Mikropodatkovna baza socialnih statistik za razvoj mikrosimulacijskega modela, 2007

Basic Study Information

ADP - IDNo: MBSSMM07
Main author(s):
  • Statistični urad Republike Slovenije
Data file producer:
SURS - Statistični urad Republike Slovenije (Ljubljana, Slovenija; 2010)

Funding agency:

Državni proračun Republike Slovenije je na podlagi Zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995) financiral vse aktivnosti v okviru Letnega programa statističnih raziskovanj 2010.

Project number:

Uradni list RS: 93/2009 (None)

Study Content

Keywords:

brezposelnost, nadomestilo za brezposelnost, dohodki, davčni prispevki, davčne olajšave, mesečne subvencije, socialna pomoč, pokojnine, dodatki k pokojnini, porodniški dopust, očetovski dopust, dodatek za nego in varstvo otroka, število oseb v gospodinjstvu, lastništvo stanovanja, vrsta izobraževalnega programa, bivanje v času študija, vrsta študija, vrsta štipendije, znesek štipendije, zaposlitev, poklic, izobrazba, tip vozila, delovna prostornina in moč motorja

Keywords ELSST:
DOHODKOVNA POLITIKA, SOCIALNA POLITIKA, SOCIALNO-EKONOMSKI POLOŽAJ, ZAKONODAJA, STROŠKI ZDRAVSTVA, POKOJNINA, DENARNO NADOMESTILO ZA BREZPOSELNOST

Topic Classification CESSDA
GOSPODARSTVO - gospodarska politika
POLITIKA IN SISTEMI DRUŽBENE BLAGINJE - posebne socialne storitve: uporaba in zagotavljanje
Topic Classification CERIF
Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika
Topic Classification ADP
brezposelni
dohodnina
gospodinjstva
otroški prejemki
pokojnine
stanovanja
prejemki za brezposelnost
socialni prejemki
zaposlitev
starševska nadomestila
štipendisti
študenti
mesečne subvencije
vozila


Abstract:

Mikropodatkovna baza socialnih statistik za razvoj mikrosimulacijskega modela 2007 je bila na Statističnem uradu Republike Slovenije pripravljena za potrebe razvoja mikrosimulacijskega modela za modeliranje učinkov sprememb davčne zakonodaje, zakonodaje socialnih transferjev in zdravstveno zakonodaje. Naključen vzorec vključuje 40.000 gospodinjstev oziroma 112.839 oseb. Sestavljena oziroma združena je iz več zbirk podatkov za leto 2007 in nekateri dodanih spremenljivk iz Popisa 2002. Uporabljeni administrativni podatki so izhajali iz različnih administrativnih virov inštitucij Republike Slovenije, kot so Ministrstvo za notranje zadeve, Geodetska uprava, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve, Davčna uprava, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavod za zaposlovanje, Inštitut za varovanje zdravja in Zavod za zdravstveno zavarovanje. Poleg teh pa so uporabljeni še statistični registri in podatki statističnih raziskovanj, ki jih izvaja Statistični urad.

Methodology


Collection date: 2002, 2006 - 2007
Date of production: 2010
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe z običajnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. Zajete so vse osebe, ki imajo v Sloveniji običajno prebivališče na osnovi prijavljenega prebivališča (stalno ali začasno).

Excluded: no information
Data collected by:

Statistični urad Republike Slovenije

Sampling procedure:

Pripravljen je bil naključni vzorec 40.000 gospodinjstev (s 6 člani ali manj), ki jim pripada 112.839 oseb.

Mode of data collection:

Urejanje, združevanje in obdelava administrativnih podatkov.

Weighting:

Uporabljena je utež, ki pomnoži deleže na vzorcu in jih tako priredi populacijskim. Upošteva se znana porazdelitev prebivalstva, utežuje se glede na št. oseb v gospodinjstvu (od 1 do 6), zato je končna utež izračunana na nivoju gospodinjstva.

Access restrictions

Podatki dostopni registriranim raziskovalcem v statistično-analitičen in znanstveno-raziskovalen namen.

Contact: Nataša Zidar

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv po priporočenem zgledu.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Prejemnik se zaveže, da bo podatke uporabljal izključno za namen, za katerega mu je bil omogočen dostop in jih ne bo posredoval oziroma drugače razkril katerikoli tretji osebi. Prejemnik sme objaviti oziroma kakorkoli drugače razkriti katerikoli tretji osebi podatke le v obliki rezultatov, ki so zaščiteni v skladu z navodili Statističnega urada Republike Slovenije.

Basic Data File Description

Title of Data file: MBSSMM07 - Mikropodatkovna baza socialnih statistik za razvoj mikrosimulacijskega modela, 2007 [datoteka podatkov]

File ID: F1

Format: *.txt - TEKST

  • number of variables: 874
  • number of units: 112839

Version: november 2014

Additional information:

Datoteka je bila združena iz posameznih podatkovnih datotek z administrativnimi podatki producentov državne statistike.

Variable list

V1 »id« - Identifikator za povezovanje datotek

V2 »id_gosp« - Številka gospodinjstva

V3 »st_oseb« - Število oseb v gospodinjstvu

V1 »id« - Identifikator za povezovanje datotek

V2 »id_gosp« - Številka gospodinjstva

V3 »st_oseb« - Število oseb v gospodinjstvu

V4 »ref_go« - Razmerje do referenčne osebe gospodinjstva

V5 »obc« - Občina prebivališča

V6 »spol« - Spol

V7 »star_spr« - Starost

V8 »drz_spr« - Državljanstvo

V9 »vr_zap_06« - Vrsta zaposlitve 2006

Value 9866 Frequency
1 prva zaposlitev Zaščitena vrednost
2 druga zaposlitev Zaščitena vrednost
3 tretja zaposlitev Zaščitena vrednost
4 četrta zaposlitev Zaščitena vrednost
5 peta zaposlitev Zaščitena vrednost
6 šesta zaposlitev Zaščitena vrednost
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 67065
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
45774 67065

Valid range from 1 to 6

V10 »datd_06« - Datum dogodka 2006

V11 »vr_dogodka_06« - Vrsta dogodka 2006

Value 11864 Frequency
1 prijava v zavarovanje 29517
2 reorganizacija Zaščitena vrednost
3 sprememba podatkov med zavarovanjem 15464
4 odjava iz zavarovanja Zaščitena vrednost
6 verifikacija podatkov, 31. 05. 1990 404
7 odjava verifikacije Zaščitena vrednost
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 67065
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
45774 67065

Valid range from 1 to 7

V12 »sol_izb_06_spr« - Stopnja šolske izobrazbe 2006

Value 12863 Frequency
1 oseba, ki ni dokončala osnovne šole 1726
2 oseba, ki je končala osnovno šolo 6442
3 oseba, ki je končala šolo za kvalificirane delavce 5958
4 oseba, ki je končala gimnazijo ali srednjo strokovno šolo 4863
5 oseba, ki je končala šolo za visokokvalificirane delavce 228
6 oseba, ki je končala od prvo do četrto stopnjo srednjega u 7696
7 oseba, ki je končala peto stopnjo (srednja šola) srednjega 8273
8 oseba, ki je končala višjo šolo ali prvo stopnjo fakultet 2956
9 oseba, ki je končala visoko šolo, fakulteto ali akademijo 7302
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 67395
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
45444 67395

Valid range from 1 to 9

V13 »str_izb_06_spr« - Stopnja strokovne izobrazbe 2006

Value 13862 Frequency
2 visoka strokovna izobrazba 6641
3 višja strokovna izobrazba 2939
4 srednja strokovna izobrazba 13366
5 nižja strokovna izobrazba 183
6 visokokvalificiran 360
7 kvalificiran 13253
8 polkvalificiran 850
9 nekvalificiran 7159
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 68088
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
44751 68088

Valid range from 2 to 9

V14 »str_usp_06_spr« - Stopnja strokovne usposobljenosti 2006

Value 14861 Frequency
2 visoka strokovna usposobljenost 7214
3 višja strokovna usposobljenost 3048
4 srednja strokovna usposobljenost 12967
5 nižja strokovna usposobljenost 419
6 visokokvalificiran 395
7 kvalificiran 13644
8 polkvalificiran 1893
9 nekvalificiran 5546
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 67713
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
45126 67713

Valid range from 2 to 9

V15 »skp_06_spr« - Poklic 2006

V16 »del_razm_06« - Delovno razmerje 2006

Value 16859 Frequency
1 za osebo, ki je sklenila delovno razmerje za nedoločen čas 34294
2 za osebo, ki je sklenila delovno razmerje za določen čas 11063
3 za pripravnika, ki je sklenil delovno razmerje za nedoločen Zaščitena vrednost
4 za pripravnika, ki je sklenil delovno razmerje za določen Zaščitena vrednost
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 67316
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
45523 67316

