Anketa o porabi časa, Slovenija, april 2000 - marec 2001

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: APC01
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_APC01_V1
Glavni avtor(ji):
  • Statistični urad Republike Slovenije
Izdelal datoteko podatkov:
SURS - Statistični urad Republike Slovenije (Ljubljana; 2001)

Finančna podpora:

Statistični urad Republike Slovenije

Serija:
  • APC/Anketa o porabi časa

    Serija anket sledi priporočilom delovne skupine v okviru Evroststata Harmonised European Time Use Surveys (HETUS). V Sloveniji je edina sistematična splošna raziskava o porabi časa nastala v šestdesetih letih v okviru znanega mednarodnega projekta Szalai Time Budget Survey (ADP IdNo: TBS65). Po tridesetih letih je anketa iz leta 2001 prva ponovno vključevala tehniko vodenja dnevnikov aktivnosti skupaj z osebnim anketiranjem o demografskih karakteristikah posameznika in gospodinjstva. Anketo naj bi ponavljali na vsakih 7 do 10 let, podatki pa so primerljivi z vzporednimi raziskavami v drugih evropskih državah. Mednarodni primerjalni podatki so zbrani ter dostopni v okviru Mednarodne ankete o porabi časa - Multinational Time Use Survey (ADP IdNo: MTUSW552). Predhodno so v Sloveniji tako kot v nekaterih drugih državah izvedli Poskusno anketo o porabi časa z namenom oblikovanja šifrantov in preverjanja metodologije izvedbe. Ta datoteka ni na voljo v ADP, niti ni objavljenih rezultatov.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

poraba časa, prosti čas, neplačano delo, čas porabljen za delo, hišna opravila, kuhanje, uživanje hrane, varstvo otrok, čas za nakupe, potovanja, čas za osebno nego, prehrana zunaj doma, obiski lokalov, ogledi športnih prireditev, športno udejstvovanje, sprehodi, obiski prijateljev, spremljanje televizije, radija, itd., branje knjig, časopisov, revij, pogovarjanje, izobraževanje, Spol, Starost, Status družine, Neporočeni otroci v gospodinstvu, Tip gospodinjstva, Enostarševska družina, Število oseb v gospodinjstvu, Število otrok v gospodinjstvu, Sorodstvo z referenčno osebo, Zakonski stan, Živi v zunajzakonski skupnosti, Zaposlitveni status, Zaposlen, Nezaposlen, Študent, Upokojen, Zaposlitveni status partnerja, Število opravljenih ur plačanega dela v preteklem tednu, Mesečni dohodek gospodinjstva, Mesečni dohodek anketiranca, Izobrazba, Težave povezane z zdravjem, invalidnost, Stopnja urbanizacije, Zaposlitev, Skrb za gospodinjstvo, Priprava hrane, Hranjenje, Skrb za otroke, Nakupovanje, Premikanje, Osebna nega in spanje, Hranjenje v restavracijah, Participativne (udeležbene) aktivnosti, Udeležba na prireditvah, verske aktivnosti, Športne aktivnosti, Hoja in pohodništvo, Družabno življenje, Spremljanje radia in televizije, Branje, Pogovarjanje in počitek, Druga gospodinjska opravila in vrtnarjenje, Konjički in ročna dela, Osebne storitve, Študij, Zaposlitev, Zaposlitev doma, Dodatna zaposlitev, Študij, Priprava hrane, Skrb za gospodinjstvo, Druga gospodinjska opravila, Vrtnarjenje, Nakupovanje, Skrb za otroke, Osebna nega, Osebne storitve, Hranjenje, Spanje, Izleti, Šport in aktivnosti na prostem, Športne aktivnosti, Hoja in pohodništvo, Verske aktivnosti, Prostovoljno delo, Obisk gledališča ali kina, Družabno življenje zunaj doma, Participativne (udeležbene) aktivnosti, Gostilna, Hranjenje v restavracijah, Obiskovanje in sprejemanje obiskov, Poslušanje radia, Televizija in video, Poslušanje posnete glasbe, Računalništvo, Branje knjig, Branje periodičnega tiska, Počitek - Odmori, Pogovarjanje, Družabno življenje doma, Ročno delo in izdelovanje oblek, Ostali konjički in igre, Nenatačne opredelitve porabe časa

Vsebinska področja CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - poraba časa
DRUŽBA IN KULTURA - družbene razmere in kazalci
Vsebinsko področja CERIF
Družbeni problemi in blagostanje, socialno skrbstvo
Vsebinska področja ADP
SPANJE
UŽIVANJE OBROKOV, OSEBNA HIGIENA
ZAPOSLITEV IN IZOBRAŽEVANJE
SKRB ZA GOSPODINJSTVO IN DRUŽINO
PROSTI ČAS
TV
POTOVANJA


Povzetek:

Anketa o porabi časa (APČ) je statistično raziskovanje, s katerim želimo poizvedeti, kako ljudje porabljamo čas oz. koliko časa porabimo za kaj. Anketiranje poteka s pomočjo anketnih dnevnikov o porabi časa. Rezultati ankete bodo uporabni pri oblikovanju politike zaposlovanja, iz njih bo mogoče ugotoviti tudi delitev dela med spoloma, uporabni bodo pri oblikovanju politike za starejše in mladino, pri analizah preživljanja prostega časa, aktivni in pasivni udeležbi na kulturnih in športnih prireditvah, času, ki ga ljudje namenijo množičnim medijem, transportu, namenu in načinu potovanja, ovrednotenju neplačanega dela. glej: APČ [ostali dokumenti]

