Evrobarometer Srednje in Vzhodne Evrope 1990-1997: Kumulativna medčasovna datoteka CEEB 1-8

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: CEEB1_8
Glavni avtor(ji):
  • Reif, Karlheinz
Ostali (strokovni) sodelavci:
  • Cunningham, George
  • Kuzma, Malgorzata
  • Hersom, Louis
  • Vantomme, Jacques
Izdelal datoteko podatkov:
ZA - Zentralarchiv für Empirische Sozialforschung, ZEUS - Zentrum für Europäische Umfrageanalysen und Studien (Berlin, Nemčija, Köln, Nemčija, Mannheim, Nemčija; 2004)

Finančna podpora:

Komisija evropskih skupnosti - Commission of European Communities, Brusel

Serija:
  • CEEB/Evrobarometer srednje in vzhodne Evrope

    Raziskava Evrobarometer v srednji in vzhodni Evropi (CEEB) se je izvajala med letoma 1990 in 1997 pod okriljem Evropske komisije. Vodila sta jo Karlheinz Reif (do 1995) in George Cunningham. Izvedena je bila osemkrat v več kot 20 državah vzhodne Evrope (seznam sodelujočih po posameznih letih http://www.gesis.org/en/data_service/eurobarometer/ceeb/countries.htm). Vsako leto jeseni so ponovno spremljali odnos ljudi v posameznih državah do ekonomskih in demokratičnih reform v njihovih državah in zavest o dogajanju v Evropski uniji. Raziskava je sorodna standardnemu Evrobarometru, ki poteka v polletnih obdobjih v državah članicah Evropske unije in se prav tako osredotoča na javno podporo EU in drugih tem, ki so tičejo Evrope nasploh. Med vprašanji, ki se z manjšimi spremembami vsako leto ponovijo, je ocena, ali se stvari v njihovih državah na splošno odvijajo v pravo smer, ocena poteka ekonomskih reform, zadovoljstvo z demokracijo in s spoštovanjem človekovih pravic. Odnos do prostega tržnega gospodarstva. Primerjava lastne finančne situacije s preteklim letom in pričakovanja v prihodnjem letu. Med temami o Evropski uniji je najprej vprašanje o splošni oceni namenov in dejavnosti EU, o tem, s katerimi državami naj bi se v prihodnje tesneje povezovali, kdo bo imel več koristi od povezovanja, ali EU ali lastna država, glavni virih informacij o dejavnostih EU. V nekaterih od držav je bilo vprašanje o tem, katere družbene skupine bi z intenzivnostjo povezovanja z EU pridobile. Običajna velikost vzorca v vsaki državi obsega 1000 državljanov sodelujoče države, starih 15 let ali več. Anketiranje poteka na domovih v vzorec izbranih oseb v obliki osebnega intervjuja. Z letom 1991 (CEEB2) so v vseh državah uporabljali večstopenjsko slučajno vzorčenje (z izjemo Madžarske, kjer so se za raziskavo CEEB2 poslužili tehnike kvotnega vzorčenja). Leta 1994 (CEEB5) je koordinacijo nad zbiranjem in združevanjem podatkov prevzel GfK EUROPE Ad hoc Research v sodelovanju z regionalnimi partnerji, pri čemer je nadomestil GALLUP UK. Rezultate so objavljeni v poročilih Evropske komisije. Datoteke s podatki so na voljo za raziskovalne namene v SPSS formatu, uporabo pa omogoča ZA data service. Oktobra 2001 je bila Evropska komisija pobudnik nove serije raziskav, ki se izvaja v 13 državah, ki so zaprosile za članstvo v Evropski uniji pod imenom Evrobarometer držav kandidatk ali “Candidate Countries Eurobarometer (CCEB)”, ki se je prvotno imenoval Evrobarometer držav prosilk (Applicant Countries Eurobarometer). CCEB nadzira in koordinira Directorate-General for Press and Communication (Public Opinion Analysis). Prva raziskava je potekala v Bolgariji, na Cipru, Češkem, v Estoniji, na Madžarskem, v Latviji, Litvi, na Malti, Poljskem, v Romuniji, na Slovaškem, v Sloveniji, Turčiji in južnem delu Cipra.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

pričakovan razvoj ekonomske situacije, mnenje o lastni finančni situaciji, odnos do tržne ekonomije, pogostost političnih razpravljanj, mnenje o ekonomskih reformah, zadovoljstvo z demokracijo, človekove pravice, občutek Evropejstva, odnos do evropske združitve, najpomembnejši viri informacij o EU, članstvo v EU, zaželen čas vstopa države v EU, članstvo v NATO, ugodnosti EU odnosov, samoocena levo-desno, volilna pravica, volilna namera, voljena stranka, velikost gospodinjstva, dohodek, nacionalno ozadje, materinski jezik, regija, velikost skupnosti, datum intervjuja

Vsebinska področja:

DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča
Sociologija
SPLOŠEN RAZVOJ in SPOŠTOVANJE ČLOVEKOVIH PRAVIC
ODNOSI Z EVROPSKO UNIJO
INFORMIRANOST O EVROPSKI UNIJI
ČLANSTVO V EVROPSKI UNIJI IN NATU
DEMOGRAFIJA

Povzetek:

Raziskava Evrobarometer vzhodne in srednje Evrope se je začela leta 1990, ko je Evropska komisija pričela z nacionalnimi reprezentativnimi raziskavami v Bolgariji, Vzhodni Nemčiji, Poljski, Sovjetski Zvezi, na Češkem in Madžarskem. Raziskave so se izvajale vsako jesen do leta 1997 v 20 državah regije. Osrednja tema raziskav je posameznikov odnos do demokratičnih in ekonomskih reform, ki so se izvajale v njihovih državah. Raziskava CEEB se je podobno kot Eurobarometer fokusirala na javno podporo vstopu v EU in na druge zadeve, ki zadevajo Evropo kot celoto. Po prvi raziskavi se je število držav povečalo, kar je bil odraz takrat-aktualne politične razporeditve, odražalo pa se je tudi na realne možnosti pristopanja raziskovalcev. Od raziskave CEEB 5 (1994) nadalje, je terensko delo in združevanje podatkov GfK EUROPE Ad hoc Research skupaj z regionalnimi partnerji in na tem mestu zamenjal GALLUP UK.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: januar 1990 - november 1997
Čas izdelave: 2004
Država: Albanija (ni sodelovala leta '90 in '97), Armenija (ni sodelovala leta '91 in '97), Belorusija (ni sodelovala leta '91 in '97), Bolgarija, Hrvaška (ni sodelovala do leta '95, in spet leta'97), Česka, Estonija, Makedonija (FYROM) (ni sodelovala leta '90, '91, in 97), Gruzija (ni sodelovala leta '91, '93 in 97), Madžarska, Kazahstan (sodeloval samo leta '94, '95 in '96), Latvija, Litva, Poljska, Romunija (ni sodelovala 1990), Ruska federacija (ni sodelovala '97), Slovaška, Slovenija, Ukrajina (ni sodelovala '91 in '97), Jugoslavija (sodelovala samo leta '96)
Geografsko pokritje:

Ozemlje držav

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Ciljna populacija so prebivalci starejši od 15 let, s stalnim bivališčem v sodelujoči državi.

Izključeni:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Zbiranje podatkov je opravil:

Mednarodni koordinator in donator: GfK EUROPE Ad hoc Research v sodelovanju z regionalnimi partnerji, pri čemer je nadomestil GALLUP UK.

Albanija: Sociological Research Centre, Tirana University, Tirana (1991)/ Britalb, Tirana (1992, 1993)/ Index Albania, Quendrae Studimeve sociale, Tirana (1994)/ Department of Sociology, Tirana University, Tirana (1995)/ Albanian Viewpoint, Tirana (1996)

Armenija: Department of Sociology, Yerevan State University, Yerevan (1992, 1993, 1994, 1995) CSED, Yerevan (1996)

Belorusija: Institute of Sociology, Belarussian Academy of Sciences, Minsk (1992)/ NOVAK, Minsk (1993, 1994, 1995, 1996)

Bolgarija: NPOC/GALLUP, National Public Opinion Center, Sofia, Bulgaria (1990)/ Balkan British Social Surveys, Sofia, Bulgaria (1991, 1992, 1993)/ GfK, Sofia, Bulgaria (1994, 1995, 1996, 1997)

Hrvaška: CEMA Zagreb (1995, 1996)

Čehoslovaška: ECOMA/GALLUP (1990)/ ECOMA, Research Institute of Commerce, Prague, Czechoslovakia (1990, 1991)

Češka Republika: AISA, Prague (1992, 1993, 1994, 1995, 1996)/ GFK Prague (1997)

Estonija: SAAR POLL, Tallinn (1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997)

Gruzija: Georgian Social Research Centre, Tbilissi (1992)/ Georgian Institute of Public Opinion, Tbilissi (1994, 1995, 1996)

Nemčija: SAMPLE, Moelln (1991)/ IPOS, Mannheim (1990)/ EMNID, Bielefeld (1990)/ USUMA, Berlin (1990)

Madžarska: MODUS, Budapest, Hungary (1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997)

Kazahstan: GILLER Institute, Almay (1994, 1995)/ BRIF Institute, Almaty (1996)

Latvija: Latvian Facts, Riga (1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997)

Litva: Sociological Laboratory of Vilnius University, Vilnius (1991)/ Baltic Surveys, Vilnius (1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997)

Makedonija/FYROM: BRIMA Skopje, (1992, 1993)/ Institute for Sociological, Political and Juridical Research, Skopje (1995, 1996)

Moldavija: INSOC (1992)

Poljska: OBOP, Warszawa (1990)/ PENTOR, Warszawa (1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997)

Romunija: Centre for Urban and Regional Sociology, Bucharest(1991)/ SCOP-SRL, Bucharest (1992, 1993)/ Research Team Romania, Bucharest (1995)/ GfK Romania, Bucharest (1996, 1997)

Rusija: Institute of Sociology, USSR Academy of Sciences, Moscow (1990, 1991)/ ROMIR, Moscow (1992, 1993, 1994, 1995, 1996)

Slovaška: AISA Slovensko, Bratislava (1996)/ GfK Slovakia, Bratislava (1997)

Slovenija: GRAL Marketing, Ljubljana, (1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997)

Ukrajina: Institute of Sociology, Ukrainian Academy of Sciences, Kiev (1992)/ SOCIS, Institute of Sociology, Ukrainian Academy of Sciences, Kiev (1993, 1994, 1995, 1996)

Jugoslavija: ARGUMENT, Beograd (1996)

Tip vzorca:

Uporabljen je večstopenjski slučajni vzorec, pri katerem izbor vzorčnih točk odraža regionalno porazdelitev, izbor naselij znotraj regij pa velikost populacije v urbanih in ruralnih naseljih. Končni naslov in oseba sta izbrana po eni od metod slučajnega izbora. Razen Hrvaške je povsod 100 ali več vzorčnih točk in z velikostjo realiziranega vzorca nad 1000 enot.

Način zbiranja podatkov:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Uteževanje:

CEEB 1: Vzorec Nemške Demokratične Republike iz leta 1990 je bil obtežen glede na gospodinjstvo, starost, spol in regijo.Vzhodna Nemčija (1991) in vse ostale države niso obtežene. Obtežene spremenljivke (V278 in V279) uporabljajte pazljivo. CEEB 3-8: Kjer je bilo mogoče, so se rezultati posamezne države obtežili z matrico najvišje stopnje dosežene izobrazbe glede na starost porazdelitev enot po regijah. Kjer informacija o izobrazbi ni bila na voljo, so se rezultati obtežili z vsako spremenljivko posebej glede na porazdelitev enot po regijah. Povprečni rezultati za Srednjo in Vzhodno Evropo so obteženi glede na populacijo starejšo od 15 let. Obtežene spremenljivke uporabljajte pazljivo.

Omejitve dostopa

Posamezne datoteke iz serije CEEB so proste za uporabo v izobraževalne in raziskovalne namene za slovenske uporabnike. Tuji uporabniki lahko dobijo podatke preko Zentral Archiva, Koeln, Nemčija ali ICPSR, Michigan. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Trends CEEB 1-8

  • število spremenljivk: 280
  • število enot: 12875

Spremenljivke

v1 ZA Studynumber

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
125875 0 3648 3648 3648 0

Vrednosti spremenljivk od 3648 do 3648

v2 ID

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
125875 0 1 125875 62938 36337.127

Vrednosti spremenljivk od 1 do 125875

v3 Country

Vrednost 31 Frekvenca
1 Albania 6153
2 Armenia 4962
3 Belarus 5433
4 Bulgaria 9183
5 Croatia 1978
6 Czech Republic 8573
7 Slovakia 7113
8 Estonia 7102
9 Georgia 4127
10 Hungary 8052
11 Latvia 7143
12 Lithuania 7088
13 Macedonia 5099
14 Moldova 1026
15 Poland 8022
16 Romania 7837
17 Russia 8026
18 Slovenia 6469
19 Ukraine 6572
20 Kazakhstan 3002
21 Yugoslavia 993
22 GDR 1922
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
125875 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 22

v1 ZA Studynumber

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
125875 0 3648 3648 3648 0

Vrednosti spremenljivk od 3648 do 3648

v2 ID

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
125875 0 1 125875 62938 36337.127

Vrednosti spremenljivk od 1 do 125875

v3 Country

Vrednost 3278 Frekvenca
1 Albania 6153
2 Armenia 4962
3 Belarus 5433
4 Bulgaria 9183
5 Croatia 1978
6 Czech Republic 8573
7 Slovakia 7113
8 Estonia 7102
9 Georgia 4127
10 Hungary 8052
11 Latvia 7143
12 Lithuania 7088
13 Macedonia 5099
14 Moldova 1026
15 Poland 8022
16 Romania 7837
17 Russia 8026
18 Slovenia 6469
19 Ukraine 6572
20 Kazakhstan 3002
21 Yugoslavia 993
22 GDR 1922
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
125875 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 22

v4 Year

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
125875 0 1990 1997 1993.75 2.051

Vrednosti spremenljivk od 1990 do 1997

v5 Original ZA Studynumber

Vrednost 5276 Frekvenca
2251 10025
2321 18469
2474 16716
2493 10450
2577 18834
2802 20167
2924 20865
3068 10349
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
125875 0

Vrednosti spremenljivk od 2251 do 3068

v6 CEEB Number

Vrednost 6275 Frekvenca
1 10450
2 10025
3 18469
4 16716
5 18834
6 20167
7 20865
8 10349
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
125875 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

v7 Gallup Identification Number

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
125873 2 1 191171 14748.696 41238.811

Vrednosti spremenljivk od 1 do 191171

v8 Permanently Resident

Vrednost 8273 Frekvenca
1 Yes 69215
2 No 0
3 Respondent unsure 0
0 NAP 55660
9 No answer 1000
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
69215 56660

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v9 Development in general

Vrednost 9272 Frekvenca
1 Right direction 46338
2 Wrong direction 54023
0 NAP 6454
8 DK 19004
9 No answer 56
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
100361 25514

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v10 Economic situation last 12 month

Vrednost 10271 Frekvenca
1 Got a lot better 637
2 Got a little better 4789
3 Stayed the same 4176
4 Got a little worse 10162
5 Got a lot worse 11692
0 NAP 93385
8 DK 1014
9 No answer 20
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31456 94419

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v11 Economic situation next 12 month

Vrednost 11270 Frekvenca
1 Get a lot better 1249
2 Get a little better 9804
3 Stay the same 6635
4 Get a little worse 7111
5 Get a lot worse 5949
0 NAP 90918
8 DK 4181
9 No answer 28
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30748 95127

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v12 Financial situation last 12 month

Vrednost 12269 Frekvenca
1 Got a lot better 3174
2 Got a little better 17045
3 stayed the same 30866
4 Got a little worse 30476
5 Got a lot worse 26152
0 NAP 16803
8 DK 1329
9 No answer 30
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
107713 18162

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v13 Financial situation next 12 month

Vrednost 13268 Frekvenca
1 Get a lot better 4289
2 Get a little better 26069
3 stay the same 32306
4 Get a little worse 20273
5 Get a lot worse 14868
0 NAP 14336
8 DK 13708
9 No answer 26
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
97805 28070

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v14 Free Market Economy - right/ wrong

Vrednost 14267 Frekvenca
1 Right 57433
2 Wrong 41666
0 NAP 5465
8 DK 21173
9 No answer 138
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
99099 26776

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v15 Polit. discussion - convince Friends

Vrednost 15266 Frekvenca
1 Often 7560
2 From time to time 11717
3 Rarely 7875
4 Never 5048
0 NAP 92300
8 DK 1273
9 No answer 102
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
32200 93675

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v16 Polit discussion - frequency

Vrednost 16265 Frekvenca
1 Frequently 11903
2 Occasionally 15886
3 Never 5232
0 NAP 92300
8 DK 498
9 No answer 56
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
33021 92854

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v17 Economic reforms speed

Vrednost 17264 Frekvenca
1 Too fast 9948
2 About right speed 11770
3 Too slow 33024
4 There are no economic reforms 8580
0 NAP 51378
8 DK 11095
9 No answer 80
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
63322 62553

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v18 Satisfaction: Democracy development

Vrednost 18263 Frekvenca
1 Very satisfied 4152
2 Fairly satisfied 31812
3 Not very satisfied 47029
4 Not at all satisfied 25662
0 NAP 3150
8 DK 8951
9 No answer 5119
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
108655 17220

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v19 Satisfaction: Democracy working

Vrednost 19262 Frekvenca
1 Very satisfied 146
2 Fairly satisfied 1618
3 Not very satisfied 2239
4 Not at all satisfied 805
0 NAP 115526
8 DK 267
9 No answer 5274
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4808 121067

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v20 Human rights: Respect nowadays

Vrednost 20261 Frekvenca
1 A lot respect 7948
2 Some respect 39944
3 Not much respect 38281
4 No respect at all 23275
0 NAP 10450
8 DK 5880
9 No answer 97
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
109448 16427

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v21 Frequency: Feeling European

Vrednost 21260 Frekvenca
1 Often 4654
2 Sometimes 10869
3 Never 16961
0 NAP 90339
8 DK 2912
9 No answer 140
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
32484 93391

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v22 Impression: European Community/ Union

Vrednost 22259 Frekvenca
1 Positive 50948
2 Neutral 33955
3 Negative 7483
0 NAP 5465
8 DK 27812
9 No answer 212
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
92386 33489

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v23 EC/ EU Info source: National newspapers

Vrednost 23258 Frekvenca
1 Mentioned 59016
2 Not mentioned 36993
0 NAP 29763
9 No answer 103
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
96009 29866

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v24 EC/ EU Info source: Foreign newspapers

Vrednost 24257 Frekvenca
1 Mentioned 201
2 Not mentioned 4781
0 NAP 120893
9 No answer 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4982 120893

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v25 EC/ EU Info source: Western newspapers

Vrednost 25256 Frekvenca
1 Mentioned 4035
2 Not mentioned 84119
0 NAP 37620
9 No answer 101
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
88154 37721

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v26 EC/ EU Info source: Newspapers from EU

Vrednost 26255 Frekvenca
1 Mentioned 299
2 Not mentioned 10048
0 NAP 115526
9 No answer 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10347 115528

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v27 EC/ EU Info source: Russian newspapers

Vrednost 27254 Frekvenca
1 Mentioned 2079
2 Not mentioned 16962
0 NAP 106834
9 No answer 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
19041 106834

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v28 EC/ EU Info source: National TV

Vrednost 28253 Frekvenca
1 Mentioned 76414
2 Not mentioned 27069
0 NAP 22289
9 No answer 103
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
103483 22392

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v29 EC/ EU Info source: Foreign TV

Vrednost 29252 Frekvenca
1 Mentioned 525
2 Not mentioned 4457
0 NAP 120893
9 No answer 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4982 120893

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v30 EC/ EU Info source: Western TV

Vrednost 30251 Frekvenca
1 Mentioned 8527
2 Not mentioned 79627
0 NAP 37620
9 No answer 101
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
88154 37721