Valid range from 1 to 4

V17 »podl_06« - Podlaga za zavarovanje 2006

Value 17858 Frequency
1 osebe, ki so v delovnem razmerju v RS pri podjetju, zavodu, 37815
2 detaširani delavci v delovnem razmerju pri delodajalcu s se Zaščitena vrednost
3 državljani RS, zaposleni pri tujem delodajalcu, ki so oziro Zaščitena vrednost
5 samostojni podjetniki posamezniki, ki na območju RS samosto 2509
7 prostovoljna vključitev v obvezno pokojninsko in invalidsko Zaščitena vrednost
8 osebe, zaposlene pri tujih in mednarodnih organizacijah in u Zaščitena vrednost
11 brezposelne osebe - prejemniki denarne pomoči pri zavodu za Zaščitena vrednost
12 prejemniki bolniških ali starševskih nadomestil po prekini Zaščitena vrednost
13 osebe, ki so v delovnem razmerju v RS pri osebah, ki samosto 3451
16 zaposleni pri fizičnih osebah - osebe, ki so v delovnem raz Zaščitena vrednost
19 samostojni poklici osebe, ki na območju RS samostojno oprav 362
20 osebe, zaposlene pri tujih in mednarodnih organizacijah, ust Zaščitena vrednost
21 osebe s stalnim prebivališčem v RS, zaposlene pri tujem de Zaščitena vrednost
27 vrhunski športniki in vrhunski šahisti - člani telesnokul Zaščitena vrednost
28 brezposelne osebe - prejemniki denarnega nadomestila pri zav Zaščitena vrednost
29 osebe, ki so v delovnem razmerju na območju RS pri osebah, 159
31 uživalci začasnih invalidskih nadomestil Zaščitena vrednost
34 udeleženci javnih del 177
36 osebe, ki opravljajo dopolnilno delo po 146. členu Zakona o Zaščitena vrednost
40 družbeniki zasebnih družb in zavodov v RS, ki so poslovodn 560
42 osebe s stalnim prebivališčem v RS, zavarovane pri tujem n Zaščitena vrednost
43 tujci, ki se izobražujejo ali izpopolnjujejo v RS Zaščitena vrednost
44 osebe s stalnim prebivališčem v RS, ki prejemajo nadomesti Zaščitena vrednost
45 osebe s stalnim prebivališčem v RS, ki po predpisih o soci Zaščitena vrednost
46 osebe s stalnim prebivališčem v RS, ki so uživalci prizna Zaščitena vrednost
47 vojaki naborniki na prostovoljnem služenju vojaškega roka Zaščitena vrednost
48 osebe z drugimi prihodki in s stalnim prebivališčem v RS, Zaščitena vrednost
49 učenci v učnem razmerju - vajenci Zaščitena vrednost
50 osebe, zavarovane za primer poškodbe pri delu in poklicne b Zaščitena vrednost
51 kmetje (nosilci kmečkega gospodarstva), ki so pokojninsko-i 301
52 člani kmečkega gospodarstva, ki so pokojninsko-invalidsko 263
53 kmetje, ki so samo zdravstveno zavarovani in v RS opravljajo 75
54 člani kmečkega gospodarstva, ki so samo zdravstveno zavaro 72
55 kmetje iz Statističnega registra kmetijskih gospodarstev - Zaščitena vrednost
59 prejemnik tuje pokojnine – zakonodaja EU, meddržavna pogo Zaščitena vrednost
60 osebe s stalnim prebivališčem v RS, ki prejemajo pokojnino Zaščitena vrednost
62 osebe s stalnim prebivališčem v RS, ki prejemajo pokojnino Zaščitena vrednost
63 osebe s stalnim prebivališčem v RS, ki prejemajo družinsk Zaščitena vrednost
64 kmetje ter člani njihovega gospodarstva in druge osebe, ki Zaščitena vrednost
65 kmetje ter člani njihovega gospodarstva in druge osebe, ki Zaščitena vrednost
69 upokojenci: izplačevanje pokojnine po predpisih RS v tujino Zaščitena vrednost
70 upokojenci - uživalci delne pokojnine Zaščitena vrednost
71 prejemniki starševskih nadomestil, ki nimajo pravice do sta Zaščitena vrednost
72 upravičenci do sorazmernega dela plačila prispevkov za soc Zaščitena vrednost
74 prejemniki delnega plačila za izgubljeni dohodek Zaščitena vrednost
78 družinski člani - osebe, zavarovane pri tujem nosilcu zdra Zaščitena vrednost
79 družinski člani s stalnim prebivališčem v RS, katerih no Zaščitena vrednost
80 družinski član zaposlene ali samozaposlene osebe zavarovan Zaščitena vrednost
81 družinski član upokojenca zavarovanega pri tujem nosilcu z Zaščitena vrednost
84 zavarovane osebe na prekvalifikaciji oziroma dokvalifikaciji Zaščitena vrednost
85 mati z otrokom, ki dela po posebnih predpisih Zaščitena vrednost
86 invalidne osebe zunaj delovnega razmerja na poklicni rehabil Zaščitena vrednost
90 zaposlena ali samozaposlena oseba - obmejni delavec, zavarov Zaščitena vrednost
91 zaposlena ali samozaposlena oseba, zavarovana pri tujem nosi Zaščitena vrednost
93 družinski pomočniki, upravičenci do delnega plačila za i Zaščitena vrednost
94 osebe, ki v okviru kakšnega drugega pravnega razmerja oprav Zaščitena vrednost
95 brezposelni, ki jim Zavod RS za zaposlovanje plačuje prispe Zaščitena vrednost
96 prejemniki starševskega dodatka Zaščitena vrednost
97 osebe s stalnim prebivališčem v RS, ki so uživalci invali Zaščitena vrednost
99 državljani RS s stalnim prebivališčem v RS, ki niso zavar Zaščitena vrednost
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 67065
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
45774 67065

Valid range from 1 to 99

V18 »skd_06_spr« - Dejavnost 2006

Value 18857 Frequency
1 Kmetijstvo,lov,stor. 992
2 Gozdarstvo,stor. 113
5 Ribištvo Zaščitena vrednost
10 Pri.črnega,rjavega premoga,lignita,šote 158
11 Pri.nafte,zemeljskega plina,stor. Zaščitena vrednost
12 Pri.uranovih in torijevih rud Zaščitena vrednost
13 Pri.rud Zaščitena vrednost
14 Pri.dr.rudnin in kamnin 58
15 Pro.hrane,pijač,krmil 1072
16 Pro.tobačnih izd. Zaščitena vrednost
17 Pro.tekstilij 537
18 Pro.oblačil;strojenje,dodelava krzna 579
19 Pro.usnja,usnjenih izd. 295
20 Obdelava in predelava lesa 607
21 Pro.vlaknin,papirja ter izd.iz njih 335
22 Založništvo,tiskarstvo 522
23 Pro.koksa,naftnih deriv.,jedrskega goriva Zaščitena vrednost
24 Pro.kemikalij,kemičnih izd.,umetnih vl. 728
25 Pro.izd.iz gume in plastičnih mas 823
26 Pro.dr.nekovinskih mineralnih izd. 540
27 Pro.kovin 541
28 Pro.kovinskih izd.brez strojev,naprav 1816
29 Pro.strojev in naprav 1497
30 Pro.pisarniških strojev,računalnikov 45
31 Pro.el.strojev,naprav 881
32 Pro.RTV,komunikacijskih naprav,opreme 284
33 Pro.medicin.,finomehan.,optičnih instr. 405
34 Pro.mot.vozil,prikolic,polprikolic 545
35 Pro.dr.vozil,plovil 136
36 Pro.pohištva,dr.predelovalne dej. 810
37 Reciklaža 84
40 Oskrba z el.,plinom,paro,toplo vodo 427
41 Zbiranje,čiščenje,distribucija vode 233
45 Gradbeništvo 3211
50 Poprav.,trg.z mot.vozili,gorivi 977
51 Posredništvo,trg.na debelo,brez vozil 2001
52 Trg.na drobno brez mot.vozil;poprav.izd. 3198
55 Gostinstvo 1798
60 Kopenski promet,cevovodni transport 1384
61 Vodni promet Zaščitena vrednost
62 Zračni promet Zaščitena vrednost
63 Pomožne prometne dej.,turistične org. 752
64 Pošta in telekomunikacije 769
65 Fin.posred.brez zavarovalništva,skladov 800
66 Zavarovalništvo brez socialnega,skladi 336
67 Pomožne dej.v fin.posred. 140
70 Poslovanje z nepremičninami 210
71 Dajanje strojev,opreme v najem 45
72 Obdelava podatkov,s tem povezane dej. 506
73 Raziskovanje in razvoj 282
74 Druge poslovne dej. 3015
75 Javna uprava,obramba,socialno zavarov. 2887
80 Izobraževanje 3484
85 Zdravstvo,socialno varstvo 3039
90 Dej.javne higiene 205
91 Dej.združenj,organizacij 175
92 Rekreacijske,kulturne,športne dej. 975
93 Dr.storitvene dej. 420
95 Zasebna gosp.z zaposlenim osebjem Zaščitena vrednost
99 Eksteritorialne organizacije,združenja Zaščitena vrednost
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 67065
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
45774 67065