Vprašanja zajemajo podatke o starosti, spolu, izobrazbi, družinskem in zaposlitvenem statusu posameznika, dohodku gospodinjstva in posameznika, invalidnosti, urbanosti naselja. Sledijo podatki o trajanju v minutah združeni po širših in posameznih ožjih skupinah aktivnosti v teku dneva. Datoteka vsebuje samo spremenljivke v naboru harmonizirane mednarodne datoteke in je anonimizirana. Nacionalno specifična vprašanja - kot so o načinu varstva otrok, opremljenosti gospodinjstva, reji domačih živali, prejeti pomoči v obliki storitev, obisk tečajev, iskanje dela, prostovoljno delo v organizacijah in društvih, ponudba pomoči drugim, zdravstvene razmere in stališča o kajenju ter pitju alkoholnih pijač, ocena pomanjkanja časa in navade telefonskih pogovorov - niso vsebovana v tej verziji datoteke. Originalna datoteka je dostopna na SURS pod tam opredeljenimi pogoji.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: april 2000 - marec 2001
Čas izdelave: 2001
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

gospodinjstvo

Populacija:

Enota opazovanja so posamezniki, ki pretežno živijo v izbranem gospodinjstvu. Kot gospodinjstvo je opredeljena družinska ali druga skupnost oseb, ki skupaj stanuje in skupaj porablja svoje dohodke za poravnavanje osnovih življenskih potreb.

Dnevi v tednu skozi celo leto poteka vodenja dnevnikov.

Izključeni:

V anketi niso bili upoštevani posamezniki, ki so bili v času anketiranja odsotni za več kot tri mesece, npr. zaporniki, ocebe v bolnišnici, delavci na začasnem delu v tujini ipd.

Zbiranje podatkov je opravil:

Statistični urad Republike Slovenije.

Tip vzorca:

Vzorčni okvir predstavlja Centralni register prebivalstva (CRP). Iz CRP naključno izberemo osebo, starejšo od 18 let. Gospodinjstva so na tej podlagi zbrana z verjetnostjo gledena velikost. Na naslovu izbrane osebe anketiramo gospodinjstvo, v katerem stanuje ali je stanovala izbrana oseba. Anketiramo vse osebe v gospodinjstvu, razen, če so odsotne več kot 14 dni in otrok, starih manj kot 10 let. Vzorec je bil enakomerno porazdeljen skozi celo obdobje anketiranja. Vzorčni načrt je bil dvostopenjski, enote prve stopnje so bile skupne popisnih okolišev (750 enot), druge pa osebe (po 6 oseb), in stratificiran glede na velikost in tip naselja. Vsaka oseba, stara 10 let in več, je izpolnjevala dnevnik dva naključno izbrana dneva, en dan med tednom in en dan ob koncu tedna (sobota ali nedelja).

Način zbiranja podatkov:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju. Anketar je izpolnil vprašalnike z odgovori vprašanih.

Samoizpolnjevana anketa. Anketar je vprašanim razložil, kako bodo sami izpolnjevali dnevnike.

Uteževanje:

Podatke smo utežili zaradi neenake verjetnosti izbora gospodinjstev in neodgovorov ter jih prilagodili znanim populacijskim vrednotim s pomočjo kalibracije. Kalibracija je potekala glede na statistično regijo, starostne skupine, velikost gospodinjstva in spol anketirancev.

Omejitve dostopa

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, obenem s trajanjem in rokom za dokončanje, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov, vključno z upoštevanjem velikosti vzorca in natančnosti podatkov pri interpretacijah. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika. Uporabnik se zaveže, da bo vse prejete podatke uničil takoj po dokončanju projekta oziroma izvršitvi dela, za katerega so mu bili posredovani.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: APC01 - Datoteka s harmoniziranimi spremenljivkami MTUS, verzija World 5.5.2 [datoteka podatkov], 2005

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • število spremenljivk: 105
  • število enot: 12273

Spremenljivke

COUNTRY Država

Vrednost 13 Frekvenca
1 Kanada 0
2 Danska 0
3 Francija 0
4 Nizozemska 0
5 Norveška 0
6 VB 0
7 ZDA 0
8 Madžarska 0
9 Zahodna Nemčija 0
10 Poljska 0
11 Belgija 0
12 Bolgarija 0
13 Češka Republika 0
14 Vzhodna Nemčija 0
15 Peru 0
16 Jugoslavija 0
17 Finska 0
18 Italija 0
19 Avstralija 0
20 Izrael 0
21 Švedska 0
22 Nemčija 0
23 Avstrija 0
24 Južnoafriška Republika 0
25 Brazilija 0
26 Estonija 0
27 Indija 0
28 Japonska 0
29 Južna Koreja 0
30 Mehika 0
31 Nova Zelandija 0
32 Portugalska 0
33 Romunija 0
34 Slovenija 12273
35 Španija 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12273 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 35

PERIOD Časovno pokritje

Vrednost 22 Frekvenca
1 1961-1969 0
2 1970-1975 0
3 1976-1984 0
4 1985-1989 0
5 1990-1994 0
6 1995-1999 0
7 2000-2004 12273
8 2005-2009 0
9 2010-2014 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12273 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

SURVEY Oznaka raziskave

Vrednost 31 Frekvenca
-9 Kategorije ni mogoče definirati 0
-8 Manjkajoča vrednost 0
2000 12273
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12273 0

Vrednosti spremenljivk od -9 do 2000

COUNTRY Država

Vrednost 1105 Frekvenca
1 Kanada 0
2 Danska 0
3 Francija 0
4 Nizozemska 0
5 Norveška 0
6 VB 0
7 ZDA 0
8 Madžarska 0
9 Zahodna Nemčija 0
10 Poljska 0
11 Belgija 0
12 Bolgarija 0
13 Češka Republika 0
14 Vzhodna Nemčija 0
15 Peru 0
16 Jugoslavija 0
17 Finska 0
18 Italija 0
19 Avstralija 0
20 Izrael 0
21 Švedska 0
22 Nemčija 0
23 Avstrija 0
24 Južnoafriška Republika 0
25 Brazilija 0
26 Estonija 0
27 Indija 0
28 Japonska 0
29 Južna Koreja 0
30 Mehika 0
31 Nova Zelandija 0
32 Portugalska 0
33 Romunija 0
34 Slovenija 12273
35 Španija 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12273 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 35