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v31 EC/ EU Info source: TV from EU

Vrednost 31250 Frekvenca
1 Mentioned 803
2 Not mentioned 9544
0 NAP 115526
9 No answer 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10347 115528

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v32 EC/ EU Info source: Russian TV

Vrednost 32249 Frekvenca
1 Mentioned 6872
2 Not mentioned 12169
0 NAP 106834
9 No answer 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
19041 106834

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v33 EC/ EU Info source: National radio

Vrednost 33248 Frekvenca
1 Mentioned 50301
2 Not mentioned 53182
0 NAP 22289
9 No answer 103
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
103483 22392

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v34 EC/ EU Info source: Foreign radio

Vrednost 34247 Frekvenca
1 Mentioned 506
2 Not mentioned 4476
0 NAP 120893
9 No answer 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4982 120893

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v35 EC/ EU Info source: Western radio

Vrednost 35246 Frekvenca
1 Mentioned 6206
2 Not mentioned 81948
0 NAP 37620
9 No answer 101
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
88154 37721

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v36 EC/ EU Info source: Radio from EU

Vrednost 36245 Frekvenca
1 Mentioned 369
2 Not mentioned 9978
0 NAP 115526
9 No answer 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10347 115528

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v37 EC/ EU Info source: Russian radio

Vrednost 37244 Frekvenca
1 Mentioned 1606
2 Not mentioned 17435
0 NAP 106834
9 No answer 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
19041 106834

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v38 EC/ EU Info source: National periodicals

Vrednost 38243 Frekvenca
1 Mentioned 17162
2 Not mentioned 86321
0 NAP 22289
9 No answer 103
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
103483 22392

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v39 EC/ EU Info source: Foreign periodicals

Vrednost 39242 Frekvenca
1 Mentioned 186
2 Not mentioned 4796
0 NAP 120893
9 No answer 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4982 120893

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v40 EC/ EU Info source: Western periodicals

Vrednost 40241 Frekvenca
1 Mentioned 1725
2 Not mentioned 86429
0 NAP 37620
9 No answer 101
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
88154 37721

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v41 EC/ EU Info source: Periodicals from EU

Vrednost 41240 Frekvenca
1 Mentioned 211
2 Not mentioned 10136
0 NAP 115526
9 No answer 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10347 115528

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v42 EC/ EU Info source: Russian periodicals

Vrednost 42239 Frekvenca
1 Mentioned 443
2 Not mentioned 18598
0 NAP 106834
9 No answer 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
19041 106834

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v43 EC/ EU Info source: School/ University

Vrednost 43238 Frekvenca
1 Mentioned 3937
2 Not mentioned 89199
0 NAP 32638
9 No answer 101
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
93136 32739

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v44 EC/ EU Info source: School

Vrednost 44237 Frekvenca
1 Mentioned 451
2 Not mentioned 9896
0 NAP 115526
9 No answer 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10347 115528

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v45 EC/ EU Info source: University

Vrednost 45236 Frekvenca
1 Mentioned 347
2 Not mentioned 10000
0 NAP 115526
9 No answer 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10347 115528

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v46 EC/ EU Info source: Cinema

Vrednost 46235 Frekvenca
1 Mentioned 130
2 Not mentioned 10217
0 NAP 115526
9 No answer 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10347 115528

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v47 EC/ EU Info source: At work

Vrednost 47234 Frekvenca
1 Mentioned 6881
2 Not mentioned 81595
0 NAP 37296
9 No answer 103
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
88476 37399

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v48 EC/ EU Info source: Libraries

Vrednost 48233 Frekvenca
1 Mentioned 1252
2 Not mentioned 29923
0 NAP 94698
9 No answer 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31175 94700

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v49 EC/ EU Info source: Internet

Vrednost 49232 Frekvenca
1 Mentioned 459
2 Not mentioned 9888
0 NAP 115526
9 No answer 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10347 115528

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v50 EC/ EU Info source: Governm statements

Vrednost 50231 Frekvenca
1 Mentioned 5040
2 Not mentioned 83436
0 NAP 37296
9 No answer 103
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
88476 37399

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v51 EC/ EU Info source: EC Publications

Vrednost 51230 Frekvenca
1 Mentioned 661
2 Not mentioned 27794
0 NAP 97420
9 No answer 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28455 97420

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v52 EC/ EU Info source: Embassies/ Consulates

Vrednost 52229 Frekvenca
1 Mentioned 144
2 Not mentioned 10203
0 NAP 115526
9 No answer 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10347 115528

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v53 EC/ EU Info source: EC/ EU Delegation

Vrednost 53228 Frekvenca
1 Mentioned 1311
2 Not mentioned 68735
0 NAP 55726
9 No answer 103
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
70046 55829

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v54 EC/ EU Info source: Visits to countries

Vrednost 54227 Frekvenca
1 Mentioned 2166
2 Not mentioned 67880
0 NAP 55726
9 No answer 103
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
70046 55829

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v55 EC/ EU Info source: Personal contacts

Vrednost 55226 Frekvenca
1 Mentioned 2687
2 Not mentioned 67359
0 NAP 55726
9 No answer 103
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
70046 55829

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v56 EC/ EU Info source: Other

Vrednost 56225 Frekvenca
1 Mentioned 2793
2 Not mentioned 100690
0 NAP 22289
9 No answer 103
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
103483 22392

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v57 EC/ EU Info source: None of them

Vrednost 57224 Frekvenca
1 Mentioned 7899
2 Not mentioned 95584
0 NAP 22289
9 No answer 103
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
103483 22392

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v58 Countries future tied up with

Vrednost 58223 Frekvenca
1 The United States of America 14678
2 The European Union 31415
3 Other European countries, which remain outside the EU 9962
4 Other Central an Eastern European Countries 5084
5 Russia 20383
6 Turkey 1709
7 Japan/ South Korea 1192
8 China 57
9 Germany 4633
10 We should depend on ourselves 4619
11 Other 1241
12 None of them 540
0 NAP 20497
98 DK 9644
99 No answer 221
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
95513 30362

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

v59 EU membership: for/ against

Vrednost 59222 Frekvenca
1 Vote for membership 16867
2 Vote against members 2929
3 Undecided 6100
4 Would not vote 2882
0 NAP 83944
8 DK 1030
9 No answer 12123
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28778 97097

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v60 EC membership: favour/ opposed

Vrednost 60221 Frekvenca
1 Strongly for 15175
2 Somewhat for 8335
3 Somewhat against 703
4 Strongly against 393
0 NAP 97381
8 DK 3809
9 No answer 79
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24606 101269

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v61 EC membership: Time period

Vrednost 61220 Frekvenca
1 Now 9776
2 In 5 years time 9917
3 In 10 years time 3473
4 Later 2888
5 Never 766
0 NAP 92396
8 DK 6547
9 No answer 112
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26820 99055

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v62 NATO membership: for/ against

Vrednost 62219 Frekvenca
1 Vote for membership 13130
2 Vote against members 4936
3 Undecided 6792
4 Would not vote 3288
0 NAP 94272
8 DK 1168
9 No answer 2289
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28146 97729

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v63 EC ties benefits: State enterprises

Vrednost 63218 Frekvenca
1 Benefit 23740
2 No impact 5066
3 Lose out 13923
0 NAP 59070
8 DK 13681
9 No answer 10395
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
42729 83146

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v64 EC ties benefits: Farmers

Vrednost 64217 Frekvenca
1 Benefit 20493
2 No impact 5365
3 Lose out 17475
0 NAP 59070
8 DK 13004
9 No answer 10468
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
43333 82542

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v65 EC ties benefits: Private business

Vrednost 65216 Frekvenca
1 Benefit 35687
2 No impact 3948
3 Lose out 5084
0 NAP 59070
8 DK 11677
9 No answer 10409
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
44719 81156

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v66 EC ties benefits: Civil servants

Vrednost 66215 Frekvenca
1 Benefit 21448
2 No impact 10110
3 Lose out 9077
0 NAP 59070
8 DK 15733
9 No answer 10437
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
40635 85240

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v67 EC ties benefits: Manual workers

Vrednost 67214 Frekvenca
1 Benefit 20103
2 No impact 8795
3 Lose out 13681
0 NAP 59070
8 DK 13757
9 No answer 10469
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
42579 83296

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v68 EC ties benefits: Social services

Vrednost 68213 Frekvenca
1 Benefit 28890
2 No impact 6907
3 Lose out 6493
0 NAP 59070
8 DK 14091
9 No answer 10424
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
42290 83585

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v69 EC ties benefits: Educational system

Vrednost 69212 Frekvenca
1 Benefit 30457
2 No impact 6671
3 Lose out 5420
0 NAP 59070
8 DK 13830
9 No answer 10427
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
42548 83327

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v70 EC ties benefits: Low income groups

Vrednost 70211 Frekvenca
1 Benefit 16934
2 No impact 10529
3 Lose out 13884
0 NAP 59070
8 DK 15015
9 No answer 10443
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
41347 84528

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v71 EC ties benefits: Armed forces

Vrednost 71210 Frekvenca
1 Benefit 15968
2 No impact 3797
3 Lose out 2246
0 NAP 83944
8 DK 9552
9 No answer 10368
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
22011 103864

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v72 EC ties benefits: Church (Poland)

Vrednost 72209 Frekvenca
1 Benefit 652
2 No impact 517
3 Lose out 951
0 NAP 122874
8 DK 881
9 No answer 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2120 123755

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v73 EU relationship: Who benefits

Vrednost 73208 Frekvenca
1 Our Country 16500
2 Both equally benefit 25127
3 The European Union 14011
0 NAP 55660
8 DK 14549
9 No answer 28
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
55638 70237

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v74 Left - Right Selfplacement (11- Scale)

Vrednost 74207 Frekvenca
1 Left 124
2 261
3 326
4 209
5 504
6 297
7 254
8 167
9 132
10 46
11 Right 60
0 NAP 123055
97 Refused 56
98 DK 377
99 No answer 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2380 123495

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

v75 Left - Right Selfplacement (3- Scale)

Vrednost 75206 Frekvenca
1 Left 408
2 Centre 533
3 Right 345
0 NAP 124383
9 No answer 206
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1286 124589

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v76 Left - Right Selfplacement (10- Scale)

Vrednost 76205 Frekvenca
1 Left 1095
2 880
3 1937
4 2202
5 6682
6 3575
7 2289
8 2094
9 806
10 Right 947
11 Not Documented 109
0 NAP 93888
97 1580
98 6281
99 No answer 1510
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
22616 103259

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

v77 Right to vote in general elections

Vrednost 77204 Frekvenca
1 Have right to vote 64302
2 Do not have right to vote 2744
0 NAP 57589
8 DK 386
9 No answer 854
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
67046 58829

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v78 Vote intention next election: Yes/ No

Vrednost 78203 Frekvenca
1 Yes, I would vote 21550
2 No, I would not vote 5455
0 NAP 96409
8 DK 1994
9 No answer 467
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27005 98870

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v79 Vote intention: Albania

Vrednost 79202 Frekvenca
1 Socialist Party of Albania 1100
2 Democratic Party of Albania 1938
3 Albanian Republican Party 206
4 Social Democratic Party of Albania 199
5 Albanian Agrarian Party 33
6 Party of National Unity 28
7 Human Rights Union Party 50
8 Democratic Alliance of Albania 129
9 Christian-Democratic Party 49
10 Albanian Ecological Party 17
11 Democratic Party of the Right 65
12 National Front Party 82
13 Movement of Legality Party 54
14 Right Wing Republican Party 4
15 Albanian National Democratic Party 6
16 Royalist Party 7
17 Social Labour Party of Albania 0
18 Albanian Liberal Party 1
19 Social Democratic Union of Albania 0
20 Reformist Party (1992) 42
21 The Universal party (1994 and 1995) 0
22 The Party of Union O (1994 and 1995) 52
23 Other 21
24 No Party 1
25 Would vote blank/ spoil vote 35
26 Would not vote 220
0 NAP 121196
98 DK 225
99 No answer 115
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4339 121536

Vrednosti spremenljivk od 1 do 26

v80 Vote intention: Armenia

Vrednost 80201 Frekvenca
1 National Democratic Union of Armenia 251
2 Union of National Self-Determination 101
3 Armenian Revolutionary Federation 226
4 Democratic Party of Armenia 53
5 Armenian Communist Party 538
6 Azagadan Ramgovar Party 65
7 Christian Democratic Union 223
8 Armenian National Movemement 236
9 Scientific-industrial and Civil Union 8
10 Shamiram Women-s Movement 21
11 Agrarian Democratic Party of Armenia 10
12 National State Party 9
13 People's party of Armenia 2
14 Woman of Armenia 14
15 Armenian nation-wide 105
16 Unity Bloc (Republican Party and Peoples Party) 1995 45
17 Association of Republic 21
18 Other 68
19 Would vote blank/ spoil vote 82
20 Would not vote 546
0 NAP 123086
98 DK 155
99 No answer 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2624 123251

Vrednosti spremenljivk od 1 do 20

v81 Vote intention: Belarus

Vrednost 81200 Frekvenca
1 Belarussian Popular Front 359
2 Belarussian Christian Democratic Union 36
3 Communist Party of Belarus 424
4 Belarussian Social Democratic Gramada 46
5 Agrarian Party of Belarus 88
6 Party of Popular Accord 68
7 United Democratic Party of Belarus 41
8 Slovansky Sobor `Belaja Rus´ (White Russia) 21
9 National Democratic Party of Belarus 5
10 Belarussian Peasants Party 68
11 Belarussian Party of Labour 16
12 Belarussian Party of Women 73
13 Liberal-Democratic Party of Belarus 25
14 All Belarussian Party of Peoples Unity and Accord 17
15 Party of Beer Lovers 25
16 Republican Party of Labour and Justice 18
17 United Civic Party of Belarus 37
18 Democratic Belarus 129
19 New Belarussain Coalition 8
20 Party of the Scientific Production Congress 13
21 Civil party 15
22 Party of the Green of Belarus 20
23 Belarussian Patriotic Movement `Otechestvo´ 3
24 Peoples Movement of (1994) 8
25 Movement of Democratic Reforms `Democratic Belarus´ 1
26 Movement for Democracy, Social Progress and Justice 10
27 Other 78
28 No Party 155
29 Would vote blank/ spoil vote 63
30 Would not vote 492
0 NAP 122121
98 DK 1204
99 No answer 188
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2362 123513

Vrednosti spremenljivk od 1 do 30

v82 Vote intention: Bulgaria

Vrednost 82199 Frekvenca
1 Bulgarian Socialist Party 1392
2 Union of Democratic Forces 1614
3 Movement for Rights and Freedom 267
4 Bulgarian Business Block 196
5 Confederation Kingdom Bulgaria 30
6 Bulgarian Agrarian Union-united 194
7 Bulgarian Socialdemocratic Party 24
8 New Choice 20
9 People´s Union 82
10 Bulgarian Agrarian Party Nikola Petrov 52
11 Bulgarian National Radical Party 8
12 Democratic Alternative for the Republic 41
13 Bulgarian Communist Party 7
14 Union of Democratic Forces Liberals 26
15 Union of Democratic Forces Center 25
16 Bulgarian Democratic Center 14
17 Green Party 6
18 Fatherland Party of Labour 2
19 Euro-left Coalition 39
20 Other 82
21 No Party 37
22 Would vote blank/ spoil vote 30
23 Would not vote 585
0 NAP 119828
98 DK 749
99 No answer 525
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4773 121102

Vrednosti spremenljivk od 1 do 23

v83 Vote intention: Croatia

Vrednost 83198 Frekvenca
1 Action of Social-democrats of Croatia (ASH) 13
2 Croatian Democratic Union (HDZ) 531
3 Croatian Independent Democrats (HND) 18
4 Croatian Popular Party (Croatian national Party) HNS 10
5 Croatian Christian-democratic Union (HKDU) 11
6 Croatian Social-liberal Party (HSLS) 192
7 Croatian Party of Rights (HSP) 51
8 Croatian Peasant's Party (HSS) 131
9 Istrian Democratic Assembly (IDS) 29
10 Coalition HSS/ IDS 106
11 Croatian Party of Slavonia and Baranja (SBHS) 1
12 Social Democratic Party of Croatia (SPH- SPD) 40
13 Serbian Popular Party (Serbian National Party) SNS 29
14 Not documented 34
15 Not documented 24
16 Other 101
17 Would vote blank/ spoil vote 0
18 Would not vote 0
0 NAP 123947
98 DK 318
99 No answer 289
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1321 124554

Vrednosti spremenljivk od 1 do 18

v84 Vote intention: Czech Republic

Vrednost 84197 Frekvenca
1 Civic Democratic Party 1108
2 Civic Democratic Alliance 212
3 Czech Social Democratic Party 525
4 Communist Party of Bohemia and Moravia 280
5 Christian and Democratic Union-Czech Peoples Party 236
6 Association for the republic - Czech Republican Party 112
7 Movement for the Self-Administration of Moravia and Silesia 122
8 Pensioners for Life Securities 321
9 Democratic Left Party 16
10 Christian Democratic Party 51
11 Left Block 91
12 Civic National Movement 88
13 Liberal Social Union 37
14 Czech-Moravian Union 223
15 Free Democrats - Liberal National Social Party 58
16 Green Party 50
17 Agrarian Party 26
18 Conservative Party 11
19 Czech Socialist Party 11
20 Union for Republic 14
21 Club of Committed Non Party Members 24
22 Party of Czechoslovak Communists 24
23 Movement for Social and (1994) 28
24 Bohemian-Moravian Center Union 4
25 Independents 9
26 Democratic Union 7
27 Czechoslovak National Socialistic Party 0
28 Free Democrats 54
29 9
30 Other 131
31 No Party 44
32 Would vote blank/ spoil vote 50
33 Would not vote 427
0 NAP 120543
98 DK 587
99 No answer 342
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4403 121472

Vrednosti spremenljivk od 1 do 33

v85 Vote intention: Slovak Republic

Vrednost 85196 Frekvenca
1 Christian Democratic Movement 438
2 Movement for a Democratic Slovakia 1133
3 Slovak National Party 252
4 Party of the Democratic Left 337
5 Democratic Party 136
6 Green Party of Slovakia 90
7 Social Democratic Party of Slovakia 80
8 Hungarian Christian Democratic Movement 86
9 Coexistence (Együttélés) 74
10 Democratic Union of Slovakia 283
11 Christian Social Union 32
12 Association of Workers of Slovakia 154
13 Agrarian Party of Slovakia 8
14 Farmers Movement of Slovakia 15
15 Public against Violence 35
16 Communist Party of Slovakia 9
17 Liberals 1
18 New Slovakia 10
19 Common Choice 77
20 Association for the Republic 2
21 Hungary Coalition 39
22 Hungarian Civic Party 7
23 Slovak Party of Entrepreneurs 6
24 Union of Entrepreneur and Farmers 5
25 Party of the Slovak Bus 14
26 Movement for a Prosperous Czechia and Slovakia 9
27 Other 121
28 No Party 24
29 Would vote blank/ spoil vote 36
30 Would not vote 463
0 NAP 120975
98 DK 579
99 No answer 345
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3976 121899