Valid range from 1 to 99

V19 »dat_stanja_06« - Datum stanja 2006

V20 »vr_zap_07« - Vrsta zaposlitve 2007

Value 20855 Frequency
1 prva zaposlitev Zaščitena vrednost
2 druga zaposlitev Zaščitena vrednost
3 tretja zaposlitev Zaščitena vrednost
4 četrta zaposlitev Zaščitena vrednost
5 peta zaposlitev Zaščitena vrednost
6 šesta zaposlitev Zaščitena vrednost
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 66151
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
46688 66151

Valid range from 1 to 6

V21 »datd_07« - Datum dogodka 2007

V22 »vr_dog_07« - Vrsta dogodka 2007

Value 22853 Frequency
1 prijava v zavarovanje 30303
2 reorganizacija Zaščitena vrednost
3 sprememba podatkov med zavarovanjem 15689
4 odjava iz zavarovanja Zaščitena vrednost
6 verifikacija podatkov, 31. 05. 1990 360
7 odjava verifikacije Zaščitena vrednost
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 66151
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
46688 66151

Valid range from 1 to 7

V23 »sol_izb_07_spr« - Stopnja šolske izobrazbe 2007

Value 23852 Frequency
1 oseba, ki ni dokončala osnovne šole 1583
2 oseba, ki je končala osnovno šolo 6401
3 oseba, ki je končala šolo za kvalificirane delavce 5735
4 oseba, ki je končala gimnazijo ali srednjo strokovno šolo 4757
5 oseba, ki je končala šolo za visokokvalificirane delavce 207
6 oseba, ki je končala od prvo do četrto stopnjo srednjega u 7873
7 oseba, ki je končala peto stopnjo (srednja šola) srednjega 8964
8 oseba, ki je končala višjo šolo ali prvo stopnjo fakultet 3046
9 oseba, ki je končala visoko šolo, fakulteto ali akademijo 7841
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 66432
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
46407 66432

Valid range from 1 to 9

V24 »str_izb_07_spr« - Stopnja strokovne izobrazbe 2007

Value 24851 Frequency
2 visoka strokovna izobrazba 7112
3 višja strokovna izobrazba 3024
4 srednja strokovna izobrazba 13968
5 nižja strokovna izobrazba 160
6 visokokvalificiran 345
7 kvalificiran 13181
8 polkvalificiran 798
9 nekvalificiran 7058
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 67193
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
45646 67193

Valid range from 2 to 9

V25 »str_usp_07_spr« - Stopnja strokovne usposobljenosti 2007

Value 25850 Frequency
2 visoka strokovna usposobljenost 7595
3 višja strokovna usposobljenost 3100
4 srednja strokovna usposobljenost 13572
5 nižja strokovna usposobljenost 442
6 visokokvalificiran 378
7 kvalificiran 13488
8 polkvalificiran 1871
9 nekvalificiran 5601
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 66792
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
46047 66792

Valid range from 2 to 9

V26 »skp_07_spr« - Poklic 2007

V27 »del_razm_07« - Delovno razmerje 2007

Value 27848 Frequency
1 za osebo, ki je sklenila delovno razmerje za nedoločen čas 34959
2 za osebo, ki je sklenila delovno razmerje za določen čas 11347
3 za pripravnika, ki je sklenil delovno razmerje za nedoločen Zaščitena vrednost
4 za pripravnika, ki je sklenil delovno razmerje za določen Zaščitena vrednost
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 66371
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
46468 66371

Valid range from 1 to 4

V28 »podl_07« - Podlaga za zavarovanje 2007

Value 28847 Frequency
1 osebe, ki so v delovnem razmerju v RS pri podjetju, zavodu, 38739
2 detaširani delavci v delovnem razmerju pri delodajalcu s se Zaščitena vrednost
3 državljani RS, zaposleni pri tujem delodajalcu, ki so oziro Zaščitena vrednost
5 samostojni podjetniki posamezniki, ki na območju RS samosto 2610
7 prostovoljna vključitev v obvezno pokojninsko in invalidsko Zaščitena vrednost
8 osebe, zaposlene pri tujih in mednarodnih organizacijah in u Zaščitena vrednost
11 brezposelne osebe - prejemniki denarne pomoči pri zavodu za Zaščitena vrednost
12 prejemniki bolniških ali starševskih nadomestil po prekini Zaščitena vrednost
13 osebe, ki so v delovnem razmerju v RS pri osebah, ki samosto 3452
16 zaposleni pri fizičnih osebah - osebe, ki so v delovnem raz Zaščitena vrednost
19 samostojni poklici osebe, ki na območju RS samostojno oprav 375
20 osebe, zaposlene pri tujih in mednarodnih organizacijah, ust Zaščitena vrednost
21 osebe s stalnim prebivališčem v RS, zaposlene pri tujem de Zaščitena vrednost
27 vrhunski športniki in vrhunski šahisti - člani telesnokul Zaščitena vrednost
28 brezposelne osebe - prejemniki denarnega nadomestila pri zav Zaščitena vrednost
29 osebe, ki so v delovnem razmerju na območju RS pri osebah, 163
31 uživalci začasnih invalidskih nadomestil Zaščitena vrednost
34 udeleženci javnih del 93
36 osebe, ki opravljajo dopolnilno delo po 146. členu Zakona o Zaščitena vrednost
40 družbeniki zasebnih družb in zavodov v RS, ki so poslovodn 578
42 osebe s stalnim prebivališčem v RS, zavarovane pri tujem n Zaščitena vrednost
43 tujci, ki se izobražujejo ali izpopolnjujejo v RS Zaščitena vrednost
44 osebe s stalnim prebivališčem v RS, ki prejemajo nadomesti Zaščitena vrednost
45 osebe s stalnim prebivališčem v RS, ki po predpisih o soci Zaščitena vrednost
46 osebe s stalnim prebivališčem v RS, ki so uživalci prizna Zaščitena vrednost
47 vojaki naborniki na prostovoljnem služenju vojaškega roka Zaščitena vrednost
48 osebe z drugimi prihodki in s stalnim prebivališčem v RS, Zaščitena vrednost
49 učenci v učnem razmerju - vajenci Zaščitena vrednost
50 osebe, zavarovane za primer poškodbe pri delu in poklicne b Zaščitena vrednost
51 kmetje (nosilci kmečkega gospodarstva), ki so pokojninsko-i 282
52 člani kmečkega gospodarstva, ki so pokojninsko-invalidsko 244
53 kmetje, ki so samo zdravstveno zavarovani in v RS opravljajo Zaščitena vrednost
54 člani kmečkega gospodarstva, ki so samo zdravstveno zavaro 66
55 kmetje iz Statističnega registra kmetijskih gospodarstev - Zaščitena vrednost
59 prejemnik tuje pokojnine – zakonodaja EU, meddržavna pogo Zaščitena vrednost
60 osebe s stalnim prebivališčem v RS, ki prejemajo pokojnino Zaščitena vrednost
62 osebe s stalnim prebivališčem v RS, ki prejemajo pokojnino Zaščitena vrednost
63 osebe s stalnim prebivališčem v RS, ki prejemajo družinsk Zaščitena vrednost
64 kmetje ter člani njihovega gospodarstva in druge osebe, ki Zaščitena vrednost
65 kmetje ter člani njihovega gospodarstva in druge osebe, ki Zaščitena vrednost
69 upokojenci: izplačevanje pokojnine po predpisih RS v tujino Zaščitena vrednost
70 upokojenci - uživalci delne pokojnine Zaščitena vrednost
71 prejemniki starševskih nadomestil, ki nimajo pravice do sta Zaščitena vrednost
72 upravičenci do sorazmernega dela plačila prispevkov za soc Zaščitena vrednost
74 prejemniki delnega plačila za izgubljeni dohodek Zaščitena vrednost
78 družinski člani - osebe, zavarovane pri tujem nosilcu zdra Zaščitena vrednost
79 družinski člani s stalnim prebivališčem v RS, katerih no Zaščitena vrednost
80 družinski član zaposlene ali samozaposlene osebe zavarovan Zaščitena vrednost
81 družinski član upokojenca zavarovanega pri tujem nosilcu z Zaščitena vrednost
84 zavarovane osebe na prekvalifikaciji oziroma dokvalifikaciji Zaščitena vrednost
85 mati z otrokom, ki dela po posebnih predpisih Zaščitena vrednost
86 invalidne osebe zunaj delovnega razmerja na poklicni rehabil Zaščitena vrednost
90 zaposlena ali samozaposlena oseba - obmejni delavec, zavarov Zaščitena vrednost
91 zaposlena ali samozaposlena oseba, zavarovana pri tujem nosi Zaščitena vrednost
93 družinski pomočniki, upravičenci do delnega plačila za i Zaščitena vrednost
94 osebe, ki v okviru kakšnega drugega pravnega razmerja oprav Zaščitena vrednost
95 brezposelni, ki jim Zavod RS za zaposlovanje plačuje prispe Zaščitena vrednost
96 prejemniki starševskega dodatka Zaščitena vrednost
97 osebe s stalnim prebivališčem v RS, ki so uživalci invali Zaščitena vrednost
99 državljani RS s stalnim prebivališčem v RS, ki niso zavar Zaščitena vrednost
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 66151
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
46688 66151

