Evrobarometer Srednje in Vzhodne Evrope 1990-1997: Kumulativna medčasovna datoteka CEEB 1-8

Basic Study Information

ADP - IDNo: CEEB1_8
Main author(s):
  • Reif, Karlheinz
Co-workers:
  • Cunningham, George
  • Kuzma, Malgorzata
  • Hersom, Louis
  • Vantomme, Jacques
Data file producer:
ZA - Zentralarchiv für Empirische Sozialforschung, ZEUS - Zentrum für Europäische Umfrageanalysen und Studien (Berlin, Nemčija, Köln, Nemčija, Mannheim, Nemčija; 2004)

Funding agency:

Komisija evropskih skupnosti - Commission of European Communities, Brusel

Project number:

no information

Series:
  • CEEB/Evrobarometer srednje in vzhodne Evrope

    Raziskava Evrobarometer v srednji in vzhodni Evropi (CEEB) se je izvajala med letoma 1990 in 1997 pod okriljem Evropske komisije. Vodila sta jo Karlheinz Reif (do 1995) in George Cunningham. Izvedena je bila osemkrat v več kot 20 državah vzhodne Evrope (seznam sodelujočih po posameznih letih http://www.gesis.org/en/data_service/eurobarometer/ceeb/countries.htm). Vsako leto jeseni so ponovno spremljali odnos ljudi v posameznih državah do ekonomskih in demokratičnih reform v njihovih državah in zavest o dogajanju v Evropski uniji. Raziskava je sorodna standardnemu Evrobarometru, ki poteka v polletnih obdobjih v državah članicah Evropske unije in se prav tako osredotoča na javno podporo EU in drugih tem, ki so tičejo Evrope nasploh. Med vprašanji, ki se z manjšimi spremembami vsako leto ponovijo, je ocena, ali se stvari v njihovih državah na splošno odvijajo v pravo smer, ocena poteka ekonomskih reform, zadovoljstvo z demokracijo in s spoštovanjem človekovih pravic. Odnos do prostega tržnega gospodarstva. Primerjava lastne finančne situacije s preteklim letom in pričakovanja v prihodnjem letu. Med temami o Evropski uniji je najprej vprašanje o splošni oceni namenov in dejavnosti EU, o tem, s katerimi državami naj bi se v prihodnje tesneje povezovali, kdo bo imel več koristi od povezovanja, ali EU ali lastna država, glavni virih informacij o dejavnostih EU. V nekaterih od držav je bilo vprašanje o tem, katere družbene skupine bi z intenzivnostjo povezovanja z EU pridobile. Običajna velikost vzorca v vsaki državi obsega 1000 državljanov sodelujoče države, starih 15 let ali več. Anketiranje poteka na domovih v vzorec izbranih oseb v obliki osebnega intervjuja. Z letom 1991 (CEEB2) so v vseh državah uporabljali večstopenjsko slučajno vzorčenje (z izjemo Madžarske, kjer so se za raziskavo CEEB2 poslužili tehnike kvotnega vzorčenja). Leta 1994 (CEEB5) je koordinacijo nad zbiranjem in združevanjem podatkov prevzel GfK EUROPE Ad hoc Research v sodelovanju z regionalnimi partnerji, pri čemer je nadomestil GALLUP UK. Rezultate so objavljeni v poročilih Evropske komisije. Datoteke s podatki so na voljo za raziskovalne namene v SPSS formatu, uporabo pa omogoča ZA data service. Oktobra 2001 je bila Evropska komisija pobudnik nove serije raziskav, ki se izvaja v 13 državah, ki so zaprosile za članstvo v Evropski uniji pod imenom Evrobarometer držav kandidatk ali “Candidate Countries Eurobarometer (CCEB)”, ki se je prvotno imenoval Evrobarometer držav prosilk (Applicant Countries Eurobarometer). CCEB nadzira in koordinira Directorate-General for Press and Communication (Public Opinion Analysis). Prva raziskava je potekala v Bolgariji, na Cipru, Češkem, v Estoniji, na Madžarskem, v Latviji, Litvi, na Malti, Poljskem, v Romuniji, na Slovaškem, v Sloveniji, Turčiji in južnem delu Cipra.

Study Content

Keywords:

pričakovan razvoj ekonomske situacije, mnenje o lastni finančni situaciji, odnos do tržne ekonomije, pogostost političnih razpravljanj, mnenje o ekonomskih reformah, zadovoljstvo z demokracijo, človekove pravice, občutek Evropejstva, odnos do evropske združitve, najpomembnejši viri informacij o EU, članstvo v EU, zaželen čas vstopa države v EU, članstvo v NATO, ugodnosti EU odnosov, samoocena levo-desno, volilna pravica, volilna namera, voljena stranka, velikost gospodinjstva, dohodek, nacionalno ozadje, materinski jezik, regija, velikost skupnosti, datum intervjuja

Keywords ELSST:
POLITIČNO STALIŠČE, DRUŽBENA STALIŠČA, GOSPODARSKA REFORMA , IDENTITETA, ZADOVOLJSTVO, ZAUPANJE

Topic Classification CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča
Topic Classification CERIF
Sociologija
Topic Classification ADP
SPLOŠEN RAZVOJ in SPOŠTOVANJE ČLOVEKOVIH PRAVIC
ODNOSI Z EVROPSKO UNIJO
INFORMIRANOST O EVROPSKI UNIJI
ČLANSTVO V EVROPSKI UNIJI IN NATU
DEMOGRAFIJA


Abstract:

Raziskava Evrobarometer vzhodne in srednje Evrope se je začela leta 1990, ko je Evropska komisija pričela z nacionalnimi reprezentativnimi raziskavami v Bolgariji, Vzhodni Nemčiji, Poljski, Sovjetski Zvezi, na Češkem in Madžarskem. Raziskave so se izvajale vsako jesen do leta 1997 v 20 državah regije. Osrednja tema raziskav je posameznikov odnos do demokratičnih in ekonomskih reform, ki so se izvajale v njihovih državah. Raziskava CEEB se je podobno kot Eurobarometer fokusirala na javno podporo vstopu v EU in na druge zadeve, ki zadevajo Evropo kot celoto. Po prvi raziskavi se je število držav povečalo, kar je bil odraz takrat-aktualne politične razporeditve, odražalo pa se je tudi na realne možnosti pristopanja raziskovalcev. Od raziskave CEEB 5 (1994) nadalje, je terensko delo in združevanje podatkov GfK EUROPE Ad hoc Research skupaj z regionalnimi partnerji in na tem mestu zamenjal GALLUP UK.

Methodology


Collection date: januar 1990 - november 1997
Date of production: 2004
Country: Albanija (ni sodelovala leta '90 in '97), Armenija (ni sodelovala leta '91 in '97), Belorusija (ni sodelovala leta '91 in '97), Bolgarija, Hrvaška (ni sodelovala do leta '95, in spet leta'97), Česka, Estonija, Makedonija (FYROM) (ni sodelovala leta '90, '91, in 97), Gruzija (ni sodelovala leta '91, '93 in 97), Madžarska, Kazahstan (sodeloval samo leta '94, '95 in '96), Latvija, Litva, Poljska, Romunija (ni sodelovala 1990), Ruska federacija (ni sodelovala '97), Slovaška, Slovenija, Ukrajina (ni sodelovala '91 in '97), Jugoslavija (sodelovala samo leta '96)
Geographic coverage:

Ozemlje držav

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Ciljna populacija so prebivalci starejši od 15 let, s stalnim bivališčem v sodelujoči državi.

Excluded:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Data collected by:

Mednarodni koordinator in donator: GfK EUROPE Ad hoc Research v sodelovanju z regionalnimi partnerji, pri čemer je nadomestil GALLUP UK.