PERIOD Časovno pokritje

Vrednost 2104 Frekvenca
1 1961-1969 0
2 1970-1975 0
3 1976-1984 0
4 1985-1989 0
5 1990-1994 0
6 1995-1999 0
7 2000-2004 12273
8 2005-2009 0
9 2010-2014 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12273 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

SURVEY Oznaka raziskave

Vrednost 3103 Frekvenca
-9 Kategorije ni mogoče definirati 0
-8 Manjkajoča vrednost 0
2000 12273
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12273 0

Vrednosti spremenljivk od -9 do 2000

SWAVE Oznaka ponovitve longitunalne raziskave

Vrednost 4102 Frekvenca
0 Ni longitudinalna raziskava (Danska 87/01) 12273
1 Ponovitev 1 (Danska 87) 0
2 Ponovitev 2 (Danska 01) 0
3 Ponovitev 3 0
4 Ponovitev 4 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12273 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

MSAMP Večkratni vzorci v raziskavi

Vrednost 5101 Frekvenca
0 1 vzorec 12273
1 Szalai USA 65 sample 0
2 Nacionalni vzorec (65 ZDA) 0
3 Izviren NHAPS 0
4 95 NHAPS dodatek 0
5 ZDA 85 povratni poštni vprašalnik 0
6 ZDA 85 telefonski intervju 0
7 ZDA 85 osebni intervju 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12273 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

HLDID Oznaka gospodinjstva

Vrednost 6100 Frekvenca
-8 Manjkajoča vrednost
0 vzorčena 1 oseba na gospodinjstvo
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12273 0

Vrednosti spremenljivk od -8 do 4494

PERSID Oznaka osebe

Vrednost 799 Frekvenca
-9 Kategorije ni mogoče definirati 0
-8 Manjkajoča vrednost 0
1 4198
2 3719
3 2294
4 1379
5 453
6 172
7 44
8 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12273 0

Vrednosti spremenljivk od -9 do 8

ID Oznaka dnevnik

Vrednost 898 Frekvenca
-9 Kategorije ni mogoče definirati 0
-8 Manjkajoča vrednost 0
1 6134
2 6139
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12273 0

Vrednosti spremenljivk od -9 do 2

DAY Dan vodenja dnevnika

Vrednost 997 Frekvenca
-9 Kategorije ni mogoče definirati 0
-8 Manjkajoča vrednost 0
1 Nedelja 3106
2 Ponedeljek 1349
3 Torek 1259
4 Sreda 1201
5 Četrtek 1220
6 Petek 1243
7 Sobota 2895
8 Povprečje celega tedna 0
9 Nedoločen dan v tednu 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12273 0

Vrednosti spremenljivk od -9 do 9

MONTH Mesec vodenja dnevnika

Vrednost 1096 Frekvenca
-9 Kategorije ni mogoče definirati 0
-8 Manjkajoča vrednost 0
1 Januar' 1129
2 Februar 1117
3 Marec 743
4 April 1220
5 Maj 1122
6 Junij 918
7 Julij 942
8 Avgust 921
9 September 957
10 Oktober 1156
11 November 1055
12 December 993
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12273 0

Vrednosti spremenljivk od -9 do 12

YEAR Leto vodenja dnevnika

Vrednost 1195 Frekvenca
-9 Kategorije ni mogoče definirati 0
-8 Manjkajoča vrednost 0
2000 9263
2001 3010
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12273 0

Vrednosti spremenljivk od -9 do 2001

DIARY Zaporedni dan vodenja dnevnika

Vrednost 1294 Frekvenca
-9 Kategorije ni mogoče definirati 0
-8 Manjkajoča vrednost 0
1 1 dan vodenja dnevnika 6134
2 2 dan vodenja dnevnika 6139
3 3 dan vodenja dnevnika 0
4 4 dan vodenja dnevnika 0
5 5 dan vodenja dnevnika 0
6 6 dan vodenja dnevnika 0
7 7 dan vodenja dnevnika 0
8 Tedensko povprečje 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12273 0

Vrednosti spremenljivk od -9 do 8

SEX Spol

Vrednost 1393 Frekvenca
-9 Kategorije ni mogoče definirati 0
-8 Brez odgovora 0
1 Moški 5775
2 Ženska 6498
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12273 0

Vrednosti spremenljivk od -9 do 2

AGE2 Starost

Vrednost 1492 Frekvenca
-9 Kategorije ni mogoče definirati 0
-8 Brez odgovora 0
-7 Vprašanje ni bilo postavljeno 0
9 2
10 106
11 123
12 171
13 146
14 149
15 184
16 162
17 209
18 277
19 251
20 285
21 290
22 250
23 260
24 226
25 240
26 199
27 203
28 232
29 171
30 199
31 158
32 181
33 192
34 199
35 179
36 173
37 195
38 170
39 188
40 165
41 229
42 196
43 269
44 223
45 243
46 223
47 255
48 280
49 245
50 244
51 216
52 200
53 190
54 136
55 110
56 172
57 178
58 188
59 132
60 166
61 171
62 119
63 149
64 117
65 125
66 123
67 114
68 94
69 104
70 93
71 100
72 90
73 68
74 77
75 100
76 68
77 52
78 58
79 46
80 36
81 14
82 18
83 18
84 12
85 10
86 19
87 12
88 8
89 6
90 10
91 6
92 2
94 2
95 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12273 0

Vrednosti spremenljivk od -9 do 95

AGEGR5Y Petletne starostne skupine

Vrednost 1591 Frekvenca
-9 Kategorije ni mogoče definirati 0
-8 Brez odgovora 0
-7 Vprašanje ni bilo postavljeno 0
1 0-4 0
2 5-9 2
3 10-14 695
4 15-19 1083
5 20-24 1311
6 25-29 1045
7 30-34 929
8 35-39 905
9 40-44 1082
10 45-49 1246
11 50-54 986
12 55-59 780
13 60-64 722
14 65-69 560
15 70-74 428
16 75-79 324
17 80 + 175
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12273 0