Valid range from 1 to 99

V29 »skd_07_spr« - Dejavnost 2007

Value 29846 Frequency
1 Kmetijstvo,lov,stor. 922
2 Gozdarstvo,stor. 101
5 Ribištvo Zaščitena vrednost
10 Pri.črnega,rjavega premoga,lignita,šote 138
11 Pri.nafte,zemeljskega plina,stor. Zaščitena vrednost
12 Pri.uranovih in torijevih rud Zaščitena vrednost
13 Pri.rud Zaščitena vrednost
14 Pri.dr.rudnin in kamnin 69
15 Pro.hrane,pijač,krmil 1011
16 Pro.tobačnih izd. Zaščitena vrednost
17 Pro.tekstilij 519
18 Pro.oblačil;strojenje,dodelava krzna 528
19 Pro.usnja,usnjenih izd. 262
20 Obdelava in predelava lesa 653
21 Pro.vlaknin,papirja ter izd.iz njih 327
22 Založništvo,tiskarstvo 505
23 Pro.koksa,naftnih deriv.,jedrskega goriva Zaščitena vrednost
24 Pro.kemikalij,kemičnih izd.,umetnih vl. 723
25 Pro.izd.iz gume in plastičnih mas 826
26 Pro.dr.nekovinskih mineralnih izd. 528
27 Pro.kovin 563
28 Pro.kovinskih izd.brez strojev,naprav 1849
29 Pro.strojev in naprav 1526
30 Pro.pisarniških strojev,računalnikov 36
31 Pro.el.strojev,naprav 931
32 Pro.RTV,komunikacijskih naprav,opreme 283
33 Pro.medicin.,finomehan.,optičnih instr. 377
34 Pro.mot.vozil,prikolic,polprikolic 601
35 Pro.dr.vozil,plovil 142
36 Pro.pohištva,dr.predelovalne dej. 783
37 Reciklaža 93
40 Oskrba z el.,plinom,paro,toplo vodo 437
41 Zbiranje,čiščenje,distribucija vode 226
45 Gradbeništvo 3290
50 Poprav.,trg.z mot.vozili,gorivi 983
51 Posredništvo,trg.na debelo,brez vozil 2087
52 Trg.na drobno brez mot.vozil;poprav.izd. 3349
55 Gostinstvo 1848
60 Kopenski promet,cevovodni transport 1427
61 Vodni promet Zaščitena vrednost
62 Zračni promet 38
63 Pomožne prometne dej.,turistične org. 848
64 Pošta in telekomunikacije 783
65 Fin.posred.brez zavarovalništva,skladov 814
66 Zavarovalništvo brez socialnega,skladi 348
67 Pomožne dej.v fin.posred. 170
70 Poslovanje z nepremičninami 249
71 Dajanje strojev,opreme v najem 51
72 Obdelava podatkov,s tem povezane dej. 571
73 Raziskovanje in razvoj 307
74 Druge poslovne dej. 3128
75 Javna uprava,obramba,socialno zavarov. 2900
80 Izobraževanje 3518
85 Zdravstvo,socialno varstvo 3094
90 Dej.javne higiene 229
91 Dej.združenj,organizacij 171
92 Rekreacijske,kulturne,športne dej. 1020
93 Dr.storitvene dej. 440
95 Zasebna gosp.z zaposlenim osebjem Zaščitena vrednost
99 Eksteritorialne organizacije,združenja Zaščitena vrednost
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 66151
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
46688 66151

Valid range from 1 to 99

V30 »dat_stanja_07« - Datum stanja 2007

V31 »vrsta_stip« - Vrsta štipendije (vprašanje 5)

Value 31844 Frequency
1 kadrovske Zaščitena vrednost
2 republiške 2039
3 Zoisove 748
4 iz drugih skladov za štipendiranje Zaščitena vrednost
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 109640
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3199 109640

Valid range from 1 to 4

V32 »univerza« - Univerza (izvedenka iz vprašanja 6)

Value 32843 Frequency
1 Univerza v Ljubljani Zaščitena vrednost
2 Univerza v Mariboru Zaščitena vrednost
3 Univerza na Primorskem Zaščitena vrednost
4 Univerza v Novi Gorici Zaščitena vrednost
6 Višja strokovna šola Zaščitena vrednost
7 Visoka šola ali univerza v tujini Zaščitena vrednost
8 Srednja šola Zaščitena vrednost
9 Samostojni visokošolski zavodi Zaščitena vrednost
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 109640
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3199 109640

Valid range from 1 to 9

V33 »vrsta_izob_prog_spr« - Vrsta izobraževalnih programov (vprašanje 7)

Value 33842 Frequency
1 nižje poklicno Zaščitena vrednost
2 srednje poklicno 322
3 poklicno-tehniško 778
4 splošno - gimnazije 634
5 višješolsko 72
6 specialistično povišješolsko Zaščitena vrednost
7 visoko strokovno 383
8 visoko univerzitetno 941
10 magistrski in doktorski 39
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 109640
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3199 109640

Valid range from 1 to 10

V34 »obcina_sole« - Občina sedeža šole

V35 »letnik_izob_spr« - Letnik izobraževanja (vprašanje 9)

Value 35840 Frequency
1 prvi 757
2 drugi 742
3 tretji 742
4 četrti 562
5 peti Zaščitena vrednost
6 šesti Zaščitena vrednost
7 absolvent 233
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 109640
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3199 109640

Valid range from 1 to 7

V36 »letnik_stip_spr« - Letnik začetka prejemanja štipendije (vprašanje 10)

Value 36839 Frequency
1 prvi 2575
2 drugi 238
3 tretji 123
4 četrti 219
5 peti Zaščitena vrednost
6 šesti Zaščitena vrednost
7 absolvent Zaščitena vrednost
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 109640
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3199 109640

Valid range from 1 to 7

V37 »znesek_stip« - Znesek štipendije

Value 37838 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 109640
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3199 109640 71 (5. centil) 251 (95. centil) 168.3 70.517

V38 »bivanje« - Bivanje v času šolanja (vprašanje 12)

Value 38837 Frequency
1 v kraju stalnega bivališča 78
2 izven kraja stalnega bivališča (vozač) 154
3 v domu Zaščitena vrednost
4 drugje (sorodniki, podnajemnik) 79
5 izobražuje v tujini Zaščitena vrednost
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 112484
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
355 112484

Valid range from 1 to 5

V39 »stan_razm« - Stanovanjsko razmerje

Value 39836 Frequency
1 lastnik, solastnik 42123
2 najemnik 3265
3 podnajmenik 496
4 družinski član lastnika, solastnika 51772
5 družinski član najemnika, podnajemnika 4613
6 drugo 1981
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 8589
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
104250 8589

Valid range from 1 to 6

V40 »dr_st_slo« - Lastništvo drugega stanovanja v Sloveniji

Value 40835 Frequency
1 lastnik 3347
2 solastnik 2917
3 ne 97986
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 8589
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
104250 8589

Valid range from 1 to 3

V41 »dr_st_tuj« - Lastništvo drugega stanovanja v tujini

Value 41834 Frequency
1 lastnik 468
2 solastnik 350
3 ne 103432
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 8589
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
104250 8589

Valid range from 1 to 3

V42 »gar« - Garaža

Value 42833 Frequency
1 lastna 16890
2 najeta Zaščitena vrednost
3 lastna in najeta Zaščitena vrednost
4 ne 16280
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
0 oseba ni nosilec gospodinjstva 79301
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
33538 79301