Vrednosti spremenljivk od 1 do 30

v86 Vote intention: Estonia

Vrednost 86195 Frekvenca
1 Estonian Center Party (EKE) 246
2 Estonian Farmers Party (ETE) 81
3 Estonian National Independence Party (ERSP) 106
4 Estonian Greens (ER) 79
5 Estonian Rural Union (EM) 81
6 Farmers Assembly (PK) 45
7 Estonian Social Democratic Party (ESDP) 63
8 Estonian Rural Center Party (EMK) 81
9 Moderates 126
10 Estonian Pensioners and Families League (EPPL) 169
11 Estonian United Peoples Party 33
12 Estonain Coalition Party (EK) 154
13 Estonian Rural Peoples Party (EME) 174
14 Fatherland Union 122
15 Estonian Reform Party (ER) 355
16 The Future´s Estonia Party (TEE) 54
17 Left Alternative 20
18 Estonian Liberal Democratic Party (ELDP) 25
19 Estonian Royalist Party (ERP) 86
20 Russian Democratic Movement 54
21 Estonian Entrepeneurs Party 43
22 Estonian Democratic Labour Party (EDT) 23
23 Progress Party (AP) 14
24 Russian Party in Estonia 53
25 Conservative Party 3
26 Christian Democrats 20
27 Democratic Union Free Estonia 58
28 Republican Party 9
29 Rally Party 1
30 Fatherland National Coalition Pro Patria 132
31 The Union of Disabled Orgs 2
32 National Party of Unlawfully Repressed 4
33 Election Alliance SAFE HOME 43
34 Election Alliance POPULAR FRONT 36
35 Estonian Alliance ESTONIAN CITIZEN 18
36 Depends on Personality 293
37 Other 199
38 No Party 100
39 Would vote blank/ spoil vote 10
40 Would not vote 349
0 NAP 121337
98 DK 516
99 No answer 458
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3564 122311

Vrednosti spremenljivk od 1 do 40

v87 Vote intention: Hungary

Vrednost 87194 Frekvenca
1 Hungarian Democratic Forum (MDF) 488
2 Federation of Free Democrats (SZDSZ) 550
3 Smallholders Party (KGP) 644
4 Christian Democratic Party (KDNP) 309
5 Hungarian Socialist Party (MSZP) 895
6 Federation of Young Democrats-Hungarian Civic Party (FIDESZ) 1096
7 Hungarian Workers party (MSZMP) 79
8 Hungarian Social Democratic party (MSZDP) 48
9 Agrarian Federation (ASz) 30
10 Hungaria Justice and Life Party (MIEP) 39
11 Party of the Republic (KP) 35
12 Liberal Citizens Alliance- Entrepeneurs Party (LPSz- VP) 70
13 National Democratic Federation (NDSZ) 4
14 Hungarian Democratic People's Party (MNP) 44
15 Hungary´s Green Party (MZP) 5
16 Independent Candidate 76
17 Vote for Person Not Party 3
18 Other 67
19 No Party 12
20 Would vote blank/ spoil vote 3
21 Would not vote 915
22 Not Documented 26
23 Not Documented 0
24 Not Documented 0
25 Not Documented 0
26 Not Documented 0
27 Not Documented 0
28 Not Documented 0
29 Not Documented 0
97 Refused 0
0 NAP 118628
98 DK 1463
99 No answer 346
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5438 120437

Vrednosti spremenljivk od 1 do 97

v88 Vote intention: Latvia

Vrednost 88193 Frekvenca
1 Latvian Farmers' Union 208
2 Latvian Green Party 123
3 Latvian National Conservative Party 263
4 Master Democratic Party 284
5 Latvian Christian Democratic Union 100
6 Latvia's Popular Front 365
7 Latvian Social Democratic Workers Party 108
8 Latvian Way Union 273
9 Peoples Union Party 52
10 Fatherland and Freedom Alliance 298
11 Latvian (Democratic) Labour Party 114
12 Political Union of EcoNomists 18
13 Latvian Socialist Party 41
14 National Movement for Latvia 67
15 Conservative Party- the Free Citizen of Latvia 6
16 Center of Democratic Initiative 33
17 Latvian Liberal Party 7
18 Club 21 5
19 The Found of the Revival of Latvia 4
20 Congress of the Citizens of Latvia 6
21 The Union of the 18th of November 1
22 Equality 20
23 Christian Popular Party 8
24 National Reform Party 6
25 People Group For Freedom 1
26 Party of Nations Concord 11
27 Depends on Personality 173
28 Other 123
29 No Party 214
30 Would vote blank/ spoil vote 157
31 Would not vote 310
0 NAP 120932
98 DK 912
99 No answer 632
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3399 122476

Vrednosti spremenljivk od 1 do 31

v89 Vote intention: Lithuania

Vrednost 89192 Frekvenca
1 Lithuanian Social Democratic Party 332
2 Lithuanian Democratic Labour Party 617
3 Lithuanian National Union 70
4 Lithuanian Liberal Union 158
5 Lithuanian Christian Democratic Party 472
6 Lithuanian Democratic Party 153
7 Lithuanian Center Union 461
8 Lithuanian Polish Union 56
9 Homeland Union - Lithuanian Conservatives 565
10 Lithuanian Christian Democratic Union 70
11 Lithuanian Women's Party 112
12 Lithuanian EcoNomic Party 9
13 Lithuanian Farmers Party 39
14 SAJUDIS Coalition 276
15 Lithuanian Socialist party 9
16 Lithuanian Green Party 25
17 Lithuanian Humanism Party 21
18 Lithuanian Independence Party 8
19 Lithuanian Freedom League 44
20 Movement for National Progress 10
21 Lithuanian Union of Political Prisoners 15
22 Young Lithuania 5
23 Moderate Movement 17
24 Lithuanian National Party 32
25 National Progress Party 0
26 Depends on Personality 0
27 Other 56
28 No Party 51
29 Would vote blank/ spoil vote 374
30 Would not vote 587
0 NAP 120230
98 DK 663
99 No answer 338
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4644 121231

Vrednosti spremenljivk od 1 do 30

v90 Vote intention: Macedonia (FYROM)

Vrednost 90191 Frekvenca
1 Liberal Party (LPM) 142
2 Socialist Party of Macedonia 144
3 Workers Party (RP) 92
4 Social Democratic Union of Macedonia (SDSM) 805
5 Democratic Party of Turks in Macedonia 37
6 Social Democratic Party (SDPM) 53
7 Party for Emancipation of Romanies in Macedonia (PCERM) 32
8 Democratic Party for Macedonian National Unity (VMRO-DPMNE) 332
9 Democratic Party of Serbs in Macedonia 29
10 People´s Democratic Party (NDP) 222
11 Democratic Party of Macedonia 39
12 National Democratic Party of Albanians 34
13 Party for Democratic Prosperity (PDP) 299
14 Republican Party for National Unity 2
15 Party for Democratic Prosperity 139
16 Communists Party 5
17 Nationalist 121
18 Movement for Pan- Macedonian Action (MAAK) 29
19 Goceva Radical Party (VMRO - GOCEVA) 1
20 League for Democracy 21
21 Peasant/ Agriculture Party 8
22 Communist Movement for Yugoslavia 3
23 Ilinden - Free Democrats 0
24 VMRO-Democratic Party 6
25 Party for Democratic Prosperity of the Albanians 32
26 Other 89
27 No Party 29
28 Would vote blank/ spoil vote 24
29 Would not vote 258
0 NAP 122240
98 DK 438
99 No answer 170
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3027 122848

Vrednosti spremenljivk od 1 do 29

v91 Vote intention: Poland

Vrednost 91190 Frekvenca
1 Polish Peasants´ Party 342
2 Solidarity (NSZZ ´SOLIDARNoSC´) 479
3 Democratic Left Alliance (SLD) 656
4 Confederation for an Independent Poland (KPN) 124
5 Center Alliance (PC) 70
6 Realpolitik Union (UPR) 218
7 Christina National Union (ZChN) 68
8 Labour Union (UP) 89
9 Freedom Union (UW) 360
10 Movement for the Reconstruction of Poland (ROP) 245
11 Party `X´ 12
12 Liberal Democratic Congress (KLD) 41
13 Social Democracy of the Republic of Poland (SdRP) 66
14 Democratic Union (DU) (later part of Freedom Union) 230
15 Polish Party of the Friends of Beer (PPPP) 21
16 German MiNority 1
17 Polish National Party-Polish National Commonwealth (PSN-PWN) 4
18 Movement for the Republic 25
19 Nonpartisan Reform Support Bloc (BBWR) 62
20 Christian Democratic Party (PChD) 8
21 Christian Democratic Labour Party (ChDSP) 11
22 Democratic Party (SD) 7
23 Pesant Alliance (PL) 10
24 Catholic Electoral Action (WAK) 16
25 Christian Social Alliance 2
26 Liberty Party 9
27 Peasant Christian Alliance (SLCh) 1
28 Healthy Poland 2
29 Polish Western Union 2
30 Polish Ecological Party `The Green´ 15
31 All Poland Trade Unions Alliance (OPZZ) 2
32 NSZZ Rolinkow Indywidualnych 18
33 Forum of the Democratic Right (FPD) 9
35 National Alliance of Pensioners and Retired Persons 11
36 National Party of Pensioners and Retired Persons (KPEiR) 4
37 Self-Defence (SamoObrona) 0
38 Other 60
39 No Party 20
40 Would vote blank/ spoil vote 25
41 Would not vote 459
42 Not Documented 59
43 Not Documented 82
44 Not Documented 14
45 Not Documented 484
0 NAP 120338
98 DK 893
99 No answer 201
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4443 121432

Vrednosti spremenljivk od 1 do 45

v92 Vote intention: Romania

Vrednost 92189 Frekvenca
1 Greater Romania Party (PRM) 304
2 Romanian National Unity Party (PUNR) 164
3 Hungarian Democratic Union of Romania (UDMRS) 233
4 Socialist Labour Party (PSM) 111
5 Civic Alliance Party (PAC) 167
6 Democratic National Salvation Front (PD - FSN) 803
7 Romanian Social Democratic Party (PDSR) 458
8 Romanian Ecologist Party (PER) 102
9 Democratic Agrarian Party 92
10 Democratic Convention of Romania (CDR) 238
11 Christian and Democratic Peasants Party (PNTCD) 489
12 Liberal Party 1993 (PL93) 72
13 National Liberal Party (PNL) 95
14 National Peasant Party (PNT) 206
15 Center National Union 44
16 Social Democratic Union (USD) 221
17 Romanian Socialist Party (PTR) 520
18 The New Romania Party 59
19 Romanian Ecologist Movement (MER) 21
20 Republican Party (PR) 4
21 Liberal Party Youth Wing 15
22 The Party of Romania 36
23 Roma Party (PR) 12
24 Party of Pensioners of Romania (PPR) 38
25 The National Liberal Alliance 1
26 The National-Liberal-Ecologist Alliance 8
27 The Alliance for Romania (APR) 32
28 The Romanian Social- Democratic Party 19
29 Other 111
30 Undecided 216
31 No Party 27
32 Would vote blank/ spoil vote 39
33 Would not vote 487
34 The National- Liberal 106
35 The National- Liberal 64
0 NAP 119432
98 DK 554
99 No answer 275
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5614 120261

Vrednosti spremenljivk od 1 do 35

v93 Vote intention: Russia

Vrednost 93188 Frekvenca
1 Liberal Democratic Party (LDPR) 150
2 Democratic Party of Russia (DPR) 303
3 Russian Movement for Democratic Reforms (RDDR) 35
4 Russias Democratic Choice (DVR) 177
5 Communist Party of the Russian Federation (KPRF) 626
6 Agrarian Party of Russia (APR) 78
7 Yavlinski - Boldyrev Lukin Bloc - (YABLOKO) 287
8 Women of Russia (ZR) 156
9 Republican Party of the Russian Federation (RPRF) 38
10 Social Democratic Party of the Russian Federation (SPDRF) 21
11 Party of Constitutional Democrats 17
12 Russian Christian Democratic Movement (RKhDD) 12
13 Liberal Conservative Union 2
14 Democratic Russia (DR) 78
15 Democratic Union 5
16 Democratic Party of Communists of Russia 56
17 Free Democratic Party of Russia 16
18 Free Labor Party 9
19 Russian National Council 7
20 Party of EcoNomic Freedom (PES) 15
21 Power to the People (VN) 22
22 Our Home is Russia (NDR) 222
23 Power 28
24 Forward Russia ! 20
25 Congress of Russian Communities (KRO) 40
26 The Party of Peoples Selfgovernance 39
27 Trade Union and Industrialists of Russia (RPR) 9
28 Monarchists 2
29 Civil Union for Stability, Prosperity and Progress 1
30 Future of Russia/ New Names (BR/NI) 4
31 Dignity and Charity (DM) 2
32 Party of Russian Unity and Accord (PRES) 16
33 Constructive Ecological Movement of Russia (KEDR) 1
34 The Bloc of Ivan Rybkin 5
35 People´s Patriotic Union 11
36 HoNour and Motherland 116
37 AS 1
38 MCI 3
39 Depends on Personality 104
40 Other 82
41 No Party 115
42 Would vote blank/ spoil vote 27
43 Would not vote 381
44 Not Documented 28
0 NAP 121128
98 DK 790
99 No answer 590
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3367 122508

Vrednosti spremenljivk od 1 do 44

v94 Vote intention: Slovenia

Vrednost 94187 Frekvenca
1 Slovenian Christian Democrats (SKD) 310
2 Social Democratic Party of Slovenia (SDSS) 349
3 Liberal Democracy of Slovenia (LDS) 992
4 Greens of Slovenia (ZS) 106
5 Democratic Party of Slovenia (DSS) 132
6 Slovenian People´s Party (SLS) 354
7 Slovenian National Party (SNS) 122
8 Liberal Party (LS) 19
9 Labour Party 14
10 United List of Social Democrats (ZLSD) 225
11 Christian Social Union (ZSK) 4
12 Slovenian National Right (SND) 14
13 National Democratic Party (NDS) 7
14 Slovenian Democratic Party of Pensioners (DeSUS) 18
15 Slovenian Handicraft and Business Party (SOPS) 5
16 Party of Democratic Reform (SDR) 93
17 Socialist Party of Slovenia (SSS) 3
18 Social Democratic Union (SDU) 1
19 Association for Primorska Region 1
20 Party for the Equality of Regions (SED) 1
21 Republican Association of Slovenia (RZS) 0
22 Not documented 1
23 Other 71
24 No Party 84
25 Would vote blank/ spoil vote 88
26 Would not vote 642
0 NAP 120760
98 DK 1004
99 No answer 455
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3656 122219

Vrednosti spremenljivk od 1 do 26

v95 Vote intention: Ukraine

Vrednost 95186 Frekvenca
1 Ukrainian Popular Movement (Rukh) 216
2 Socialist Party of the Ukraine 114
3 Ukrainian Republican Party 73
4 Democratic Party of Ukraine 450
5 Party of Democratic Rebirth of Ukraine 69
6 Social Democratic Party of Ukraine 42
7 Ukrainian Christian Democratic Party 36
8 Ukrainian Conservative Republican Party 5
9 Ukrainian Communist Party (KPU) 415
10 Peasants Party of Ukraine (SelPU) 44
11 Labour Party of Ukraine (PTU) 31
12 Party for the EcoNomic Revival of Crimea (PEVK) 22
13 Congress of Ukrainian Nationalists (KUN) 16
14 Civic Congress of Ukraine (GKU) 21
15 Ukrainian National Assembly (UNA) 7
16 Ukrainian Peasants Democratic Party (USDP) 15
17 United Social Democratic Party of Ukraine (OSDPU) 3
18 Liberal Democratic Party of Ukraine (LDPU) 3
19 Green Party of Ukraine (PZU) 28
20 Liberal Party of Ukraine (LPU) 5
21 New Ukraine (NU) 17
22 Congress of National Democratic Forces (KNDS) 4
23 Christian Democratic Party of Ukraine (KhDPU) 14
24 Other 48
25 No Party 215
26 Would vote blank/ spoil vote 89
27 Would not vote 620
0 NAP 121561
98 DK 1528
99 No answer 164
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2622 123253

Vrednosti spremenljivk od 1 do 27

v96 Vote intention: Georgia

Vrednost 96185 Frekvenca
1 Union of Georgian Traditionalists 149
2 National Democratic Party 376
3 Merab Kostava Society 64
4 National Independence Party 63
5 Ilia Chavchavadze Society 102
6 Georgian Social Democratic Party 31
7 Agrarian Union 24
8 United Republican Party 68
9 Round Table 91
10 United Communist Party of Georgia 239
11 Citizens Union of Georgia 568
12 Georgian Conservative Monarchists Party 15
13 Reformers Union 27
14 Democratic Party `CHARTER 91´ 213
15 Social Justice Union of Georgia 8
16 Christian Liberal Party of Georgia 13
17 Georgian Union of National Agrrement and Renaissance 16
18 Workers Union of Georgia 0
19 National Front of Georgia 63
20 Green Party of Georgia 71
21 All Georgian Union of Revival 110
22 Constitutional Democratic Party 2
23 The 21st Century - National Revival Bloc 11
24 Political Organisation of Georgia `Lemy´ 1
25 Citizens Union - ARC 3
26 Republican Party of Georgia 18
27 Other 145
28 No Party 27
29 Would vote blank/ spoil vote 164
30 Would not vote 287
31 Not Documented 0
32 Not Documented 2
33 Not Documented 0
34 Not Documented 0
0 NAP 122325
98 DK 439
99 No answer 140
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2971 122904

Vrednosti spremenljivk od 1 do 34

v97 Vote intention: Kazachstan

Vrednost 97184 Frekvenca
1 Communist Party of Kazakhstan (KPK) 396
2 Freedom Civil Movement of Kazakhstan`Azat´ (GDK) 55
3 Alash National Freedom Party 29
4 Peoples Congress of Kazakhstan 55
5 Party of Social Justice 21
6 Republican Peoples Slavic Movement `Lad´ 76
7 Russian Center 28
8 Social Democratic Party of Kazakhstan (SDPK) 38
9 Peoples Union of Kazakhstan Unity (SNEK) 120
10 Democratic Committee on Human Rights 74
11 Democratic Party 113
12 December National Democratic Party `Jeltogsan´ 27
13 Socialist Party of Kazakhstan 46
14 Republican Party of Kazakhstan 7
15 Citizen `Azamat´ 13
16 Independent Profcent 14
17 The Republican Publi 11
18 Kazakhstan Civil Movement 26
19 Peoples Cooperative 2
20 Party of Kazakhstan 18
21 Revival Party 10
22 Other 60
23 Would vote blank/ spoil vote 32
24 Would not vote 587
0 NAP 123057
98 DK 919
99 No answer 41
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1858 124017

Vrednosti spremenljivk od 1 do 24

v98 Vote intention: Yugoslavia

Vrednost 98183 Frekvenca
1 Socialist Party of Serbia (SPS) 167
2 New Democracy (ND) 25
3 Yugoslav United Left (JUL) 13
4 Democratic Party of Socialists (DPS) 16
5 Serbian Renewal Movement (SPO) 75
6 Democratic Party (DS) 2
7 Democratic Party of Serbia (DSS) 32
8 Serbian Civic Alliance 4
9 Serbian Radical Party (SRS) 3
10 Party of Democratic Center 71
11 Serbian Unity Party 32
12 Democratic Alliance of Kosovo 101
13 Liberal Alliance of Montenegro (LS) 22
14 People´s Party 5
15 Social Democratic Party 8
16 Other 76
17 Would vote blank/ spoil vote 16
18 Would not vote 80
0 NAP 124935
98 DK 83
99 No answer 109
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
748 125127

Vrednosti spremenljivk od 1 do 18

v99 Vote intention: GDR

Vrednost 99182 Frekvenca
1 Christian Democratic Union/ Christian Social Union (CDU/CSU) 470
2 Social Democratic Party of Germany (SPD) 502
3 Alliance 90/ The Greens 125
4 Party of Democratic Socialism (PDS) 110
5 German Social Union (DSU) 33
6 Democratic Awakening 6
7 Free Democrats Alliance 49
8 Democratic Peasants Party of Germany (DBD) 17
9 Green Party + Independent Womens Association 17
10 National Democratic Party of Germany (NDPD) 1
11 Free Democratic Party (FDP) 96
12 The Republicans 3
13 CDU + FDP 1
14 The Greens + PDS 1
15 The Greens + SPD 2
16 Other 3
17 Would vote blank/ spoil vote 8
18 Would not vote 208
97 Refused 21
0 NAP 123953
98 DK 143
99 No answer 106
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1673 124202 1 97

