolečina v križu … Ali ste imeli to bolezen/stanje v zadnjih 12 mesecih?

Bolečina v križu ali druga kronična okvara hrbta.

Value 44381 Frequency
1 Da. 471
2 Ne. 118
8 Ne vem. 0
9 Ne želim odgovoriti. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
589 1529 1 2

Valid range from 1 to 2

cb1_j Ali imate oz. ste že kdaj imeli … - Bolečina v vratu … Ali imate oz. ste že kdaj imeli katero izmed naslednjih bolezni ali bolezenskih stanj?

Bolečina v vratu ali druga kronična okvara vratu.

Value 45380 Frequency
1 Da. 424
2 Ne. 1691
8 Ne vem. 1
9 Ne želim odgovoriti. 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2115 3 1 2

Valid range from 1 to 2

cb2_j Ali je diagnozo te bolezni/stanja ugotovil zdravnik? - Bolečina v vratu … Ali je diagnozo te bolezni/stanja ugotovil zdravnik?

Bolečina v vratu ali druga kronična okvara vratu.

Value 46379 Frequency
1 Da. 314
2 Ne. 110
8 Ne vem. 0
9 Ne želim odgovoriti. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
424 1694 1 2

Valid range from 1 to 2

cb3_j Ali ste imeli to bolezen/stanje v zadnjih 12 mesecih? - Bolečina v vratu … Ali ste imeli to bolezen/stanje v zadnjih 12 mesecih?

Bolečina v vratu ali druga kronična okvara vratu.

Value 47378 Frequency
1 Da. 266
2 Ne. 48
8 Ne vem. 0
9 Ne želim odgovoriti. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
314 1804 1 2

Valid range from 1 to 2

cb1_k Ali imate oz. ste že kdaj imeli … - Sladkorna bolezen Ali imate oz. ste že kdaj imeli katero izmed naslednjih bolezni ali bolezenskih stanj?

Sladkorna bolezen.

Value 48377 Frequency
1 Da. 148
2 Ne. 1967
8 Ne vem. 1
9 Ne želim odgovoriti. 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2115 3 1 2

Valid range from 1 to 2

cb2_k Ali je diagnozo te bolezni/stanja ugotovil zdravnik? - Sladkorna bolezen Ali je diagnozo te bolezni/stanja ugotovil zdravnik?

Sladkorna bolezen.

Value 49376 Frequency
1 Da. 146
2 Ne. 2
8 Ne vem. 0
9 Ne želim odgovoriti. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
148 1970 1 2

Valid range from 1 to 2

cb3_k Ali ste imeli to bolezen/stanje v zadnjih 12 mesecih? - Sladkorna bolezen Ali ste imeli to bolezen/stanje v zadnjih 12 mesecih?

Sladkorna bolezen.

Value 50375 Frequency
1 Da. 134
2 Ne. 12
8 Ne vem. 0
9 Ne želim odgovoriti. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
146 1972 1 2

Valid range from 1 to 2

cb1_l Ali imate oz. ste že kdaj imeli … - Alergija Ali imate oz. ste že kdaj imeli katero izmed naslednjih bolezni ali bolezenskih stanj?

Alergija, kot npr. rinitis, očesno vnetje, dermatitis, alergija na hrano ali drugo (alergijska oblika astme je izkjučena).

Value 51374 Frequency
1 Da. 323
2 Ne. 1792
8 Ne vem. 0
9 Ne želim odgovoriti. 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2115 3 1 2

Valid range from 1 to 2

cb2_l Ali je diagnozo te bolezni/stanja ugotovil zdravnik? - Alergija Ali je diagnozo te bolezni/stanja ugotovil zdravnik?

Alergija, kot npr. rinitis, očesno vnetje, dermatitis, alergija na hrano ali drugo (alergijska oblika astme je izkjučena).

Value 52373 Frequency
1 Da. 272
2 Ne. 50
8 Ne vem. 1
9 Ne želim odgovoriti. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
322 1796 1 2

Valid range from 1 to 2

cb3_l Ali ste imeli to bolezen/stanje v zadnjih 12 mesecih? - Alergija Ali ste imeli to bolezen/stanje v zadnjih 12 mesecih?

Alergija, kot npr. rinitis, očesno vnetje, dermatitis, alergija na hrano ali drugo (alergijska oblika astme je izkjučena).

Value 53372 Frequency
1 Da. 170
2 Ne. 101
8 Ne vem. 1
9 Ne želim odgovoriti. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
271 1847 1 2

Valid range from 1 to 2

cb1_m Ali imate oz. ste že kdaj imeli … - Razjeda želodca ali dvanajstnika Ali imate oz. ste že kdaj imeli katero izmed naslednjih bolezni ali bolezenskih stanj?

Razjeda želodca ali dvanajstnika (ulkus).

Value 54371 Frequency
1 Da. 172
2 Ne. 1941
8 Ne vem. 1
9 Ne želim odgovoriti. 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2113 5 1 2

Valid range from 1 to 2

cb2_m Ali je diagnozo te bolezni/stanja ugotovil zdravnik? - Razjeda želodca ali dvanajstnika Ali je diagnozo te bolezni/stanja ugotovil zdravnik?

Razjeda želodca ali dvanajstnika (ulkus).

Value 55370 Frequency
1 Da. 160
2 Ne. 12
8 Ne vem. 0
9 Ne želim odgovoriti. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
172 1946 1 2

Valid range from 1 to 2

cb3_m Ali ste imeli to bolezen/stanje v zadnjih 12 mesecih? - Razjeda želodca ali dvanajstnika Ali ste imeli to bolezen/stanje v zadnjih 12 mesecih?

Razjeda želodca ali dvanajstnika (ulkus).

Value 56369 Frequency
1 Da. 88
2 Ne. 72
8 Ne vem. 0
9 Ne želim odgovoriti. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
160 1958 1 2

Valid range from 1 to 2

cb1_n Ali imate oz. ste že kdaj imeli … - Jetrna ciroza, motnje delovanja jeter Ali imate oz. ste že kdaj imeli katero izmed naslednjih bolezni ali bolezenskih stanj?

Jetrna ciroza, motnje delovanja jeter.

Value 57368 Frequency
1 Da. 29
2 Ne. 2086
8 Ne vem. 0
9 Ne želim odgovoriti. 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2115 3 1 2

Valid range from 1 to 2

cb2_n Ali je diagnozo te bolezni/stanja ugotovil zdravnik? - Jetrna ciroza, motnje delovanja jeter Ali je diagnozo te bolezni/stanja ugotovil zdravnik?

Jetrna ciroza, motnje delovanja jeter.