Valid range from 1 to 4

V43 »olaj_inv« - Olajšava za 100% invalidnost

Value 43832 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 112754
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
85 112754 14971 (5. centil) 14971 (95. centil) 14971 0

V44 »olaj_vzd« - Vsota olajšav za vzdrževane družinske člane

Value 44831 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 93502
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
19337 93502 1033 (5. centil) 8058 (95. centil) 3297.49 2263.244

V45 »olaj_pdpz« - Olajšava za plačane premije PDPZ

Value 45830 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 108566
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4273 108566 49.230 (5. centil) 951.368 (95. centil) 308.732 336.01

V46 »olaj_odst« - Neizkoriščena olajšava, ki je zavezanec ne more izkoristiti zaradi prenizkih prejemkov in jo lahko odstopi

Value 46829 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 110968
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1871 110968 119.210 (5. centil) 7394.060 (95. centil) 2468.277 2860.334

V47 »olaj_prevz« - Znesek olajšave, ki jo je zavezanec prevzel od drugega zavezanca

Value 47828 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 112788
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
51 112788 282.445 (5. centil) 8994.130 (95. centil) 3180.467 2947.52

V48 »bruto_1101« - Plača, nadomestilo plače in povračila stroškov v zvezi z delom

Value 48827 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 66799
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
46040 66799 2323.444 (5. centil) 32349.666 (95. centil) 13990.086 11586.254

V49 »prisp_soc_1101« - Znesek plačanih prispevkov ali pristojbin navedene bruto vrednosti

Value 49826 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 66809
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
46030 66809 513.414 (5. centil) 7178.286 (95. centil) 3101.304 2604.919

V50 »k_1101« - Vrsta zapisa

Value 50825 Frequency
0 zapis je vzet iz odmerne datoteke 111716
1 zapis je vzet iz kontrolne datoteke 1123
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
112839 0

Valid range from 0 to 1

V51 »bruto_1102« - Bonitete

Value 51824 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 103833
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9006 103833 11.160 (5. centil) 1275.503 (95. centil) 300.181 1302.681

V52 »prisp_soc_1102« - Znesek plačanih prispevkov ali pristojbin navedene bruto vrednosti

Value 52823 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 112712
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
127 112712 3.125 (5. centil) 268.542 (95. centil) 213.511 1359.654

V53 »k_1102« - Vrsta zapisa

Value 53822 Frequency
0 zapis je vzet iz odmerne datoteke 112802
1 zapis je vzet iz kontrolne datoteke 37
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
112839 0

Valid range from 0 to 1

V54 »bruto_1103« - Regres za letni dopust

Value 54821 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 70530
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
42309 70530 511.148 (5. centil) 1007.912 (95. centil) 758.665 253.494

V55 »prisp_soc_1103« - Znesek plačanih prispevkov ali pristojbin navedene bruto vrednosti

Value 55820 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 110658
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2181 110658 0.770 (5. centil) 239.540 (95. centil) 103.724 131.001

V56 »k_1103« - Vrsta zapisa

Value 56819 Frequency
0 zapis je vzet iz odmerne datoteke 112475
1 zapis je vzet iz kontrolne datoteke 364
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
112839 0

Valid range from 0 to 1

V57 »bruto_1104« - Jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi in solidarnostne pomoči

Value 57818 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 112256
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
583 112256 46.862 (5. centil) 6112.015 (95. centil) 1906.543 6326.954

V58 »prisp_soc_1104« - Znesek plačanih prispevkov ali pristojbin navedene bruto vrednosti

Value 58817 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 112283
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
556 112283 10.058 (5. centil) 1321.447 (95. centil) 409.925 1371.252

V59 »k_1104« - Vrsta zapisa

Value 59816 Frequency
0 zapis je vzet iz odmerne datoteke Zaščitena vrednost
1 zapis je vzet iz kontrolne datoteke Zaščitena vrednost
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
112839 0

Valid range from 0 to 1

V60 »bruto_1105« - Premije za prostovoljno dodatno pokojninsko in invalidsko zavarovanje

V61 »prisp_soc_1105« - Znesek plačanih prispevkov ali pristojbin navedene bruto vrednosti

V62 »k_1105« - Vrsta zapisa

Value 62813 Frequency
0 zapis je vzet iz odmerne datoteke Zaščitena vrednost
1 zapis je vzet iz kontrolne datoteke Zaščitena vrednost
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
112839 0

Valid range from 0 to 1

V63 »bruto_1106« - Pokojnine iz naslova obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja

Value 63812 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 87127
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25712 87127 1904.280 (5. centil) 12513.404 (95. centil) 6504.454 3280.499

V64 »prisp_soc_1106« - Znesek plačanih prispevkov ali pristojbin navedene bruto vrednosti

Value 64811 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 112839
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 112839

V65 »k_1106« - Vrsta zapisa

Value 65810 Frequency
0 zapis je vzet iz odmerne datoteke 95482
1 zapis je vzet iz kontrolne datoteke 17357
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
112839 0

Valid range from 0 to 1

V66 »bruto_1107« - Nadomestila iz naslova obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja

Value 66809 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 110183
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2656 110183 635.820 (5. centil) 6390.080 (95. centil) 3102.04 1931.014

V67 »prisp_soc_1107« - Znesek plačanih prispevkov ali pristojbin navedene bruto vrednosti

Value 67808 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 112839
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 112839

V68 »k_1107« - Vrsta zapisa

Value 68807 Frequency
0 zapis je vzet iz odmerne datoteke 112701
1 zapis je vzet iz kontrolne datoteke 138
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
112839 0

Valid range from 0 to 1

V69 »bruto_1108« - Nadomestila in drugi dohodki iz naslova obveznega socialnega zavarovanja

Value 69806 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 107959
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4880 107959 242.105 (5. centil) 12378.981 (95. centil) 3523.459 4375.161

V70 »prisp_soc_1108« - Znesek plačanih prispevkov ali pristojbin navedene bruto vrednosti

Value 70805 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 107959
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4880 107959 52.743 (5. centil) 2735.794 (95. centil) 777.867 967.699

V71 »k_1108« - Vrsta zapisa

Value 71804 Frequency
0 zapis je vzet iz odmerne datoteke 112525
1 zapis je vzet iz kontrolne datoteke 314
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
112839 0

Valid range from 0 to 1

V72 »bruto_1109« - Drugi dohodki iz delovnega razmerja

Value 72803 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 109142
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3697 109142 35.470 (5. centil) 6328.760 (95. centil) 1656.821 6578.411

V73 »prisp_soc_1109« - Znesek plačanih prispevkov ali pristojbin navedene bruto vrednosti

Value 73802 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 109847
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2992 109847 7.850 (5. centil) 872.943 (95. centil) 259.109 1292.891

V74 »k_1109« - Vrsta zapisa

Value 74801 Frequency
0 zapis je vzet iz odmerne datoteke 112786
1 zapis je vzet iz kontrolne datoteke 53
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
112839 0

Valid range from 0 to 1

V75 »bruto_1211« - Dohodki dijakov in študentov, upravičenih do posebne olajšave

Value 75800 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 103563
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9276 103563 159.525 (5. centil) 5535.173 (95. centil) 1965.183 1790.489

V76 »prisp_soc_1211« - Znesek plačanih prispevkov ali pristojbin navedene bruto vrednosti

Value 76799 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 112839
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 112839

V77 »k_1211« - Vrsta zapisa

Value 77798 Frequency
0 zapis je vzet iz odmerne datoteke 106613
1 zapis je vzet iz kontrolne datoteke 6226
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
112839 0

Valid range from 0 to 1

V78 »bruto_1212« - Dohodki dijakov in študentov, ki niso upravičeni do posebne olajšave

Value 78797 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 112494
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
345 112494 67.766 (5. centil) 5066.324 (95. centil) 1455.273 1725.267

V79 »prisp_soc_1212« - Znesek plačanih prispevkov ali pristojbin navedene bruto vrednosti

Value 79796 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 112839
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 112839

V80 »k_1212« - Vrsta zapisa

Value 80795 Frequency
0 zapis je vzet iz odmerne datoteke 112724
1 zapis je vzet iz kontrolne datoteke 115
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
112839 0

Valid range from 0 to 1

V81 »bruto_1220« - Dohodki verskih delavcev

Value 81794 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 112807
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
32 112807 2281.827 (5. centil) 4124.530 (95. centil) 2609.811 652.817

V82 »prisp_soc_1220« - Znesek plačanih prispevkov ali pristojbin navedene bruto vrednosti

Value 82793 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 112807
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
32 112807 1404.392 (5. centil) 1559.960 (95. centil) 1491.313 189.894