Vrednosti spremenljivk od 1 do 97

v100 Vote intention: Moldova

Vrednost 100181 Frekvenca
1 National Youth League of Moldova 24
2 Agrarian Democratic Party of Moldova (PDAM) 62
3 Association of Victims of the Totalitarian Regime (AVRTC) 9
4 Association of Women (AF) 37
5 Ecological Party/ Green Alliance (AV) 61
6 Christian Democratic Party (PCD) 18
7 Republican Party of Moldova (PR) 29
8 Socialist Party (PS) 21
9 Christian Democratic Peoples Front (FPCD) 17
10 Christian Democratic League of Moldova 25
11 Organisation of Christian Democratic Youth 3
12 Democratic Party for Revival and prosperity of Moldova 23
13 National Christian Party (PNC) 13
14 Social Democratic Party of Moldova (PSDM) 16
15 The Volunteers Movement of Moldova 10
16 Other 31
17 No Party 106
18 Would vote blank/ spoil vote 6
19 Would not vote 6
0 NAP 125246
98 DK 59
99 No answer 53
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
517 125358 1 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 19

v101 Vote intention inclined to: Albania

Vrednost 101180 Frekvenca
1 Socialist Party of Albania 28
2 Democratic Party of Albania 32
3 Albanian Republican Party 14
4 Social Democratic Party of Albania 7
5 Albanian Agrarian Party 0
6 Party of National Unity 0
7 Human Rights Union Party 5
8 Democratic Alliance of Albania 8
9 Christian-Democratic Party 1
10 Albanian Ecological Party 0
11 Democratic Party of the Right 0
12 National Front Party 0
13 Movement of Legality Party 0
14 Right Wing Republican Party 0
15 Albanian National Democratic Party 0
16 Royalist Party 4
17 Social Labour Party of Albania 0
18 Albanian Liberal Party 0
19 Social Democratic Union of Albania 0
20 Reformist Party (1992) 0
21 The Universal party (1994 and 1995) 0
22 The Party of Union O (1994 and 1995) 0
23 Other 3
24 No Party 2
25 Would vote blank/ spoil vote 0
26 Would not vote 14
0 NAP 125740
98 DK 11
99 No answer 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
118 125757

Vrednosti spremenljivk od 1 do 26

v102 Vote intention inclined to: Belarus

Vrednost 102179 Frekvenca
1 Belarussian Popular Front 8
2 Belarussian Christian Democratic Union 4
3 Communist Party of Belarus 14
4 Belarussian Social Democratic Gramada 0
5 Agrarian Party of Belarus 0
6 Party of Popular Accord 1
7 United Democratic Party of Belarus 0
8 Slovansky Sobor `Belaja Rus´ (White Russia) 0
9 National Democratic Party of Belarus 0
10 Belarussian Peasants Party 0
11 Belarussian Party of Labour 0
12 Belarussian Party of Women 0
13 Liberal-Democratic Party of Belarus 0
14 All Belarussian Party of Peoples Unity and Accord 0
15 Party of Beer Lovers 0
16 Republican Party of Labour and Justice 0
17 United Civic Party of Belarus 0
18 Democratic Belarus 23
19 New Belarussain Coalition 5
20 Party of the Scientific Production Congress 0
21 Civil party 0
22 Party of the Green of Belarus 0
23 Belarussian Patriotic Movement `Otechestvo´ 0
24 Peoples Movement of (1994) 0
25 Movement of Democratic Reforms `Democratic Belarus´ 0
26 Movement for Democracy, Social Progress and Justice 0
27 Other 7
28 No Party 13
29 Would vote blank/ spoil vote 22
30 Would not vote 94
0 NAP 125564
98 DK 88
99 No answer 32
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
191 125684 1 30

Vrednosti spremenljivk od 1 do 30

v103 Vote intention inclined to: Bulgaria

Vrednost 103178 Frekvenca
1 Bulgarian Socialist Party 40
2 Union of Democratic Forces 58
3 Movement for Rights and Freedom 10
4 Bulgarian Business Block 15
5 Confederation Kingdom Bulgaria 6
6 Bulgarian Agrarian Union-united 15
7 Bulgarian Socialdemocratic Party 1
8 New Choice 0
9 People´s Union 0
10 Bulgarian Agrarian Party Nikola Petrov 8
11 Bulgarian National Radical Party 1
12 Democratic Alternative for the Republic 0
13 Bulgarian Communist Party 0
14 Union of Democratic Forces Liberals 0
15 Union of Democratic Forces Center 7
16 Bulgarian Democratic Center 3
17 Green Party 2
18 Fatherland Party of Labour 0
19 Euro-left Coalition 0
20 Other 2
21 No Party 10
22 Would vote blank/ spoil vote 12
23 Would not vote 61
0 NAP 124693
98 DK 53
99 No answer 878
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
251 125624

Vrednosti spremenljivk od 1 do 23

v104 Vote intention inclined to: Czech Republic

Vrednost 104177 Frekvenca
1 Civic Democratic Party 21
2 Civic Democratic Alliance 6
3 Czech Social Democratic Party 22
4 Communist Party of Bohemia and Moravia 5
5 Christian and Democratic Union-Czech Peoples Party 5
6 Association for the republic - Czech Republican Party 8
7 Movement for the Self-Administration of Moravia and Silesia 29
8 Pensioners for Life Securities 0
9 Democratic Left Party 0
10 Christian Democratic Party 6
11 Left Block 8
12 Civic National Movement 11
13 Liberal Social Union 4
14 Czech-Moravian Union 0
15 Free Democrats - Liberal National Social Party 0
16 Green Party 21
17 Agrarian Party 13
18 Conservative Party 1
19 Czech Socialist Party 5
20 Union for Republic 6
21 Club of Committed Non Party Members 0
22 Party of Czechoslovak Communists 0
23 Movement for Social and (1994) 0
24 Bohemian-Moravian Center Union 0
25 Independents 0
26 Democratic Union 0
27 Czechoslovak National Socialistic Party 0
28 Free Democrats 0
30 Other 12
31 No Party 7
32 Would vote blank/ spoil vote 56
33 Would not vote 27
0 NAP 125014
98 DK 26
99 No answer 562
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
273 125602 1 33

Vrednosti spremenljivk od 1 do 33

v105 Vote intention inclined to: Slovak Republic

Vrednost 105176 Frekvenca
1 Christian Democratic Movement 22
2 Movement for a Democratic Slovakia 32
3 Slovak National Party 13
4 Party of the Democratic Left 13
5 Democratic Party 4
6 Green Party of Slovakia 12
7 Social Democratic Party of Slovakia 4
8 Hungarian Christian Democratic Movement 2
9 Coexistence (Együttélés) 2
10 Democratic Union of Slovakia 0
11 Christian Social Union 0
12 Association of Workers of Slovakia 0
13 Agrarian Party of Slovakia 0
14 Farmers Movement of Slovakia 4
15 Public against Violence 0
16 Communist Party of Slovakia 3
17 Liberals 0
18 New Slovakia 0
19 Common Choice 0
20 Association for the Republic 0
21 Hungary Coalition 0
22 Hungarian Civic Party 0
23 Slovak Party of Entrepreneurs 0
24 Union of Entrepreneur and Farmers 0
25 Party of the Slovak Bus 0
26 Movement for a Prosperous Czechia and Slovakia 0
27 Other 11
28 No Party 9
29 Would vote blank/ spoil vote 27
30 Would not vote 37
0 NAP 125395
98 DK 17
99 No answer 268
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
195 125680 1 30

Vrednosti spremenljivk od 1 do 30

v106 Vote intention inclined to: Estonia

Vrednost 106175 Frekvenca
1 Estonian Center Party (EKE) 0
2 Estonian Farmers Party (ETE) 12
3 Estonian National Independence Party (ERSP) 23
4 Estonian Greens (ER) 4
5 Estonian Rural Union (EM) 0
6 Farmers Assembly (PK) 0
7 Estonian Social Democratic Party (ESDP) 6
8 Estonian Rural Center Party (EMK) 4
9 Moderates 5
10 Estonian Pensioners and Families League (EPPL) 5
11 Estonian United Peoples Party 0
12 Estonain Coalition Party (EK) 0
13 Estonian Rural Peoples Party (EME) 0
14 Fatherland Union 0
15 Estonian Reform Party (ER) 0
16 The Future´s Estonia Party (TEE) 0
17 Left Alternative 2
18 Estonian Liberal Democratic Party (ELDP) 2
19 Estonian Royalist Party (ERP) 15
20 Russian Democratic Movement 22
21 Estonian Entrepeneurs Party 7
22 Estonian Democratic Labour Party (EDT) 0
23 Progress Party (AP) 0
24 Russian Party in Estonia 0
25 Conservative Party 4
26 Christian Democrats 6
27 Democratic Union Free Estonia 4
28 Republican Party 3
29 Rally Party 0
30 Fatherland National Coalition Pro Patria 18
31 The Union of Disabled Orgs 1
32 National Party of Unlawfully Repressed 2
33 Election Alliance SAFE HOME 13
34 Election Alliance POPULAR FRONT 10
35 Estonian Alliance ESTONIAN CITIZEN 6
36 Depends on Personality 50
37 Other 12
38 No Party 46
39 Would vote blank/ spoil vote 3
40 Would not vote 133
0 NAP 124536
98 DK 87
99 No answer 834
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
418 125457 2 40

Vrednosti spremenljivk od 1 do 40

v107 Vote intention inclined to: Hungary

Vrednost 107174 Frekvenca
1 Hungarian Democratic Forum (MDF) 10
2 Federation of Free Democrats (SZDSZ) 28
3 Smallholders Party (KGP) 19
4 Christian Democratic Party (KDNP) 7
5 Hungarian Socialist Party (MSZP) 22
6 Federation of Young Democrats-Hungarian Civic Party (FIDESZ) 105
7 Hungarian Workers party (MSZMP) 1
8 Hungarian Social Democratic party (MSZDP) 0
9 Agrarian Federation (ASz) 1
10 Hungaria Justice and Life Party (MIEP) 3
11 Party of the Republic (KP) 1
12 Liberal Citizens Alliance- Entrepeneurs Party (LPSz- VP) 0
13 National Democratic Federation (NDSZ) 0
14 Hungarian Democratic People's Party (MNP) 0
15 Hungary´s Green Party (MZP) 0
16 Independent Candidate 0
17 Vote for Person Not Party 4
18 Other 0
19 No Party 8
20 Would vote blank/ spoil vote 1
21 Would not vote 1
22 Not Documented 120
23 Not Documented 28
24 Not Documented 13
25 Not Documented 8
26 Not Documented 6
27 Not Documented 9
28 Not Documented 5
29 Not Documented 54
97 Refused 104
0 NAP 124275
98 DK 144
99 No answer 898
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
558 125317

Vrednosti spremenljivk od 1 do 97

v108 Vote intention inclined to: Latvia

Vrednost 108173 Frekvenca
1 Latvian Farmers' Union 10
2 Latvian Green Party 8
3 Latvian National Conservative Party 4
4 Master Democratic Party 1
5 Latvian Christian Democratic Union 0
6 Latvia's Popular Front 4
7 Latvian Social Democratic Workers Party 5
8 Latvian Way Union 0
9 Peoples Union Party 0
10 Fatherland and Freedom Alliance 0
11 Latvian (Democratic) Labour Party 8
12 Political Union of EcoNomists 0
13 Latvian Socialist Party 0
14 National Movement for Latvia 0
15 Conservative Party- the Free Citizen of Latvia 1
16 Center of Democratic Initiative 5
17 Latvian Liberal Party 0
18 Club 21 4
19 The Found of the Revival of Latvia 2
20 Congress of the Citizens of Latvia 4
21 The Union of the 18th of November 0
22 Equality 0
23 Christian Popular Party 0
24 National Reform Party 0
25 People Group For Freedom 0
26 Party of Nations Concord 0
27 Depends on Personality 0
28 Other 1
29 No Party 34
30 Would vote blank/ spoil vote 5
31 Would not vote 65
0 NAP 125588
98 DK 91
99 No answer 35
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
161 125714 1 31

Vrednosti spremenljivk od 1 do 31

v109 Vote intention inclined to: Lithuania

Vrednost 109172 Frekvenca
1 Lithuanian Social Democratic Party 7
2 Lithuanian Democratic Labour Party 26
3 Lithuanian National Union 1
4 Lithuanian Liberal Union 5
5 Lithuanian Christian Democratic Party 3
6 Lithuanian Democratic Party 8
7 Lithuanian Center Union 3
8 Lithuanian Polish Union 4
9 Homeland Union - Lithuanian Conservatives 0
10 Lithuanian Christian Democratic Union 3
11 Lithuanian Women's Party 0
12 Lithuanian EcoNomic Party 0
13 Lithuanian Farmers Party 0
14 SAJUDIS Coalition 55
15 Lithuanian Socialist party 0
16 Lithuanian Green Party 0
17 Lithuanian Humanism Party 8
18 Lithuanian Independence Party 1
19 Lithuanian Freedom League 5
20 Movement for National Progress 0
21 Lithuanian Union of Political Prisoners 2
22 Young Lithuania 0
23 Moderate Movement 1
24 Lithuanian National Party 0
25 National Progress Party 0
26 Depends on Personality 0
27 Other 2
28 No Party 13
29 Would vote blank/ spoil vote 61
30 Would not vote 30
0 NAP 124762
98 DK 49
99 No answer 826
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
238 125637 1 30

Vrednosti spremenljivk od 1 do 30

v110 Vote intention inclined to: Macedonia (FYROM)

Vrednost 110171 Frekvenca
1 Liberal Party (LPM) 0
2 Socialist Party of Macedonia 2
3 Workers Party (RP) 1
4 Social Democratic Union of Macedonia (SDSM) 5
5 Democratic Party of Turks in Macedonia 0
6 Social Democratic Party (SDPM) 1
7 Party for Emancipation of Romanies in Macedonia (PCERM) 2
8 Democratic Party for Macedonian National Unity (VMRO-DPMNE) 0
9 Democratic Party of Serbs in Macedonia 0
10 People´s Democratic Party (NDP) 0
11 Democratic Party of Macedonia 0
12 National Democratic Party of Albanians 0
13 Party for Democratic Prosperity (PDP) 0
14 Republican Party for National Unity 0
15 Party for Democratic Prosperity 0
16 Communists Party 0
17 Nationalist 7
18 Movement for Pan- Macedonian Action (MAAK) 2
19 Goceva Radical Party (VMRO - GOCEVA) 0
20 League for Democracy 1
21 Peasant/ Agriculture Party 0
22 Communist Movement for Yugoslavia 1
23 Ilinden - Free Democrats 0
24 VMRO-Democratic Party 0
25 Party for Democratic Prosperity of the Albanians 0
26 Other 0
27 No Party 0
28 Would vote blank/ spoil vote 2
29 Would not vote 16
0 NAP 125783
98 DK 14
99 No answer 38
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
40 125835 2 29

Vrednosti spremenljivk od 1 do 29

v111 Vote intention inclined to: Poland

Vrednost 111170 Frekvenca
1 Polish Peasants´ Party 39
2 Solidarity (NSZZ ´SOLIDARNoSC´) 28
3 Democratic Left Alliance (SLD) 8
4 Confederation for an Independent Poland (KPN) 23
5 Center Alliance (PC) 12
6 Realpolitik Union (UPR) 8
7 Christina National Union (ZChN) 10
8 Labour Union (UP) 10
9 Freedom Union (UW) 0
10 Movement for the Reconstruction of Poland (ROP) 0
11 Party `X´ 12
12 Liberal Democratic Congress (KLD) 11
13 Social Democracy of the Republic of Poland (SdRP) 23
14 Democratic Union (DU) (later part of Freedom Union) 75
15 Polish Party of the Friends of Beer (PPPP) 28
16 German MiNority 0
17 Polish National Party-Polish National Commonwealth (PSN-PWN) 4
18 Movement for the Republic 0
19 Nonpartisan Reform Support Bloc (BBWR) 0
20 Christian Democratic Party (PChD) 3
21 Christian Democratic Labour Party (ChDSP) 3
22 Democratic Party (SD) 2
23 Pesant Alliance (PL) 7
24 Catholic Electoral Action (WAK) 7
25 Christian Social Alliance 0
26 Liberty Party 5
27 Peasant Christian Alliance (SLCh) 1
28 Healthy Poland 4
29 Polish Western Union 1
30 Polish Ecological Party `The Green´ 16
31 All Poland Trade Unions Alliance (OPZZ) 2
32 NSZZ Rolinkow Indywidualnych 2
33 Forum of the Democratic Right (FPD) 6
35 National Alliance of Pensioners and Retired Persons 0
36 National Party of Pensioners and Retired Persons (KPEiR) 0
37 Self-Defence (SamoObrona) 0
38 Other 212
39 No Party 10
40 Would vote blank/ spoil vote 1
41 Would not vote 87
42 Not Documented 5
43 Not Documented 0
44 Not Documented 0
45 Not Documented 531
0 NAP 124486
98 DK 163
99 No answer 30
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1196 124679 1 45

Vrednosti spremenljivk od 1 do 45

v112 Vote intention inclined to: Romania

Vrednost 112169 Frekvenca
1 Greater Romania Party (PRM) 5
2 Romanian National Unity Party (PUNR) 5
3 Hungarian Democratic Union of Romania (UDMRS) 3
4 Socialist Labour Party (PSM) 2
5 Civic Alliance Party (PAC) 2
6 Democratic National Salvation Front (PD - FSN) 14
7 Romanian Social Democratic Party (PDSR) 0
8 Romanian Ecologist Party (PER) 0
9 Democratic Agrarian Party 0
10 Democratic Convention of Romania (CDR) 16
11 Christian and Democratic Peasants Party (PNTCD) 1
12 Liberal Party 1993 (PL93) 0
13 National Liberal Party (PNL) 4
14 National Peasant Party (PNT) 0
15 Center National Union 0
16 Social Democratic Union (USD) 0
17 Romanian Socialist Party (PTR) 0
18 The New Romania Party 0
19 Romanian Ecologist Movement (MER) 0
20 Republican Party (PR) 0
21 Liberal Party Youth Wing 0
22 The Party of Romania 0
23 Roma Party (PR) 0
24 Party of Pensioners of Romania (PPR) 0
25 The National Liberal Alliance 0
26 The National-Liberal-Ecologist Alliance 0
27 The Alliance for Romania (APR) 0
28 The Romanian Social- Democratic Party 0
29 Other 5
30 Undecided 0
31 No Party 5
32 Would vote blank/ spoil vote 7
33 Would not vote 18
34 The National- Liberal 0
35 The National- Liberal 0
0 NAP 125750
98 DK 23
99 No answer 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
87 125788 1 33

Vrednosti spremenljivk od 1 do 35

v113 Vote intention inclined to: Russia

Vrednost 113168 Frekvenca
1 Liberal Democratic Party (LDPR) 6
2 Democratic Party of Russia (DPR) 39
3 Russian Movement for Democratic Reforms (RDDR) 7
4 Russias Democratic Choice (DVR) 0
5 Communist Party of the Russian Federation (KPRF) 0
6 Agrarian Party of Russia (APR) 0
7 Yavlinski - Boldyrev - Lukin Bloc (YABLOKO) 0
8 Women of Russia (ZR) 0
9 Republican Party of the Russian Federation (RPRF) 8
10 Social Democratic Party of the Russian Federation (SPDRF) 6
11 Party of Constitutional Democrats 3
12 Russian Christian Democratic Movement (RKhDD) 3
13 Liberal Conservative Union 0
14 Democratic Russia (DR) 15
15 Democratic Union 1
16 Democratic Party of Communists of Russia 9
17 Free Democratic Party of Russia 2
18 Free Labor Party 4
19 Russian National Council 0
20 Party of EcoNomic Freedom (PES) 0
21 Power to the People (VN) 0
22 Our Home is Russia (NDR) 0
23 Power 0
24 Forward Russia ! 0
25 Congress of Russian Communities (KRO) 0
26 The Party of Peoples Selfgovernance 0
27 Trade Union and Industrialists of Russia (RPR) 0
28 Monarchists 1
29 Civil Union for Stability, Prosperity and Progress 0
30 Future of Russia/ New Names (BR/NI) 0
31 Dignity and Charity (DM) 0
32 Party of Russian Unity and Accord (PRES) 0
33 Constructive Ecological Movement of Russia (KEDR) 0
34 The Bloc of Ivan Rybkin 0
35 People´s Patriotic Union 0
36 HoNour and Motherland 0
37 AS 6
38 MCI 5
39 Depends on Personality 54
40 Other 4
41 No Party 20
42 Would vote blank/ spoil vote 9
43 Would not vote 249
44 Not Documented 42
0 NAP 124578
98 DK 119
99 No answer 685
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
493 125382 1 44