Vrednosti spremenljivk od -9 do 17

FAMSTAT Status družine

Vrednost 1690 Frekvenca
-9 Kategorije ni mogoče definirati 0
-8 Brez odgovora 0
-7 Se ne nanaša/Vprašanje ni bilo postavljeno 0
0 Starost od 18 do 39, živi brez otrok starosti <18 2165
1 Starost 18+ živi z 1+ otrokom starosti < 5 1528
2 Starost 18+ živi z 1+ otrokom starosti 5-17, nobenim <5 2907
3 Starost 40+ živi brez otrok <18 4421
4 Starost <18 živi s starši / skrbniki 1252
5 Starost <18, z drugačnimi ali neznanimi pogoji bivanja 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12273 0

Vrednosti spremenljivk od -9 do 5

CPHOME Neporočeni otroci v gospodinstvu

Vrednost 1789 Frekvenca
-9 Kategorije ni mogoče definirati 0
-8 Brez odgovora 0
-7 Se ne nanaša/Vprašanje ni bilo postavljeno 12273
0 Ne 0
1 Da 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12273 0

Vrednosti spremenljivk od -9 do 1

HHTYPE Tip gospodinjstva

Vrednost 1888 Frekvenca
-9 Kategorije ni mogoče definirati 0
-8 Brez odgovora 0
-7 Se ne nanaša/Vprašanje ni bilo postavljeno 0
1 Samsko gospodinjstvo 420
2 Poročen/v zunajzakonski skupnosti 1276
3 Poročen /v zunajzakonski skupnosti + ostali 5987
4 Drugi tipi gospodinjstva 4590
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12273 0

Vrednosti spremenljivk od -9 do 4

SINGPAR Enostarševska družina

Vrednost 1987 Frekvenca
-9 Kategorije ni mogoče definirati 0
-8 Brez odgovora 0
-7 Se ne nanaša/Vprašanje ni bilo postavljeno 0
0 Ne 11616
1 Da 657
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12273 0

Vrednosti spremenljivk od -9 do 1

HHLDSIZE Število oseb v gospodinjstvu

Vrednost 2086 Frekvenca
-9 Kategorije ni mogoče definirati 0
-8 Brez odgovora 0
-7 Se ne nanaša/Vprašanje ni bilo postavljeno 0
1 420
2 1667
3 2643
4 4305
5 1783
6 929
7 316
8 124
9 66
10 20
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12273 0

Vrednosti spremenljivk od -9 do 10

NCHILD Število otrok mlajših od 18 let v gospodinjstvu

Vrednost 2185 Frekvenca
-9 Kategorije ni mogoče definirati 0
-8 Brez odgovora 0
-7 Se ne nanaša/Vprašanje ni bilo postavljeno 0
0 6586
1 2970
2 2140
3 468
4 91
5 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12273 0

Vrednosti spremenljivk od -9 do 5

AGEKID Starost najmlajšega otroka v gospodinjstvu

Vrednost 2284 Frekvenca
-9 Kategorije ni mogoče definirati 0
-8 Brez odgovora 0
-7 Se ne nanaša/Vprašanje ni bilo postavljeno 6586
1 0-4 let 1627
2 5-12 let 2154
3 13-17 let 1906
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12273 0

Vrednosti spremenljivk od -9 do 3

RELREFP Sorodstvo z referenčno osebo

Vrednost 2383 Frekvenca
-9 Kategorije ni mogoče definirati 0
-8 Brez odgovora 4
-7 Se ne nanaša/Vprašanje ni bilo postavljeno 0
1 Prva oseba 420
2 Zakonec, zunajzakonski partner 6149
3 Otrok 3668
4 Starši 962
5 Brat ali sestra 272
6 Zet, snaha 255
7 Tast, tašča 0
8 Svak, svakinja 0
9 Drugo sorodstveno razmerje 411
10 Ni sorodnik 132
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12273 0

Vrednosti spremenljivk od -9 do 10

CIVSTAT Zakonski stan

Vrednost 2482 Frekvenca
-9 Kategorije ni mogoče definirati 0
-8 Brez odgovora 0
-7 Se ne nanaša/Vprašanje ni bilo postavljeno 0
1 Poročen/živi v zunajzakonski skupnosti 7263
2 Ne živi s soprogo/-m, partnerjem 5010
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12273 0

Vrednosti spremenljivk od -9 do 2

COHAB Živi v zunajzakonski skupnosti

Vrednost 2581 Frekvenca
-9 Kategorije ni mogoče definirati 0
-8 Brez odgovora 0
-7 Se ne nanaša/Vprašanje ni bilo postavljeno 0
0 Ne 11768
1 Da 505
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12273 0

Vrednosti spremenljivk od -9 do 1

EMPSTAT3 Zaposlitveni status

Vrednost 2680 Frekvenca
-9 Kategorije ni mogoče definirati 0
-8 Brez odgovora 0
-7 Se ne nanaša/Vprašanje ni bilo postavljeno 0
1 Polni delovni čas 5817
2 Krajši delovni čas 354
3 Neznano število ur dela na teden 2
4 Ni zaposlen 6100
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12273 0

Vrednosti spremenljivk od -9 do 4

EMP Zaposlen

Vrednost 2779 Frekvenca
-9 Kategorije ni mogoče definirati 0
-8 Brez odgovora 0
-7 Se ne nanaša/Vprašanje ni bilo postavljeno 0
0 Ni zaposlen 6100
1 Zaposlen, samozaposlen, pom. druž. član, pripravnik, vajenec 6173
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12273 0

Vrednosti spremenljivk od -9 do 1

UNEMP Nezaposlen

Vrednost 2878 Frekvenca
-9 Kategorije ni mogoče definirati 0
-8 Brez odgovora 0
-7 Se ne nanaša/Vprašanje ni bilo postavljeno 0
0 Ne 11564
1 Da 709
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12273 0

Vrednosti spremenljivk od -9 do 1

STUDENT Študent

Vrednost 2977 Frekvenca
-9 Kategorije ni mogoče definirati 0
-8 Brez odgovora 0
-7 Se ne nanaša/Vprašanje ni bilo postavljeno 0
0 Se ne izobražuje oz. usposablja (npr. učenec, dijak, študent 9632
1 Se izobražuje oz. usposablja (npr. učenec, dijak, študent) 2641
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12273 0