Value 58367 Frequency
1 Da. 27
2 Ne. 2
8 Ne vem. 0
9 Ne želim odgovoriti. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29 2089 1 2

Valid range from 1 to 2

cb3_n Ali ste imeli to bolezen/stanje v zadnjih 12 mesecih? - Jetrna ciroza, motnje delovanja jeter Ali ste imeli to bolezen/stanje v zadnjih 12 mesecih?

Jetrna ciroza, motnje delovanja jeter.

Value 59366 Frequency
1 Da. 15
2 Ne. 12
8 Ne vem. 0
9 Ne želim odgovoriti. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27 2091 1 2

Valid range from 1 to 2

cb1_o Ali imate oz. ste že kdaj imeli … - Rak Ali imate oz. ste že kdaj imeli katero izmed naslednjih bolezni ali bolezenskih stanj?

Rak (maligni tumor, vključena tudi levkemija in limfom).

Value 60365 Frequency
1 Da. 79
2 Ne. 2037
8 Ne vem. 0
9 Ne želim odgovoriti. 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2116 2 1 2

Valid range from 1 to 2

cb2_o Ali je diagnozo te bolezni/stanja ugotovil zdravnik? - Rak Ali je diagnozo te bolezni/stanja ugotovil zdravnik?

Rak (maligni tumor, vključena tudi levkemija in limfom).

Value 61364 Frequency
1 Da. 79
2 Ne. 0
8 Ne vem. 0
9 Ne želim odgovoriti. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
79 2039 1 1

Valid range from 1 to 2

cb3_o Ali ste imeli to bolezen/stanje v zadnjih 12 mesecih? - Rak Ali ste imeli to bolezen/stanje v zadnjih 12 mesecih?

Rak (maligni tumor, vključena tudi levkemija in limfom).

Value 62363 Frequency
1 Da. 31
2 Ne. 48
8 Ne vem. 0
9 Ne želim odgovoriti. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
79 2039 1 2

Valid range from 1 to 2

cb1_p Ali imate oz. ste že kdaj imeli … - Močen glavobol, migrena Ali imate oz. ste že kdaj imeli katero izmed naslednjih bolezni ali bolezenskih stanj?

Močen glavobol, migrena.

Value 63362 Frequency
1 Da. 329
2 Ne. 1784
8 Ne vem. 0
9 Ne želim odgovoriti. 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2113 5 1 2

Valid range from 1 to 2

cb2_p Ali je diagnozo te bolezni/stanja ugotovil zdravnik? - Močen glavobol, migrena Ali je diagnozo te bolezni/stanja ugotovil zdravnik?

Močen glavobol, migrena.

Value 64361 Frequency
1 Da. 216
2 Ne. 113
8 Ne vem. 0
9 Ne želim odgovoriti. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
329 1789 1 2

Valid range from 1 to 2

cb3_p Ali ste imeli to bolezen/stanje v zadnjih 12 mesecih? - Močen glavobol, migrena Ali ste imeli to bolezen/stanje v zadnjih 12 mesecih?

Močen glavobol, migrena.

Value 65360 Frequency
1 Da. 162
2 Ne. 53
8 Ne vem. 0
9 Ne želim odgovoriti. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
215 1903 1 2

Valid range from 1 to 2

cb1_r Ali imate oz. ste že kdaj imeli … - Motnje zadrževanja urina Ali imate oz. ste že kdaj imeli katero izmed naslednjih bolezni ali bolezenskih stanj?

Motnje zadrževanja urina, težave z delovanjem sečnega mehurja.

Value 66359 Frequency
1 Da. 202
2 Ne. 1914
8 Ne vem. 0
9 Ne želim odgovoriti. 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2116 2 1 2

Valid range from 1 to 2

cb2_r Ali je diagnozo te bolezni/stanja ugotovil zdravnik? - Motnje zadrževanja urina Ali je diagnozo te bolezni/stanja ugotovil zdravnik?

Motnje zadrževanja urina, težave z delovanjem sečnega mehurja.

Value 67358 Frequency
1 Da. 161
2 Ne. 41
8 Ne vem. 0
9 Ne želim odgovoriti. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
202 1916 1 2

Valid range from 1 to 2

cb3_r Ali ste imeli to bolezen/stanje v zadnjih 12 mesecih? - Motnje zadrževanja urina Ali ste imeli to bolezen/stanje v zadnjih 12 mesecih?

Motnje zadrževanja urina, težave z delovanjem sečnega mehurja.

Value 68357 Frequency
1 Da. 131
2 Ne. 30
8 Ne vem. 0
9 Ne želim odgovoriti. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
161 1957 1 2

Valid range from 1 to 2

cb1_s Ali imate oz. ste že kdaj imeli … - Kronična tesnobnost Ali imate oz. ste že kdaj imeli katero izmed naslednjih bolezni ali bolezenskih stanj?

Kronična tesnobnost.

Value 69356 Frequency
1 Da. 99
2 Ne. 2017
8 Ne vem. 0
9 Ne želim odgovoriti. 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2116 2 1 2

Valid range from 1 to 2

cb2_s Ali je diagnozo te bolezni/stanja ugotovil zdravnik? - Kronična tesnobnost Ali je diagnozo te bolezni/stanja ugotovil zdravnik?

Kronična tesnobnost.

Value 70355 Frequency
1 Da. 68
2 Ne. 31
8 Ne vem. 0
9 Ne želim odgovoriti. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
99 2019 1 2

Valid range from 1 to 2

cb3_s Ali ste imeli to bolezen/stanje v zadnjih 12 mesecih? - Kronična tesnobnost Ali ste imeli to bolezen/stanje v zadnjih 12 mesecih?

Kronična tesnobnost.

Value 71354 Frequency
1 Da. 62
2 Ne. 6
8 Ne vem. 0
9 Ne želim odgovoriti. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
68 2050 1 2

Valid range from 1 to 2

cb1_t Ali imate oz. ste že kdaj imeli … - Kronična depresija Ali imate oz. ste že kdaj imeli katero izmed naslednjih bolezni ali bolezenskih stanj?

Kronična depresija.

Value 72353 Frequency
1 Da. 90
2 Ne. 2024
8 Ne vem. 1
9 Ne želim odgovoriti. 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2114 4 1 2

Valid range from 1 to 2

cb2_t Ali je diagnozo te bolezni/stanja ugotovil zdravnik? - Kronična depresija Ali je diagnozo te bolezni/stanja ugotovil zdravnik?

Kronična depresija.

Value 73352 Frequency
1 Da. 81
2 Ne. 9
8 Ne vem. 0
9 Ne želim odgovoriti. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
90 2028 1 2

Valid range from 1 to 2

cb3_t Ali ste imeli to bolezen/stanje v zadnjih 12 mesecih? - Kronična depresija Ali ste imeli to bolezen/stanje v zadnjih 12 mesecih?