Vrednosti spremenljivk od 1 do 44

v114 Vote intention inclined to: Slovenia

Vrednost 114167 Frekvenca
1 Slovenian Christian Democrats (SKD) 5
2 Social Democratic Party of Slovenia (SDSS) 2
3 Liberal Democracy of Slovenia (LDS) 12
4 Greens of Slovenia (ZS) 5
5 Democratic Party of Slovenia (DSS) 9
6 Slovenian People´s Party (SLS) 2
7 Slovenian National Party (SNS) 3
8 Liberal Party (LS) 2
9 Labour Party 3
10 United List of Social Democrats (ZLSD) 0
11 Christian Social Union (ZSK) 0
12 Slovenian National Right (SND) 0
13 National Democratic Party (NDS) 1
14 Slovenian Democratic Party of Pensioners (DeSUS) 0
15 Slovenian Handicraft and Business Party (SOPS) 0
16 Party of Democratic Reform (SDR) 3
17 Socialist Party of Slovenia (SSS) 0
18 Social Democratic Union (SDU) 1
19 Association for Primorska Region 0
20 Party for the Equality of Regions (SED) 0
21 Republican Association of Slovenia (RZS) 0
22 Not documented 0
23 Other 1
24 No Party 5
25 Would vote blank/ spoil vote 2
26 Would not vote 23
0 NAP 125740
98 DK 46
99 No answer 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
79 125796 1 26

Vrednosti spremenljivk od 1 do 26

v115 Vote intention inclined to: Ukraine

Vrednost 115166 Frekvenca
1 Ukrainian Popular Movement (Rukh) 8
2 Socialist Party of the Ukraine 5
3 Ukrainian Republican Party 1
4 Democratic Party of Ukraine 12
5 Party of Democratic Rebirth of Ukraine 1
6 Social Democratic Party of Ukraine 0
7 Ukrainian Christian Democratic Party 4
8 Ukrainian Conservative Republican Party 0
9 Ukrainian Communist Party (KPU) 0
10 Peasants Party of Ukraine (SelPU) 0
11 Labour Party of Ukraine (PTU) 0
12 Party for the EcoNomic Revival of Crimea (PEVK) 0
13 Congress of Ukrainian Nationalists (KUN) 0
14 Civic Congress of Ukraine (GKU) 0
15 Ukrainian National Assembly (UNA) 0
16 Ukrainian Peasants Democratic Party (USDP) 1
17 United Social Democratic Party of Ukraine (OSDPU) 0
18 Liberal Democratic Party of Ukraine (LDPU) 0
19 Green Party of Ukraine (PZU) 11
20 Liberal Party of Ukraine (LPU) 0
21 New Ukraine (NU) 4
22 Congress of National Democratic Forces (KNDS) 1
23 Christian Democratic Party of Ukraine (KhDPU) 0
24 Other 1
25 No Party 49
26 Would vote blank/ spoil vote 10
27 Would not vote 151
0 NAP 125391
98 DK 183
99 No answer 42
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
259 125616 1 27

Vrednosti spremenljivk od 1 do 27

v116 Vote intention inclined to: Georgia

Vrednost 116165 Frekvenca
1 Union of Georgian Traditionalists 0
2 National Democratic Party 9
3 Merab Kostava Society 0
4 National Independence Party 0
5 Ilia Chavchavadze Society 0
6 Georgian Social Democratic Party 1
7 Agrarian Union 0
8 United Republican Party 0
9 Round Table 0
10 United Communist Party of Georgia 0
11 Citizens Union of Georgia 0
12 Georgian Conservative Monarchists Party 0
13 Reformers Union 0
14 Democratic Party `CHARTER 91´ 0
15 Social Justice Union of Georgia 0
16 Christian Liberal Party of Georgia 0
17 Georgian Union of National Agrrement and Renaissance 0
18 Workers Union of Georgia 0
19 National Front of Georgia 7
20 Green Party of Georgia 12
21 All Georgian Union of Revival 0
22 Constitutional Democratic Party 0
23 The 21st Century - National Revival Bloc 0
24 Political Organisation of Georgia `Lemy´ 0
25 Citizens Union - ARC 0
26 Republican Party of Georgia 0
27 Other 8
28 No Party 14
29 Would vote blank/ spoil vote 5
30 Would not vote 43
31 Not Documented 0
32 Not Documented 5
33 Not Documented 11
34 Not Documented 14
0 NAP 125688
98 DK 34
99 No answer 24
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
129 125746 2 34

Vrednosti spremenljivk od 1 do 34

v117 Vote intention inclined to: Moldova

Vrednost 117164 Frekvenca
1 National Youth League of Moldova 3
2 Agrarian Democratic Party of Moldova (PDAM) 2
3 Association of Victims of the Totalitarian Regime (AVRTC) 4
4 Association of Women (AF) 4
5 Ecological Party/ Green Alliance (AV) 8
6 Christian Democratic Party (PCD) 4
7 Republican Party of Moldova (PR) 2
8 Socialist Party (PS) 1
9 Christian Democratic Peoples Front (FPCD) 10
10 Christian Democratic League of Moldova 5
11 Organisation of Christian Democratic Youth 4
12 Democratic Party for Revival and prosperity of Moldova 7
13 National Christian Party (PNC) 2
14 Social Democratic Party of Moldova (PSDM) 1
15 The Volunteers Movement of Moldova 3
16 Other 0
17 No Party 14
18 Would vote blank/ spoil vote 11
19 Would not vote 125
0 NAP 125504
98 DK 61
99 No answer 100
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
210 125665 1 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 19

v118 Party voted for last national elections

Vrednost 118163 Frekvenca
1 Christian Democratic Union/ Christian Social Union (CDU/CSU) 306
2 Social Democratic Party of Germany (SPD) 36
3 Alliance 90/ The Greens 5
4 Party of Democratic Socialism (PDS) 167
5 German Social Union (DSU) 94
6 Democratic Awakening 30
7 Free Democrats Alliance 46
8 Democratic Peasants Party of Germany (DBD) 14
9 Green Party + Independent Womens Association 15
10 National Democratic Party of Germany (NDPD) 1
11 Other 4
97 Refused 46
0 NAP 125038
98 DK 73
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
764 125111

Vrednosti spremenljivk od 1 do 97

v119 Sex

Vrednost 119162 Frekvenca
1 Male 58648
2 Female 65204
0 NAP 2004
9 No answer 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
123852 2023

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v120 Age of respondent

Vrednost 120161 Frekvenca
14 23
15 1379
16 2075
17 2190
18 2114
19 2150
20 2127
21 2090
22 2104
23 2318
24 2264
25 2214
26 2163
27 2296
28 2456
29 2326
30 2442
31 2056
32 2550
33 2264
34 2282
35 2699
36 2544
37 2520
38 2701
39 2644
40 2835
41 2097
42 2673
43 2322
44 1972
45 2381
46 1982
47 2010
48 2064
49 1719
50 2014
51 1465
52 1875
53 1687
54 1888
55 1936
56 1879
57 1727
58 1713
59 1622
60 2029
61 1426
62 1787
63 1628
64 1586
65 1832
66 1358
67 1518
68 1396
69 1180
70 1371
71 901
72 967
73 784
74 665
75 569
76 431
77 308
78 333
79 275
80 261
81 185
82 209
83 141
84 132
85 113
86 71
87 48
88 32
89 27
90 27
91 20
92 8
93 7
94 3
95 4
96 2
98 25
0 NAP 5201
99 No answer 163
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
120511 5364

Vrednosti spremenljivk od 14 do 98

v121 Age of respondent: 4 categories

Vrednost 121160 Frekvenca
1 18 - 24 years 143
2 25 - 39 381
3 40 - 59 562
4 60 years and older 406
0 NAP 124383
9 No answer 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1492 124383

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v122 Age of respondent: 6 categories

Vrednost 122159 Frekvenca
1 15 - 17 years 33
2 18 - 30 257
3 31 - 40 227
4 41 - 50 224
5 51 - 60 208
6 61 years and older 248
0 NAP 124677
9 No answer 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1197 124678

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v123 Age of respondent: 8 categories

Vrednost 123158 Frekvenca
1 16-19 81
2 20-24 61
3 25-29 66
4 30-34 111
5 35-39 127
6 40-49 173
7 50-59 171
8 60 years and older 224
0 NAP 124861
9 No answer 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1014 124861

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

v124 Age of respondent: 5 categories

Vrednost 124157 Frekvenca
1 29 years and younger 32869
2 30 - 44 36903
3 45 - 59 28268
4 60 - 74 20641
5 75 years and older 3308
0 NAP 3886
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
121989 3886 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v125 Marital status

Vrednost 125156 Frekvenca
1 Single 2749
2 Married 7419
3 Living as married 100
4 Widowed 714
0 NAP 105217
9 No Answer 9676
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10982 114893

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v126 Household size

Vrednost 126155 Frekvenca
1 One person 1409
2 3882
3 3613
4 3569
5 1085
6 376
7 32
8 6
9 4
10 10 persons 1
11 5 and more persons 182
12 7 and more persons 180
0 NAP 111473
97 Refused 27
99 No answer 36
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14339 111536

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

v127 Education level

Vrednost 127154 Frekvenca
1 Primary or less 25771
2 Secondary uncompleted 25966
3 Secondary completed 54011
4 Higher Education/ University/ College 19189
0 NAP 18
7 Refused 428
8 DK 305
9 No answer 187
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
124937 938

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v128 Age education

Vrednost 128153 Frekvenca
1 up to 14 years 4327
2 15 1926
3 16 1511
4 17 2838
5 18 5407
6 19 2603
7 20 1411
8 21 1155
9 22 years and older 5841
10 Still studying 1659
0 NAP 96409
99 No answer 788
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28678 97197

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

v129 Occupation sector (detailed 1990)

Vrednost 129152 Frekvenca
1 Industry 447
2 Collective farm 46
3 State farm 99
4 Construction 108
5 Transportation 91
6 Communications 25
7 Health 94
8 Housing and communals 83
9 Material and technic 24
10 Trade and food service 124
11 Public education 151
12 Culture 66
13 Science 68
14 Civil service 53
15 Military service 41
16 Pensioner/ Housewife 312
17 Student 88
0 NAP 123810
99 No answer 145
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1920 123955

Vrednosti spremenljivk od 1 do 17

v130 Occupation sector (1990 - 1993)

Vrednost 130151 Frekvenca
1 Public sector 5605
2 State- owned enterprise 9492
3 Cooperative 1872
4 Self employed 1015
5 Private sector 1645
6 Joint Venture 320
7 Not working 400
8 Other 21
0 NAP 93627
98 DK 683
99 No answer 11195
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
20370 105505

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

v131 Occupation sector (1993 - 1997)

Vrednost 131150 Frekvenca
1 Public sector 6916
2 State owned enterprise 14196
3 Self employed 3611
4 Private sector 7071
5 Agricultural sector 3476
6 Pensioner 17512
7 Student 6342
8 Housewife 3882
9 Temporary Not working 6759
10 Unemployed 98
11 Other 2321
0 NAP 53584
99 No answer 107
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
72184 53691

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

v132 Occupation of respondent

Vrednost 132149 Frekvenca
1 Unskilled worker 3457
2 Skilled worker 9347
3 White collar worker 2783
4 Supervisory/ office worker 1223
5 Middle and other management 4092
6 Senior management/ professionals 3601
7 Self employed 363
8 Farmer 2169
9 Member of armed forces/ Security personnel 300
10 Student 3574
11 Housewife 1699
12 Pensioner 7647
13 Unemployed/ temporary not working 3256
14 Other 1563
0 NAP 78925
97 Refused 217
98 DK 1092
99 No answer 567
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
45074 80801

Vrednosti spremenljivk od 1 do 14

v133 Occupation status

Vrednost 133148 Frekvenca
1 Employed - full time 1709
2 Employed - part time 52
3 Self -employed 61
4 Student 326
5 Housewife 221
6 Unemployed 486
7 Pensioner 940
9 No Answer 0
0 NAP 122080
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3795 122080

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v134 Income - HH monthly net: Albania 1994

Vrednost 134147 Frekvenca
1 Up to 1500 Lek 26
2 1501-2000 33
3 2001-2501 24
4 2501-3000 32
5 3001-3500 43
6 3501-4000 51
7 4001-4500 61
8 4501-5000 78
9 5001-6000 66
10 6001-7000 46
11 7001-8000 46
12 8001-9000 61
13 9001-10000 87
14 10001-11000 87
15 11001-12000 122
16 12001-13000 103
17 13001-14000 31
18 14001-15000 11
19 15001-16000 6
20 16001-17000 3
21 17001-18000 1
22 18001-19000 0
23 19001-20000 0
24 20001-25000 1
0 NAP 124841
97 Refused 11
98 DK 0
99 No Answer 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1019 124856

Vrednosti spremenljivk od 1 do 24

v135 Income - HH monthly net: Albania 1995/ 96

Vrednost 135146 Frekvenca
1 Up to 2.500 Lek 86
2 2.500 - 5.000 151
3 5.001 - 7.500 233
4 7.501 - 10.000 308
5 10.001 - 15.500 394
6 15.501 - 25.000 374
7 25.001 - 37.500 173
8 37.501 - 50.000 74
9 50.001 - 62.500 29
10 62.501 - 75.000 25
11 75.001 - 87.500 13
12 87.501 - 100.000 13
13 100.001 - 112.500 10
14 112.501 - 125.000 7
15 125.001 - 150.000 6
16 More than 150.001 Lek 18
0 NAP 123859
97 Refused 99
98 DK 0
99 No Answer 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1914 123961

Vrednosti spremenljivk od 1 do 16

v136 Income - HH monthly net: Armenia 1994

Vrednost 136145 Frekvenca
1 Up to 400 Dram 38
2 401 - 600 75
3 601 - 1.000 90
4 1.001 - 1.400 102
5 1.401 - 1.800 97
6 1.801 - 2.200 85
7 2.201 - 2.800 76
8 2.801 - 3.400 72
9 3.401 - 4.000 70
10 4.001 - 4.800 45
11 4.801 - 5.600 40
12 5.601 - 6.400 51
13 6.401 - 7.600 22
14 7.601 - 8.800 18
15 8.801 - 10.400 24
16 10.401 - 12.000 22
17 12.001 - 16.000 27
18 16.001 - 24.000 14
19 24.001 - 40.000 12
20 40.001 - 80.000 5
21 80.001 - 200.000 6
22 200.001 - 400.000 2
23 400.001-600.000 0
24 More than 600.001 Dram 1
0 NAP 124875
97 Refused 6
98 DK 0
99 No Answer 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
994 124881

Vrednosti spremenljivk od 1 do 24

v137 Income - HH monthly net: Armenia 1995

Vrednost 137144 Frekvenca
1 Up to 600 Dram 24
2 601 - 1.000 12
3 1.001 - 1.400 13
4 1.401 - 1.800 15
5 1.801 - 2.200 41
6 2.201 - 2.800 48
7 2.801 - 3.400 37
8 3.401 - 4.000 48
9 4.001 - 4.800 95
10 4.801 - 5.600 81
11 5.601 - 6.400 57
12 6.401 - 8.800 105
13 8.801 - 12.000 145
14 12.001 - 16.000 121
15 16.001 - 40.000 99
16 More than 40.001 Dram 43
0 NAP 124875
97 Refused 16
98 DK 0
99 No Answer 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
984 124891

Vrednosti spremenljivk od 1 do 16

v138 Income - HH monthly net: Armenia 1996

Vrednost 138143 Frekvenca
1 Up to 1.000 Dram 90
2 1.001 - 2.200 45
3 2.201 - 4.000 182
4 4.001 - 6.400 157
5 6.401 - 8.800 94
6 8.801 - 12.000 117
7 12.001 - 16.000 90
8 16.001 - 20.000 69
9 20.001 - 40.000 72
10 40.001 - 60.000 33
11 60.001 - 80.000 8
12 80.001 - 100.000 9
13 100.001 - 120.000 7
14 120.001 - 160.000 2
15 160.001 - 200.000 2
16 More than 200.001 Dram 9
0 NAP 124875
97 Refused 14
98 DK 0
99 No Answer 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
986 124889

Vrednosti spremenljivk od 1 do 16

v139 Income - HH monthly net: Belarus 1994

Vrednost 139142 Frekvenca
1 Up to 10.000 Rubles 6
2 10.001 - 30.000 54
3 30.001 - 50.000 113
4 50.001 - 70.000 99
5 70.001 - 90.000 102
6 90.001 - 110.000 107
7 110.001 - 130.000 74
8 130.001 - 150.000 70
9 150.001 - 170.000 64
10 170.001 - 200.000 88
11 200.001 - 250.000 85
12 250.001 - 300.000 74
13 300.001 - 350.000 45
14 350.001 - 400.000 22
15 400.001 - 450.000 26
16 450.001 - 500.000 11
17 500.001 - 550.000 9
18 550.001 - 600.000 4
19 600.001 - 650.000 8
20 650.001 - 700.000 3
21 700.001 - 750.000 5
22 750.001 - 800.000 1
23 800.001 - 850.000 1
24 More than 850.001 Rubles 3
0 NAP 124776
97 Refused 25
98 DK 0
99 No Answer 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1074 124801

Vrednosti spremenljivk od 1 do 24

v140 Income - HH monthly net: Belarus 1995/ 96

Vrednost 140141 Frekvenca
1 Up to 360.000 Rubles 180
2 360.001 - 540.000 265
3 540.001 - 645.000 187
4 645.001 - 750.000 119
5 750.001 - 855.000 123
6 855.001 - 960.000 140
7 960.001 - 1.065.000 190
8 1.065.001 - 1.170.000 134
9 1.170.001 - 1.275.000 69
10 1.275.001 - 1.380.000 59
11 1.380.001 - 1.485.000 62
12 1.485.001 - 1.605.000 73
13 1.605.001 - 1.725.000 59
14 1.725.001 - 2.000.000 126
15 2.000.001 - 3.000.000 142
16 More than 3.000.001 Rubles 64
0 NAP 123793
97 Refused 90
98 DK 0
99 No Answer 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1992 123883

Vrednosti spremenljivk od 1 do 16

v141 Income - HH monthly net: Bulgaria 1990/ 91

Vrednost 141140 Frekvenca
1 Up to 150 Leva 408
2 151-300 689
3 301-450 272
4 451 Leva 109
0 NAP 124383
97 Refused 0
98 DK 0
99 No Answer 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1478 124397

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v142 Income - HH monthly net: Bulgaria 1994

Vrednost 142139 Frekvenca
1 Up to 1.000 Leva 35
2 1.001 - 2.000 190
3 2.001 - 2.500 63
4 2.501 - 3.000 105
5 3.001 - 3.500 88
6 3.501 - 4.000 86
7 4.001 - 4.500 38
8 4.501 - 5.000 76
9 5.001 - 6.000 66
10 6.001 - 7.000 60
11 7.001 - 8.000 80
12 8.001 - 9.000 28
13 9.001 - 10.000 31
14 10.001 - 11.000 14
15 11.001 - 12.000 12
16 12.001 - 13.000 5
17 13.001 - 14.000 6
18 14.001 - 15.000 4
19 15.001 - 16.000 5
20 16.001 - 17.000 2
21 17.001 - 18.000 3
23 19.001 - 20.000 4
24 20.001 - 25.000 Leva 5
0 NAP 124830
97 Refused 33
98 DK 0
99 No Answer 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1006 124869