Vrednosti spremenljivk od -9 do 1

RETIRED Upokojen

Vrednost 3076 Frekvenca
-9 Kategorije ni mogoče definirati 0
-8 Brez odgovora 0
-7 Se ne nanaša/Vprašanje ni bilo postavljeno 0
0 ni upokojenec 9592
1 upokojenec 2681
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12273 0

Vrednosti spremenljivk od -9 do 1

EMPSP Zaposlitveni status partnerja

Vrednost 3175 Frekvenca
-9 Kategorije ni mogoče definirati 0
-8 Brez odgovora 0
-7 Se ne nanaša/Vprašanje ni bilo postavljeno 5073
1 Polni delovni čas 4231
2 Krajši delovni čas 191
3 Neznano število ur dela 0
4 Ni zaposlen 2778
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12273 0

Vrednosti spremenljivk od -9 do 4

WORKHRS Število opravljenih ur plačanega dela v preteklem tednu

Vrednost 3274 Frekvenca
-9 Kategorije ni mogoče definirati 0
-8 Brez odgovora 0
-7 Se ne nanaša/Vprašanje ni bilo postavljeno 5620
1 20
2 29
3 6
4 6
5 28
6 6
7 8
8 22
10 81
12 10
14 10
15 21
16 4
17 4
18 10
20 192
21 9
22 6
24 18
25 32
26 4
27 6
28 10
30 94
32 12
34 2
35 52
36 26
37 2
38 10
39 12
40 3746
41 8
42 335
43 8
44 46
45 218
46 22
47 16
48 288
49 6
50 448
51 4
52 24
53 4
54 4
55 80
56 54
57 4
58 2
60 262
61 2
63 4
64 4
65 9
66 6
68 6
70 122
71 2
72 16
75 11
77 2
78 4
80 52
83 2
84 16
85 6
88 2
90 56
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12273 0

Vrednosti spremenljivk od -9 do 90

INCORIG Mesečni dohodek gospodinjstva

Vrednost 3373 Frekvenca
-9 Kategorije ni mogoče definirati 0
-8 Brez odgovora 2303
0 5
17000 2
20000 20
20700 2
21000 12
22000 4
23000 6
24000 12
27000 12
28000 6
28400 2
30000 14
32000 8
34000 11
36000 2
37000 2
38000 4
40000 22
42000 8
43000 2
45000 8
46000 2
47000 2
48000 6
49000 2
50000 45
51000 12
52000 10
53000 8
54000 5
55000 12
56000 2
57000 4
58000 9
59000 4
60000 165
61000 8
62000 10
63000 4
64000 6
65000 20
65500 4
67000 4
68000 10
69000 2
70000 62
71000 2
72000 8
74000 8
75000 26
76000 2
79000 4
80000 448
82000 4
82329 2
83000 4
84000 2
85000 16
86000 2
88000 8
90000 82
92000 10
93000 2
94000 2
95000 10
96000 20
97000 2
98000 2
99000 2
100000 217
105000 2
105200 4
108000 6
110000 55
113000 4
114000 6
115000 10
120000 687
123000 4
124000 4
125000 18
126000 10
127000 6
128000 6
130000 204
133000 9
134000 6
135000 28
136000 3
139000 2
140000 205
141000 2
143000 4
144000 10
145000 16
150000 403
153000 8
154000 11
155000 24
160000 1148
162000 22
163000 4
165000 18
166000 6
170000 152
173000 8
174000 4
175000 13
176000 2
177000 6
179000 4
180000 224
185000 18
188000 14
190000 86
191000 10
195000 4
196000 12
197000 12
200000 1361
210000 50
215000 4
218000 6
219000 12
220000 161
223000 4
225000 4
228000 2
230000 89
237000 8
238000 4
240000 588
243000 6
245000 12
250000 275
260000 82
262000 8
263000 6
265000 34
270000 41
280000 431
285000 10
287000 6
296000 2
300000 269
304000 4
310000 28
315000 8
319000 8
320000 71
330000 8
340000 34
350000 116
358000 12
360000 18
370000 23
373000 8
380000 20
390000 4
400000 783
410000 14
420000 4
425000 8
430000 6
440000 16
445000 8
450000 72
460000 16
470000 8
480000 6
500000 125
520000 6
530000 10
550000 20
600000 6
620000 6
640000 6
700000 8
770000 4
800000 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12273 0

Vrednosti spremenljivk od -9 do 800000

INCOME Preračunan mesečni dohodek gospodinjstva

Vrednost 3472 Frekvenca
-9 Kategorije ni mogoče definirati 0
-8 Brez odgovora 2303
-7 Se ne nanaša/Vprašanje ni bilo postavljeno 0
1 Najnižji kvartil 1726
2 Srednjih polovica (50%) 5323
3 Najvišji kvartil 2921
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12273 0

Vrednosti spremenljivk od -9 do 3

EMPINCLM Mesečni dohodek anketiranca

Vrednost 3571 Frekvenca
-9 Kategorije ni mogoče definirati 0
-8 Brez odgovora 2148
-7 Se ne nanaša/Vprašanje ni bilo postavljeno 4736
0 118
3700 2
5000 4
6000 4
10000 20
11000 4
12000 4
15000 12
17000 2
18000 2
19000 2
20000 48
21000 2
21500 2
22000 2
23000 10
24000 4
25000 16
26000 4
27000 8
28000 6
29000 2
30000 70
31000 4
32000 2
33000 4
34000 4
35000 12
36000 6
38000 4
39000 2
40000 44
42000 8
43000 2
45000 26
46000 4
47000 4
48000 6
49000 2
50000 170
51000 4
52000 10
53000 24
54000 12
55000 46
56000 10
57000 10
58000 9
59000 6
60000 503
61000 2
62000 22
63000 6
64000 14
65000 78
66000 2
67000 4
68000 11
69000 4
70000 278
72000 6
73000 4
74000 12
75000 644
76000 6
76792 2
78000 14
79000 6
80000 347
81000 2
82000 6
83000 8
84000 2
85000 60
86000 2
87000 2
89000 2
90000 181
91000 8
92000 4
93000 2
94000 10
95000 42
98000 2
99000 2
100000 372
101000 6
102000 2
104000 2
105000 408
107000 4
110000 97
110600 2
112000 2
115000 12
116000 2
120000 204
125000 6
128000 4
130000 104
132000 2
135000 239
140000 92
145000 10
147000 2
148000 2
150000 140
155000 2
160000 43
162000 4
164000 2
165000 113
166000 2
170000 24
175000 6
180000 44
190000 10
195000 63
198000 2
200000 66
210000 4
220000 11
225000 34
230000 4
240000 6
250000 22
270000 2
280000 2
300000 88
350000 10
355000 2
400000 12
420000 2
710000 2
780000 2
800000 4
900000 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12273 0