Albanija: Sociological Research Centre, Tirana University, Tirana (1991)/ Britalb, Tirana (1992, 1993)/ Index Albania, Quendrae Studimeve sociale, Tirana (1994)/ Department of Sociology, Tirana University, Tirana (1995)/ Albanian Viewpoint, Tirana (1996)

Armenija: Department of Sociology, Yerevan State University, Yerevan (1992, 1993, 1994, 1995) CSED, Yerevan (1996)

Belorusija: Institute of Sociology, Belarussian Academy of Sciences, Minsk (1992)/ NOVAK, Minsk (1993, 1994, 1995, 1996)

Bolgarija: NPOC/GALLUP, National Public Opinion Center, Sofia, Bulgaria (1990)/ Balkan British Social Surveys, Sofia, Bulgaria (1991, 1992, 1993)/ GfK, Sofia, Bulgaria (1994, 1995, 1996, 1997)

Hrvaška: CEMA Zagreb (1995, 1996)

Čehoslovaška: ECOMA/GALLUP (1990)/ ECOMA, Research Institute of Commerce, Prague, Czechoslovakia (1990, 1991)

Češka Republika: AISA, Prague (1992, 1993, 1994, 1995, 1996)/ GFK Prague (1997)

Estonija: SAAR POLL, Tallinn (1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997)

Gruzija: Georgian Social Research Centre, Tbilissi (1992)/ Georgian Institute of Public Opinion, Tbilissi (1994, 1995, 1996)

Nemčija: SAMPLE, Moelln (1991)/ IPOS, Mannheim (1990)/ EMNID, Bielefeld (1990)/ USUMA, Berlin (1990)

Madžarska: MODUS, Budapest, Hungary (1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997)

Kazahstan: GILLER Institute, Almay (1994, 1995)/ BRIF Institute, Almaty (1996)

Latvija: Latvian Facts, Riga (1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997)

Litva: Sociological Laboratory of Vilnius University, Vilnius (1991)/ Baltic Surveys, Vilnius (1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997)

Makedonija/FYROM: BRIMA Skopje, (1992, 1993)/ Institute for Sociological, Political and Juridical Research, Skopje (1995, 1996)

Moldavija: INSOC (1992)

Poljska: OBOP, Warszawa (1990)/ PENTOR, Warszawa (1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997)

Romunija: Centre for Urban and Regional Sociology, Bucharest(1991)/ SCOP-SRL, Bucharest (1992, 1993)/ Research Team Romania, Bucharest (1995)/ GfK Romania, Bucharest (1996, 1997)

Rusija: Institute of Sociology, USSR Academy of Sciences, Moscow (1990, 1991)/ ROMIR, Moscow (1992, 1993, 1994, 1995, 1996)

Slovaška: AISA Slovensko, Bratislava (1996)/ GfK Slovakia, Bratislava (1997)

Slovenija: GRAL Marketing, Ljubljana, (1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997)

Ukrajina: Institute of Sociology, Ukrainian Academy of Sciences, Kiev (1992)/ SOCIS, Institute of Sociology, Ukrainian Academy of Sciences, Kiev (1993, 1994, 1995, 1996)

Jugoslavija: ARGUMENT, Beograd (1996)

Sampling procedure:

Uporabljen je večstopenjski slučajni vzorec, pri katerem izbor vzorčnih točk odraža regionalno porazdelitev, izbor naselij znotraj regij pa velikost populacije v urbanih in ruralnih naseljih. Končni naslov in oseba sta izbrana po eni od metod slučajnega izbora. Razen Hrvaške je povsod 100 ali več vzorčnih točk in z velikostjo realiziranega vzorca nad 1000 enot.

Mode of data collection:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Weighting:

CEEB 1: Vzorec Nemške Demokratične Republike iz leta 1990 je bil obtežen glede na gospodinjstvo, starost, spol in regijo.Vzhodna Nemčija (1991) in vse ostale države niso obtežene. Obtežene spremenljivke (V278 in V279) uporabljajte pazljivo. CEEB 3-8: Kjer je bilo mogoče, so se rezultati posamezne države obtežili z matrico najvišje stopnje dosežene izobrazbe glede na starost porazdelitev enot po regijah. Kjer informacija o izobrazbi ni bila na voljo, so se rezultati obtežili z vsako spremenljivko posebej glede na porazdelitev enot po regijah. Povprečni rezultati za Srednjo in Vzhodno Evropo so obteženi glede na populacijo starejšo od 15 let. Obtežene spremenljivke uporabljajte pazljivo.

Access restrictions

Posamezne datoteke iz serije CEEB so proste za uporabo v izobraževalne in raziskovalne namene za slovenske uporabnike. Tuji uporabniki lahko dobijo podatke preko Zentral Archiva, Koeln, Nemčija ali ICPSR, Michigan. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: Trends CEEB 1-8

  • number of variables: 280
  • number of units: 12875

Variable list

v1 ZA Studynumber

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
125875 0 3648 3648 3648 0

Valid range from 3648 to 3648

v2 ID

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
125875 0 1 125875 62938 36337.127

Valid range from 1 to 125875

v3 Country

Value 31 Frequency
1 Albania 6153
2 Armenia 4962
3 Belarus 5433
4 Bulgaria 9183
5 Croatia 1978
6 Czech Republic 8573
7 Slovakia 7113
8 Estonia 7102
9 Georgia 4127
10 Hungary 8052
11 Latvia 7143
12 Lithuania 7088
13 Macedonia 5099
14 Moldova 1026
15 Poland 8022
16 Romania 7837
17 Russia 8026
18 Slovenia 6469
19 Ukraine 6572
20 Kazakhstan 3002
21 Yugoslavia 993
22 GDR 1922
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
125875 0

Valid range from 1 to 22

v1 ZA Studynumber

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
125875 0 3648 3648 3648 0

Valid range from 3648 to 3648

v2 ID

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
125875 0 1 125875 62938 36337.127

Valid range from 1 to 125875

v3 Country

Value 3278 Frequency
1 Albania 6153
2 Armenia 4962
3 Belarus 5433
4 Bulgaria 9183
5 Croatia 1978
6 Czech Republic 8573
7 Slovakia 7113
8 Estonia 7102
9 Georgia 4127
10 Hungary 8052
11 Latvia 7143
12 Lithuania 7088
13 Macedonia 5099
14 Moldova 1026
15 Poland 8022
16 Romania 7837
17 Russia 8026
18 Slovenia 6469
19 Ukraine 6572
20 Kazakhstan 3002
21 Yugoslavia 993
22 GDR 1922
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
125875 0

Valid range from 1 to 22

v4 Year

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
125875 0 1990 1997 1993.75 2.051

Valid range from 1990 to 1997

v5 Original ZA Studynumber

Value 5276 Frequency
2251 10025
2321 18469
2474 16716
2493 10450
2577 18834
2802 20167
2924 20865
3068 10349
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
125875 0

Valid range from 2251 to 3068

v6 CEEB Number

Value 6275 Frequency
1 10450
2 10025
3 18469
4 16716
5 18834
6 20167
7 20865
8 10349
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
125875 0

Valid range from 1 to 8

v7 Gallup Identification Number

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
125873 2 1 191171 14748.696 41238.811

Valid range from 1 to 191171

v8 Permanently Resident

Value 8273 Frequency
1 Yes 69215
2 No 0
3 Respondent unsure 0
0 NAP 55660
9 No answer 1000
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
69215 56660

Valid range from 1 to 3

v9 Development in general

Value 9272 Frequency
1 Right direction 46338
2 Wrong direction 54023
0 NAP 6454
8 DK 19004
9 No answer 56
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
100361 25514

Valid range from 1 to 2

v10 Economic situation last 12 month

Value 10271 Frequency
1 Got a lot better 637
2 Got a little better 4789
3 Stayed the same 4176
4 Got a little worse 10162
5 Got a lot worse 11692
0 NAP 93385
8 DK 1014
9 No answer 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31456 94419

Valid range from 1 to 5

v11 Economic situation next 12 month

Value 11270 Frequency
1 Get a lot better 1249
2 Get a little better 9804
3 Stay the same 6635
4 Get a little worse 7111
5 Get a lot worse 5949
0 NAP 90918
8 DK 4181
9 No answer 28
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30748 95127

Valid range from 1 to 5

v12 Financial situation last 12 month

Value 12269 Frequency
1 Got a lot better 3174
2 Got a little better 17045
3 stayed the same 30866
4 Got a little worse 30476
5 Got a lot worse 26152
0 NAP 16803
8 DK 1329
9 No answer 30
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
107713 18162

Valid range from 1 to 5

v13 Financial situation next 12 month

Value 13268 Frequency
1 Get a lot better 4289
2 Get a little better 26069
3 stay the same 32306
4 Get a little worse 20273
5 Get a lot worse 14868
0 NAP 14336
8 DK 13708
9 No answer 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
97805 28070

Valid range from 1 to 5

v14 Free Market Economy - right/ wrong

Value 14267 Frequency
1 Right 57433
2 Wrong 41666
0 NAP 5465
8 DK 21173
9 No answer 138
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
99099 26776

Valid range from 1 to 2

v15 Polit. discussion - convince Friends

Value 15266 Frequency
1 Often 7560
2 From time to time 11717
3 Rarely 7875
4 Never 5048
0 NAP 92300
8 DK 1273
9 No answer 102
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
32200 93675

Valid range from 1 to 4

v16 Polit discussion - frequency

Value 16265 Frequency
1 Frequently 11903
2 Occasionally 15886
3 Never 5232
0 NAP 92300
8 DK 498
9 No answer 56
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
33021 92854

Valid range from 1 to 3

v17 Economic reforms speed

Value 17264 Frequency
1 Too fast 9948
2 About right speed 11770
3 Too slow 33024
4 There are no economic reforms 8580
0 NAP 51378
8 DK 11095
9 No answer 80
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
63322 62553

Valid range from 1 to 4

v18 Satisfaction: Democracy development

Value 18263 Frequency
1 Very satisfied 4152
2 Fairly satisfied 31812
3 Not very satisfied 47029
4 Not at all satisfied 25662
0 NAP 3150
8 DK 8951
9 No answer 5119
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
108655 17220