Kronična depresija.

Value 74351 Frequency
1 Da. 67
2 Ne. 14
8 Ne vem. 0
9 Ne želim odgovoriti. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
81 2037 1 2

Valid range from 1 to 2

cb1_u Ali imate oz. ste že kdaj imeli … - Druge duševne težave Ali imate oz. ste že kdaj imeli katero izmed naslednjih bolezni ali bolezenskih stanj?

Druge duševne težave.

Value 75350 Frequency
1 Da. 50
2 Ne. 2065
8 Ne vem. 1
9 Ne želim odgovoriti. 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2115 3 1 2

Valid range from 1 to 2

cb2_u Ali je diagnozo te bolezni/stanja ugotovil zdravnik? - Druge duševne težave Ali je diagnozo te bolezni/stanja ugotovil zdravnik?

Druge duševne težave.

Value 76349 Frequency
1 Da. 41
2 Ne. 9
8 Ne vem. 0
9 Ne želim odgovoriti. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
50 2068 1 2

Valid range from 1 to 2

cb3_u Ali ste imeli to bolezen/stanje v zadnjih 12 mesecih? - Druge duševne težave Ali ste imeli to bolezen/stanje v zadnjih 12 mesecih?

Druge duševne težave.

Value 77348 Frequency
1 Da. 35
2 Ne. 6
8 Ne vem. 0
9 Ne želim odgovoriti. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
41 2077 1 2

Valid range from 1 to 2

cb1_v Ali imate oz. ste že kdaj imeli … - Trajna poškodba Ali imate oz. ste že kdaj imeli katero izmed naslednjih bolezni ali bolezenskih stanj?

Trajna poškodba ali okvara zaradi posledic nezgode.

Value 78347 Frequency
1 Da. 210
2 Ne. 1905
8 Ne vem. 1
9 Ne želim odgovoriti. 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2115 3 1 2

Valid range from 1 to 2

cb2_v Ali je diagnozo te bolezni/stanja ugotovil zdravnik? - Trajna poškodba Ali je diagnozo te bolezni/stanja ugotovil zdravnik?

Trajna poškodba ali okvara zaradi posledic nezgode.

Value 79346 Frequency
1 Da. 201
2 Ne. 8
8 Ne vem. 1
9 Ne želim odgovoriti. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
209 1909 1 2

Valid range from 1 to 2

cb3_v Ali ste imeli to bolezen/stanje v zadnjih 12 mesecih? - Trajna poškodba Ali ste imeli to bolezen/stanje v zadnjih 12 mesecih?

Trajna poškodba ali okvara zaradi posledic nezgode.

Value 80345 Frequency
1 Da. 102
2 Ne. 98
8 Ne vem. 1
9 Ne želim odgovoriti. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
200 1918 1 2

Valid range from 1 to 2

cb1_z Ali imate oz. ste že kdaj imeli … - Druga dolgotrajna bolezen Ali imate oz. ste že kdaj imeli katero izmed naslednjih bolezni ali bolezenskih stanj?

Druga dolgotrajna bolezen, katera:

Value 81344 Frequency
1 Da. 249
2 Ne. 1861
8 Ne vem. 6
9 Ne želim odgovoriti. 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2110 8 1 2

Valid range from 1 to 2

cb2_z Ali je diagnozo te bolezni/stanja ugotovil zdravnik? - Druga dolgotrajna bolezen Ali je diagnozo te bolezni/stanja ugotovil zdravnik?

Druga dolgotrajna bolezen, katera:

Value 82343 Frequency
1 Da. 240
2 Ne. 8
8 Ne vem. 1
9 Ne želim odgovoriti. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
248 1870 1 2

Valid range from 1 to 2

cb3_z Ali ste imeli to bolezen/stanje v zadnjih 12 mesecih? - Druga dolgotrajna bolezen Ali ste imeli to bolezen/stanje v zadnjih 12 mesecih?

Druga dolgotrajna bolezen, katera:

Value 83342 Frequency
1 Da. 201
2 Ne. 38
8 Ne vem. 0
9 Ne želim odgovoriti. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
239 1879 1 2

Valid range from 1 to 2

cbzx Druga dolgotrajna bolezen, KATERA:

Druga dolgotrajna bolezen, katera:

Value 84341 Frequency
4 OPERACIJE NA KOLKU 1
45 let nazaj na pljučih 1
ANGINA 1
ANKILOZILAJOČI SPONDILITIS 1
ARITMIJA 1
ARITMIJA SRCA 1
Alzheimerjeva 1
BAKTERIJA NA PREBAVILIH 1
BOLEZEN LEDVIC 1
BOLEZEN ŠČITNICE 3
BOLEZNI OŽILJA 1
BOLEČE KOLENO 1
BOLEČI PRSTI 1
BOLEČINA V KOLENIH 1
BOLEČINA V UŠESIH,VRTOGLAVICA IN RAVNOTEŽJE 1
BOLEČINE V KOLENIH 1
BOLEČINE V SKLEPIH 1
BOLEČINE V ŽELODCU 1
BORELIJA 1
BORELIOZA 1
BREZ ENE LEDVICE 1
BREZ MOČI 1
CHRONOVA (IMUNSKA) BOLEZEN 1
CROHNOVA BOLEZEN 1
DEGENERACIJA NA OČECU,MREŽNICA 1
DEGENERATIVNA SPREMEMBA V OČEH 1
DEMENCA 1
DEMENCA-ZMERNA POZABLJIVOST 1
DESNO UHO 1
DIMENCA 1
DISLERSIJA 1
EPILEPSIJA 4
FIBROMIALGIJA 1
GLAVKOM 2
GOLŠAVOST 1
HEPATITIS 1
HEPATITIS C 1
HIPOTISEOZA 1
HOLESTEROL 1
HOLESTEROL-POVIŠAN 1
INFEKCIJSKA BOLEZEN 1
INVALID 1
IZRABA HRBTENICE 1
IŠIJAST,REVMA 1
KALCIJ V RAMI 1
KALCIMACIJA DOJK, TEŽAVE Z OŽILJEM 1
KEROZIJA OČESA 1
KILA 1
KILA, PRUH 1
KIRURŠKI POSEG 1
KOSTNA, PLJUČNA TUBERKULOZA 1
KRIŽNE VEZI 1
KRONIČNI MASTITIS 1
KRONIČNO VNETJE GRLA 1
KRČNE ŽILE 5
KRČNE ŽILE NA NOGAH 1
LEDVICE 1
LEDVIČNI BOLNIK 1
LEDVIČNO OBOLENJE 1
LEVO UHO - SLABO SLIŠI 1
LUSKAVICA 1
MENINGITIS 1
MIŠIČNA DISTROPIJA 1
MOTNJA SRČNE ZAKLOPKE 1
MOTNJE DELOVANJE ŠČITNICE 1
MULTIPLEKSKLEROZA 1
NABIRANJE VODE V PLJUČAH 1
NESPEČNOST 2
OBOLENJE UŠESA 1
OBRABA KOLKOV 1
OBRABA SKLEPOV 1
OBRABA ČELJUSTNEGA SKLEPA 1
ODVISNOST OD HEROINA 1
OKVARA KOLKA,VSTAVLJEN VZPODBUJEVALNIK 1
OKVARA LEDVIC 1
OKVARA NOG 1
OKVARA SLUHA 1
OKVARA ŠČITNICE 1
OP.ŽOLČNE KAMNE 1
OPERACIJA KOLKA-OBRABA 1
OPERACIJA KRČNIH ŽIL 1
OPERACIJA NA SRCU,ZAKLOPKA 1
OPERACIJA SIVE MRENE 1
ORABA KOLKOV 1
OSLABELOST LEDVIC,OBRABA KOLEN 1
OSLABELOST-KOSTNO MIŠIČNA 1
OSTEOPENIJA 1
OSTEOPOROZA 9
OČESNA KRVAVITEV OB PREVELIKI TEŽI 1
OČESNA MRENA 1
OŽILJE 5
OŽILJE NA N OGAH 1
OŽILJE ZAMAŠENO 1
PARKINSONOVA 2
PARKINSONOVA BOLEZEN 1
PLJUČNA EMBOLIJA 1
POVEČANJE PROSTATE 1
POVIŠAN HOLESTEROL 5
POVIŠAN HOLESTEROL,BOLEČINE V NOGAH 1
POVIŠANJE HOLESTEROLA 1
POŠKODBA GLEŽNJA 1
POŠKODBA NOGE 1
POŠKODBA RAME 1
PREBAVNE TEŽAVE 1
PRETRES MOŽGANOV 1
PRIROJENA SRČNA NAPAKA 1
PROBLEM Z OŽILJEM 1
PROSTATA 1
PROTIN 1
PSORIAZA 1
PUTIKA, SEČNA KISLINA 1
Parkinsonova 1
RAYNAUDOV FENOMEN 1
RAZTRGANA MREŽNICA 1
REVMA 1
Reinoldsov fenomen 1
SARKADIOZA 1
SEČNA KISLINA 1
SILVER RUSSEL 1
SIVA MRENA 3
SIVA MRENA NA OČESU 1
SLABO DELOVANJE ŠČITNICE 1
SLABŠI SLUH 1
SLEPOTA 1
SLINAVKA 1
SLINOVKA,IŠIJAS 1
SLUH-OKVARA 1
SPLETEK ŽIL NA JETRIH 1
SPONTANI SPLAV 1
SRČNA BOLEZEN 1
SRČNI SPODBUJEVALEC 1
TEŽAVE S ŠČITNICO 1
TEŽAVE Z DIHANJEM 1
TEŽAVE Z LEDVICAMI 1
TEŽAVE Z ŽELODCEM 8LET 1
TROMBOCITOPENIJA 1
TRVGECERODI 1
TUBERKULOZA 1
TUBERKULOZO 1
V UŠESIH,KRONIČNE BOLEČINE 1
VENSKE TEŽAVE 1
VNETJE LEDVIC,ŽILE 1
VNETJE ŠČITNICE 1
VNETJE ŽELODČNE SLUZNICE 1
VNETJE ŽIL NA NOGAH 1
VRTOGLAVICE 1
Z LEDVICAMI-CISTE 1
ZAKLOPKA NA SRCU SE NE ZAPIRA DOBRO,PROLAPS NA SRC 1
ZAMAŠENA VRATNA KUVOLIDA 1
ZAMENJANA ZAKLOPKA 1
ZLATENICA,PLJUČNICA 1
ZMANJŠANO DELOVANJE ŠČITNICE 1
ZVIŠAN HOLESTEROL 2
ZVIŠANA PRISOTNOST HOLESTEROLA 1
anavrizma aorte pred srcem 1
bolezen ožilja 1
borelija 1
chronova bolezen 1
cistični tumor v možganih (operacija) 1
ginekološke težave 1
glavkom 1
glivično obolenje 1
hemeroidi 1
holesterol povišan 1
klopni meningitis, borelioza 1
kožna bolezen 1
kronična endomenhioza - okvarjeno četrto vretence 1
krčne žile 1
ledvice, del. paraliza 1
miom na maternici 1
motnja delovanja ščitnice 1
naglušna oseba 1
nizek krvni tlak, ščitnica 1
nizek pritisk 1
okvara hrbtenice - 2 operaciji (diski 4, 5) 1
okvara oči od rojstva 1
okvara vida 1
osteoporoza 1
ožilje 1
pljučnica, oslovski kašelj 1
popuščanje srca 1
poškodbe veget. živčnega sistema 1
previsok holesterol 1
razširjeno srce - hipertologija 1
siva mrena 3
slabo spanje 1
slabovidnost 2
srčna bolezen 1
težave na ščitnici 1
težave z ušesom - gluhza na eno uho 1
tromboza 1
tumor 1
vnetje ledvic 1
znižan krvni tlak (hipotenzija) 1
zv.cel.IgE,konj.utik- topl.preobč. na glive 1
zvišan holesterol 1
črevesno obolenje 1
ŠČITNICA 5
ŠČITNICA MU NE DELUJE 1
ŠČITNICA, ARITMIJA SRCA 1
ŠČITNICA,ŽOLČNI KAMNI 1
ščitnica 1
ŽOLČ, REDČENJE KRVI 1
ŽOLČNI KAMNI 3
ŽOLČNI KAMNI, SLINAVKA 1
ŽOLČNIK 1
žile - krčne v žile 1
žilna tromboza 1
žolčna kamna 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
249 0

cc1_a Ali ste imeli v zadnjih 12 mesecih … - Prometna nezgoda. Ali ste imeli v zadnjih 12 mesecih nezgodo, pri kateri ste se poškodovali (lahko gre za zunanjo ali notranjo poškodbo)? [Poškodbe kot posledica zastrupitve in namerno poškodovanje drugih oseb je tudi vključeno.]

Prometna nezgoda.