Vrednosti spremenljivk od 1 do 24

v143 Income - HH monthly net: Bulgaria 1995

Vrednost 143138 Frekvenca
1 Up to 1.500 Leva 23
2 1.501 - 3.000 126
3 3.001 - 4.000 79
4 4.001 - 5.000 95
5 5.001 - 6.000 118
6 6.001 - 8.000 126
7 8.001 - 9.000 65
8 9.001 - 10.000 87
9 10.001 - 12.000 71
10 12.001 - 14.000 66
11 14.001 - 16.000 55
12 16.001 - 18.000 27
13 18.001 - 20.000 21
14 20.001 - 22.000 15
15 22.001 - 25.000 12
16 More than 25.001 Leva 26
0 NAP 124777
97 Refused 52
98 DK 0
99 No Answer 34
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1012 124863

Vrednosti spremenljivk od 1 do 16

v144 Income - HH monthly net: Bulgaria 1996

Vrednost 144137 Frekvenca
1 Up to 5.000 Leva 112
2 5.001 - 10.000 257
3 10.001 - 15.000 213
4 15.001 - 18.000 79
5 18.001 - 20.000 76
6 20.001 - 25.000 72
7 25.001 - 30.000 46
8 30.001 - 35.000 16
9 35.001 - 40.000 16
10 40.001 - 45.000 5
11 45.001 - 50.000 5
12 50.001 - 60.000 5
13 60.001 - 70.000 4
14 70.001 - 80.000 3
15 80.001 - 100.000 0
16 More than 100.001 Leva 2
0 NAP 124840
97 Refused 124
98 DK 0
99 No Answer 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
911 124964

Vrednosti spremenljivk od 1 do 16

v145 Income - HH monthly net: Bulgaria 1997

Vrednost 145136 Frekvenca
1 Up to 50.000 Leva 106
2 50.001 to 100.000 209
3 100.001 to 150.000 156
4 150.001 to 200.000 126
5 200.001 to 250.000 89
6 250.001 to 300.000 75
7 300.001 to 350.000 44
8 350.001 to 400.000 33
9 400.001 to 450.000 14
10 450.001 to 500.000 15
11 500.001 to 600.000 8
12 600.001 to 700.000 3
13 700.001 to 800.000 2
14 800.001 to 900.000 1
15 900.001 to 1.000.000 1
16 More than 1.000.001 Leva 2
0 NAP 124861
97 Refused 130
98 DK 0
99 No Answer 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
884 124991

Vrednosti spremenljivk od 1 do 16

v146 Income - HH monthly net: Croatia 1995/ 96

Vrednost 146135 Frekvenca
1 Up to 100 DEM 35
2 101 - 200 100
3 201 - 300 145
4 301 - 400 125
5 401 - 500 151
6 501 - 600 179
7 601 - 700 119
8 701 - 800 152
9 801 - 900 126
10 901 - 1.000 219
11 1.001 - 1.200 151
12 1.201 - 1.400 119
13 1.401 - 1.600 93
14 1.601 - 1.800 52
15 1.801 - 2.000 47
16 More than 2.000 DEM 98
0 NAP 123897
97 Refused 67
98 DK 0
99 No Answer 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1911 123964

Vrednosti spremenljivk od 1 do 16

v147 Income - HH monthly net: CSSR 1990/ 91

Vrednost 147134 Frekvenca
1 Up to 2.000 Crowns 413
2 2.001 - 4000 814
3 4.001 - 6.000 1032
4 6.001 - 8000 453
5 More than 8.001 Crowns 23
0 NAP 122907
97 Refused 233
98 DK 0
99 No Answer 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2735 123140 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v148 Income - HH monthly net: Czech Republic 1993/ 1994

Vrednost 148133 Frekvenca
1 Up to 1600 Crowns 3
2 1.601- 2.000 3
3 2.001 - 2.500 25
4 2.501 - 3.000 56
5 3.001 - 3.500 58
6 3.501 - 4.000 47
7 4.001 - 4.500 49
8 4.501 - 5.000 93
9 5.001 - 5.500 80
10 5.501-6.000 99
11 6.001-6.500 87
12 6.501-7.000 90
13 7.001-8.000 164
14 8.001-9.000 118
15 9.001- 10.000 165
16 10.001 - 12.000 167
17 12.001 - 14.000 105
18 14.001 - 17.000 64
19 17.001 - 20.000 47
20 20.001 - 25.000 28
21 25.001 - 35.000 14
22 35.001 - 50.000 4
23 50.001 - 80.000 3
24 80.001 Crowns and more 0
0 NAP 123996
97 Refused 206
98 DK 104
99 No Answer 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1569 124306

Vrednosti spremenljivk od 1 do 24

v149 Income - HH monthly net: Czech Republic 1995- 1997

Vrednost 149132 Frekvenca
1 less than 2.000 Crowns 5
2 2.001 - 3.000 30
3 3.001 - 4.000 130
4 4.001 - 5.000 130
5 5.001 - 6.000 150
6 6.001 - 7.000 140
7 7.001 - 8.000 177
8 8.001 - 9.000 198
9 9.001 - 10.000 231
10 10.001 - 11.000 215
11 11.001 - 12.000 172
12 12.001 - 14.000 247
13 14.001 - 17.000 244
14 17.001 - 20.000 145
15 20.001 - 25.000 91
16 More than 25.001 Crowns 78
0 NAP 122812
97 Refused 680
98 DK 0
99 No Answer 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2383 123492

Vrednosti spremenljivk od 1 do 16

v150 Income - HH monthly net: Slovak Republic 1993/ 1994

Vrednost 150131 Frekvenca
1 Up to 1600 Crowns 5
2 1.601- 2.000 18
3 2.001 - 2.500 32
4 2.501 - 3.000 32
5 3.001 - 3.500 47
6 3.501 - 4.000 54
7 4.001 - 4.500 56
8 4.501 - 5.000 105
9 5.001 - 5.500 70
10 5.501-6.000 95
11 6.001-6.500 88
12 6.501-7.000 115
13 7.001-8.000 130
14 8.001-9.000 118
15 9.001- 10.000 123
16 10.001 - 12.000 149
17 12.001 - 14.000 67
18 14.001 - 17.000 44
19 17.001 - 20.000 18
20 20.001 - 25.000 10
21 25.001 - 35.000 3
22 35.001 - 50.000 1
23 50.001 - 80.000 0
24 80.001 Crowns and more 0
0 NAP 124196
97 Refused 209
98 DK 90
99 No Answer 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1380 124495

Vrednosti spremenljivk od 1 do 24

v151 Income - HH monthly net: Slovak Republic 1995/ 1996

Vrednost 151130 Frekvenca
1 less than 2.000 Crowns 8
2 2.001 - 3.000 53
3 3.001 - 4.000 112
4 4.001 - 5.000 119
5 5.001 - 6.000 158
6 6.001 - 7.000 191
7 7.001 - 8.000 137
8 8.001 - 9.000 175
9 9.001 - 10.000 158
10 10.001 - 11.000 144
11 11.001 - 12.000 122
12 12.001 - 14.000 136
13 14.001 - 17.000 101
14 17.001 - 20.000 52
15 20.001 - 25.000 22
16 More than 25.001 Crowns 17
0 NAP 123672
97 Refused 498
98 DK 0
99 No Answer 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1705 124170

Vrednosti spremenljivk od 1 do 16

v152 Income - HH monthly net: Slovak Republic 1997

Vrednost 152129 Frekvenca
1 Up to 2.500 Crowns 5
2 2.501 - 3.000 19
3 3.001 - 4.000 53
4 4.001 - 5.000 48
5 5.001 - 6.000 52
6 6.001 - 7.000 63
7 7.001 - 8.000 82
8 8.001 - 9.000 93
9 9.001 - 10.000 100
10 10.001 - 12.000 151
11 12.001 - 14.000 168
12 14.001 - 17.000 125
13 17.001 - 20.000 86
14 20.001 - 25.000 74
15 25.001 - 35.000 37
16 More than 35.001 Crowns 0
0 NAP 124715
97 Refused 4
98 DK 0
99 No Answer 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1156 124719 1 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 16

v153 Income - HH monthly net: Estonia 1994

Vrednost 153128 Frekvenca
1 Up to 300 Crowns 14
2 301 - 400 18
3 401 - 600 96
4 601 - 800 75
5 801 - 1.000 106
6 1.001 - 1.200 81
7 1.201 - 1.400 47
8 1.401 - 1.600 45
9 1.601 - 1.800 33
10 1.801 - 2.000 63
11 2.001 - 2.200 41
12 2.201 - 2.400 31
13 2.401 - 2.600 27
14 2.601 - 2.800 23
15 2.801 - 3.000 53
16 3.001 - 3.200 28
17 3.201 - 3.500 30
18 3.501 - 4.000 49
19 4.001 - 4.500 26
20 4.501 - 5.000 16
21 5.001 - 6.000 16
22 6.001 - 7.000 14
23 7.001 - 10.000 13
24 More than 10.001 Crowns 3
0 NAP 124873
97 Refused 54
98 DK 0
99 No Answer 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
948 124927

Vrednosti spremenljivk od 1 do 24

v154 Income - HH monthly net: Estonia 1995

Vrednost 154127 Frekvenca
1 Up to 100 Crowns 7
2 101 - 300 7
3 301 - 500 9
4 501 - 700 23
5 701 - 1.000 101
6 1.001 - 1.500 123
7 1.501 - 2.000 135
8 2.001 - 2.500 86
9 2.501 - 3.000 106
10 3.001 - 4.000 122
11 4.001 - 5.000 80
12 5.201 - 7.500 79
13 7.501 - 10.000 24
14 10.001 - 13.000 8
15 13.001 - 15.000 4
16 More than 15.001 Crowns 3
0 NAP 124874
97 Refused 37
98 DK 0
99 No Answer 47
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
917 124958

Vrednosti spremenljivk od 1 do 16

v155 Income - HH monthly net: Estonia 1996

Vrednost 155126 Frekvenca
1 Up to 750 Crowns 20
2 751 - 1.000 53
3 1.001 - 1.500 81
4 1.501 - 2.000 109
5 2.001 - 2.500 108
6 2.501 - 3.000 87
7 3.001 - 3.500 73
8 3.501 - 4.000 93
9 4.001 - 5.000 112
10 5.001 - 6.000 70
11 6.001 - 7.000 57
12 7.001 - 8.000 48
13 8.001 - 9.000 31
14 9.001 - 10.000 29
15 10.001 - 15.000 20
16 More than 15.001 Crowns 9
0 NAP 124804
97 Refused 71
98 DK 0
99 No Answer 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1000 124875

Vrednosti spremenljivk od 1 do 16

v156 Income - HH monthly net: Estonia 1997

Vrednost 156125 Frekvenca
1 Up to 750 Crowns 22
2 751 - 1.000 43
3 1.001 - 1.500 111
4 1.501 - 2.000 97
5 2.001 - 2.500 106
6 2.501 - 3.000 74
7 3.001 - 3.500 61
8 3.501 - 4.000 80
9 4.001-4.500 55
10 4.501 -5.000 53
11 5.001 -6.000 72
12 6.001 -7.000 44
13 7.001 -8.000 38
14 8.001 - 10.000 39
15 10.001 - 15.000 19
16 More than 15.001 8
0 NAP 124868
97 Refused 85
98 DK 0
99 No Answer 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
922 124953 1 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 16

v157 Income - HH monthly net: Hungary 1990/ 91

Vrednost 157124 Frekvenca
1 Up to 4.500 Forint 169
2 4.501-6.500 265
3 6.501-8.500 216
4 8.501-10.500 116
5 10.501-15.000 116
6 15.001-20.000 50
7 More than 20.001 Forint 31
0 NAP 124886
97 Refused 20
98 DK 0
99 No Answer 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
963 124912 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

v158 Income - HH monthly net: Hungary 1994

Vrednost 158123 Frekvenca
1 Up to 5.500 Forint 10
2 5.501 - 10.000 51
3 10.001 - 15.000 119
4 15.001 - 20.000 102
5 20.001 - 25.000 135
6 25.001 - 30.000 150
7 35.001 - 40.000 115
8 40.001 - 45.000 73
9 45.001 - 50.000 55
10 50.001 - 55.000 32
11 55.001 - 60.000 24
12 65.001 - 70.000 23
13 70.001 - 75.000 9
14 75.001 - 80.000 2
15 80.001 - 85.000 2
16 85.001 - 90.000 6
17 90.001 - 95.000 2
18 95.001 - 100.000 2
19 100.001 - 105.000 2
20 105.001 - 110.000 1
22 115.001 - 120.000 4
23 120.001 - 125.000 0
24 More than 125.001 Forint 1
0 NAP 124857
97 Refused 98
98 DK 0
99 No Answer 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
920 124955

Vrednosti spremenljivk od 1 do 24

v159 Income - HH monthly net: Hungary 1995 - 97

Vrednost 159122 Frekvenca
1 Up to 10.000 Forint 38
2 10.001 - 20.000 349
3 20.001 - 30.000 533
4 30.001 - 40.000 528
5 40.001 - 50.000 410
6 50.001 - 60.000 285
7 60.001 - 70.000 166
8 70.001 - 80.000 110
9 80.001 - 90.000 59
10 90.001 - 100.000 47
11 100.001 - 110.000 28
12 110.001 - 120.000 15
13 120.001 - 130.000 17
14 130.001 - 140.000 9
15 140.001 - 150.000 14
16 More than 150.001 Forint 20
0 NAP 122789
97 Refused 458
98 DK 0
99 No Answer 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2628 123247

Vrednosti spremenljivk od 1 do 16

v160 Income - HH monthly net: Latvia 1994

Vrednost 160121 Frekvenca
1 Up to 15 Lat 28
2 16 - 30 124
3 31 - 45 149
4 46 - 60 147
5 61 - 75 100
6 76 - 90 73
7 91 - 105 80
8 106 - 120 54
9 121 - 135 35
10 136 - 150 49
11 151 - 165 28
12 166 - 180 24
13 181 - 195 13
14 196 - 210 18
15 211 - 225 7
16 226 - 240 6
17 241 - 255 2
18 256 - 270 3
19 271 - 285 4
20 285 - 300 6
21 301 - 350 7
22 351 - 400 4
23 401 - 450 1
24 More than 451 Lat 7
0 NAP 124875
97 Refused 31
98 DK 0
99 No Answer 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
969 124906

Vrednosti spremenljivk od 1 do 24

v161 Income - HH monthly net: Latvia 1995/ 96

Vrednost 161120 Frekvenca
1 Up to 15 Lat 69
2 16 - 40 370
3 41 - 65 301
4 66 - 90 391
5 91 - 115 239
6 116 - 140 169
7 141 - 165 117
8 166 - 190 91
9 191 - 215 87
10 216 - 240 34
11 241 - 265 17
12 266 - 290 21
13 291 - 315 14
14 316 - 340 6
15 341 - 365 12
16 More than 366 Lat 26
0 NAP 123764
97 Refused 147
98 DK 0
99 No Answer 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1964 123911

Vrednosti spremenljivk od 1 do 16

v162 Income - HH monthly net: Latvia 1997

Vrednost 162119 Frekvenca
1 Up to 40 Lat 90
2 41 - 70 176
3 71 - 100 196
4 101 - 130 141
5 131 - 160 107
6 161 - 190 65
7 191 - 220 60
8 221 - 250 42
9 250 - 280 13
10 280 - 310 19
11 311 - 340 10
12 341 - 370 8
13 371 - 400 3
14 401 - 430 8
15 431 - 460 7
16 More than 461 Lat 9
0 NAP 124850
97 Refused 71
98 DK 0
99 No Answer 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 124921 1 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 16

v163 Income - HH monthly net: Lithuania 1994

Vrednost 163118 Frekvenca
1 Up to 40 Litas 4
2 41 - 80 8
3 81 - 100 12
4 101 - 120 38
5 121 - 140 25
6 141 - 160 24
7 161 - 180 16
8 181 - 200 34
9 201 - 220 37
10 221 - 240 42
11 241 - 280 54
12 281 - 320 78
13 321 - 360 46
14 361 - 400 71
15 401 - 450 59
16 451 - 500 60
17 501 - 550 64
18 551 - 600 76
19 601 - 700 58
20 701 - 800 44
21 801 - 900 30
22 901 - 1.000 44
23 1.001 - 5.000 40
24 More than 5.001 Litas 2
0 NAP 124867
97 Refused 42
98 DK 0
99 No Answer 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
966 124909

Vrednosti spremenljivk od 1 do 24

v164 Income - HH monthly net: Lithuania 1995/ 96

Vrednost 164117 Frekvenca
1 Up to 100 Litas 28
2 101 - 150 62
3 151 - 250 213
4 251 - 300 117
5 301 - 350 99
6 351 - 400 128
7 401 - 450 82
8 451 - 500 134
9 501 - 550 67
10 551 - 600 112
11 601 - 700 114
12 701 - 800 165
13 801 - 900 108
14 901 - 1.000 196
15 1.001 - 5.000 189
16 5.001 Litas and more 4
0 NAP 123860
97 Refused 197
98 DK 0
99 No Answer 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1818 124057

Vrednosti spremenljivk od 1 do 16

v165 Income - HH monthly net: Lithuania 1997

Vrednost 165116 Frekvenca
1 Up to 200 33
2 201 - 300 61
3 301 - 400 58
4 401 - 500 95
5 501 - 600 110
6 601 - 700 64
7 701 - 800 70
8 801 - 900 69
9 901 - 1.000 111
10 1.001 - 1.200 81
11 1.201 - 1.400 36
12 1.401 - 1.600 57
13 1.601 - 2.000 41
14 2.001 - 3.000 19
15 3.001 - 5.000 3
16 More than 5.001 Litas 5
0 NAP 124862
97 Refused 100
98 DK 0
99 No Answer 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
913 124962 1 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 16

v166 Income - HH monthly net: Macedonia 1994

Vrednost 166115 Frekvenca
1 Up to 3.000 Denar 68
2 3.001 - 3.500 17
3 3.501 - 4.000 33
4 4.001 - 4.500 24
5 4.501 - 5.000 35
6 5.001 - 6.000 61
7 6.001 - 7.000 44
8 7.001 - 8.000 57
9 8.001 - 9.000 60
10 9.001 - 10.000 59
11 10.001 - 11.000 61
12 11.001 - 12.000 38
13 12.001 - 13.000 43
14 13.001 - 14.000 41
15 14.001 - 15.000 43
16 15.001 - 16.500 62
17 16.501 - 18.000 51
18 18.001 - 20.000 51
19 20.001 - 22.000 34
20 22.001 - 24.000 22
21 24.001 - 26.000 14
22 26.001 - 30.000 24
23 30.001 - 35.000 17
24 More than 35.001 Denar 15
0 NAP 124875
97 Refused 26
98 DK 0
99 No Answer 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
974 124901

Vrednosti spremenljivk od 1 do 24

v167 Income - HH monthly net: Macedonia 1995/ 96

Vrednost 167114 Frekvenca
1 Up to 3.000 115
2 3.001 - 5.000 263
3 5.001 - 7.000 257
4 7.001 - 9.000 257
5 9.001 - 11.000 270
6 11.001 - 13.000 147
7 13.001 - 15.000 157
8 15.001 - 17.000 107
9 17.001 - 19.000 68
10 19.001 - 21.000 87
11 21.001 - 23.000 33
12 23.001 - 25.000 26
13 25.001 - 27.000 21
14 27.001 - 29.000 13
15 29.001 - 31.000 21
16 More than 31.001 Denar 23
0 NAP 123875
97 Refused 135
98 DK 0
99 No Answer 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1865 124010