Valid range from 1 to 4

v19 Satisfaction: Democracy working

Value 19262 Frequency
1 Very satisfied 146
2 Fairly satisfied 1618
3 Not very satisfied 2239
4 Not at all satisfied 805
0 NAP 115526
8 DK 267
9 No answer 5274
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4808 121067

Valid range from 1 to 4

v20 Human rights: Respect nowadays

Value 20261 Frequency
1 A lot respect 7948
2 Some respect 39944
3 Not much respect 38281
4 No respect at all 23275
0 NAP 10450
8 DK 5880
9 No answer 97
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
109448 16427

Valid range from 1 to 4

v21 Frequency: Feeling European

Value 21260 Frequency
1 Often 4654
2 Sometimes 10869
3 Never 16961
0 NAP 90339
8 DK 2912
9 No answer 140
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
32484 93391

Valid range from 1 to 3

v22 Impression: European Community/ Union

Value 22259 Frequency
1 Positive 50948
2 Neutral 33955
3 Negative 7483
0 NAP 5465
8 DK 27812
9 No answer 212
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
92386 33489

Valid range from 1 to 3

v23 EC/ EU Info source: National newspapers

Value 23258 Frequency
1 Mentioned 59016
2 Not mentioned 36993
0 NAP 29763
9 No answer 103
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
96009 29866

Valid range from 1 to 2

v24 EC/ EU Info source: Foreign newspapers

Value 24257 Frequency
1 Mentioned 201
2 Not mentioned 4781
0 NAP 120893
9 No answer 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4982 120893

Valid range from 1 to 2

v25 EC/ EU Info source: Western newspapers

Value 25256 Frequency
1 Mentioned 4035
2 Not mentioned 84119
0 NAP 37620
9 No answer 101
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
88154 37721

Valid range from 1 to 2

v26 EC/ EU Info source: Newspapers from EU

Value 26255 Frequency
1 Mentioned 299
2 Not mentioned 10048
0 NAP 115526
9 No answer 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10347 115528

Valid range from 1 to 2

v27 EC/ EU Info source: Russian newspapers

Value 27254 Frequency
1 Mentioned 2079
2 Not mentioned 16962
0 NAP 106834
9 No answer 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
19041 106834

Valid range from 1 to 2

v28 EC/ EU Info source: National TV

Value 28253 Frequency
1 Mentioned 76414
2 Not mentioned 27069
0 NAP 22289
9 No answer 103
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
103483 22392

Valid range from 1 to 2

v29 EC/ EU Info source: Foreign TV

Value 29252 Frequency
1 Mentioned 525
2 Not mentioned 4457
0 NAP 120893
9 No answer 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4982 120893

Valid range from 1 to 2

v30 EC/ EU Info source: Western TV

Value 30251 Frequency
1 Mentioned 8527
2 Not mentioned 79627
0 NAP 37620
9 No answer 101
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
88154 37721

Valid range from 1 to 2

v31 EC/ EU Info source: TV from EU

Value 31250 Frequency
1 Mentioned 803
2 Not mentioned 9544
0 NAP 115526
9 No answer 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10347 115528

Valid range from 1 to 2

v32 EC/ EU Info source: Russian TV

Value 32249 Frequency
1 Mentioned 6872
2 Not mentioned 12169
0 NAP 106834
9 No answer 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
19041 106834

Valid range from 1 to 2

v33 EC/ EU Info source: National radio

Value 33248 Frequency
1 Mentioned 50301
2 Not mentioned 53182
0 NAP 22289
9 No answer 103
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
103483 22392

Valid range from 1 to 2

v34 EC/ EU Info source: Foreign radio

Value 34247 Frequency
1 Mentioned 506
2 Not mentioned 4476
0 NAP 120893
9 No answer 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4982 120893

Valid range from 1 to 2

v35 EC/ EU Info source: Western radio

Value 35246 Frequency
1 Mentioned 6206
2 Not mentioned 81948
0 NAP 37620
9 No answer 101
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
88154 37721

Valid range from 1 to 2

v36 EC/ EU Info source: Radio from EU

Value 36245 Frequency
1 Mentioned 369
2 Not mentioned 9978
0 NAP 115526
9 No answer 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10347 115528

Valid range from 1 to 2

v37 EC/ EU Info source: Russian radio

Value 37244 Frequency
1 Mentioned 1606
2 Not mentioned 17435
0 NAP 106834
9 No answer 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
19041 106834

Valid range from 1 to 2

v38 EC/ EU Info source: National periodicals

Value 38243 Frequency
1 Mentioned 17162
2 Not mentioned 86321
0 NAP 22289
9 No answer 103
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
103483 22392

Valid range from 1 to 2

v39 EC/ EU Info source: Foreign periodicals

Value 39242 Frequency
1 Mentioned 186
2 Not mentioned 4796
0 NAP 120893
9 No answer 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4982 120893

Valid range from 1 to 2

v40 EC/ EU Info source: Western periodicals

Value 40241 Frequency
1 Mentioned 1725
2 Not mentioned 86429
0 NAP 37620
9 No answer 101
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
88154 37721

Valid range from 1 to 2

v41 EC/ EU Info source: Periodicals from EU

Value 41240 Frequency
1 Mentioned 211
2 Not mentioned 10136
0 NAP 115526
9 No answer 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10347 115528

Valid range from 1 to 2

v42 EC/ EU Info source: Russian periodicals

Value 42239 Frequency
1 Mentioned 443
2 Not mentioned 18598
0 NAP 106834
9 No answer 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
19041 106834

Valid range from 1 to 2

v43 EC/ EU Info source: School/ University

Value 43238 Frequency
1 Mentioned 3937
2 Not mentioned 89199
0 NAP 32638
9 No answer 101
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
93136 32739

Valid range from 1 to 2

v44 EC/ EU Info source: School

Value 44237 Frequency
1 Mentioned 451
2 Not mentioned 9896
0 NAP 115526
9 No answer 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10347 115528

Valid range from 1 to 2

v45 EC/ EU Info source: University

Value 45236 Frequency
1 Mentioned 347
2 Not mentioned 10000
0 NAP 115526
9 No answer 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10347 115528

Valid range from 1 to 2

v46 EC/ EU Info source: Cinema

Value 46235 Frequency
1 Mentioned 130
2 Not mentioned 10217
0 NAP 115526
9 No answer 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10347 115528

Valid range from 1 to 2

v47 EC/ EU Info source: At work

Value 47234 Frequency
1 Mentioned 6881
2 Not mentioned 81595
0 NAP 37296
9 No answer 103
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
88476 37399

Valid range from 1 to 2

v48 EC/ EU Info source: Libraries

Value 48233 Frequency
1 Mentioned 1252
2 Not mentioned 29923
0 NAP 94698
9 No answer 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31175 94700

Valid range from 1 to 2

v49 EC/ EU Info source: Internet

Value 49232 Frequency
1 Mentioned 459
2 Not mentioned 9888
0 NAP 115526
9 No answer 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10347 115528

Valid range from 1 to 2

v50 EC/ EU Info source: Governm statements

Value 50231 Frequency
1 Mentioned 5040
2 Not mentioned 83436
0 NAP 37296
9 No answer 103
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
88476 37399

Valid range from 1 to 2

v51 EC/ EU Info source: EC Publications

Value 51230 Frequency
1 Mentioned 661
2 Not mentioned 27794
0 NAP 97420
9 No answer 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28455 97420

Valid range from 1 to 2

v52 EC/ EU Info source: Embassies/ Consulates

Value 52229 Frequency
1 Mentioned 144
2 Not mentioned 10203
0 NAP 115526
9 No answer 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10347 115528

Valid range from 1 to 2

v53 EC/ EU Info source: EC/ EU Delegation

Value 53228 Frequency
1 Mentioned 1311
2 Not mentioned 68735
0 NAP 55726
9 No answer 103
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
70046 55829

Valid range from 1 to 2

v54 EC/ EU Info source: Visits to countries

Value 54227 Frequency
1 Mentioned 2166
2 Not mentioned 67880
0 NAP 55726
9 No answer 103
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
70046 55829

Valid range from 1 to 2

v55 EC/ EU Info source: Personal contacts

Value 55226 Frequency
1 Mentioned 2687
2 Not mentioned 67359
0 NAP 55726
9 No answer 103
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
70046 55829

Valid range from 1 to 2

v56 EC/ EU Info source: Other

Value 56225 Frequency
1 Mentioned 2793
2 Not mentioned 100690
0 NAP 22289
9 No answer 103
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
103483 22392

Valid range from 1 to 2

v57 EC/ EU Info source: None of them

Value 57224 Frequency
1 Mentioned 7899
2 Not mentioned 95584
0 NAP 22289
9 No answer 103
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
103483 22392

Valid range from 1 to 2

v58 Countries future tied up with

Value 58223 Frequency
1 The United States of America 14678
2 The European Union 31415
3 Other European countries, which remain outside the EU 9962
4 Other Central an Eastern European Countries 5084
5 Russia 20383
6 Turkey 1709
7 Japan/ South Korea 1192
8 China 57
9 Germany 4633
10 We should depend on ourselves 4619
11 Other 1241
12 None of them 540
0 NAP 20497
98 DK 9644
99 No answer 221
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
95513 30362