Value 85340 Frequency
1 Da. 80
2 Ne. 2036
8 Ne vem. 1
9 Ne želim odgovoriti. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2116 2 1 2

Valid range from 1 to 2

cc2_a Ali ste obiskali zdravnika zaradi … - Prometna nezgoda. Ali ste imeli v zadnjih 12 mesecih nezgodo, pri kateri ste se poškodovali (lahko gre za zunanjo ali notranjo poškodbo)? [Poškodbe kot posledica zastrupitve in namerno poškodovanje drugih oseb je tudi vključeno.]

Prometna nezgoda.

Value 86339 Frequency
1 Da, obiskal sem zdravnika ali medicinsko sestro. 36
2 Da, obiskal sem oddelek nujne medicinske pomoči. 31
3 Ne nisem potreboval zdravstvene pomoči. 13
8 Ne vem. 0
9 Ne želim odgovoriti. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
80 2038 1 3

Valid range from 1 to 3

cc1_b Ali ste imeli v zadnjih 12 mesecih … - Nezgoda pri delu. Ali ste imeli v zadnjih 12 mesecih nezgodo, pri kateri ste se poškodovali (lahko gre za zunanjo ali notranjo poškodbo)? [Poškodbe kot posledica zastrupitve in namerno poškodovanje drugih oseb je tudi vključeno.]

Nezgoda pri delu.

Value 87338 Frequency
1 Da. 86
2 Ne. 2030
8 Ne vem. 1
9 Ne želim odgovoriti. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2116 2 1 2

Valid range from 1 to 2

cc2_b Ali ste obiskali zdravnika zaradi … - Nezgoda pri delu. Ali ste imeli v zadnjih 12 mesecih nezgodo, pri kateri ste se poškodovali (lahko gre za zunanjo ali notranjo poškodbo)? [Poškodbe kot posledica zastrupitve in namerno poškodovanje drugih oseb je tudi vključeno.]

Nezgoda pri delu.

Value 88337 Frequency
1 Da, obiskal sem zdravnika ali medicinsko sestro. 44
2 Da, obiskal sem oddelek nujne medicinske pomoči. 32
3 Ne nisem potreboval zdravstvene pomoči. 10
8 Ne vem. 0
9 Ne želim odgovoriti. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
86 2032 1 3

Valid range from 1 to 3

cc1_c Ali ste imeli v zadnjih 12 mesecih … - Nezgoda v šoli. Ali ste imeli v zadnjih 12 mesecih nezgodo, pri kateri ste se poškodovali (lahko gre za zunanjo ali notranjo poškodbo)? [Poškodbe kot posledica zastrupitve in namerno poškodovanje drugih oseb je tudi vključeno.]

Nezgoda v šoli.

Value 89336 Frequency
1 Da. 12
2 Ne. 2104
8 Ne vem. 1
9 Ne želim odgovoriti. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2116 2 1 2

Valid range from 1 to 2

cc2_c Ali ste obiskali zdravnika zaradi … - Nezgoda v šoli. Ali ste imeli v zadnjih 12 mesecih nezgodo, pri kateri ste se poškodovali (lahko gre za zunanjo ali notranjo poškodbo)? [Poškodbe kot posledica zastrupitve in namerno poškodovanje drugih oseb je tudi vključeno.]

Nezgoda v šoli.

Value 90335 Frequency
1 Da, obiskal sem zdravnika ali medicinsko sestro. 9
2 Da, obiskal sem oddelek nujne medicinske pomoči. 3
3 Ne nisem potreboval zdravstvene pomoči. 0
8 Ne vem. 0
9 Ne želim odgovoriti. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12 2106 1 2

Valid range from 1 to 3

cc1_d Ali ste imeli v zadnjih 12 mesecih … - Nezgoda doma ali v prostem času. Ali ste imeli v zadnjih 12 mesecih nezgodo, pri kateri ste se poškodovali (lahko gre za zunanjo ali notranjo poškodbo)? [Poškodbe kot posledica zastrupitve in namerno poškodovanje drugih oseb je tudi vključeno.]

Nezgoda doma ali v prostem času.

Value 91334 Frequency
1 Da. 157
2 Ne. 1959
8 Ne vem. 1
9 Ne želim odgovoriti. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2116 2 1 2

Valid range from 1 to 2

cc2_d Ali ste obiskali zdravnika zaradi … - Nezgoda doma ali v prostem času. Ali ste imeli v zadnjih 12 mesecih nezgodo, pri kateri ste se poškodovali (lahko gre za zunanjo ali notranjo poškodbo)? [Poškodbe kot posledica zastrupitve in namerno poškodovanje drugih oseb je tudi vključeno.]

Nezgoda doma ali v prostem času.

Value 92333 Frequency
1 Da, obiskal sem zdravnika ali medicinsko sestro. 70
2 Da, obiskal sem oddelek nujne medicinske pomoči. 59
3 Ne nisem potreboval zdravstvene pomoči. 27
8 Ne vem. 1
9 Ne želim odgovoriti. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
156 1962 1 3

Valid range from 1 to 3

cd1 Ali ste imeli v zadnjih 12 mesecih kakšno bolezen?

Ali ste imeli v zadnjih 12 mesecih kakšno bolezen?

Value 93332 Frequency
1 Da. 593
2 Ne. 1109
8 Ne vem. 2
9 Ne želim odgovoriti. 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1702 416 1 2

Valid range from 1 to 2

cd2 Ali je to bolezen povzročilo ali poslabšalo delo, ki ga opravljate oz. ste ga opravljali v preteklosti?

Ali je to bolezen povzročilo ali poslabšalo delo, ki ga opravljate oz. ste ga opravljali v preteklosti?

Value 94331 Frequency
1 Da. 230
2 Ne. 345
8 Ne vem. 18
9 Ne želim odgovoriti. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
575 1543 1 2

Valid range from 1 to 2

ce1 Ali ste bili v zadnjih 12 mesecih odsotni z dela zaradi zdravstvenih težav? Če je ce1=2, 8 ali 9, sledi preskok na sklop cf.

Ali ste bili v zadnjih 12 mesecih odsotni z dela zaradi zdravstvenih težav?

Value 95330 Frequency
1 Da. 376
2 Ne. 627
8 Ne vem. 1
9 Ne želim odgovoriti. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1003 1115 1 2

Valid range from 1 to 2

ce2 Koliko dni v zadnjih 12 mesecih ste bili odsotni z dela zaradi zdravstvenih težav?

Koliko dni v zadnjih 12 mesecih ste bili odsotni z dela zaradi zdravstvenih težav?