V83 »k_1220« - Vrsta zapisa

Value 83792 Frequency
0 zapis je vzet iz odmerne datoteke Zaščitena vrednost
1 zapis je vzet iz kontrolne datoteke Zaščitena vrednost
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
112839 0

Valid range from 0 to 1

V84 »bruto_1230« - Preostali dohodki iz drugega pogodbenega razmerja

Value 84791 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 104125
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8714 104125 24.360 (5. centil) 8895.805 (95. centil) 1974.705 4281.303

V85 »prisp_soc_1230« - Znesek plačanih prispevkov ali pristojbin navedene bruto vrednosti

Value 85790 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 112839
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 112839

V86 »k_1230« - Vrsta zapisa

Value 86789 Frequency
0 zapis je vzet iz odmerne datoteke 111576
1 zapis je vzet iz kontrolne datoteke 1263
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
112839 0

Valid range from 0 to 1

V87 »bruto_2100« - Dobiček, ugotovljen na podlagi davčnega obračuna

Value 87788 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 109564
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3275 109564 266.116 (5. centil) 34586.593 (95. centil) 9762.013 17229.836

V88 »prisp_soc_2100« - Znesek plačanih prispevkov ali pristojbin navedene bruto vrednosti

Value 88787 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 112839
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 112839

V89 »k_2100« - Vrsta zapisa

Value 89786 Frequency
0 zapis je vzet iz odmerne datoteke 112354
1 zapis je vzet iz kontrolne datoteke 485
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
112839 0

Valid range from 0 to 1

V90 »bruto_2210« - Dohodek, ugotovljen z upoštevanjem normiranih odhodkov v višini 25%

Value 90785 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 112565
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
274 112565 90.322 (5. centil) 22340.161 (95. centil) 5920.438 9205.147

V91 »prisp_soc_2210« - Znesek plačanih prispevkov ali pristojbin navedene bruto vrednosti

Value 91784 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 112749
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
90 112749 56.960 (5. centil) 2423.860 (95. centil) 691.289 948.026

V92 »k_2210« - Vrsta zapisa

Value 92783 Frequency
0 zapis je vzet iz odmerne datoteke Zaščitena vrednost
1 zapis je vzet iz kontrolne datoteke Zaščitena vrednost
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
112839 0

Valid range from 0 to 1

V93 »bruto_2220« - Dohodek, ugotovljen z upoštevanjem posebne olajšave za samozaposlene v kulturi

Value 93782 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 112721
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
118 112721 239.228 (5. centil) 25902.722 (95. centil) 9056.598 9479.402

V94 »prisp_soc_2220« - Znesek plačanih prispevkov ali pristojbin navedene bruto vrednosti

Value 94781 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 112804
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
35 112804 267.602 (5. centil) 3871.826 (95. centil) 2106.631 1356.541

V95 »k_2220« - Vrsta zapisa

Value 95780 Frequency
0 zapis je vzet iz odmerne datoteke Zaščitena vrednost
1 zapis je vzet iz kontrolne datoteke Zaščitena vrednost
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
112839 0

Valid range from 0 to 1

V96 »bruto_2230« - Dohodek, ugotovljen z upoštevanjem posebne olajšave za samostojne novinarje

Value 96779 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 112839
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 112839

V97 »prisp_soc_2230« - Znesek plačanih prispevkov ali pristojbin navedene bruto vrednosti

Value 97778 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 112839
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 112839

V98 »k_2230« - Vrsta zapisa

Value 98777 Frequency
0 zapis je vzet iz odmerne datoteke Zaščitena vrednost
1 zapis je vzet iz kontrolne datoteke Zaščitena vrednost
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
112839 0

Valid range from 0 to 1

V99 »bruto_2240« - Dohodek, ugotovljen z upoštevanjem normiranih odhodkov v višini 70%

Value 99776 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 112727
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
112 112727 115.950 (5. centil) 19709.636 (95. centil) 3962.629 7273.356

V100 »prisp_soc_2240« - Znesek plačanih prispevkov ali pristojbin navedene bruto vrednosti

V101 »k_2240« - Vrsta zapisa

Value 101774 Frequency
0 zapis je vzet iz odmerne datoteke Zaščitena vrednost
1 zapis je vzet iz kontrolne datoteke Zaščitena vrednost
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
112839 0

Valid range from 0 to 1

V102 »bruto_2500« - Dohodek iz dejavnosti - davčni odtegljaj po 68. členu Zdoh-2

V103 »prisp_soc_2500« - Znesek plačanih prispevkov ali pristojbin navedene bruto vrednosti

Value 103772 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 112839
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 112839

V104 »k_2500« - Vrsta zapisa

Value 104771 Frequency
0 zapis je vzet iz odmerne datoteke Zaščitena vrednost
1 zapis je vzet iz kontrolne datoteke Zaščitena vrednost
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
112839 0

Valid range from 0 to 1

V105 »bruto_3100« - Dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti

Value 105770 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 103803
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9036 103803 6.315 (5. centil) 1917.358 (95. centil) 561.264 904.014

V106 »prisp_soc_3100« - Znesek plačanih prispevkov ali pristojbin navedene bruto vrednosti

Value 106769 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 108396
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4443 108396 1.360 (5. centil) 150.599 (95. centil) 61.798 247.809

V107 »k_3100« - Vrsta zapisa

Value 107768 Frequency
0 zapis je vzet iz odmerne datoteke 110537
1 zapis je vzet iz kontrolne datoteke 2302
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
112839 0

Valid range from 0 to 1

V108 »bruto_3300« - Dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti iz tujine

V109 »prisp_soc_3300« - Znesek plačanih prispevkov ali pristojbin navedene bruto vrednosti

Value 109766 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 112839
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 112839

V110 »k_3300« - Vrsta zapisa

Value 110765 Frequency
0 zapis je vzet iz odmerne datoteke Zaščitena vrednost
1 zapis je vzet iz kontrolne datoteke Zaščitena vrednost
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
112839 0

Valid range from 0 to 1

V111 »bruto_4100« - Dohodek iz oddajanja premoženja v najem (strošek se ne vpiše za kmetijska in gozdna zemljišča)

Value 111764 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 109936
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2903 109936 17.262 (5. centil) 10906.910 (95. centil) 2649.039 5093.549

V112 »prisp_soc_4100« - Znesek plačanih prispevkov ali pristojbin navedene bruto vrednosti

Value 112763 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 112839
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 112839

V113 »k_4100« - Vrsta zapisa

Value 113762 Frequency
0 zapis je vzet iz odmerne datoteke 112570
1 zapis je vzet iz kontrolne datoteke 269
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
112839 0

Valid range from 0 to 1

V114 »bruto_4200« - Dohodek iz prenosa premoženjske pravice

Value 114761 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 112250
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
589 112250 41.116 (5. centil) 7235.496 (95. centil) 1725.339 4124.803

V115 »prisp_soc_4200« - Znesek plačanih prispevkov ali pristojbin navedene bruto vrednosti

Value 115760 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 112839
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 112839

V116 »k_4200« - Vrsta zapisa

Value 116759 Frequency
0 zapis je vzet iz odmerne datoteke 112794
1 zapis je vzet iz kontrolne datoteke 45
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
112839 0

Valid range from 0 to 1

V117 »bruto_5300« - Obresti, dosežene na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v skladu s predpisi v Sloveniji ter pri bankah in hranilnicah drugih držav članic EU

Value 117758 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 88929
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23910 88929 13.840 (5. centil) 1604.012 (95. centil) 445.046 1616.955

V118 »prisp_soc_5300« - Znesek plačanih prispevkov ali pristojbin navedene bruto vrednosti

Value 118757 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 112839
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 112839

V119 »k_5300« - Vrsta zapisa

Value 119756 Frequency
1 zapis je vzet iz kontrolne datoteke 9510
2 zapis je vzet iz kontrolne datoteke, ker gre za dohodke, ki 14400
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 88929
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23910 88929

Valid range from 1 to 2

V120 »bruto_5400« - Obresti

Value 120755 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 111244
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1595 111244 12.480 (5. centil) 5326.778 (95. centil) 1335.821 7182.931

V121 »prisp_soc_5400« - Znesek plačanih prispevkov ali pristojbin navedene bruto vrednosti

Value 121754 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 112839
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 112839

V122 »k_5400« - Vrsta zapisa

Value 122753 Frequency
1 zapis je vzet iz kontrolne datoteke 494
2 zapis je vzet iz kontrolne datoteke, ker gre za dohodke, ki 1101
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 111244
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1595 111244

Valid range from 1 to 2

V123 »bruto_5500« - Obresti iz finančnega najema

Value 123752 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 112839
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 112839

V124 »prisp_soc_5500« - Znesek plačanih prispevkov ali pristojbin navedene bruto vrednosti

Value 124751 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 112839
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 112839