Valid range from 1 to 12

v59 EU membership: for/ against

Value 59222 Frequency
1 Vote for membership 16867
2 Vote against members 2929
3 Undecided 6100
4 Would not vote 2882
0 NAP 83944
8 DK 1030
9 No answer 12123
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28778 97097

Valid range from 1 to 4

v60 EC membership: favour/ opposed

Value 60221 Frequency
1 Strongly for 15175
2 Somewhat for 8335
3 Somewhat against 703
4 Strongly against 393
0 NAP 97381
8 DK 3809
9 No answer 79
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24606 101269

Valid range from 1 to 4

v61 EC membership: Time period

Value 61220 Frequency
1 Now 9776
2 In 5 years time 9917
3 In 10 years time 3473
4 Later 2888
5 Never 766
0 NAP 92396
8 DK 6547
9 No answer 112
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26820 99055

Valid range from 1 to 5

v62 NATO membership: for/ against

Value 62219 Frequency
1 Vote for membership 13130
2 Vote against members 4936
3 Undecided 6792
4 Would not vote 3288
0 NAP 94272
8 DK 1168
9 No answer 2289
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28146 97729

Valid range from 1 to 4

v63 EC ties benefits: State enterprises

Value 63218 Frequency
1 Benefit 23740
2 No impact 5066
3 Lose out 13923
0 NAP 59070
8 DK 13681
9 No answer 10395
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
42729 83146

Valid range from 1 to 3

v64 EC ties benefits: Farmers

Value 64217 Frequency
1 Benefit 20493
2 No impact 5365
3 Lose out 17475
0 NAP 59070
8 DK 13004
9 No answer 10468
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
43333 82542

Valid range from 1 to 3

v65 EC ties benefits: Private business

Value 65216 Frequency
1 Benefit 35687
2 No impact 3948
3 Lose out 5084
0 NAP 59070
8 DK 11677
9 No answer 10409
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
44719 81156

Valid range from 1 to 3

v66 EC ties benefits: Civil servants

Value 66215 Frequency
1 Benefit 21448
2 No impact 10110
3 Lose out 9077
0 NAP 59070
8 DK 15733
9 No answer 10437
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
40635 85240

Valid range from 1 to 3

v67 EC ties benefits: Manual workers

Value 67214 Frequency
1 Benefit 20103
2 No impact 8795
3 Lose out 13681
0 NAP 59070
8 DK 13757
9 No answer 10469
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
42579 83296

Valid range from 1 to 3

v68 EC ties benefits: Social services

Value 68213 Frequency
1 Benefit 28890
2 No impact 6907
3 Lose out 6493
0 NAP 59070
8 DK 14091
9 No answer 10424
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
42290 83585

Valid range from 1 to 3

v69 EC ties benefits: Educational system

Value 69212 Frequency
1 Benefit 30457
2 No impact 6671
3 Lose out 5420
0 NAP 59070
8 DK 13830
9 No answer 10427
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
42548 83327

Valid range from 1 to 3

v70 EC ties benefits: Low income groups

Value 70211 Frequency
1 Benefit 16934
2 No impact 10529
3 Lose out 13884
0 NAP 59070
8 DK 15015
9 No answer 10443
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
41347 84528

Valid range from 1 to 3

v71 EC ties benefits: Armed forces

Value 71210 Frequency
1 Benefit 15968
2 No impact 3797
3 Lose out 2246
0 NAP 83944
8 DK 9552
9 No answer 10368
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
22011 103864

Valid range from 1 to 3

v72 EC ties benefits: Church (Poland)

Value 72209 Frequency
1 Benefit 652
2 No impact 517
3 Lose out 951
0 NAP 122874
8 DK 881
9 No answer 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2120 123755

Valid range from 1 to 3

v73 EU relationship: Who benefits

Value 73208 Frequency
1 Our Country 16500
2 Both equally benefit 25127
3 The European Union 14011
0 NAP 55660
8 DK 14549
9 No answer 28
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
55638 70237

Valid range from 1 to 3

v74 Left - Right Selfplacement (11- Scale)

Value 74207 Frequency
1 Left 124
2 261
3 326
4 209
5 504
6 297
7 254
8 167
9 132
10 46
11 Right 60
0 NAP 123055
97 Refused 56
98 DK 377
99 No answer 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2380 123495

Valid range from 1 to 11

v75 Left - Right Selfplacement (3- Scale)

Value 75206 Frequency
1 Left 408
2 Centre 533
3 Right 345
0 NAP 124383
9 No answer 206
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1286 124589

Valid range from 1 to 3

v76 Left - Right Selfplacement (10- Scale)

Value 76205 Frequency
1 Left 1095
2 880
3 1937
4 2202
5 6682
6 3575
7 2289
8 2094
9 806
10 Right 947
11 Not Documented 109
0 NAP 93888
97 1580
98 6281
99 No answer 1510
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
22616 103259

Valid range from 1 to 11

v77 Right to vote in general elections

Value 77204 Frequency
1 Have right to vote 64302
2 Do not have right to vote 2744
0 NAP 57589
8 DK 386
9 No answer 854
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
67046 58829

Valid range from 1 to 2

v78 Vote intention next election: Yes/ No

Value 78203 Frequency
1 Yes, I would vote 21550
2 No, I would not vote 5455
0 NAP 96409
8 DK 1994
9 No answer 467
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27005 98870

Valid range from 1 to 2

v79 Vote intention: Albania

Value 79202 Frequency
1 Socialist Party of Albania 1100
2 Democratic Party of Albania 1938
3 Albanian Republican Party 206
4 Social Democratic Party of Albania 199
5 Albanian Agrarian Party 33
6 Party of National Unity 28
7 Human Rights Union Party 50
8 Democratic Alliance of Albania 129
9 Christian-Democratic Party 49
10 Albanian Ecological Party 17
11 Democratic Party of the Right 65
12 National Front Party 82
13 Movement of Legality Party 54
14 Right Wing Republican Party 4
15 Albanian National Democratic Party 6
16 Royalist Party 7
17 Social Labour Party of Albania 0
18 Albanian Liberal Party 1
19 Social Democratic Union of Albania 0
20 Reformist Party (1992) 42
21 The Universal party (1994 and 1995) 0
22 The Party of Union O (1994 and 1995) 52
23 Other 21
24 No Party 1
25 Would vote blank/ spoil vote 35
26 Would not vote 220
0 NAP 121196
98 DK 225
99 No answer 115
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4339 121536

Valid range from 1 to 26

v80 Vote intention: Armenia

Value 80201 Frequency
1 National Democratic Union of Armenia 251
2 Union of National Self-Determination 101
3 Armenian Revolutionary Federation 226
4 Democratic Party of Armenia 53
5 Armenian Communist Party 538
6 Azagadan Ramgovar Party 65
7 Christian Democratic Union 223
8 Armenian National Movemement 236
9 Scientific-industrial and Civil Union 8
10 Shamiram Women-s Movement 21
11 Agrarian Democratic Party of Armenia 10
12 National State Party 9
13 People's party of Armenia 2
14 Woman of Armenia 14
15 Armenian nation-wide 105
16 Unity Bloc (Republican Party and Peoples Party) 1995 45
17 Association of Republic 21
18 Other 68
19 Would vote blank/ spoil vote 82
20 Would not vote 546
0 NAP 123086
98 DK 155
99 No answer 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2624 123251

Valid range from 1 to 20

v81 Vote intention: Belarus

Value 81200 Frequency
1 Belarussian Popular Front 359
2 Belarussian Christian Democratic Union 36
3 Communist Party of Belarus 424
4 Belarussian Social Democratic Gramada 46
5 Agrarian Party of Belarus 88
6 Party of Popular Accord 68
7 United Democratic Party of Belarus 41
8 Slovansky Sobor `Belaja Rus´ (White Russia) 21
9 National Democratic Party of Belarus 5
10 Belarussian Peasants Party 68
11 Belarussian Party of Labour 16
12 Belarussian Party of Women 73
13 Liberal-Democratic Party of Belarus 25
14 All Belarussian Party of Peoples Unity and Accord 17
15 Party of Beer Lovers 25
16 Republican Party of Labour and Justice 18
17 United Civic Party of Belarus 37
18 Democratic Belarus 129
19 New Belarussain Coalition 8
20 Party of the Scientific Production Congress 13
21 Civil party 15
22 Party of the Green of Belarus 20
23 Belarussian Patriotic Movement `Otechestvo´ 3
24 Peoples Movement of (1994) 8
25 Movement of Democratic Reforms `Democratic Belarus´ 1
26 Movement for Democracy, Social Progress and Justice 10
27 Other 78
28 No Party 155
29 Would vote blank/ spoil vote 63
30 Would not vote 492
0 NAP 122121
98 DK 1204
99 No answer 188
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2362 123513