Value 96329 Frequency
1 1 - 7 dni 166
2 8 - 14 dni 63
3 15 - 30 dni 67
4 31 - 180 dni 60
5 nad 180 dni 17
8 Ne vem 2
9 Ne želim odgovoriti 1
Sysmiss 1742
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
373 1745

Valid range from 1 to 5

cf1 Ali nosite očala ali kontaktne leče? Prosim, da zdaj razmislite o vsakodnevnih okoliščinah. Ne upoštevajte občasnih težav.

Ali nosite očala ali kontaktne leče?

Value 97328 Frequency
1 Da 1139
2 Ne 979
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2118 0

Valid range from 1 to 2

cf2 Ali lahko berete časopisni tisk?

Ali lahko berete časopisni tisk?

Value 98327 Frequency
1 Da, brez težav 1723
2 Z manjšimi težavami 290
3 Z večjimi težavami 67
4 Sploh ne 38
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2118 0

Valid range from 1 to 4

cf3 Ali lahko vidite obraz nekoga na 4-metrski razdalji (čez cesto)?

Ali lahko vidite obraz nekoga na 4-metrski razdalji (čez cesto)?

Value 99326 Frequency
1 Da, brez težav 1890
2 Z manjšimi težavami 172
3 Z večjimi težavami 37
4 Sploh ne 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2118 0

Valid range from 1 to 4

cf4 Ali uporabljate slušni pripomoček?

Value 100325 Frequency
1 Da 100
2 Ne 2018
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2118 0

Valid range from 1 to 2

cf5 Ali lahko slišite govorjeno v pogovoru z več ljudmi?

Ali lahko slišite govorjeno v pogovoru z več ljudmi?

Value 101324 Frequency
1 Da, brez težav 1817
2 Z manjšimi težavami 221
3 Z večjimi težavami 61
4 Sploh ne 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2118 0

Valid range from 1 to 4

cf6 Ali lahko prehodite 500 metrov po ravnem brez palice, drugega pripomočka za hojo ali pomoči?

Ali lahko prehodite 500 metrov po ravnem brez palice, drugega pripomočka za hojo ali pomoči?

Value 102323 Frequency
1 Da, brez težav. 1927
2 Z manjšimi težavami. 90
3 Z večjimi težavami. 31
4 Sploh ne. 69
8 Ne vem. 0
9 Ne želim odgovoriti. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2117 1 1 4

Valid range from 1 to 4

cf7 Ali lahko hodite navzgor in navzdol po stopnicah brez palice, drugega pripomočka za hojo, …?

Ali lahko hodite navzgor in navzdol po stopnicah brez palice, drugega pripomočka za hojo, pomoči ali uporabe stopniščne ograje?

Value 103322 Frequency
1 Da, brez težav. 1808
2 Z manjšimi težavami. 161
3 Z večjimi težavami. 75
4 Sploh ne. 72
8 Ne vem. 1
9 Ne želim odgovoriti. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2116 2 1 4

Valid range from 1 to 4

cf8 Ali se lahko sklonite in pokleknete brez pripomočkov ali pomoči?

Ali se lahko sklonite in pokleknete brez pripomočkov ali pomoči?

Value 104321 Frequency
1 Da, brez težav. 1752
2 Z manjšimi težavami. 169
3 Z večjimi težavami. 110
4 Sploh ne. 87
8 Ne vem. 0
9 Ne želim odgovoriti. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2118 0 1 4

Valid range from 1 to 4

cf9 Ali lahko v rokah nosite nakupovalno vrečko težko 5 kilogramov, vsaj 10 metrov brez pripomočkov ali pomoči?

Ali lahko v rokah nosite nakupovalno vrečko, težko 5 kilogramov, vsaj 10 metrov brez pripomočkov ali pomoči?

Value 105320 Frequency
1 Da, brez težav. 1840
2 Z manjšimi težavami. 126
3 Z večjimi težavami. 53
4 Sploh ne. 98
8 Ne vem. 0
9 Ne želim odgovoriti. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2117 1 1 4

Valid range from 1 to 4

cf10 Ali lahko uporabljate prste tako, da brez težav primete majhen predmet, na primer pisalo, …?

Ali lahko uporabljate prste tako, da brez težav primete majhen predmet, na primer pisalo, brez kakršnih koli pripomočkov?

Value 106319 Frequency
1 Da, brez težav. 1980
2 Z manjšimi težavami. 102
3 Z večjimi težavami. 30
4 Sploh ne. 6
8 Ne vem. 0
9 Ne želim odgovoriti. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2118 0 1 4

Valid range from 1 to 4

cf11 Ali lahko odgriznete in prežvečite trdo hrano, na primer čvrsto jabolko, brez kakršnih koli pripomočkov?

Ali lahko odgriznete in prežvečite trdo hrano, na primer čvrsto jabolko, brez kakršnih koli pripomočkov (npr. zobne proteze)?

Value 107318 Frequency
1 Da, brez težav. 1701
2 Z manjšimi težavami. 133
3 Z večjimi težavami. 86
4 Sploh ne. 198
8 Ne vem. 0
9 Ne želim odgovoriti. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2118 0 1 4

Valid range from 1 to 4

cg1a Ali imate običajno težave pri izvajanju katere izmed spodaj navedenih aktivnostih? A-Hranjenje Ali imate običajno težave pri izvajanju katere izmed spodaj navedenih aktivnostih?

Hranjenje.

Value 108317 Frequency
1 Ne, nimam težav. 2055
2 Da, imam manjše težave. 41
3 Da, imam večje težave. 19
4 Sam tega ne morem opraviti. 3
8 Ne vem. 0
9 Ne želim odgovoriti. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2118 0 1 4

Valid range from 1 to 4

cg1b Ali imate običajno težave pri izvajanju katere izmed spodaj navedenih aktivnostih? B-Leganje/sedanje in vstaj Ali imate običajno težave pri izvajanju katere izmed spodaj navedenih aktivnostih?

Leganje/sedanje in vstajanje s postelje ali stola.

Value 109316 Frequency
1 Ne, nimam težav. 1857
2 Da, imam manjše težave. 187
3 Da, imam večje težave. 65
4 Sam tega ne morem opraviti. 9
8 Ne vem. 0
9 Ne želim odgovoriti. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2118 0 1 4

Valid range from 1 to 4

cg1c Ali imate običajno težave pri izvajanju katere izmed spodaj navedenih aktivnostih? C-Oblačenje in slačenje Ali imate običajno težave pri izvajanju katere izmed spodaj navedenih aktivnostih?

Oblačenje in slačenje.

Value 110315 Frequency
1 Ne, nimam težav. 1962
2 Da, imam manjše težave. 100
3 Da, imam večje težave. 47
4 Sam tega ne morem opraviti. 9
8 Ne vem. 0
9 Ne želim odgovoriti. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2118 0 1 4

Valid range from 1 to 4

cg1d Ali imate običajno težave pri izvajanju katere izmed spodaj navedenih aktivnostih? D-Uporaba toalete Ali imate običajno težave pri izvajanju katere izmed spodaj navedenih aktivnostih?