V125 »k_5500« - Vrsta zapisa

Value 125750 Frequency
1 zapis je vzet iz kontrolne datoteke Zaščitena vrednost
2 zapis je vzet iz kontrolne datoteke, ker gre za dohodke, ki Zaščitena vrednost
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 112839
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 112839

Valid range from 1 to 2

V126 »bruto_5600« - Obresti na obveznice SOS2E, izplačane upravičencem

Value 126749 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 112539
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
300 112539 32.863 (5. centil) 5521.327 (95. centil) 1272.195 2506.806

V127 »prisp_soc_5600« - Znesek plačanih prispevkov ali pristojbin navedene bruto vrednosti

Value 127748 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 112839
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 112839

V128 »k_5600« - Vrsta zapisa

Value 128747 Frequency
1 zapis je vzet iz kontrolne datoteke 99
2 zapis je vzet iz kontrolne datoteke, ker gre za dohodke, ki 201
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 112539
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
300 112539

Valid range from 1 to 2

V129 »bruto_5700« - Dividende

Value 129746 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 97545
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15294 97545 14.340 (5. centil) 1127.368 (95. centil) 645.418 6345.743

V130 »prisp_soc_5700« - Znesek plačanih prispevkov ali pristojbin navedene bruto vrednosti

Value 130745 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 112839
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 112839

V131 »k_5700« - Vrsta zapisa

Value 131744 Frequency
1 zapis je vzet iz kontrolne datoteke 5040
2 zapis je vzet iz kontrolne datoteke, ker gre za dohodke, ki 10254
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 97545
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15294 97545

Valid range from 1 to 2

V132 »bruto_5800« - Dividende in obresti, izplačane prek posrednika, ki ni dolžan izračunati in odtegniti davka

Value 132743 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 112792
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
47 112792 32.437 (5. centil) 2964.923 (95. centil) 635.203 1113.55

V133 »prisp_soc_5800« - Znesek plačanih prispevkov ali pristojbin navedene bruto vrednosti

Value 133742 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 112839
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 112839

V134 »k_5800« - Vrsta zapisa

Value 134741 Frequency
1 zapis je vzet iz kontrolne datoteke Zaščitena vrednost
2 zapis je vzet iz kontrolne datoteke, ker gre za dohodke, ki Zaščitena vrednost
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 112792
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
47 112792

Valid range from 1 to 2

V135 »bruto_6100« - Darila

Value 135740 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 112565
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
274 112565 60 (5. centil) 817.500 (95. centil) 301.709 462.411

V136 »prisp_soc_6100« - Znesek plačanih prispevkov ali pristojbin navedene bruto vrednosti

Value 136739 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 112839
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 112839

V137 »k_6100« - Vrsta zapisa

Value 137738 Frequency
1 zapis je vzet iz kontrolne datoteke Zaščitena vrednost
2 zapis je vzet iz kontrolne datoteke, ker gre za dohodke, ki Zaščitena vrednost
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 112806
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
33 112806

Valid range from 1 to 2

V138 »bruto_6200« - Priznavalnine

V139 »prisp_soc_6200« - Znesek plačanih prispevkov ali pristojbin navedene bruto vrednosti

Value 139736 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 112839
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 112839

V140 »k_6200« - Vrsta zapisa

V141 »bruto_6300« - Preostali drugi dohodki

Value 141734 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 110449
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2390 110449 20 (5. centil) 2747.552 (95. centil) 776.266 1917.886

V142 »prisp_soc_6300« - Znesek plačanih prispevkov ali pristojbin navedene bruto vrednosti

Value 142733 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 112839
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 112839

V143 »k_6300« - Vrsta zapisa

Value 143732 Frequency
1 zapis je vzet iz kontrolne datoteke Zaščitena vrednost
2 zapis je vzet iz kontrolne datoteke, ker gre za dohodke, ki Zaščitena vrednost
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 112372
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
467 112372

Valid range from 1 to 2

V144 »univerzas« - Vrsta izobraževalne ustanove

Value 144731 Frequency
1 Univerza v Ljubljani Zaščitena vrednost
2 Univerza v Mariboru Zaščitena vrednost
3 Univerza na Primorskem Zaščitena vrednost
4 Univerza v Novi Gorici Zaščitena vrednost
7 Višje strokovne šole Zaščitena vrednost
9 Samostojni visokošolski zavodi Zaščitena vrednost
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 106169
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6670 106169

Valid range from 1 to 9

V145 »studij_vrsta_spr« - Vrsta študija

Value 145730 Frequency
61 višješolski strokovni in višješolski po stari zakonodaji 901
70 visokošolski strokovni 1548
71 univerzitetni 2422
72 specializacija 32
88 magisterij, doktorat ali enovit doktorski 319
90 1. stopnja visokošolski strokovni 657
91 1. stopnja univerzitetni 579
99 2. stopnja magistrski, 3. stopnja doktorski ali 2. stopnja - 212
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 106169
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6670 106169

Valid range from 61 to 99

V146 »letnik_spr« - Letnik študija

Value 146729 Frequency
1 prvi 2276
2 drugi 1733
3 tretji 1057
4 četrti 504
5 peti Zaščitena vrednost
6 šesti Zaščitena vrednost
7 absolvent (visokošolski strokovni) 453
8 absolvent (univerzitetni) 565
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 106169
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6670 106169

Valid range from 1 to 8

V147 »studij_nacins« - Način študija

Value 147728 Frequency
1 redni 4489
3 izredni 2181
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 106169
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6670 106169

Valid range from 1 to 3

V148 »vpiss« - Vrsta vpisa

Value 148727 Frequency
1 prvi vpis 4918
2 ponavljanje letnika 574
3 absolvent 1018
4 nadaljevanje letnika 160
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 106169
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6670 106169

Valid range from 1 to 4

V149 »bivanjes« - Bivanje v času študija

Value 149726 Frequency
1 pri starših 3000
2 v lastnem gospodinjstvu 952
3 v študentskem domu 522
4 pri sorodnikih ali znancih 77
5 v podnajemniškem stanovanju 989
6 še ne ve 1130
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 106169
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6670 106169

Valid range from 1 to 6

V150 »sd« - Starševski dodatek

Value 150725 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 112479
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
360 112479 158.350 (5. centil) 1954.250 (95. centil) 1059.136 586.833

V151 »pro« - Pomoč ob rojstvu otroka

Value 151724 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 111752
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1087 111752 244 (5. centil) 250 (95. centil) 255.3 37.434

V152 »od« - Otroški dodatek

Value 152723 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 97948
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14891 97948 187 (5. centil) 2613 (95. centil) 981.512 893.043

V153 »dno« - Dodatek za nego otroka

Value 153722 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 112453
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
386 112453 180 (5. centil) 2158 (95. centil) 1046.264 496.48

V154 »dvd« - Dodatek za veliko družino

Value 154721 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 111323
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1516 111323 351 (5. centil) 428 (95. centil) 370.299 59.822

V155 »dsp_sk« - Denarne socialne pomoči (DSP)- skupaj

Value 155720 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 108421
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4418 108421 150 (5. centil) 3947 (95. centil) 1405.735 1252.856

V156 »dsp_1« - Redna DSP - za obdobje

Value 156719 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 109161
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3678 109161 175 (5. centil) 3947 (95. centil) 1538.223 1203.672

V157 »dsp_2« - Redna DSP - trajna

V158 »dsp_3« - Izredna DSP - za obdobje

Value 158717 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 112612
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
227 112612 173.700 (5. centil) 1206.000 (95. centil) 531.141 398.067

V159 »dsp_4« - Izredna DSP - enkratna

Value 159716 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 111411
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1428 111411 100 (5. centil) 600 (95. centil) 270.905 157.654

V160 »sub_mes« - Višina mesečne subvencije (v €)

Value 160715 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 112581
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
258 112581 19 (5. centil) 168.450 (95. centil) 86.349 48.746

V161 »tip_pok« - Vrsta pokojnine

Value 161714 Frequency
1 starostna Zaščitena vrednost
2 invalidska Zaščitena vrednost
3 družinska Zaščitena vrednost
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 84706
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28133 84706 1 1

Valid range from 1 to 3

V162 »pok« - Pokojnina

Value 162713 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 84723
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28116 84723 172950 (5. centil) 1190445 (95. centil) 594574.172 324084.116

V163 »vd« - Varstveni dodatek

Value 163712 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 110548
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2291 110548 10009 (5. centil) 161681 (95. centil) 79874.749 46422.42

V164 »reg« - Regres

Value 164711 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 88122
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24717 88122 20231 (5. centil) 34118 (95. centil) 23138.241 5902.8