Valid range from 1 to 30

v82 Vote intention: Bulgaria

Value 82199 Frequency
1 Bulgarian Socialist Party 1392
2 Union of Democratic Forces 1614
3 Movement for Rights and Freedom 267
4 Bulgarian Business Block 196
5 Confederation Kingdom Bulgaria 30
6 Bulgarian Agrarian Union-united 194
7 Bulgarian Socialdemocratic Party 24
8 New Choice 20
9 People´s Union 82
10 Bulgarian Agrarian Party Nikola Petrov 52
11 Bulgarian National Radical Party 8
12 Democratic Alternative for the Republic 41
13 Bulgarian Communist Party 7
14 Union of Democratic Forces Liberals 26
15 Union of Democratic Forces Center 25
16 Bulgarian Democratic Center 14
17 Green Party 6
18 Fatherland Party of Labour 2
19 Euro-left Coalition 39
20 Other 82
21 No Party 37
22 Would vote blank/ spoil vote 30
23 Would not vote 585
0 NAP 119828
98 DK 749
99 No answer 525
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4773 121102

Valid range from 1 to 23

v83 Vote intention: Croatia

Value 83198 Frequency
1 Action of Social-democrats of Croatia (ASH) 13
2 Croatian Democratic Union (HDZ) 531
3 Croatian Independent Democrats (HND) 18
4 Croatian Popular Party (Croatian national Party) HNS 10
5 Croatian Christian-democratic Union (HKDU) 11
6 Croatian Social-liberal Party (HSLS) 192
7 Croatian Party of Rights (HSP) 51
8 Croatian Peasant's Party (HSS) 131
9 Istrian Democratic Assembly (IDS) 29
10 Coalition HSS/ IDS 106
11 Croatian Party of Slavonia and Baranja (SBHS) 1
12 Social Democratic Party of Croatia (SPH- SPD) 40
13 Serbian Popular Party (Serbian National Party) SNS 29
14 Not documented 34
15 Not documented 24
16 Other 101
17 Would vote blank/ spoil vote 0
18 Would not vote 0
0 NAP 123947
98 DK 318
99 No answer 289
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1321 124554

Valid range from 1 to 18

v84 Vote intention: Czech Republic

Value 84197 Frequency
1 Civic Democratic Party 1108
2 Civic Democratic Alliance 212
3 Czech Social Democratic Party 525
4 Communist Party of Bohemia and Moravia 280
5 Christian and Democratic Union-Czech Peoples Party 236
6 Association for the republic - Czech Republican Party 112
7 Movement for the Self-Administration of Moravia and Silesia 122
8 Pensioners for Life Securities 321
9 Democratic Left Party 16
10 Christian Democratic Party 51
11 Left Block 91
12 Civic National Movement 88
13 Liberal Social Union 37
14 Czech-Moravian Union 223
15 Free Democrats - Liberal National Social Party 58
16 Green Party 50
17 Agrarian Party 26
18 Conservative Party 11
19 Czech Socialist Party 11
20 Union for Republic 14
21 Club of Committed Non Party Members 24
22 Party of Czechoslovak Communists 24
23 Movement for Social and (1994) 28
24 Bohemian-Moravian Center Union 4
25 Independents 9
26 Democratic Union 7
27 Czechoslovak National Socialistic Party 0
28 Free Democrats 54
29 9
30 Other 131
31 No Party 44
32 Would vote blank/ spoil vote 50
33 Would not vote 427
0 NAP 120543
98 DK 587
99 No answer 342
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4403 121472

Valid range from 1 to 33

v85 Vote intention: Slovak Republic

Value 85196 Frequency
1 Christian Democratic Movement 438
2 Movement for a Democratic Slovakia 1133
3 Slovak National Party 252
4 Party of the Democratic Left 337
5 Democratic Party 136
6 Green Party of Slovakia 90
7 Social Democratic Party of Slovakia 80
8 Hungarian Christian Democratic Movement 86
9 Coexistence (Együttélés) 74
10 Democratic Union of Slovakia 283
11 Christian Social Union 32
12 Association of Workers of Slovakia 154
13 Agrarian Party of Slovakia 8
14 Farmers Movement of Slovakia 15
15 Public against Violence 35
16 Communist Party of Slovakia 9
17 Liberals 1
18 New Slovakia 10
19 Common Choice 77
20 Association for the Republic 2
21 Hungary Coalition 39
22 Hungarian Civic Party 7
23 Slovak Party of Entrepreneurs 6
24 Union of Entrepreneur and Farmers 5
25 Party of the Slovak Bus 14
26 Movement for a Prosperous Czechia and Slovakia 9
27 Other 121
28 No Party 24
29 Would vote blank/ spoil vote 36
30 Would not vote 463
0 NAP 120975
98 DK 579
99 No answer 345
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3976 121899

Valid range from 1 to 30

v86 Vote intention: Estonia

Value 86195 Frequency
1 Estonian Center Party (EKE) 246
2 Estonian Farmers Party (ETE) 81
3 Estonian National Independence Party (ERSP) 106
4 Estonian Greens (ER) 79
5 Estonian Rural Union (EM) 81
6 Farmers Assembly (PK) 45
7 Estonian Social Democratic Party (ESDP) 63
8 Estonian Rural Center Party (EMK) 81
9 Moderates 126
10 Estonian Pensioners and Families League (EPPL) 169
11 Estonian United Peoples Party 33
12 Estonain Coalition Party (EK) 154
13 Estonian Rural Peoples Party (EME) 174
14 Fatherland Union 122
15 Estonian Reform Party (ER) 355
16 The Future´s Estonia Party (TEE) 54
17 Left Alternative 20
18 Estonian Liberal Democratic Party (ELDP) 25
19 Estonian Royalist Party (ERP) 86
20 Russian Democratic Movement 54
21 Estonian Entrepeneurs Party 43
22 Estonian Democratic Labour Party (EDT) 23
23 Progress Party (AP) 14
24 Russian Party in Estonia 53
25 Conservative Party 3
26 Christian Democrats 20
27 Democratic Union Free Estonia 58
28 Republican Party 9
29 Rally Party 1
30 Fatherland National Coalition Pro Patria 132
31 The Union of Disabled Orgs 2
32 National Party of Unlawfully Repressed 4
33 Election Alliance SAFE HOME 43
34 Election Alliance POPULAR FRONT 36
35 Estonian Alliance ESTONIAN CITIZEN 18
36 Depends on Personality 293
37 Other 199
38 No Party 100
39 Would vote blank/ spoil vote 10
40 Would not vote 349
0 NAP 121337
98 DK 516
99 No answer 458
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3564 122311

Valid range from 1 to 40

v87 Vote intention: Hungary

Value 87194 Frequency
1 Hungarian Democratic Forum (MDF) 488
2 Federation of Free Democrats (SZDSZ) 550
3 Smallholders Party (KGP) 644
4 Christian Democratic Party (KDNP) 309
5 Hungarian Socialist Party (MSZP) 895
6 Federation of Young Democrats-Hungarian Civic Party (FIDESZ) 1096
7 Hungarian Workers party (MSZMP) 79
8 Hungarian Social Democratic party (MSZDP) 48
9 Agrarian Federation (ASz) 30
10 Hungaria Justice and Life Party (MIEP) 39
11 Party of the Republic (KP) 35
12 Liberal Citizens Alliance- Entrepeneurs Party (LPSz- VP) 70
13 National Democratic Federation (NDSZ) 4
14 Hungarian Democratic People's Party (MNP) 44
15 Hungary´s Green Party (MZP) 5
16 Independent Candidate 76
17 Vote for Person Not Party 3
18 Other 67
19 No Party 12
20 Would vote blank/ spoil vote 3
21 Would not vote 915
22 Not Documented 26
23 Not Documented 0
24 Not Documented 0
25 Not Documented 0
26 Not Documented 0
27 Not Documented 0
28 Not Documented 0
29 Not Documented 0
97 Refused 0
0 NAP 118628
98 DK 1463
99 No answer 346
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5438 120437

Valid range from 1 to 97

v88 Vote intention: Latvia

Value 88193 Frequency
1 Latvian Farmers' Union 208
2 Latvian Green Party 123
3 Latvian National Conservative Party 263
4 Master Democratic Party 284
5 Latvian Christian Democratic Union 100
6 Latvia's Popular Front 365
7 Latvian Social Democratic Workers Party 108
8 Latvian Way Union 273
9 Peoples Union Party 52
10 Fatherland and Freedom Alliance 298
11 Latvian (Democratic) Labour Party 114
12 Political Union of EcoNomists 18
13 Latvian Socialist Party 41
14 National Movement for Latvia 67
15 Conservative Party- the Free Citizen of Latvia 6
16 Center of Democratic Initiative 33
17 Latvian Liberal Party 7
18 Club 21 5
19 The Found of the Revival of Latvia 4
20 Congress of the Citizens of Latvia 6
21 The Union of the 18th of November 1
22 Equality 20
23 Christian Popular Party 8
24 National Reform Party 6
25 People Group For Freedom 1
26 Party of Nations Concord 11
27 Depends on Personality 173
28 Other 123
29 No Party 214
30 Would vote blank/ spoil vote 157
31 Would not vote 310
0 NAP 120932
98 DK 912
99 No answer 632
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3399 122476