Vrednosti spremenljivk od -9 do 900000

EDUCA Izobrazba

Vrednost 3670 Frekvenca
1 Brez izobrazbe, nepopolna osnovna (1 - 3 razredi osnovne šol 121
2 Nepopolna osnovna izobrazba (4-7 razredov osnovne šole) 1207
3 Osnovna izobrazba (končana osnovna šola) 3295
4 Nižja ali srednja poklicna izobrazba 2591
5 Srednja strokovna izobrazba 2822
6 Srednja splošna izobrazba 948
7 Višja strokovna izobrazba, višješolska izobrazba, specialist 580
8 Visoka strokovna izobrazba 175
9 Visoka univerzitetna izobrazba 461
10 Specialistična podiplomska izobrazba, magisterij, doktorat 73
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12273 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

EDTRY Prilagojeni izobrazbeni razredi

Vrednost 3769 Frekvenca
-9 Kategorije ni mogoče definirati 0
-8 Brez odgovora 0
-7 Se ne nanaša/Vprašanje ni bilo postavljeno 0
1 Srednješolska ali nižja 7214
2 Končana srednješolska 3770
3 Višja od srednješolske 1289
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12273 0

Vrednosti spremenljivk od -9 do 3

DISAB Težave povezane z zdravjem, invalidnost

Vrednost 3868 Frekvenca
-9 Kategorije ni mogoče definirati 0
-8 Brez odgovora 0
-7 Se ne nanaša/Vprašanje ni bilo postavljeno 0
0 Ne 11072
1 Da 1201
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12273 0

Vrednosti spremenljivk od -9 do 1

URBAN Stopnja urbanizacije

Vrednost 3967 Frekvenca
-9 Kategorije ni mogoče definirati 0
-8 Brez odgovora 57
-7 Se ne nanaša/Vprašanje ni bilo postavljeno 0
1 Mestno/primestno 5331
2 Vaško 6885
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12273 0

Vrednosti spremenljivk od -9 do 2

PAIDETC Zaposlitev

Vrednost 4066 Frekvenca
-9 Kategorije ni mogoče definirati 0
0 7620
10 35
20 86
30 87
40 118
50 86
60 113
70 64
80 61
90 56
100 45
110 56
120 59
130 50
140 40
150 43
160 38
170 36
180 45
190 31
200 30
210 29
220 29
230 30
240 29
250 16
260 30
270 21
280 26
290 25
300 27
310 25
320 28
330 22
340 21
350 27
360 38
370 34
380 38
390 47
400 45
410 46
420 58
430 54
440 55
450 72
460 104
470 125
480 167
490 165
500 186
510 189
520 188
530 147
540 160
550 112
560 102
570 76
580 76
590 60
600 74
610 55
620 54
630 46
640 33
650 33
660 33
670 30
680 34
690 36
700 17
710 25
720 30
730 20
740 23
750 23
760 15
770 14
780 13
790 15
800 10
810 18
820 8
830 3
840 12
850 16
860 4
870 2
880 4
890 9
900 7
910 3
920 2
940 3
950 4
960 2
970 1
980 1
990 2
1020 2
1030 3
1050 1
1150 2
1160 1
1200 1
1290 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12273 0

Vrednosti spremenljivk od -9 do 1290

HWORK Skrb za gospodinjstvo

Vrednost 4165 Frekvenca
-9 Kategorije ni mogoče definirati 0
0 4984
10 817
20 690
30 683
40 513
50 495
60 582
70 370
80 355
90 355
100 263
110 233
120 316
130 185
140 173
150 166
160 138
170 131
180 148
190 83
200 68
210 63
220 46
230 56
240 47
250 40
260 31
270 31
280 25
290 20
300 23
310 24
320 9
330 15
340 6
350 9
360 13
370 5
380 11
390 1
400 4
410 5
420 7
430 7
440 5
450 6
460 1
470 3
480 2
490 4
500 2
530 1
590 1
600 1
700 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12273 0

Vrednosti spremenljivk od -9 do 700

COOKING Priprava hrane

Vrednost 4264 Frekvenca
-9 Kategorije ni mogoče definirati 0
0 4890
10 790
20 550
30 483
40 433
50 337
60 380
70 309
80 307
90 311
100 276
110 268
120 283
130 265
140 216
150 236
160 201
170 202
180 209
190 173
200 164
210 129
220 135
230 91
240 104
250 79
260 64
270 58
280 54
290 47
300 38
310 42
320 25
330 15
340 13
350 10
360 13
370 8
380 8
390 6
400 6
410 8
420 7
430 5
440 3
450 4
460 2
470 1
480 3
490 2
500 1
560 1
580 1
590 1
650 1
660 1
690 1
710 1
870 1
890 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12273 0

Vrednosti spremenljivk od -9 do 890

EATING Hranjenje

Vrednost 4363 Frekvenca
-9 Kategorije ni mogoče definirati 0
0 424
10 318
20 574
30 902
40 1013
50 1137
60 1228
70 1045
80 1015
90 949
100 755
110 591
120 533
130 451
140 299
150 253
160 192
170 159
180 122
190 94
200 52
210 46
220 31
230 17
240 11
250 13
260 15
270 6
280 5
290 2
300 7
310 3
320 1
330 2
340 2
360 1
400 1
410 1
420 1
440 1
510 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12273 0