Vrednosti spremenljivk od 1 do 16

v168 Income - HH monthly net: Poland 1994

Vrednost 168113 Frekvenca
1 Up to 1.500.000 Zloty 16
2 1.500.001 - 2.000.000 33
3 2.000.001 - 2.500.000 43
4 2.500.001 - 3.000.000 45
5 3.000.001 - 3.500.000 44
6 3.500.001 - 4.000.000 85
7 4.000.001 - 4.500.000 74
8 4.500.001 - 5.000.000 81
9 5.000.001 - 5.500.000 66
10 5.500.001 - 6.000.000 89
11 6.000.001 - 6.500.000 42
12 6.500.001 - 7.000.000 56
13 7.000.001 - 7.500.000 42
14 7.500.001 - 8.000.000 45
15 8.000.001 - 8.500.000 39
16 8.500.001 - 9.000.000 34
17 9.000.001 - 9.500.000 16
18 9.500.001 - 10.000.000 35
19 10.000.001 - 11.000.000 20
20 11.000.001 - 12.000.000 14
21 12.000.001 - 13.000.000 17
22 13.000.001 - 14.000.000 7
23 14.000.001 - 15.000.000 4
24 More than 15.000.001 Zloty 9
0 NAP 124871
97 Refused 48
98 DK 0
99 No Answer 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
956 124919

Vrednosti spremenljivk od 1 do 24

v169 Income - HH monthly net: Poland 1995

Vrednost 169112 Frekvenca
1 Up to 151 Zloty 13
2 151 - 250 54
3 251 - 300 48
4 301 - 400 65
5 401 - 500 83
6 501 - 600 108
7 601 - 700 99
8 701 - 800 130
9 801 - 900 84
10 901 - 1.000 99
11 1.001 - 1.250 71
12 1.251 - 1.500 53
13 1.501 - 1.750 29
14 21.751 - 2.000 21
15 2.001 - 2.500 15
16 More than 2.501 Zloty 12
0 NAP 124875
97 Refused 16
98 DK 0
99 No Answer 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
984 124891

Vrednosti spremenljivk od 1 do 16

v170 Income - HH monthly net: Poland 1996/ 97

Vrednost 170111 Frekvenca
1 Up to 200 Zloty 32
2 201 - 250 24
3 251 - 300 43
4 301 - 400 68
5 401 - 500 98
6 501 - 600 130
7 601 - 700 139
8 701 - 800 166
9 801 - 900 170
10 901 - 1.000 239
11 1.001 - 1.250 208
12 1.251 - 1.500 202
13 1.501 - 1.750 144
14 1.751 - 2.000 118
15 2.001 - 2.500 58
16 2.501 Zlotya and more 53
0 NAP 123874
97 Refused 109
98 DK 0
99 No Answer 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1892 123983

Vrednosti spremenljivk od 1 do 16

v171 Income - HH monthly net: Romania 1994

Vrednost 171110 Frekvenca
1 Up to 50.000 Lei 74
2 50.001 - 75.000 70
3 75.001 - 100.000 95
4 100.001 - 125.000 89
5 125.001 - 150.000 74
6 150.001 - 175.000 108
7 175.001 - 200.000 109
8 200.001 - 250.000 162
9 250.001 - 300.000 140
10 300.001 - 350.000 106
11 350.001 - 400.000 69
12 400.001 - 450.000 44
13 450.001 - 500.000 42
14 500.001 - 550.000 22
15 550.001 - 600.000 8
16 600.001 - 700.000 19
17 700.001 - 800.000 4
18 800.001 - 900.000 12
19 900.001 - 1.000.000 7
20 1.000.001 - 1.250.000 2
22 1.500.001 - 1.750.000 3
23 1.750.001 - 2.000.000 2
24 More than 2.000.001 Lei 1
0 NAP 124594
97 Refused 19
98 DK 0
99 No Answer 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1262 124613

Vrednosti spremenljivk od 1 do 24

v172 Income - HH monthly net: Romania 1995/ 96

Vrednost 172109 Frekvenca
1 Up to 100.000 201
2 100.001 - 150.000 207
3 150.001 - 200.000 254
4 200.001 - 250.000 229
5 250.001 - 300.000 227
6 300.001 - 350.000 166
7 350.001 - 400.000 158
8 400.001 - 450.000 94
9 450.001 - 500.000 101
10 500.001 - 550.000 98
11 550.001 - 600.001 132
12 600.001 - 700.001 90
13 700.001 - 800.001 74
14 800.001 - 900.001 54
15 900.001 - 1.000.001 35
16 More than 1.000.001 Lei 66
0 NAP 123539
97 Refused 149
98 DK 0
99 No Answer 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2186 123689

Vrednosti spremenljivk od 1 do 16

v173 Income - HH monthly net: Romania 1997

Vrednost 173108 Frekvenca
1 Up to 100.000 Lei 32
2 100.001- 150.000 20
3 150.001- 200.000 41
4 200.001- 300.000 58
5 300.001- 500.000 163
6 500.001- 700.000 162
7 700.001- 900.000 154
8 900.001- 1.100.000 106
9 1.100.001- 1.300.000 70
10 1.300.001- 1.500.000 58
11 1.500.001- 1.700.000 30
12 1.700.001- 1.900.000 29
13 1.900.001- 2.100.000 15
14 2.100.001- 2.300.000 10
15 2.300.001- 2.500.000 7
16 More than 2.500.001 Lei 13
0 NAP 124831
97 Refused 76
98 DK 0
99 No Answer 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
968 124907 1 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 16

v174 Income - HH monthly net: Russia 1994

Vrednost 174107 Frekvenca
1 Up to 70.000 Rubles 69
2 70.001 - 135.000 179
3 135.001 - 200.000 159
4 200.001 - 265.000 117
5 265.001 - 330.000 106
6 330.001 - 395.000 71
7 395.001 - 460.000 57
8 460.001 - 525.000 48
9 525.001 - 590.000 27
10 590.001 - 655.000 32
11 655.001 - 720.000 29
12 720.001 - 785.000 6
13 785.001 - 850.000 16
14 850.001 - 915.000 9
15 915.001 - 980.000 5
16 980.001 - 1.045.000 7
17 1.045.001 - 1.110.000 5
18 1.110.001 - 1.175.000 4
21 1.305.001 - 1.370.000 1
22 1.370.001 - 1.435.000 4
23 1.435.001 - 1.500.000 2
24 More than 1.500.001 Rubles 7
0 NAP 124875
97 Refused 40
98 DK 0
99 No Answer 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
960 124915

Vrednosti spremenljivk od 1 do 24

v175 Income - HH monthly net: Russia 1995

Vrednost 175106 Frekvenca
1 Up to 100.000 rubles 35
2 100.001 - 200.000 129
3 200.001 - 300.000 158
4 300.001 - 400.000 121
5 400.001 - 450.000 89
6 450.001 - 500.000 73
7 500.001 - 550.000 49
8 550.001 - 600.000 62
9 600.001 - 700.000 62
10 700.001 - 800.000 57
11 800.001 - 900.000 34
12 900.001 - 1.000.000 67
13 1.000.001 - 1.500.000 103
14 1.500.001 - 2.000.000 39
15 2.000.001 - 3.000.000 22
16 3.000.001 rubles and more 8
0 NAP 124697
97 Refused 70
98 DK 0
99 No Answer 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1108 124767

Vrednosti spremenljivk od 1 do 16

v176 Income - HH monthly net: Russia 1996

Vrednost 176105 Frekvenca
1 Up to 150.000 Rubles 29
2 150.001 - 250.000 72
3 250.001 - 350.000 131
4 350.001 - 450.000 83
5 450.001 - 500.000 62
6 500.001 - 550.000 46
7 550.001 - 600.000 44
8 600.001 - 700.000 83
9 700.001 - 800.000 58
10 800.001 - 900.000 36
11 900.001 - 1.000.000 92
12 1.000.001 - 1.500.000 110
13 1.500.001 - 2.000.000 64
14 2.000.001 - 3.000.000 38
15 3.000.001 - 5.000.000 15
16 More than 5.000.001 Rubles 7
0 NAP 124810
97 Refused 95
98 DK 0
99 No Answer 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
970 124905

Vrednosti spremenljivk od 1 do 16

v177 Income - HH monthly net: Slovenia 1994

Vrednost 177104 Frekvenca
1 Up to 12.600 Tolars 1
2 12.601 - 15.700 1
3 15.701 - 18.900 2
4 18.901 - 25.100 14
5 25.101 - 31.400 26
6 31.401 - 37.700 24
7 37.701 - 44.000 44
8 44.001 - 50.200 49
9 50.201 - 56.500 21
10 56.501 - 62.800 44
11 62.801 - 69.100 21
12 69.101 - 75.400 54
13 75.401 - 87.900 81
14 87.900 - 94.200 45
15 94.201 - 125.600 220
16 125.601 - 157.000 148
17 157.001 - 188.400 61
18 188.401 - 219.800 67
19 219.801 - 251.200 37
20 251.201 - 314.000 16
21 314.001 - 376.800 3
22 376.801 - 439.600 1
23 439.601 - 502.400 0
24 More than 502.401 Tolars 2
0 NAP 124789
97 Refused 104
98 DK 0
99 No Answer 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
982 124893

Vrednosti spremenljivk od 1 do 24

v178 Income - HH monthly net: Slovenia 1995 - 1997

Vrednost 178103 Frekvenca
1 Up to 18.750 Tolars 6
2 18.751 - 25.000 13
3 25.001 - 31.250 21
4 31.251 - 37.500 35
5 37.501 - 43.750 50
6 43.751 - 50.000 104
7 50.001 - 56.250 43
8 56.251 - 62.500 98
9 62.501 - 87.500 338
10 87.501 - 112.500 457
11 112.501 - 137.500 297
12 137.501 - 162.500 360
13 162.501 - 187.500 169
14 187.501 - 212.500 285
15 212.501 - 312.500 276
16 More than 312.501 Tolars 89
0 NAP 122555
97 Refused 679
98 DK 0
99 No Answer 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2641 123234

Vrednosti spremenljivk od 1 do 16

v179 Income - HH monthly net: Ukraine 1994

Vrednost 179102 Frekvenca
1 Up to 240.000 Hryvna 38
2 241.000 - 490.000 133
3 491.000 - 740.000 117
4 741.000 - 990.000 141
5 991.000 - 1.240.000 116
6 1.241.000 - 1.490.000 70
7 1.491.000 - 1.740.000 79
8 1.741.000 - 1.990.000 56
9 1.991.000 - 2.240.000 79
10 2.241.000 - 2.490.000 46
11 2.491.000 - 2.740.000 31
12 2.741.000 - 2.990.000 34
13 2.991.000 - 3.240.000 54
14 3.241.000 - 3.490.000 13
15 3.491.000 - 3.740.000 13
16 3.741.000 - 3.990.000 9
17 3.991.000 - 4.240.000 26
18 4.241.000 - 4.490.000 9
19 4.491.000 - 4.740.000 4
20 4.741.000 - 4.990.000 11
21 4.991.000 - 5.240.000 20
22 5.241.000 - 5.490.000 7
23 More than 5.491.000 Hryvna 38
0 NAP 124675
97 Refused 56
99 No Answer 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1144 124731

Vrednosti spremenljivk od 1 do 23

v180 Income - HH monthly net: Ukraine 1995

Vrednost 180101 Frekvenca
1 Up to 2.000.000 Hryvna 51
2 2.000.000 - 2.499.000 62
3 2.500.000 - 2.999.000 57
4 3.000.000 - 3.499.000 57
5 3.500.000 - 3.999.000 32
6 4.000.000 - 4.999.000 77
7 5.000.000 - 5.499.000 105
8 5.500.000 - 6.099.000 78
9 6.100.000 - 7.999.000 70
10 8.000.000 - 9.099.000 87
11 9.100.000 - 10.900.000 85
12 11.000.000 - 13.900.000 75
13 14.000.000 - 15.000.000 80
14 15.100.000 - 18.000.000 41
15 18.100.000 - 23.900.000 64
16 More than 24.000.000 Hryvna 67
0 NAP 124676
97 Refused 111
98 DK 0
99 No Answer 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1088 124787

Vrednosti spremenljivk od 1 do 16

v181 Income - HH monthly net: Ukraine 1996

Vrednost 181100 Frekvenca
1 Up to 19 Hryvna 75
2 20 - 39 95
3 40 - 59 174
4 60 - 79 120
5 80 - 99 132
6 100 - 149 273
7 150 - 199 184
8 200 - 249 55
9 250 - 349 11
10 350 - 599 81
11 More than 600 Hryvna 0
0 NAP 124675
97 Refused 0
98 DK 0
99 No Answer 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1200 124675

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

v182 Income - HH monthly net: Georgia 1994

Vrednost 18299 Frekvenca
1 2.5 million Kupo 228
2 2.575 mln 36
3 2.650 mln 21
4 2.725 mln 18
5 2.8 mln 21
6 2.875 mln 24
7 2.950 mln 8
8 3.025 mln 6
9 3.1 mln 14
10 3.175 mln 5
11 3.250 mln 7
12 3.325 mln 31
13 3.4 mln 11
14 3.475 mln 7
15 3.56 mln 3
16 3.625 mln 4
17 3.7 mln 5
18 3.775 mln 28
19 3.85 mln 12
20 3.925 mln 3
21 4 mln 16
22 4.075 mln 19
23 4.226 mln 19
24 4.6 mln Kupo 373
0 NAP 124875
97 Refused 81
99 No answer 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
919 124956

Vrednosti spremenljivk od 1 do 24

v183 Income - HH monthly net: Georgia 1995

Vrednost 18398 Frekvenca
1 Up to 2.5 Lari 26
2 2.6 - 9.5 155
3 9.51 - 16.5 134
4 16.51 - 23.5 109
5 23.51 - 30.5 67
6 30.51 - 37.5 29
7 37.51 - 44.5 34
8 44.51 - 51.5 80
9 51.51 - 58.5 39
10 58.51 - 65.5 21
11 65.51 - 72.5 15
12 72.51 - 79.5 18
13 79.51 - 86.5 22
14 86.51 - 93.5 16
15 93.51 - 100.5 64
16 More than 100.51 Lari 95
0 NAP 124816
97 Refused 135
98 DK 0
99 No Answer 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
924 124951

Vrednosti spremenljivk od 1 do 16

v184 Income - HH monthly net: Georgia 1996

Vrednost 18497 Frekvenca
1 5 - 7 Lari 52
2 8 - 50 382
3 51 - 100 214
4 101 - 150 117
5 151 - 200 68
6 201 - 250 28
7 251 - 300 24
8 301 - 350 14
9 351 - 450 11
10 451 - 550 15
11 551 - 690 4
12 691 - 830 4
13 831 - 980 4
14 981 - 1.130 4
15 1.131 - 1.300 1
16 More than 1.301 Lari 6
0 NAP 124869
97 Refused 58
98 DK 0
99 No Answer 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
948 124927

Vrednosti spremenljivk od 1 do 16

v185 Income - HH monthly net: Kazakhstan 1994

Vrednost 18596 Frekvenca
1 Up to 200 Tenge 24
2 201 - 1.000 221
3 1.001 - 2.000 216
4 2.001 - 3.000 158
5 3.001 - 4.000 98
6 4.001 - 5.000 79
7 5.001 - 6.000 61
8 6.001 - 7.000 24
9 7.001 - 8.000 14
10 8.001 - 9.000 18
11 9.001 - 10.000 12
12 10.001 - 11.000 9
13 11.001 - 12.000 6
14 12.001 - 13.000 4
15 13.001 - 14.000 2
17 15.001 - 16.000 3
18 16.001 - 17.000 0
19 17.001 - 18.000 1
20 18.001 - 19.000 0
21 19.001 - 20.000 0
22 20.001 - 21.000 0
23 21.001 - 22.000 0
24 More than 22.001 Tenge 5
0 NAP 124875
97 Refused 45
98 DK 0
99 No Answer 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
955 124920

Vrednosti spremenljivk od 1 do 24

v186 Income - HH monthly net: Kazakhstan 1995/ 96

Vrednost 18695 Frekvenca
1 Up to 1.000 Tenge 144
2 1.001 - 2.000 298
3 2.001 - 3.000 270
4 3.001 - 4.000 217
5 4.001 - 5.000 179
6 5.001 - 6.000 161
7 6.001 - 7.000 97
8 7.001 - 8.000 101
9 8.001 - 9.000 64
10 9.001 - 10.000 81
11 10.001 - 12.000 81
12 12.001 - 15.000 57
13 15.001 - 20.000 53
14 20.001 - 25.000 20
15 25.001 - 35.000 14
16 More than 35.001 Tenge 8
0 NAP 123873
97 Refused 157
98 DK 0
99 No Answer 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1845 124030

Vrednosti spremenljivk od 1 do 16

v187 Income - HH monthly net: Yugoslavia 1996

Vrednost 18794 Frekvenca
1 Up to 199 Dinar 30
2 200 - 399 39
3 400 - 599 75
4 600 - 799 87
5 800 - 999 138
6 1.000 - 1.499 236
7 1.500 - 1.999 157
8 2.000 - 2.999 103
9 3.000 - 3.999 30
10 4.000 - 4.999 6
11 5.000 - 5.999 9
12 6.000 - 6.999 0
13 7.000 - 7.999 0
14 8.000 - 8.999 0
15 9.000 - 9.999 0
16 More than 10.000 Dinar 2
0 NAP 124882
97 Refused 81
99 No Answer 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
912 124963

Vrednosti spremenljivk od 1 do 16

v188 Income - HH monthly net: GDR 1990/ 91

Vrednost 18893 Frekvenca
1 Up to 500 Mark 56
2 500 - 750 148
3 750 - 1000 205
4 1000 - 1250 187
5 1250 - 1500 266
6 1500 - 1750 307
7 1750 - 2000 255
8 2000 - 2250 165
9 2250 - 2500 110
10 2500 - 3000 103
11 3000 - 3500 59
12 3500 - 4000 24
13 4000 Mark 21
0 NAP 123953
97 Refused 0
98 DK 0
99 No Answer 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1906 123969 1 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 13

v189 Income - HH monthly net in USD 1991 (not clearly documented)

Vrednost 18992 Frekvenca
1 Up to 96 744
2 96 - 144 857
3 145 - 192 866
4 193 - 240 1004
5 241 - 288 818
6 289 - 384 715
7 385 - 480 751
8 481 - 577 356
9 578 - 769 265
10 770 - 961 270
11 962 -1.441 49
12 More than 1.442 Dollar 20
0 NAP 117863
97 Refused 171
98 DK 207
99 No Answer 919
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6715 119160

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

v190 Income - HH monthly net in USD: Albania 1992

Vrednost 19091 Frekvenca
1 Up to 5 Dollar 39
2 5 - 15 117
3 15 - 30 316
4 30 - 50 350
5 50 - 75 132
6 75 - 100 24
7 110 - 125 5
8 125 - 150 2
9 150 - 200 3
10 200 - 250 1
11 250 - 300 14
12 300 - 350 21
13 350 - 400 2
14 400 - 450 3
15 450 - 500 0
16 500 - 550 0
17 550 - 600 1
18 600 - 700 0
19 700 - 1000 0
20 More than 1000 Dollar 2
0 NAP 124826
97 Refused 0
98 DK 5
99 No Answer 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1032 124843

Vrednosti spremenljivk od 1 do 20

v191 Income - HH monthly net in USD: Belarus 1992

Vrednost 19190 Frekvenca
1 Up to 5 Dollar 57
2 5 - 15 306
3 15 - 30 358
4 30 - 50 182
5 50 - 75 46
6 75 - 100 14
7 110 - 125 5
8 125 - 150 4
9 150 - 200 1
10 200 - 250 1
11 250 - 300 7
12 300 - 350 8
13 350 - 400 0
14 400 - 450 0
15 450 - 500 0
16 500 - 550 0
17 550 - 600 0
18 600 - 700 0
19 700 - 1000 0
20 More than 1000 Dollar 0
0 NAP 124845
97 Refused 0
98 DK 27
99 No Answer 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
989 124886 1 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 20

v192 Income - HH monthly net in USD: Bulgaria 1992

Vrednost 19289 Frekvenca
1 Up to 5 Dollar 22
2 5 - 15 30
3 15 - 30 168
4 30 - 50 198
5 50 - 75 260
6 75 -100 150
7 110 -125 108
8 125 -150 102
9 150 - 200 85
10 200 - 250 56
11 250 - 300 28
12 300 - 350 20
13 350 - 400 5
14 400 - 450 1
15 450 - 500 1
16 500 - 550 0
17 550 - 600 1
18 600 - 700 0
19 700 - 1000 0
20 More than 1000 Dollar 1
0 NAP 124563
97 Refused 0
98 DK 45
99 No Answer 31
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1236 124639 1 20