Valid range from 1 to 31

v89 Vote intention: Lithuania

Value 89192 Frequency
1 Lithuanian Social Democratic Party 332
2 Lithuanian Democratic Labour Party 617
3 Lithuanian National Union 70
4 Lithuanian Liberal Union 158
5 Lithuanian Christian Democratic Party 472
6 Lithuanian Democratic Party 153
7 Lithuanian Center Union 461
8 Lithuanian Polish Union 56
9 Homeland Union - Lithuanian Conservatives 565
10 Lithuanian Christian Democratic Union 70
11 Lithuanian Women's Party 112
12 Lithuanian EcoNomic Party 9
13 Lithuanian Farmers Party 39
14 SAJUDIS Coalition 276
15 Lithuanian Socialist party 9
16 Lithuanian Green Party 25
17 Lithuanian Humanism Party 21
18 Lithuanian Independence Party 8
19 Lithuanian Freedom League 44
20 Movement for National Progress 10
21 Lithuanian Union of Political Prisoners 15
22 Young Lithuania 5
23 Moderate Movement 17
24 Lithuanian National Party 32
25 National Progress Party 0
26 Depends on Personality 0
27 Other 56
28 No Party 51
29 Would vote blank/ spoil vote 374
30 Would not vote 587
0 NAP 120230
98 DK 663
99 No answer 338
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4644 121231

Valid range from 1 to 30

v90 Vote intention: Macedonia (FYROM)

Value 90191 Frequency
1 Liberal Party (LPM) 142
2 Socialist Party of Macedonia 144
3 Workers Party (RP) 92
4 Social Democratic Union of Macedonia (SDSM) 805
5 Democratic Party of Turks in Macedonia 37
6 Social Democratic Party (SDPM) 53
7 Party for Emancipation of Romanies in Macedonia (PCERM) 32
8 Democratic Party for Macedonian National Unity (VMRO-DPMNE) 332
9 Democratic Party of Serbs in Macedonia 29
10 People´s Democratic Party (NDP) 222
11 Democratic Party of Macedonia 39
12 National Democratic Party of Albanians 34
13 Party for Democratic Prosperity (PDP) 299
14 Republican Party for National Unity 2
15 Party for Democratic Prosperity 139
16 Communists Party 5
17 Nationalist 121
18 Movement for Pan- Macedonian Action (MAAK) 29
19 Goceva Radical Party (VMRO - GOCEVA) 1
20 League for Democracy 21
21 Peasant/ Agriculture Party 8
22 Communist Movement for Yugoslavia 3
23 Ilinden - Free Democrats 0
24 VMRO-Democratic Party 6
25 Party for Democratic Prosperity of the Albanians 32
26 Other 89
27 No Party 29
28 Would vote blank/ spoil vote 24
29 Would not vote 258
0 NAP 122240
98 DK 438
99 No answer 170
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3027 122848

Valid range from 1 to 29

v91 Vote intention: Poland

Value 91190 Frequency
1 Polish Peasants´ Party 342
2 Solidarity (NSZZ ´SOLIDARNoSC´) 479
3 Democratic Left Alliance (SLD) 656
4 Confederation for an Independent Poland (KPN) 124
5 Center Alliance (PC) 70
6 Realpolitik Union (UPR) 218
7 Christina National Union (ZChN) 68
8 Labour Union (UP) 89
9 Freedom Union (UW) 360
10 Movement for the Reconstruction of Poland (ROP) 245
11 Party `X´ 12
12 Liberal Democratic Congress (KLD) 41
13 Social Democracy of the Republic of Poland (SdRP) 66
14 Democratic Union (DU) (later part of Freedom Union) 230
15 Polish Party of the Friends of Beer (PPPP) 21
16 German MiNority 1
17 Polish National Party-Polish National Commonwealth (PSN-PWN) 4
18 Movement for the Republic 25
19 Nonpartisan Reform Support Bloc (BBWR) 62
20 Christian Democratic Party (PChD) 8
21 Christian Democratic Labour Party (ChDSP) 11
22 Democratic Party (SD) 7
23 Pesant Alliance (PL) 10
24 Catholic Electoral Action (WAK) 16
25 Christian Social Alliance 2
26 Liberty Party 9
27 Peasant Christian Alliance (SLCh) 1
28 Healthy Poland 2
29 Polish Western Union 2
30 Polish Ecological Party `The Green´ 15
31 All Poland Trade Unions Alliance (OPZZ) 2
32 NSZZ Rolinkow Indywidualnych 18
33 Forum of the Democratic Right (FPD) 9
35 National Alliance of Pensioners and Retired Persons 11
36 National Party of Pensioners and Retired Persons (KPEiR) 4
37 Self-Defence (SamoObrona) 0
38 Other 60
39 No Party 20
40 Would vote blank/ spoil vote 25
41 Would not vote 459
42 Not Documented 59
43 Not Documented 82
44 Not Documented 14
45 Not Documented 484
0 NAP 120338
98 DK 893
99 No answer 201
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4443 121432

Valid range from 1 to 45

v92 Vote intention: Romania

Value 92189 Frequency
1 Greater Romania Party (PRM) 304
2 Romanian National Unity Party (PUNR) 164
3 Hungarian Democratic Union of Romania (UDMRS) 233
4 Socialist Labour Party (PSM) 111
5 Civic Alliance Party (PAC) 167
6 Democratic National Salvation Front (PD - FSN) 803
7 Romanian Social Democratic Party (PDSR) 458
8 Romanian Ecologist Party (PER) 102
9 Democratic Agrarian Party 92
10 Democratic Convention of Romania (CDR) 238
11 Christian and Democratic Peasants Party (PNTCD) 489
12 Liberal Party 1993 (PL93) 72
13 National Liberal Party (PNL) 95
14 National Peasant Party (PNT) 206
15 Center National Union 44
16 Social Democratic Union (USD) 221
17 Romanian Socialist Party (PTR) 520
18 The New Romania Party 59
19 Romanian Ecologist Movement (MER) 21
20 Republican Party (PR) 4
21 Liberal Party Youth Wing 15
22 The Party of Romania 36
23 Roma Party (PR) 12
24 Party of Pensioners of Romania (PPR) 38
25 The National Liberal Alliance 1
26 The National-Liberal-Ecologist Alliance 8
27 The Alliance for Romania (APR) 32
28 The Romanian Social- Democratic Party 19
29 Other 111
30 Undecided 216
31 No Party 27
32 Would vote blank/ spoil vote 39
33 Would not vote 487
34 The National- Liberal 106
35 The National- Liberal 64
0 NAP 119432
98 DK 554
99 No answer 275
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5614 120261

Valid range from 1 to 35

v93 Vote intention: Russia

Value 93188 Frequency
1 Liberal Democratic Party (LDPR) 150
2 Democratic Party of Russia (DPR) 303
3 Russian Movement for Democratic Reforms (RDDR) 35
4 Russias Democratic Choice (DVR) 177
5 Communist Party of the Russian Federation (KPRF) 626
6 Agrarian Party of Russia (APR) 78
7 Yavlinski - Boldyrev Lukin Bloc - (YABLOKO) 287
8 Women of Russia (ZR) 156
9 Republican Party of the Russian Federation (RPRF) 38
10 Social Democratic Party of the Russian Federation (SPDRF) 21
11 Party of Constitutional Democrats 17
12 Russian Christian Democratic Movement (RKhDD) 12
13 Liberal Conservative Union 2
14 Democratic Russia (DR) 78
15 Democratic Union 5
16 Democratic Party of Communists of Russia 56
17 Free Democratic Party of Russia 16
18 Free Labor Party 9
19 Russian National Council 7
20 Party of EcoNomic Freedom (PES) 15
21 Power to the People (VN) 22
22 Our Home is Russia (NDR) 222
23 Power 28
24 Forward Russia ! 20
25 Congress of Russian Communities (KRO) 40
26 The Party of Peoples Selfgovernance 39
27 Trade Union and Industrialists of Russia (RPR) 9
28 Monarchists 2
29 Civil Union for Stability, Prosperity and Progress 1
30 Future of Russia/ New Names (BR/NI) 4
31 Dignity and Charity (DM) 2
32 Party of Russian Unity and Accord (PRES) 16
33 Constructive Ecological Movement of Russia (KEDR) 1
34 The Bloc of Ivan Rybkin 5
35 People´s Patriotic Union 11
36 HoNour and Motherland 116
37 AS 1
38 MCI 3
39 Depends on Personality 104
40 Other 82
41 No Party 115
42 Would vote blank/ spoil vote 27
43 Would not vote 381
44 Not Documented 28
0 NAP 121128
98 DK 790
99 No answer 590
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3367 122508