Vrednosti spremenljivk od -9 do 510

KIDCARE Skrb za otroke

Vrednost 4462 Frekvenca
-9 Kategorije ni mogoče definirati 0
0 10327
10 191
20 168
30 184
40 128
50 116
60 187
70 104
80 81
90 97
100 68
110 64
120 74
130 45
140 38
150 38
160 33
170 26
180 33
190 15
200 22
210 19
220 10
230 20
240 17
250 18
260 12
270 16
280 9
290 11
300 7
310 7
320 1
330 4
340 4
350 4
360 2
370 5
380 2
390 9
400 5
410 6
420 1
430 5
440 3
450 2
460 1
470 5
480 4
490 1
500 4
510 1
520 1
530 1
540 2
550 1
560 2
570 1
580 2
590 1
600 2
620 1
640 2
680 1
700 1
790 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12273 0

Vrednosti spremenljivk od -9 do 790

SHOPPING Nakupovanje

Vrednost 4561 Frekvenca
-9 Kategorije ni mogoče definirati 0
0 8932
10 785
20 674
30 524
40 375
50 244
60 187
70 89
80 78
90 71
100 65
110 55
120 36
130 20
140 31
150 23
160 16
170 9
180 15
190 8
200 6
210 7
220 4
230 3
240 1
250 1
260 1
270 2
280 1
290 2
300 1
320 2
330 1
340 1
400 1
450 1
460 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12273 0

Vrednosti spremenljivk od -9 do 460

DTRAVEL Premikanje v povezavi s skrbjo za gospodinjstvo

Vrednost 4660 Frekvenca
-9 Kategorije ni mogoče definirati 0
0 7146
10 522
20 1617
30 511
40 661
50 333
60 368
70 219
80 177
90 135
100 90
110 67
120 62
130 48
140 47
150 32
160 33
170 26
180 21
190 20
200 14
210 7
220 4
230 11
240 9
250 5
260 2
270 9
280 7
290 3
300 6
310 1
320 5
330 6
340 1
350 3
360 4
370 3
380 2
390 5
400 1
410 1
420 1
450 1
470 5
480 1
490 2
510 1
520 1
530 1
550 1
560 2
570 2
580 1
600 1
610 1
670 1
700 1
710 1
780 4
1290 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12273 0

Vrednosti spremenljivk od -9 do 1290

OTRAVEL Premikanje v povezavi s prostim časom, zaradi zabave in kulture

Vrednost 4759 Frekvenca
-9 Kategorije ni mogoče definirati 0
0 6912
10 351
20 1403
30 564
40 656
50 344
60 421
70 253
80 225
90 154
100 142
110 96
120 132
130 62
140 63
150 50
160 51
170 33
180 46
190 27
200 33
210 19
220 15
230 14
240 21
250 19
260 15
270 17
280 8
290 5
300 8
310 8
320 4
330 5
340 2
350 8
360 10
370 5
380 6
390 3
400 2
420 4
430 7
440 6
450 4
460 4
470 3
480 1
490 1
500 2
510 4
520 2
530 2
540 3
550 1
580 5
590 1
600 1
620 1
630 2
650 1
660 1
690 1
700 1
740 1
760 1
1120 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12273 0

Vrednosti spremenljivk od -9 do 1120

PERSCARE Osebna nega in spanje

Vrednost 4858 Frekvenca
-9 Kategorije ni mogoče definirati 0
60 1
70 1
80 1
90 1
100 4
110 5
120 1
130 3
140 5
150 10
160 4
170 3
180 2
190 1
200 13
210 6
220 8
230 8
240 17
250 13
260 14
270 18
280 17
290 14
300 17
310 22
320 20
330 51
340 36
350 38
360 54
370 51
380 70
390 90
400 110
410 129
420 164
430 170
440 227
450 264
460 305
470 317
480 371
490 409
500 433
510 451
520 440
530 443
540 474
550 481
560 502
570 467
580 436
590 486
600 471
610 402
620 425
630 381
640 313
650 251
660 285
670 219
680 225
690 209
700 160
710 149
720 148
730 117
740 111
750 79
760 78
770 67
780 63
790 53
800 47
810 39
820 30
830 20
840 23
850 23
860 17
870 18
880 10
890 16
900 15
910 6
920 16
930 12
940 7
950 2
960 4
970 4
990 3
1000 1
1010 5
1020 2
1030 3
1040 5
1050 3
1060 1
1070 2
1080 1
1100 2
1110 1
1120 1
1130 2
1160 2
1170 1
1190 1
1200 6
1210 2
1220 1
1250 2
1280 1
1290 3
1310 1
1320 1
1340 2
1350 2
1370 1
1380 1
1390 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12273 0

Vrednosti spremenljivk od -9 do 1390

EATOUT Hranjenje v restavracijah

Vrednost 4957 Frekvenca
-9 Kategorije ni mogoče definirati 0
0 9092
10 253
20 411
30 843
40 387
50 220
60 262
70 177
80 108
90 126
100 79
110 63
120 57
130 31
140 25
150 28
160 15
170 13
180 18
190 7
200 7
210 10
220 10
230 7
240 2
250 3
260 3
270 2
280 3
290 2
300 3
310 1
330 1
340 1
380 1
400 1
420 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12273 0

Vrednosti spremenljivk od -9 do 420

PUBCLUBS Participativne (udeležbene) aktivnosti

Vrednost 5056 Frekvenca
-9 Kategorije ni mogoče definirati 0
0 12176
10 26
20 5
30 2
40 10
50 6
60 6
70 5
80 4
90 1
100 5
110 3
120 3
130 3
150 4
160 2
170 2
180 1
190 2
200 1
230 1
270 1
290 1
320 1
350 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12273 0