Vrednosti spremenljivk od 1 do 20

v193 Income - HH monthly net in USD: Estonia 1992

Vrednost 19388 Frekvenca
1 Up to 5 Dollar 14
2 5 - 15 22
3 15 - 30 158
4 30 - 50 182
5 50 - 75 172
6 75 - 100 174
7 110 - 125 90
8 125 - 150 52
9 150 - 200 67
10 200 - 250 23
11 250 - 300 7
12 300 - 350 5
13 350 - 400 0
14 400 - 450 0
15 450 - 500 1
16 500 - 550 1
17 550 - 600 0
18 600 - 700 0
19 700 - 1000 0
20 More than 1000 Dollar 0
0 NAP 124875
97 Refused 0
98 DK 21
99 No Answer 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
968 124907 1 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 20

v194 Income - HH monthly net in USD: Georgia 1992

Vrednost 19487 Frekvenca
1 Up to 5 Dollar 156
2 5 - 15 307
3 15 - 30 225
4 30 - 50 127
5 50 - 75 43
6 75 - 100 4
7 110 - 125 2
8 125 - 150 2
9 150 - 200 1
10 200 - 250 0
11 250 - 300 0
12 300 - 350 0
13 350 - 400 0
14 400 - 450 0
15 450 - 500 0
16 500 - 550 0
17 550 - 600 0
18 600 - 700 0
19 700 - 1000 0
20 More than 1000 Dollar 0
0 NAP 124837
97 Refused 0
98 DK 0
99 No Answer 171
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
867 125008 1 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 20

v195 Income - HH monthly net in USD: Latvia 1992

Vrednost 19586 Frekvenca
1 Up to 5 Dollar 2
2 5 - 15 123
3 15 - 30 138
4 30 - 50 405
5 50 - 75 155
6 75 - 100 82
7 110 - 125 22
8 125 - 150 10
9 150 - 200 2
10 200 - 250 0
11 250 - 300 1
12 300 - 350 0
13 350 - 400 1
14 400 - 450 0
15 450 - 500 2
16 500 - 550 1
17 550 - 600 0
18 600 - 700 1
19 700 - 1000 1
20 More than 1000 Dollar 1
0 NAP 124875
97 Refused 0
98 DK 34
99 No Answer 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
947 124928 1 20

Vrednosti spremenljivk od 1 do 20

v196 Income - HH monthly net in USD: Lithuania 1992

Vrednost 19685 Frekvenca
1 Up to 5 Dollar 20
2 5 - 15 245
3 15 - 30 271
4 30 - 50 219
5 50 - 75 112
6 75 - 100 39
7 110 - 125 14
8 125 - 150 10
9 150 - 200 8
10 200 - 250 8
11 250 - 300 4
12 300 - 350 1
13 350 - 400 0
14 400 - 450 1
15 450 - 500 4
16 500 - 550 1
17 550 - 600 0
18 600 - 700 1
19 700 - 1000 0
20 More than 1000 Dollar 0
0 NAP 124875
97 Refused 0
98 DK 23
99 No Answer 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
958 124917 1 18

Vrednosti spremenljivk od 1 do 20

v197 Income - HH monthly net in USD: Russia 1992

Vrednost 19784 Frekvenca
1 Up to 5 Dollar 96
2 5 - 15 247
3 15 - 30 275
4 30 - 50 155
5 50 - 75 76
6 75 - 100 34
7 110 - 125 13
8 125 - 150 4
9 150 - 200 6
10 200 - 250 10
11 250 - 300 6
12 300 - 350 4
13 350 - 400 2
14 400 - 450 3
15 450 - 500 0
16 500 - 550 1
17 550 - 600 1
18 600 - 700 0
19 700 - 1000 1
20 More than 1000 Dollar 1
0 NAP 124875
97 Refused 0
98 DK 46
99 No Answer 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
935 124940 1 20

Vrednosti spremenljivk od 1 do 20

v198 Income - HH monthly net in USD: Ukraine 1992

Vrednost 19883 Frekvenca
1 Up to 5 Dollar 105
2 5 - 15 357
3 15 - 30 387
4 30 - 50 247
5 50 - 75 97
6 75 - 100 34
7 110 - 125 10
8 125 - 150 7
9 150 - 200 3
10 200 - 250 5
11 250 - 300 2
12 300 - 350 3
13 350 - 400 1
14 400 - 450 1
15 450 - 500 0
16 500 - 550 0
17 550 - 600 0
18 600 - 700 0
19 700 - 1000 0
20 More than 1000 Dollar 0
0 NAP 124475
97 Refused 0
98 DK 67
99 No Answer 74
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1259 124616 1 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 20

v199 Income - Respondent monthly brutto: Hungary 1993

Vrednost 19982 Frekvenca
1 Up to 5.500 Forint 35
2 5.501- 10.000 276
3 10.001- 15.000 270
4 15.001- 20.000 119
5 20.001- 25.000 66
6 25.001- 30.000 31
7 30.001- 35.000 10
8 35.001- 40.000 7
9 40.001- 45.000 3
10 45.001- 50.000 2
11 50.001- 55.000 1
12 55.001- 60.000 0
13 60.001- 65.000 0
14 65.001- 70.000 0
15 70.001- 75.000 0
16 75.001- 80.000 1
17 80.001- 85.000 0
18 85.001- 90.000 0
19 90.001- 95.000 0
20 95.001-100.000 0
21 100.001 Forint and more 2
22 No income 120
0 NAP 124903
98 DK 29
99 No answer 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
943 124932

Vrednosti spremenljivk od 1 do 22

v200 Income - Respondent monthly netto: Czech Republic 1993

Vrednost 20081 Frekvenca
1 Up to 1.601 Crowns 83
2 1.601- 2.000 29
3 2.001- 2.500 86
4 2.501- 3.000 120
5 3.001- 3.500 78
6 3.501- 4.000 67
7 4.001- 4.500 57
8 4.501- 5.000 49
9 5.001- 5.500 39
10 5.501- 6.000 28
11 6.500- 7.000 15
12 6.501- 7000 25
13 7.001- 8.000 18
14 8.001- 9.000 11
15 9.001-10.000 6
16 10.001-12.000 12
17 12.001-14.000 4
18 14.001-17.000 2
19 20.001-25.000 2
20 25.001-35.000 0
21 35.001-50.000 2
22 50.001-80.000 0
23 80.001 and more 0
0 NAP 125058
97 Refused 0
98 DK 84
99 No Answer 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
733 125142

Vrednosti spremenljivk od 1 do 23

v201 Income - Respondent monthly netto: Slovak Republic 1993

Vrednost 20180 Frekvenca
1 Up to 1.601 Crowns 89
2 1.601- 2.000 49
3 2.001- 2.500 111
4 2.501- 3.000 80
5 3.001- 3.500 58
6 3.501- 4.000 41
7 4.001- 4.500 44
8 4.501- 5.000 49
9 5.001- 5.500 25
10 5.501- 6.000 17
11 6.500- 7.000 16
12 6.501- 7000 9
13 7.001- 8.000 16
14 8.001- 9.000 5
15 9.001-10.000 4
16 10.001-12.000 3
17 12.001-14.000 3
18 14.001-17.000 0
19 20.001-25.000 0
20 25.001-35.000 0
21 35.001-50.000 1
22 50.001-80.000 0
23 80.001 and more 0
0 NAP 125191
97 Refused 0
98 DK 64
99 No Answer 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
620 125255 1 21

Vrednosti spremenljivk od 1 do 23

v202 Income - Per person: Russia 1990/ 91

Vrednost 20279 Frekvenca
1 Up to 70 (Moscow: 60) Rubles 204
2 70 (Moscow: 60) - 100 569
3 101 - 150 583
4 151 - 200 305
5 201 - 300 206
6 More than 301 Rubles 163
0 NAP 123810
97 Refused 0
98 DK 0
99 No Answer 35
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2030 123845 1 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v203 Income - Per person: Czech Republic 1993

Vrednost 20378 Frekvenca
1 Up to 1600 Crowns 76
2 1600 - 2300 233
3 2301 - 3400 269
4 More than 3400 Crowns 134
7 Refused 0
8 DK 0
9 No Answer 1
0 NAP 125162
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
713 125162

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v204 Income - Per person: Slovak Republic 1993

Vrednost 20477 Frekvenca
1 Up to 1600 Crowns 126
2 1600 - 2300 241
3 2301 - 3400 155
4 More than 3400 Crowns 65
7 Refused 0
8 DK 0
9 No Answer 7
0 NAP 125281
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
594 125281 1 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v205 Income - Per person: Estonia 1993

Vrednost 20576 Frekvenca
1 Up to 100 Crowns 16
2 100 - 300 167
3 301 - 500 334
4 501 - 700 141
5 701 - 1000 119
6 1001 - 1500 57
7 1501 - 2000 21
8 2001 - 3000 6
9 3001 - 5000 1
10 5001 - 10000 0
11 More than 10000 Crowns 1
0 NAP 124864
97 Refused 55
98 DK 93
99 No Answer 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
863 125012 1 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

v206 Income - Per person: Lithuania 1993

Vrednost 20675 Frekvenca
1 Up to 40 Lita 78
2 41- 60 133
3 61- 80 251
4 81-100 173
5 101-120 78
6 121-140 58
7 141-160 48
8 161-180 28
9 181-200 43
10 More than 200 Litas 63
0 NAP 124855
97 Refused 0
99 No Answer 67
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
953 124922 1 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

v207 National/ Ethnic Background

Vrednost 20774 Frekvenca
1 Albanian 6914
2 Armenian 5244
3 Ausetian 0
4 Aserbaijani 135
5 Bashkirian 2
6 Belarussian 3843
7 Bulgarian 6756
8 Croat 2133
9 Czech 7098
10 English 9
11 Estonian 4506
12 Finnish 34
13 French 5
14 Gagauz 26
15 Georgian 3075
16 German 334
17 Greek 181
18 Gipsy 701
19 Hungarian 7744
20 Italian 11
21 Jewish 298
22 Kazakh 1179
23 Kurd 7
24 Latvian 3423
25 Lithuanian 5989
26 Lizgen 1
27 Macedonian 3754
28 Maria 1
29 Moldovan 749
30 Moravian 344
31 Muslim 322
32 Nocetin 2
33 Polish 6855
34 Romanian 7181
35 Russian 15341
36 Serb 1055
37 Serbo- Kroat 94
38 Slovak 6044
39 Slovene 5148
40 Spanish 3
41 Swedish 2
42 Tartar 355
43 Turkish 613
44 Ukrainian 5898
45 Uzbek 81
46 Cosmopolitan 1
47 Other 1088
0 NAP 10054
97 Refused 193
98 DK 266
99 No Answer 783
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
114579 11296

Vrednosti spremenljivk od 1 do 47

v208 Language spoken: Mothertongue

Vrednost 20873 Frekvenca
1 Adigei 1
2 Albanian 2327
3 Armenian 2920
4 Azerbaijani 34
5 Bashkir 0
6 Belarussian 1112
7 Bulgarian 4262
8 Croat 1031
9 Czech 2634
10 English 3
11 Estonian 1895
12 Finnish 5
13 French 1
14 Gagauz 7
15 Georgian 1629
16 German 66
17 Greek 37
18 Gypsy/ Roman 221
19 Hungarian 3393
20 Italian 1
21 Jewish/ Yiddish/ Hebrew 45
22 Kazakh 425
23 Latvian 1750
24 Lithuanian 2516
25 Macedonian 1547
26 Moldovan 644
27 Moravian 49
28 Muslim 17
29 Polish 3206
30 Romanian 2946
31 Russian 9443
32 Ruthenian 4
33 Serb 94
34 Serbo-Croat 40
35 Slovak 1903
36 Slovene 2101
37 Spanish 0
38 Swedish 0
39 Tartar 107
40 Turkish 467
41 Ukrainian 1852
42 Uzbek 22
43 Other 340
44 Not Documented 0
45 Not Documented 0
0 NAP 74345
97 Refused 41
98 DK 247
99 No Answer 145
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
51097 74778

Vrednosti spremenljivk od 1 do 45

v209 Language Spoken: Others 1

Vrednost 20972 Frekvenca
1 Adigei 0
2 Albanian 1260
3 Armenian 1160
4 Azerbaijani 108
5 Bashkir 0
6 Belarussian 1305
7 Bulgarian 2313
8 Croat 1925
9 Czech 3385
10 English 4320
11 Estonian 1211
12 Finnish 88
13 French 717
14 Gagauz 0
15 Georgian 864
16 German 2300
17 Greek 78
18 Gypsy/ Roman 129
19 Hungarian 2105
20 Italian 300
21 Jewish/ Yiddish/ Hebrew 18
22 Kazakh 503
23 Latvian 1366
24 Lithuanian 1572
25 Macedonian 704
26 Moldovan 15
27 Moravian 13
28 Muslim 48
29 Polish 2225
30 Romanian 1488
31 Russian 8004
32 Ruthenian 0
33 Serb 634
34 Serbo-Croat 0
35 Slovak 791
36 Slovene 1234
37 Spanish 5
38 Swedish 4
39 Tartar 23
40 Turkish 33
41 Ukrainian 1199
42 Uzbek 12
43 Other 71
44 Not Documented 1
45 Not Documented 0
0 NAP 74494
97 Refused 180
98 DK 2200
99 No Answer 5470
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
43531 82344

Vrednosti spremenljivk od 1 do 45

v210 Language Spoken: Others 2

Vrednost 21071 Frekvenca
1 Adigei 0
2 Albanian 1
3 Armenian 8
4 Azerbaijani 70
5 Bashkir 0
6 Belarussian 147
7 Bulgarian 25
8 Croat 387
9 Czech 88
10 English 2407
11 Estonian 451
12 Finnish 196
13 French 677
14 Gagauz 0
15 Georgian 270
16 German 2483
17 Greek 144
18 Gypsy/ Roman 89
19 Hungarian 610
20 Italian 598
21 Jewish/ Yiddish/ Hebrew 15
22 Kazakh 39
23 Latvian 565
24 Lithuanian 477
25 Macedonian 343
26 Moldovan 12
27 Moravian 192
28 Muslim 28
29 Polish 789
30 Romanian 577
31 Russian 8515
32 Ruthenian 0
33 Serb 875
34 Serbo-Croat 0
35 Slovak 960
36 Slovene 391
37 Spanish 22
38 Swedish 9
39 Tartar 72
40 Turkish 198
41 Ukrainian 501
42 Uzbek 34
43 Other 132
44 Not Documented 2
45 Not Documented 1
0 NAP 86396
97 Refused 8
98 DK 1152
99 No Answer 14919
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
23400 102475

Vrednosti spremenljivk od 1 do 45

v211 Language Spoken: Others 3

Vrednost 21170 Frekvenca
1 Adigei 0
2 Albanian 3
3 Armenian 1
4 Azerbaijani 1
5 Bashkir 0
6 Belarussian 5
7 Bulgarian 7
8 Croat 189
9 Czech 14
10 English 430
11 Estonian 106
12 Finnish 136
13 French 190
14 Gagauz 0
15 Georgian 48
16 German 938
17 Greek 38
18 Gypsy/ Roman 5
19 Hungarian 165
20 Italian 379
21 Jewish/ Yiddish/ Hebrew 10
22 Kazakh 5
23 Latvian 110
24 Lithuanian 60
25 Macedonian 121
26 Moldovan 8
27 Moravian 106
28 Muslim 17
29 Polish 339
30 Romanian 254
31 Russian 3039
32 Ruthenian 0
33 Serb 710
34 Serbo-Croat 0
35 Slovak 737
36 Slovene 374
37 Spanish 29
38 Swedish 11
39 Tartar 29
40 Turkish 107
41 Ukrainian 174
42 Uzbek 63
43 Other 87
44 Not Documented 1
45 Not Documented 0
0 NAP 97015
97 Refused 2
98 DK 1638
99 No Answer 18174
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9046 116829

Vrednosti spremenljivk od 1 do 45

v212 Language Spoken: Others 4

Vrednost 21269 Frekvenca
1 Adigei 0
2 Albanian 1
3 Armenian 0
4 Azerbaijani 1
5 Bashkir 0
6 Belarussian 2
7 Bulgarian 2
8 Croat 64
9 Czech 1
10 English 82
11 Estonian 44
12 Finnish 40
13 French 26
14 Gagauz 0
15 Georgian 3
16 German 158
17 Greek 10
18 Gypsy/ Roman 1
19 Hungarian 28
20 Italian 126
21 Jewish/ Yiddish/ Hebrew 6
22 Kazakh 0
23 Latvian 2
24 Lithuanian 12
25 Macedonian 46
26 Moldovan 2
27 Moravian 39
28 Muslim 6
29 Polish 89
30 Romanian 44
31 Russian 692
32 Ruthenian 0
33 Serb 339
34 Serbo-Croat 0
35 Slovak 428
36 Slovene 215
37 Spanish 23
38 Swedish 12
39 Tartar 2
40 Turkish 53
41 Ukrainian 80
42 Uzbek 23
43 Other 56
44 Not Documented 1
45 Not Documented 0
0 NAP 101677
97 Refused 2
98 DK 1984
99 No Answer 19453
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2759 123116

Vrednosti spremenljivk od 1 do 45

v213 Language Spoken: Others 5

Vrednost 21368 Frekvenca
1 Adigei 0
2 Albanian 2
3 Armenian 1
4 Azerbaijani 0
5 Bashkir 0
6 Belarussian 0
7 Bulgarian 0
8 Croat 15
9 Czech 1
10 English 9
11 Estonian 6
12 Finnish 5
13 French 11
14 Gagauz 0
15 Georgian 1
16 German 17
17 Greek 0
18 Gypsy/ Roman 0
19 Hungarian 5
20 Italian 39
21 Jewish/ Yiddish/ Hebrew 1
22 Kazakh 0
23 Latvian 2
24 Lithuanian 2
25 Macedonian 7
26 Moldovan 0
27 Moravian 5
28 Muslim 4
29 Polish 26
30 Romanian 10
31 Russian 143
32 Ruthenian 0
33 Serb 109
34 Serbo-Croat 0
35 Slovak 159
36 Slovene 81
37 Spanish 14
38 Swedish 6
39 Tartar 1
40 Turkish 9
41 Ukrainian 34
42 Uzbek 2
43 Other 23
44 Not Documented 0
45 Not Documented 0
0 NAP 103124
97 Refused 2
98 DK 2126
99 No Answer 19873
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
750 125125

Vrednosti spremenljivk od 1 do 45

v214 Language Spoken: Others 6

Vrednost 21467 Frekvenca
1 Adigei 0
2 Albanian 2
3 Armenian 0
4 Azerbaijani 0
5 Bashkir 0
6 Belarussian 0
7 Bulgarian 0
8 Croat 543
9 Czech 0
10 English 2
11 Estonian 3
12 Finnish 0
13 French 4
14 Gagauz 0
15 Georgian 0
16 German 0
17 Greek 0
18 Gypsy/ Roman 1
19 Hungarian 0
20 Italian 3
21 Jewish/ Yiddish/ Hebrew 1
22 Kazakh 0
23 Latvian 0
24 Lithuanian 2
25 Macedonian 1
26 Moldovan 0
27 Moravian 3
28 Muslim 5
29 Polish 7
30 Romanian 3
31 Russian 26
32 Ruthenian 0
33 Serb 37
34 Serbo-Croat 0
35 Slovak 44
36 Slovene 34
37 Spanish 9
38 Swedish 1
39 Tartar 1
40 Turkish 11
41 Ukrainian 12
42 Uzbek 1
43 Other 16
44 Not Documented 0
45 Not Documented 0
0 NAP 102918
97 Refused 2
98 DK 2188
99 No Answer 19995
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
772 125103

Vrednosti spremenljivk od 1 do 45

v215 Region: Albania

Vrednost 21566 Frekvenca