Valid range from 1 to 44

v94 Vote intention: Slovenia

Value 94187 Frequency
1 Slovenian Christian Democrats (SKD) 310
2 Social Democratic Party of Slovenia (SDSS) 349
3 Liberal Democracy of Slovenia (LDS) 992
4 Greens of Slovenia (ZS) 106
5 Democratic Party of Slovenia (DSS) 132
6 Slovenian People´s Party (SLS) 354
7 Slovenian National Party (SNS) 122
8 Liberal Party (LS) 19
9 Labour Party 14
10 United List of Social Democrats (ZLSD) 225
11 Christian Social Union (ZSK) 4
12 Slovenian National Right (SND) 14
13 National Democratic Party (NDS) 7
14 Slovenian Democratic Party of Pensioners (DeSUS) 18
15 Slovenian Handicraft and Business Party (SOPS) 5
16 Party of Democratic Reform (SDR) 93
17 Socialist Party of Slovenia (SSS) 3
18 Social Democratic Union (SDU) 1
19 Association for Primorska Region 1
20 Party for the Equality of Regions (SED) 1
21 Republican Association of Slovenia (RZS) 0
22 Not documented 1
23 Other 71
24 No Party 84
25 Would vote blank/ spoil vote 88
26 Would not vote 642
0 NAP 120760
98 DK 1004
99 No answer 455
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3656 122219

Valid range from 1 to 26

v95 Vote intention: Ukraine

Value 95186 Frequency
1 Ukrainian Popular Movement (Rukh) 216
2 Socialist Party of the Ukraine 114
3 Ukrainian Republican Party 73
4 Democratic Party of Ukraine 450
5 Party of Democratic Rebirth of Ukraine 69
6 Social Democratic Party of Ukraine 42
7 Ukrainian Christian Democratic Party 36
8 Ukrainian Conservative Republican Party 5
9 Ukrainian Communist Party (KPU) 415
10 Peasants Party of Ukraine (SelPU) 44
11 Labour Party of Ukraine (PTU) 31
12 Party for the EcoNomic Revival of Crimea (PEVK) 22
13 Congress of Ukrainian Nationalists (KUN) 16
14 Civic Congress of Ukraine (GKU) 21
15 Ukrainian National Assembly (UNA) 7
16 Ukrainian Peasants Democratic Party (USDP) 15
17 United Social Democratic Party of Ukraine (OSDPU) 3
18 Liberal Democratic Party of Ukraine (LDPU) 3
19 Green Party of Ukraine (PZU) 28
20 Liberal Party of Ukraine (LPU) 5
21 New Ukraine (NU) 17
22 Congress of National Democratic Forces (KNDS) 4
23 Christian Democratic Party of Ukraine (KhDPU) 14
24 Other 48
25 No Party 215
26 Would vote blank/ spoil vote 89
27 Would not vote 620
0 NAP 121561
98 DK 1528
99 No answer 164
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2622 123253

Valid range from 1 to 27

v96 Vote intention: Georgia

Value 96185 Frequency
1 Union of Georgian Traditionalists 149
2 National Democratic Party 376
3 Merab Kostava Society 64
4 National Independence Party 63
5 Ilia Chavchavadze Society 102
6 Georgian Social Democratic Party 31
7 Agrarian Union 24
8 United Republican Party 68
9 Round Table 91
10 United Communist Party of Georgia 239
11 Citizens Union of Georgia 568
12 Georgian Conservative Monarchists Party 15
13 Reformers Union 27
14 Democratic Party `CHARTER 91´ 213
15 Social Justice Union of Georgia 8
16 Christian Liberal Party of Georgia 13
17 Georgian Union of National Agrrement and Renaissance 16
18 Workers Union of Georgia 0
19 National Front of Georgia 63
20 Green Party of Georgia 71
21 All Georgian Union of Revival 110
22 Constitutional Democratic Party 2
23 The 21st Century - National Revival Bloc 11
24 Political Organisation of Georgia `Lemy´ 1
25 Citizens Union - ARC 3
26 Republican Party of Georgia 18
27 Other 145
28 No Party 27
29 Would vote blank/ spoil vote 164
30 Would not vote 287
31 Not Documented 0
32 Not Documented 2
33 Not Documented 0
34 Not Documented 0
0 NAP 122325
98 DK 439
99 No answer 140
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2971 122904

Valid range from 1 to 34

v97 Vote intention: Kazachstan

Value 97184 Frequency
1 Communist Party of Kazakhstan (KPK) 396
2 Freedom Civil Movement of Kazakhstan`Azat´ (GDK) 55
3 Alash National Freedom Party 29
4 Peoples Congress of Kazakhstan 55
5 Party of Social Justice 21
6 Republican Peoples Slavic Movement `Lad´ 76
7 Russian Center 28
8 Social Democratic Party of Kazakhstan (SDPK) 38
9 Peoples Union of Kazakhstan Unity (SNEK) 120
10 Democratic Committee on Human Rights 74
11 Democratic Party 113
12 December National Democratic Party `Jeltogsan´ 27
13 Socialist Party of Kazakhstan 46
14 Republican Party of Kazakhstan 7
15 Citizen `Azamat´ 13
16 Independent Profcent 14
17 The Republican Publi 11
18 Kazakhstan Civil Movement 26
19 Peoples Cooperative 2
20 Party of Kazakhstan 18
21 Revival Party 10
22 Other 60
23 Would vote blank/ spoil vote 32
24 Would not vote 587
0 NAP 123057
98 DK 919
99 No answer 41
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1858 124017

Valid range from 1 to 24

v98 Vote intention: Yugoslavia

Value 98183 Frequency
1 Socialist Party of Serbia (SPS) 167
2 New Democracy (ND) 25
3 Yugoslav United Left (JUL) 13
4 Democratic Party of Socialists (DPS) 16
5 Serbian Renewal Movement (SPO) 75
6 Democratic Party (DS) 2
7 Democratic Party of Serbia (DSS) 32
8 Serbian Civic Alliance 4
9 Serbian Radical Party (SRS) 3
10 Party of Democratic Center 71
11 Serbian Unity Party 32
12 Democratic Alliance of Kosovo 101
13 Liberal Alliance of Montenegro (LS) 22
14 People´s Party 5
15 Social Democratic Party 8
16 Other 76
17 Would vote blank/ spoil vote 16
18 Would not vote 80
0 NAP 124935
98 DK 83
99 No answer 109
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
748 125127

Valid range from 1 to 18

v99 Vote intention: GDR

Value 99182 Frequency
1 Christian Democratic Union/ Christian Social Union (CDU/CSU) 470
2 Social Democratic Party of Germany (SPD) 502
3 Alliance 90/ The Greens 125
4 Party of Democratic Socialism (PDS) 110
5 German Social Union (DSU) 33
6 Democratic Awakening 6
7 Free Democrats Alliance 49
8 Democratic Peasants Party of Germany (DBD) 17
9 Green Party + Independent Womens Association 17
10 National Democratic Party of Germany (NDPD) 1
11 Free Democratic Party (FDP) 96
12 The Republicans 3
13 CDU + FDP 1
14 The Greens + PDS 1
15 The Greens + SPD 2
16 Other 3
17 Would vote blank/ spoil vote 8
18 Would not vote 208
97 Refused 21
0 NAP 123953
98 DK 143
99 No answer 106
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1673 124202 1 97

Valid range from 1 to 97

v100 Vote intention: Moldova

Value 100181 Frequency
1 National Youth League of Moldova 24
2 Agrarian Democratic Party of Moldova (PDAM) 62
3 Association of Victims of the Totalitarian Regime (AVRTC) 9
4 Association of Women (AF) 37
5 Ecological Party/ Green Alliance (AV) 61
6 Christian Democratic Party (PCD) 18
7 Republican Party of Moldova (PR) 29
8 Socialist Party (PS) 21
9 Christian Democratic Peoples Front (FPCD) 17
10 Christian Democratic League of Moldova 25
11 Organisation of Christian Democratic Youth 3
12 Democratic Party for Revival and prosperity of Moldova 23
13 National Christian Party (PNC) 13
14 Social Democratic Party of Moldova (PSDM) 16
15 The Volunteers Movement of Moldova 10
16 Other 31
17 No Party 106
18 Would vote blank/ spoil vote 6
19 Would not vote 6
0 NAP 125246
98 DK 59
99 No answer 53
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
517 125358 1 19

Valid range from 1 to 19

v101 Vote intention inclined to: Albania

Value 101180 Frequency
1 Socialist Party of Albania 28
2 Democratic Party of Albania 32
3 Albanian Republican Party 14
4 Social Democratic Party of Albania 7
5 Albanian Agrarian Party 0
6 Party of National Unity 0
7 Human Rights Union Party 5
8 Democratic Alliance of Albania 8
9 Christian-Democratic Party 1
10 Albanian Ecological Party 0
11 Democratic Party of the Right 0
12 National Front Party 0
13 Movement of Legality Party 0
14 Right Wing Republican Party 0
15 Albanian National Democratic Party 0
16 Royalist Party 4
17 Social Labour Party of Albania 0
18 Albanian Liberal Party 0
19 Social Democratic Union of Albania 0
20 Reformist Party (1992) 0
21 The Universal party (1994 and 1995) 0
22 The Party of Union O (1994 and 1995) 0
23 Other 3
24 No Party 2
25 Would vote blank/ spoil vote 0
26 Would not vote 14
0 NAP 125740
98 DK 11
99 No answer 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
118 125757