Vrednosti spremenljivk od -9 do 350

SPECTAT Udeležba na prireditvah, verske aktivnosti

Vrednost 5155 Frekvenca
-9 Kategorije ni mogoče definirati 0
0 10195
10 87
20 97
30 125
40 118
50 183
60 347
70 159
80 93
90 78
100 83
110 66
120 105
130 61
140 33
150 36
160 33
170 37
180 25
190 17
200 15
210 20
220 10
230 13
240 27
250 9
260 14
270 12
280 10
290 8
300 7
310 3
320 5
330 8
340 12
360 6
370 3
380 6
390 11
400 9
410 2
420 4
430 6
440 7
450 2
460 2
470 3
480 6
490 5
500 6
510 1
520 3
530 1
540 1
550 2
560 4
570 5
580 4
590 1
610 1
620 1
630 2
640 2
670 2
690 1
700 1
720 1
750 2
760 1
770 1
780 1
900 1
940 3
970 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12273 0

Vrednosti spremenljivk od -9 do 970

ASPORTS Športne aktivnosti

Vrednost 5254 Frekvenca
-9 Kategorije ni mogoče definirati 0
0 10467
10 152
20 126
30 114
40 102
50 119
60 197
70 89
80 62
90 111
100 67
110 75
120 102
130 45
140 38
150 40
160 25
170 29
180 50
190 21
200 29
210 16
220 21
230 18
240 24
250 9
260 15
270 9
280 12
290 4
300 15
310 4
320 11
330 5
340 6
350 5
360 3
370 3
380 3
390 1
400 2
410 4
420 4
430 3
450 1
460 3
480 1
490 1
500 1
520 1
530 1
550 1
560 1
620 1
640 1
740 1
750 1
770 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12273 0

Vrednosti spremenljivk od -9 do 770

WALKING Hoja in pohodništvo

Vrednost 5353 Frekvenca
-9 Kategorije ni mogoče definirati 0
0 9067
10 65
20 138
30 253
40 238
50 246
60 555
70 214
80 173
90 184
100 163
110 124
120 242
130 81
140 59
150 55
160 43
170 42
180 71
190 33
200 23
210 25
220 22
230 18
240 22
250 10
260 14
270 9
280 10
290 4
300 18
310 6
320 6
330 5
340 2
350 2
360 4
370 2
380 2
400 5
410 2
420 2
430 2
440 1
460 1
480 1
500 2
520 1
530 1
560 2
580 2
730 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12273 0

Vrednosti spremenljivk od -9 do 730

VISITS Družabno življenje

Vrednost 5452 Frekvenca
-9 Kategorije ni mogoče definirati 0
0 11341
10 135
20 70
30 80
40 75
50 77
60 99
70 46
80 30
90 49
100 38
110 33
120 52
130 18
140 7
150 14
160 16
170 16
180 18
190 6
200 3
210 8
220 6
230 6
240 5
250 5
270 2
280 1
300 6
310 1
330 1
340 1
350 2
360 1
370 1
380 1
390 1
400 1
640 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12273 0

Vrednosti spremenljivk od -9 do 640

TVRAD Spremljanje radia in televizije

Vrednost 5551 Frekvenca
-9 Kategorije ni mogoče definirati 0
0 1644
10 102
20 155
30 337
40 320
50 382
60 666
70 400
80 386
90 588
100 465
110 444
120 757
130 406
140 402
150 519
160 372
170 331
180 449
190 309
200 263
210 304
220 241
230 210
240 267
250 153
260 132
270 186
280 120
290 105
300 125
310 67
320 64
330 70
340 70
350 38
360 76
370 46
380 38
390 27
400 31
410 27
420 19
430 22
440 12
450 16
460 10
470 11
480 11
490 8
500 12
510 10
520 6
530 6
540 9
550 3
560 4
570 5
580 2
590 1
600 2
630 1
640 1
650 3
660 2
670 1
680 1
800 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12273 0

Vrednosti spremenljivk od -9 do 800

READING Branje

Vrednost 5650 Frekvenca
-9 Kategorije ni mogoče definirati 0
0 6926
10 230
20 427
30 649
40 505
50 399
60 618
70 279
80 245
90 256
100 182
110 141
120 240
130 122
140 89
150 99
160 71
170 77
180 98
190 70
200 58
210 59
220 31
230 42
240 45
250 32
260 18
270 34
280 14
290 15
300 19
310 14
320 14
330 17
340 12
350 9
360 12
370 8
380 9
390 6
400 5
410 6
420 9
430 7
440 3
450 4
460 3
470 4
480 4
490 2
500 3
510 1
520 2
530 4
540 2
550 3
560 1
570 2
590 5
600 2
610 1
620 1
630 2
650 2
660 1
680 1
690 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12273 0

Vrednosti spremenljivk od -9 do 690

CHATSETC Pogovarjanje in počitek

Vrednost 5749 Frekvenca
-9 Kategorije ni mogoče definirati 0
0 2599
10 411
20 483
30 703
40 526
50 561
60 752
70 476
80 473
90 508
100 388
110 385
120 465
130 275
140 274
150 274
160 243
170 223
180 265
190 168
200 154
210 158
220 129
230 126
240 103
250 106
260 82
270 88
280 72
290 63
300 61
310 51
320 54
330 56
340 40
350 39
360 52
370 32
380 28
390 36
400 23
410 21
420 28
430 14
440 13
450 14
460 20
470 11
480 11
490 11
500 10
510 10
520 7
530 9
540 10
550 8
560 2
570 5
580 10
590 4
600 3
610 8
620 2
630 4
640 3
650 3
660 3
670 3
680 3
690 1
710 3
730 1
740 1
750 2
760 2
770 2
810 2
820 1
860 2
870 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12273 0

Vrednosti spremenljivk od -9 do 870

ODDJOBS Druga gospodinjska opravila in vrtnarjenje

Vrednost 5848 Frekvenca
-9 Kategorije ni mogoče definirati 0
0 7254
10 344
20 312
30 326
40 271
50 231
60 440
70 201
80 168
90 187
100 174
110 142
120 253
130 107
140 125
150 114
160 91
170 92
180 149
190 65
200 81
210