Uporaba toalete.

Value 111314 Frequency
1 Ne, nimam težav. 2032
2 Da, imam manjše težave. 60
3 Da, imam večje težave. 19
4 Sam tega ne morem opraviti. 7
8 Ne vem. 0
9 Ne želim odgovoriti. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2118 0 1 4

Valid range from 1 to 4

cg1e Ali imate običajno težave pri izvajanju katere izmed spodaj navedenih aktivnostih? E-Kopanje ali tuširanje Ali imate običajno težave pri izvajanju katere izmed spodaj navedenih aktivnostih?

Kopanje in tuširanje.

Value 112313 Frequency
1 Ne, nimam težav. 1992
2 Da, imam manjše težave. 74
3 Da, imam večje težave. 34
4 Sam tega ne morem opraviti. 18
8 Ne vem. 0
9 Ne želim odgovoriti. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2118 0 1 4

Valid range from 1 to 4

cg2 Ali imate običajno pomoč? Če je cg2=1 sledjoi vprašanja iz sklopa cg3, če je cg2=2, 8 ali 9 sledi preskok na vprašanje cg6.

Ali imate običajno pomoč?

Value 113312 Frequency
1 Da, pri vsaj eni od aktivnosti. 105
2 Ne, vse te aktivnosti opravim sam. 203
8 Ne vem. 1
9 Ne želim odgovoriti. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
308 1810 1 2

Valid range from 1 to 2

cg3a Katere oblike pomoči imate običajno? A-Osebno pomoč. Katere oblike pomoči imate običajno?

Osebno pomoč.

Value 114311 Frequency
1 Da. 100
2 Ne. 5
8 Ne vem. 0
9 Ne želim odgovoriti. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
105 2013 1 2

Valid range from 1 to 2

cg3b Katere oblike pomoči imate običajno? B-Tehnične pripomočke. Katere oblike pomoči imate običajno?

Tehnične pripomočke.

Value 115310 Frequency
1 Da. 40
2 Ne. 65
8 Ne vem. 0
9 Ne želim odgovoriti. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
105 2013 1 2

Valid range from 1 to 2

cg3c Katere oblike pomoči imate običajno? C-Prilagojeno stanovanje. Katere oblike pomoči imate običajno?

Prilagojeno stanovanje.

Value 116309 Frequency
1 Da. 18
2 Ne. 87
8 Ne vem. 0
9 Ne želim odgovoriti. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
105 2013 1 2

Valid range from 1 to 2

cg4 Ali imate dovolj pomoči?

Ali imate dovolj pomoči?

Value 117308 Frequency
1 Da. 85
2 Ne, pri vsaj eni od aktivnosti. 20
8 Ne vem. 0
9 Ne želim odgovoriti. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
105 2013 1 2

Valid range from 1 to 2

cg5a Katere oblike pomoči vam primanjkujejo? A-Osebno pomoč. Katere oblike pomoči vam primanjkujejo?

Osebna pomoč.

Value 118307 Frequency
1 Da. 16
2 Ne. 3
8 Ne vem. 1
9 Ne želim odgovoriti. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
19 2099 1 2

Valid range from 1 to 2

cg5b Katere oblike pomoči vam primanjkujejo? B-Tehnične pripomočke. Katere oblike pomoči vam primanjkujejo?

Tehnični pripomočki.

Value 119306 Frequency
1 Da. 10
2 Ne. 9
8 Ne vem. 1
9 Ne želim odgovoriti. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
19 2099 1 2

Valid range from 1 to 2

cg5c Katere oblike pomoči vam primanjkujejo? C-Prilagojeno stanovanje. Katere oblike pomoči vam primanjkujejo?

Prilagojeno stanovanje.

Value 120305 Frequency
1 Da. 7
2 Ne. 12
8 Ne vem. 1
9 Ne želim odgovoriti. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
19 2099 1 2

Valid range from 1 to 2

cg6 Ali bi potrebovali pomoč?

Ali bi potrebovali pomoč?

Value 121304 Frequency
1 Da, pri vsaj eni aktivnosti. 43
2 Ne. 177
8 Ne vem. 4
9 Ne želim odgovoriti. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
220 1898 1 2

Valid range from 1 to 2

cg7a Katero oblike pomoči bi potrebovali? A-Osebno pomoč. Katero oblike pomoči bi potrebovali?

Osebno pomoč.

Value 122303 Frequency
1 Da. 36
2 Ne. 6
8 Ne vem. 1
9 Ne želim odgovoriti. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
42 2076 1 2

Valid range from 1 to 2

cg7b Katero oblike pomoči bi potrebovali? B-Tehnične pripomočke. Katero oblike pomoči bi potrebovali?

Tehnične pripomočke.

Value 123302 Frequency
1 Da. 19
2 Ne. 23
8 Ne vem. 1
9 Ne želim odgovoriti. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
42 2076 1 2

Valid range from 1 to 2

cg7c Katero oblike pomoči bi potrebovali? C-Prilagojeno stanovanje. Katero oblike pomoči bi potrebovali?

Prilagojeno stanovanje.

Value 124301 Frequency
1 Da. 11
2 Ne. 31
8 Ne vem. 1
9 Ne želim odgovoriti. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
42 2076 1 2

Valid range from 1 to 2

ch1_a Ali imate običajno težave pri … ? - Pripravljanje hrane. Ali imate običajno težave pri izvajanju katere izmed spodaj navedenih gospodinjskih aktivnosti?

Pripravljanje hrane.

Value 125300 Frequency
1 Ne, nimam težav. 2002
2 Da, imam manjše težave. 61
3 Da, imam večje težave. 20
4 Sam tega ne morem opraviti. 34
8 Ne vem. 1
9 Ne želim odgovoriti. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2117 1 1 4

Valid range from 1 to 4

ch2_a Zakaj? - Pripravljanje hrane. Zakaj?

Pripravljanje hrane.

Value 126299 Frequency
1 Večinoma zaradi zdravstvenega stanja, zmanjšane zmožnosti za 101
2 Večinoma zaradi drugih vzrokov (nikoli nisem poskusil, ipd.) 13
8 Ne vem. 0
9 Ne želim odgovoriti. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
114 2004 1 2

Valid range from 1 to 2

ch1_b Ali imate običajno težave pri … ? - Uporabljanje telefona. Ali imate običajno težave pri izvajanju katere izmed spodaj navedenih gospodinjskih aktivnosti?