Valid range from 1 to 26

v102 Vote intention inclined to: Belarus

Value 102179 Frequency
1 Belarussian Popular Front 8
2 Belarussian Christian Democratic Union 4
3 Communist Party of Belarus 14
4 Belarussian Social Democratic Gramada 0
5 Agrarian Party of Belarus 0
6 Party of Popular Accord 1
7 United Democratic Party of Belarus 0
8 Slovansky Sobor `Belaja Rus´ (White Russia) 0
9 National Democratic Party of Belarus 0
10 Belarussian Peasants Party 0
11 Belarussian Party of Labour 0
12 Belarussian Party of Women 0
13 Liberal-Democratic Party of Belarus 0
14 All Belarussian Party of Peoples Unity and Accord 0
15 Party of Beer Lovers 0
16 Republican Party of Labour and Justice 0
17 United Civic Party of Belarus 0
18 Democratic Belarus 23
19 New Belarussain Coalition 5
20 Party of the Scientific Production Congress 0
21 Civil party 0
22 Party of the Green of Belarus 0
23 Belarussian Patriotic Movement `Otechestvo´ 0
24 Peoples Movement of (1994) 0
25 Movement of Democratic Reforms `Democratic Belarus´ 0
26 Movement for Democracy, Social Progress and Justice 0
27 Other 7
28 No Party 13
29 Would vote blank/ spoil vote 22
30 Would not vote 94
0 NAP 125564
98 DK 88
99 No answer 32
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
191 125684 1 30

Valid range from 1 to 30

v103 Vote intention inclined to: Bulgaria

Value 103178 Frequency
1 Bulgarian Socialist Party 40
2 Union of Democratic Forces 58
3 Movement for Rights and Freedom 10
4 Bulgarian Business Block 15
5 Confederation Kingdom Bulgaria 6
6 Bulgarian Agrarian Union-united 15
7 Bulgarian Socialdemocratic Party 1
8 New Choice 0
9 People´s Union 0
10 Bulgarian Agrarian Party Nikola Petrov 8
11 Bulgarian National Radical Party 1
12 Democratic Alternative for the Republic 0
13 Bulgarian Communist Party 0
14 Union of Democratic Forces Liberals 0
15 Union of Democratic Forces Center 7
16 Bulgarian Democratic Center 3
17 Green Party 2
18 Fatherland Party of Labour 0
19 Euro-left Coalition 0
20 Other 2
21 No Party 10
22 Would vote blank/ spoil vote 12
23 Would not vote 61
0 NAP 124693
98 DK 53
99 No answer 878
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
251 125624

Valid range from 1 to 23

v104 Vote intention inclined to: Czech Republic

Value 104177 Frequency
1 Civic Democratic Party 21
2 Civic Democratic Alliance 6
3 Czech Social Democratic Party 22
4 Communist Party of Bohemia and Moravia 5
5 Christian and Democratic Union-Czech Peoples Party 5
6 Association for the republic - Czech Republican Party 8
7 Movement for the Self-Administration of Moravia and Silesia 29
8 Pensioners for Life Securities 0
9 Democratic Left Party 0
10 Christian Democratic Party 6
11 Left Block 8
12 Civic National Movement 11
13 Liberal Social Union 4
14 Czech-Moravian Union 0
15 Free Democrats - Liberal National Social Party 0
16 Green Party 21
17 Agrarian Party 13
18 Conservative Party 1
19 Czech Socialist Party 5
20 Union for Republic 6
21 Club of Committed Non Party Members 0
22 Party of Czechoslovak Communists 0
23 Movement for Social and (1994) 0
24 Bohemian-Moravian Center Union 0
25 Independents 0
26 Democratic Union 0
27 Czechoslovak National Socialistic Party 0
28 Free Democrats 0
30 Other 12
31 No Party 7
32 Would vote blank/ spoil vote 56
33 Would not vote 27
0 NAP 125014
98 DK 26
99 No answer 562
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
273 125602 1 33

Valid range from 1 to 33

v105 Vote intention inclined to: Slovak Republic

Value 105176 Frequency
1 Christian Democratic Movement 22
2 Movement for a Democratic Slovakia 32
3 Slovak National Party 13
4 Party of the Democratic Left 13
5 Democratic Party 4
6 Green Party of Slovakia 12
7 Social Democratic Party of Slovakia 4
8 Hungarian Christian Democratic Movement 2
9 Coexistence (Együttélés) 2
10 Democratic Union of Slovakia 0
11 Christian Social Union 0
12 Association of Workers of Slovakia 0
13 Agrarian Party of Slovakia 0
14 Farmers Movement of Slovakia 4
15 Public against Violence 0
16 Communist Party of Slovakia 3
17 Liberals 0
18 New Slovakia 0
19 Common Choice 0
20 Association for the Republic 0
21 Hungary Coalition 0
22 Hungarian Civic Party 0
23 Slovak Party of Entrepreneurs 0
24 Union of Entrepreneur and Farmers 0
25 Party of the Slovak Bus 0
26 Movement for a Prosperous Czechia and Slovakia 0
27 Other 11
28 No Party 9
29 Would vote blank/ spoil vote 27
30 Would not vote 37
0 NAP 125395
98 DK 17
99 No answer 268
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
195 125680 1 30

Valid range from 1 to 30

v106 Vote intention inclined to: Estonia

Value 106175 Frequency
1 Estonian Center Party (EKE) 0
2 Estonian Farmers Party (ETE) 12
3 Estonian National Independence Party (ERSP) 23
4 Estonian Greens (ER) 4
5 Estonian Rural Union (EM) 0
6 Farmers Assembly (PK) 0
7 Estonian Social Democratic Party (ESDP) 6
8 Estonian Rural Center Party (EMK) 4
9 Moderates 5
10 Estonian Pensioners and Families League (EPPL) 5
11 Estonian United Peoples Party 0
12 Estonain Coalition Party (EK) 0
13 Estonian Rural Peoples Party (EME) 0
14 Fatherland Union 0
15 Estonian Reform Party (ER) 0
16 The Future´s Estonia Party (TEE) 0
17 Left Alternative 2
18 Estonian Liberal Democratic Party (ELDP) 2
19 Estonian Royalist Party (ERP) 15
20 Russian Democratic Movement 22
21 Estonian Entrepeneurs Party 7
22 Estonian Democratic Labour Party (EDT) 0
23 Progress Party (AP) 0
24 Russian Party in Estonia 0
25 Conservative Party 4
26 Christian Democrats 6
27 Democratic Union Free Estonia 4
28 Republican Party 3
29 Rally Party 0
30 Fatherland National Coalition Pro Patria 18
31 The Union of Disabled Orgs 1
32 National Party of Unlawfully Repressed 2
33 Election Alliance SAFE HOME 13
34 Election Alliance POPULAR FRONT 10
35 Estonian Alliance ESTONIAN CITIZEN 6
36 Depends on Personality 50
37 Other 12
38 No Party 46
39 Would vote blank/ spoil vote 3
40 Would not vote 133
0 NAP 124536
98 DK 87
99 No answer 834
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
418 125457 2 40

Valid range from 1 to 40

v107 Vote intention inclined to: Hungary

Value 107174 Frequency
1 Hungarian Democratic Forum (MDF) 10
2 Federation of Free Democrats (SZDSZ) 28
3 Smallholders Party (KGP) 19
4 Christian Democratic Party (KDNP) 7
5 Hungarian Socialist Party (MSZP) 22
6 Federation of Young Democrats-Hungarian Civic Party (FIDESZ) 105
7 Hungarian Workers party (MSZMP) 1
8 Hungarian Social Democratic party (MSZDP) 0
9 Agrarian Federation (ASz) 1
10 Hungaria Justice and Life Party (MIEP) 3
11 Party of the Republic (KP) 1
12 Liberal Citizens Alliance- Entrepeneurs Party (LPSz- VP) 0
13 National Democratic Federation (NDSZ) 0
14 Hungarian Democratic People's Party (MNP) 0
15 Hungary´s Green Party (MZP) 0
16 Independent Candidate 0
17 Vote for Person Not Party 4
18 Other 0
19 No Party 8
20 Would vote blank/ spoil vote 1
21 Would not vote 1
22 Not Documented 120
23 Not Documented 28
24 Not Documented 13
25 Not Documented 8
26 Not Documented 6
27 Not Documented 9
28 Not Documented 5
29 Not Documented 54
97 Refused 104
0 NAP 124275
98 DK 144
99 No answer 898
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
558 125317