V165 »zzav« - Zdravstveno zavarovanje

Value 165710 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 86262
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26577 86262 17797 (5. centil) 112656.400 (95. centil) 58114.362 29192.03

V166 »inv« - Invalidnina

Value 166709 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 110252
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2587 110252 43453 (5. centil) 74490 (95. centil) 56096.971 13218.406

V167 »dpp« - Dodatek za pomoč in postrežbo

Value 167708 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 111498
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1341 111498 95265 (5. centil) 310380 (95. centil) 210739.19 85559.389

V168 »dn_st« - Denarno nadomestilo po starem zakonu - bruto

Value 168707 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 112839
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 112839

V169 »dn_novo« - Denarno nadomestilo po novem zakonu - bruto

Value 169706 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 110900
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1939 110900 25427.400 (5. centil) 644223.900 (95. centil) 226065.388 193735.779

V170 »pris« - Plačani prispevki - bruto

Value 170705 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 112839
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 112839

V171 »dp« - Denarna pomoč - neto

Value 171704 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 112626
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
213 112626 6539.600 (5. centil) 154665.400 (95. centil) 68183.427 47818.686

V172 »pd_br« - Porodniški dopust - bruto

Value 172703 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 111644
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1195 111644 32680.500 (5. centil) 649216.500 (95. centil) 283618.767 211457.717

V173 »ocd_br« - Očetovski dopust - bruto

Value 173702 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 111856
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
983 111856 19909.900 (5. centil) 152972 (95. centil) 62425.841 39696.015

V174 »dnvo_br« - Dodatek za nego in varstvo otroka - bruto

Value 174701 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 111225
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1614 111225 36142.350 (5. centil) 1343205.950 (95. centil) 503403.522 439437.338

V175 »dpid_br« - Delno plačilo za izgubljen dohodek - bruto

V176 »izb_st_bp« - Stopnja izobrazbe (glej šifrant Poklicno-strokovna izobrazba)

Value 176699 Frequency
1 I. stopnja 1282
2 II. stopnja 195
3 III. stopnja Zaščitena vrednost
4 IV. stopnja 800
5 V. stopnja 1045
6 VI. stopnja 118
7 VII. stopnja 269
8 VIII. stopnja Zaščitena vrednost
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
0 ni brezposelna oseba 109090
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3749 109090

Valid range from 1 to 8

V177 »cas_bp« - Trajanje brezposelnosti (št mesecev)

Value 177698 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 109090
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3749 109090 0 107 (95. centil) 25.766 37.476

V178 »nad_bp« - Prejemanje denarnega nadomestila ali pomoči

Value 178697 Frequency
D Je upravičenec DN/DP 771
N Ni upravičenec DN/DP 2978
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 109090
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3749 109090

V179 »znamka01« - Znamka vozila, 1. vozilo.

V180 »tip01« - Tip vozila, 1. vozilo.

V181 »leto01« - Leto izdelave vozila, 1. vozilo.

Value 181694 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 63756
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
49083 63756 1985 (5. centil) 2006 (95. centil) 1997.392 7.008

V182 »prva_reg01« - Datum prve registracije v Sloveniji, 1. vozilo.

V183 »prost01« - Delovna prostornina motorja, 1. vozilo.

Value 183692 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 64185
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
48654 64185 -1 Zaščitena vrednost 1557.959 709.884

Valid range from -1 to Zaščitena vrednost

V184 »moc01« - Najvecja neto moc motorja, 1. vozilo.

Value 184691 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 64184
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
48655 64184 -1 Zaščitena vrednost 58.747 25.956

Valid range from -1 to Zaščitena vrednost

V185 »znamka02« - Znamka vozila, 2. vozilo.

V186 »tip02« - Tip vozila, 2. vozilo.

V187 »leto02« - Leto izdelave vozila, 2. vozilo.

Value 187688 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 103758
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9081 103758 1987 (5. centil) 2007 (95. centil) 1999.057 6.396

V188 »prva_reg02« - Datum prve registracije v Sloveniji, 2. vozilo.

V189 »prost02« - Delovna prostornina motorja, 2. vozilo.

Value 189686 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 103963
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8876 103963 -1 Zaščitena vrednost 1699.959 1172.845

Valid range from -1 to Zaščitena vrednost

V190 »moc02« - Najvecja neto moc motorja, 2. vozilo.

Value 190685 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 103963
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8876 103963 -1 Zaščitena vrednost 61.989 34.578

Valid range from -1 to Zaščitena vrednost

V191 »znamka03« - Znamka vozila, 3. vozilo.

V192 »tip03« - Tip vozila, 3. vozilo.

V193 »leto03« - Leto izdelave vozila, 3. vozilo.

Value 193682 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 110625
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2214 110625 1988 (5. centil) 2007 (95. centil) 1998.519 41.195

V194 »prva_reg03« - Datum prve registracije v Sloveniji, 3. vozilo.

V195 »prost03« - Delovna prostornina motorja, 3. vozilo.

Value 195680 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 110714
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2125 110714 -1 Zaščitena vrednost 2086.128 1921.404

Valid range from -1 to Zaščitena vrednost

V196 »moc03« - Najvecja neto moc motorja, 3. vozilo.

Value 196679 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 110714
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2125 110714 -1 Zaščitena vrednost 69.203 71.216

Valid range from -1 to Zaščitena vrednost

V197 »znamka04« - Znamka vozila, 4. vozilo.

V198 »tip04« - Tip vozila, 4. vozilo.

V199 »leto04« - Leto izdelave vozila, 4. vozilo.

Value 199676 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 112081
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
758 112081 1989 (5. centil) 2007 (95. centil) 1999.752 6.119

V200 »prva_reg04« - Datum prve registracije v Sloveniji, 4. vozilo.

V201 »prost04« - Delovna prostornina motorja, 4. vozilo.

Value 201674 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 112133
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
706 112133 -1 Zaščitena vrednost 2472.398 2464.284

Valid range from -1 to Zaščitena vrednost

V202 »moc04« - Najvecja neto moc motorja, 4. vozilo.

Value 202673 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 112133
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
706 112133 -1 Zaščitena vrednost 74.837 60.269

Valid range from -1 to Zaščitena vrednost

V203 »znamka05« - Znamka vozila, 5. vozilo.

V204 »tip05« - Tip vozila, 5. vozilo.

V205 »leto05« - Leto izdelave vozila, 5. vozilo.

V206 »prva_reg05« - Datum prve registracije v Sloveniji, 5. vozilo.

V207 »prost05« - Delovna prostornina motorja, 5. vozilo.

Value 207668 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 112551
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
288 112551 -1 Zaščitena vrednost 2954.181 2944.171

Valid range from -1 to Zaščitena vrednost

V208 »znamka06« - Znamka vozila, 6. vozilo.

V209 »tip06« - Tip vozila, 6. vozilo.

V210 »leto06« - Leto izdelave vozila, 6. vozilo.

V211 »prva_reg06« - Datum prve registracije v Sloveniji, 6. vozilo.

V212 »prost06« - Delovna prostornina motorja, 6. vozilo.

Value 212663 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 112691
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
148 112691 -1 Zaščitena vrednost 3206.541 3409.016

Valid range from -1 to Zaščitena vrednost

V213 »moc06« - Najvecja neto moc motorja, 6. vozilo.

Value 213662 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 112691
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
148 112691 -1 Zaščitena vrednost 94.601 85.222

Valid range from -1 to Zaščitena vrednost

V214 »znamka07« - Znamka vozila, 7. vozilo.

V215 »tip07« - Tip vozila, 7. vozilo.

V216 »leto07« - Leto izdelave vozila, 7. vozilo.

V217 »prva_reg07« - Datum prve registracije v Sloveniji, 7. vozilo.

V218 »prost07« - Delovna prostornina motorja, 7. vozilo.

Value 218657 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 112767
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
72 112767 -1 Zaščitena vrednost 3839.806 3912.409

Valid range from -1 to Zaščitena vrednost

V219 »moc07« - Najvecja neto moc motorja, 7. vozilo.

Value 219656 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 112767
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
72 112767 -1 Zaščitena vrednost 104.583 95.092

Valid range from -1 to Zaščitena vrednost

V220 »znamka08« - Znamka vozila, 8. vozilo.

V221 »tip08« - Tip vozila, 8. vozilo.

V222 »leto08« - Leto izdelave vozila, 8. vozilo.

V223 »prva_reg08« - Datum prve registracije v Sloveniji, 8. vozilo.

V224 »prost08« - Delovna prostornina motorja, 8. vozilo.

Value 224651 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 112784
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
55 112784 -1 Zaščitena vrednost 3248.709 3226.944

Valid range from -1 to Zaščitena vrednost

V225 »moc08« - Najvecja neto moc motorja, 8. vozilo.

Value 225650 Frequency