Uporabljanje telefona.

Value 127298 Frequency
1 Ne, nimam težav. 2058
2 Da, imam manjše težave. 32
3 Da, imam večje težave. 13
4 Sam tega ne morem opraviti. 14
8 Ne vem. 1
9 Ne želim odgovoriti. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2117 1 1 4

Valid range from 1 to 4

ch2_b Zakaj? - Uporabljanje telefona. Zakaj?

Uporabljanje telefona.

Value 128297 Frequency
1 Večinoma zaradi zdravstvenega stanja, zmanjšane zmožnosti za 52
2 Večinoma zaradi drugih vzrokov (nikoli nisem poskusil, ipd.) 5
8 Ne vem. 1
9 Ne želim odgovoriti. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
57 2061 1 2

Valid range from 1 to 2

ch1_c Ali imate običajno težave pri … ? - Nakupovanje. Ali imate običajno težave pri izvajanju katere izmed spodaj navedenih gospodinjskih aktivnosti?

Nakupovanje.

Value 129296 Frequency
1 Ne, nimam težav. 1982
2 Da, imam manjše težave. 53
3 Da, imam večje težave. 15
4 Sam tega ne morem opraviti. 68
8 Ne vem. 0
9 Ne želim odgovoriti. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2118 0 1 4

Valid range from 1 to 4

ch2_c Zakaj? - Nakupovanje. Zakaj?

Nakupovanje.

Value 130295 Frequency
1 Večinoma zaradi zdravstvenega stanja, zmanjšane zmožnosti za 122
2 Večinoma zaradi drugih vzrokov (nikoli nisem poskusil, ipd.) 11
8 Ne vem. 0
9 Ne želim odgovoriti. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
133 1985 1 2

Valid range from 1 to 2

ch1_d Ali imate običajno težave pri … ? - Ravnanje z zdravili. Ali imate običajno težave pri izvajanju katere izmed spodaj navedenih gospodinjskih aktivnosti?

Ravnanje z zdravili.

Value 131294 Frequency
1 Ne, nimam težav. 2061
2 Da, imam manjše težave. 27
3 Da, imam večje težave. 9
4 Sam tega ne morem opraviti. 15
8 Ne vem. 0
9 Ne želim odgovoriti. 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2112 6 1 4

Valid range from 1 to 4

ch2_d Zakaj? - Ravnanje z zdravili. Zakaj?

Ravnanje z zdravili.

Value 132293 Frequency
1 Večinoma zaradi zdravstvenega stanja, zmanjšane zmožnosti za 44
2 Večinoma zaradi drugih vzrokov (nikoli nisem poskusil, ipd.) 4
8 Ne vem. 1
9 Ne želim odgovoriti. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
48 2070 1 2

Valid range from 1 to 2

ch1_e Ali imate običajno težave pri … ? - Opravljanje lažjih hišnih opravil. Ali imate običajno težave pri izvajanju katere izmed spodaj navedenih gospodinjskih aktivnosti?

Opravljanje lažjih hišnih opravil.

Value 133292 Frequency
1 Ne, nimam težav. 1973
2 Da, imam manjše težave. 84
3 Da, imam večje težave. 23
4 Sam tega ne morem opraviti. 37
8 Ne vem. 0
9 Ne želim odgovoriti. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2117 1 1 4

Valid range from 1 to 4

ch2_e Zakaj? - Opravljanje lažjih hišnih opravil. Zakaj?

Opravljanje lažjih hišnih opravil.

Value 134291 Frequency
1 Večinoma zaradi zdravstvenega stanja, zmanjšane zmožnosti za 140
2 Večinoma zaradi drugih vzrokov (nikoli nisem poskusil, ipd.) 1
8 Ne vem. 0
9 Ne želim odgovoriti. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
141 1977 1 2

Valid range from 1 to 2

ch1_f Ali imate običajno težave pri … ? - Občasno opravljanje težjih hišnih opravil. Ali imate običajno težave pri izvajanju katere izmed spodaj navedenih gospodinjskih aktivnosti?

Občasno opravljanje težjih hišnih opravil.

Value 135290 Frequency
1 Ne, nimam težav. 1736
2 Da, imam manjše težave. 168
3 Da, imam večje težave. 69
4 Sam tega ne morem opraviti. 145
8 Ne vem. 0
9 Ne želim odgovoriti. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2118 0 1 4

Valid range from 1 to 4

ch2_f Zakaj? - Občasno opravljanje težjih hišnih opravil. Zakaj?

Občasno opravljanje težjih hišnih opravil.

Value 136289 Frequency
1 Večinoma zaradi zdravstvenega stanja, zmanjšane zmožnosti za 352
2 Večinoma zaradi drugih vzrokov (nikoli nisem poskusil, ipd.) 20
8 Ne vem. 3
9 Ne želim odgovoriti. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
372 1746 1 2

Valid range from 1 to 2

ch1_g Ali imate običajno težave pri … ? - Urejanje svojih denarnih zadev in vsakodnevni opravki. Ali imate običajno težave pri izvajanju katere izmed spodaj navedenih gospodinjskih aktivnosti?

Urejanje svojih denarnih zadev in vsakodnevni opravki.

Value 137288 Frequency
1 Ne, nimam težav. 2026
2 Da, imam manjše težave. 35
3 Da, imam večje težave. 14
4 Sam tega ne morem opraviti. 42
8 Ne vem. 1
9 Ne želim odgovoriti. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2117 1 1 4

Valid range from 1 to 4

ch2_g Zakaj? - Urejanje svojih denarnih zadev in vsakodnevni opravki. Zakaj?

Urejanje svojih denarnih zadev in vsakodnevni opravki.

Value 138287 Frequency
1 Večinoma zaradi zdravstvenega stanja, zmanjšane zmožnosti za 72
2 Večinoma zaradi drugih vzrokov (nikoli nisem poskusil, ipd.) 17
8 Ne vem. 1
9 Ne želim odgovoriti. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
89 2029 1 2

Valid range from 1 to 2

ch3 Ali imate običajno pomoč?

Ali imate običajno pomoč?

Value 139286 Frequency
1 Da, pri vsaj eni od aktivnosti. 291
2 Ne, vse te aktivnosti opravim sam. 127
8 Ne vem. 3
9 Ne želim odgovoriti. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
418 1700 1 2

Valid range from 1 to 2

ch4a Katere oblike pomoči imate običajno? A-Osebno pomoč. Katere oblike pomoči imate običajno?

Osebno pomoč.

Value 140285 Frequency
1 Da. 280
2 Ne. 11
8 Ne vem. 0
9 Ne želim odgovoriti. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
291 1827 1 2