Mikropodatkovna baza socialnih statistik za razvoj mikrosimulacijskega modela, 2007

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: MBSSMM07
Glavni avtor(ji):
  • Statistični urad Republike Slovenije
Izdelal datoteko podatkov:
SURS - Statistični urad Republike Slovenije (Ljubljana, Slovenija; 2010)

Finančna podpora:

Državni proračun Republike Slovenije je na podlagi Zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995) financiral vse aktivnosti v okviru Letnega programa statističnih raziskovanj 2010.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

brezposelnost, nadomestilo za brezposelnost, dohodki, davčni prispevki, davčne olajšave, mesečne subvencije, socialna pomoč, pokojnine, dodatki k pokojnini, porodniški dopust, očetovski dopust, dodatek za nego in varstvo otroka, število oseb v gospodinjstvu, lastništvo stanovanja, vrsta izobraževalnega programa, bivanje v času študija, vrsta študija, vrsta štipendije, znesek štipendije, zaposlitev, poklic, izobrazba, tip vozila, delovna prostornina in moč motorja

Vsebinska področja CESSDA
GOSPODARSTVO - gospodarska politika
POLITIKA IN SISTEMI DRUŽBENE BLAGINJE - posebne socialne storitve: uporaba in zagotavljanje
Vsebinsko področja CERIF
Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika
Vsebinska področja ADP
brezposelni
dohodnina
gospodinjstva
otroški prejemki
pokojnine
stanovanja
prejemki za brezposelnost
socialni prejemki
zaposlitev
starševska nadomestila
štipendisti
študenti
mesečne subvencije
vozila


Povzetek:

Mikropodatkovna baza socialnih statistik za razvoj mikrosimulacijskega modela 2007 je bila na Statističnem uradu Republike Slovenije pripravljena za potrebe razvoja mikrosimulacijskega modela za modeliranje učinkov sprememb davčne zakonodaje, zakonodaje socialnih transferjev in zdravstveno zakonodaje. Naključen vzorec vključuje 40.000 gospodinjstev oziroma 112.839 oseb. Sestavljena oziroma združena je iz več zbirk podatkov za leto 2007 in nekateri dodanih spremenljivk iz Popisa 2002. Uporabljeni administrativni podatki so izhajali iz različnih administrativnih virov inštitucij Republike Slovenije, kot so Ministrstvo za notranje zadeve, Geodetska uprava, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve, Davčna uprava, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavod za zaposlovanje, Inštitut za varovanje zdravja in Zavod za zdravstveno zavarovanje. Poleg teh pa so uporabljeni še statistični registri in podatki statističnih raziskovanj, ki jih izvaja Statistični urad.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 2002, 2006 - 2007
Čas izdelave: 2010
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe z običajnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. Zajete so vse osebe, ki imajo v Sloveniji običajno prebivališče na osnovi prijavljenega prebivališča (stalno ali začasno).

Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:

Statistični urad Republike Slovenije

Tip vzorca:

Pripravljen je bil naključni vzorec 40.000 gospodinjstev (s 6 člani ali manj), ki jim pripada 112.839 oseb.

Način zbiranja podatkov:

Urejanje, združevanje in obdelava administrativnih podatkov.

Uteževanje:

Uporabljena je utež, ki pomnoži deleže na vzorcu in jih tako priredi populacijskim. Upošteva se znana porazdelitev prebivalstva, utežuje se glede na št. oseb v gospodinjstvu (od 1 do 6), zato je končna utež izračunana na nivoju gospodinjstva.

Omejitve dostopa

Podatki dostopni registriranim raziskovalcem v statistično-analitičen in znanstveno-raziskovalen namen.

Kontakt: Nataša Zidar

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv po priporočenem zgledu.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Prejemnik se zaveže, da bo podatke uporabljal izključno za namen, za katerega mu je bil omogočen dostop in jih ne bo posredoval oziroma drugače razkril katerikoli tretji osebi. Prejemnik sme objaviti oziroma kakorkoli drugače razkriti katerikoli tretji osebi podatke le v obliki rezultatov, ki so zaščiteni v skladu z navodili Statističnega urada Republike Slovenije.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: MBSSMM07 - Mikropodatkovna baza socialnih statistik za razvoj mikrosimulacijskega modela, 2007 [datoteka podatkov]

ID datoteke: F1

Format: *.txt - TEKST

  • število spremenljivk: 874
  • število enot: 112839

Verzija: november 2014

Dodatna pojasnila:

Datoteka je bila združena iz posameznih podatkovnih datotek z administrativnimi podatki producentov državne statistike.

Spremenljivke

V1 »id« - Identifikator za povezovanje datotek

V2 »id_gosp« - Številka gospodinjstva

V3 »st_oseb« - Število oseb v gospodinjstvu

V1 »id« - Identifikator za povezovanje datotek

V2 »id_gosp« - Številka gospodinjstva

V3 »st_oseb« - Število oseb v gospodinjstvu

V4 »ref_go« - Razmerje do referenčne osebe gospodinjstva

V5 »obc« - Občina prebivališča

V6 »spol« - Spol

V7 »star_spr« - Starost

V8 »drz_spr« - Državljanstvo

V9 »vr_zap_06« - Vrsta zaposlitve 2006

Vrednost 9866 Frekvenca
1 prva zaposlitev Zaščitena vrednost
2 druga zaposlitev Zaščitena vrednost
3 tretja zaposlitev Zaščitena vrednost
4 četrta zaposlitev Zaščitena vrednost
5 peta zaposlitev Zaščitena vrednost
6 šesta zaposlitev Zaščitena vrednost
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 67065
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
45774 67065

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V10 »datd_06« - Datum dogodka 2006

V11 »vr_dogodka_06« - Vrsta dogodka 2006

Vrednost 11864 Frekvenca
1 prijava v zavarovanje 29517
2 reorganizacija Zaščitena vrednost
3 sprememba podatkov med zavarovanjem 15464
4 odjava iz zavarovanja Zaščitena vrednost
6 verifikacija podatkov, 31. 05. 1990 404
7 odjava verifikacije Zaščitena vrednost
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 67065
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
45774 67065

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V12 »sol_izb_06_spr« - Stopnja šolske izobrazbe 2006

Vrednost 12863 Frekvenca
1 oseba, ki ni dokončala osnovne šole 1726
2 oseba, ki je končala osnovno šolo 6442
3 oseba, ki je končala šolo za kvalificirane delavce 5958
4 oseba, ki je končala gimnazijo ali srednjo strokovno šolo 4863
5 oseba, ki je končala šolo za visokokvalificirane delavce 228
6 oseba, ki je končala od prvo do četrto stopnjo srednjega u 7696
7 oseba, ki je končala peto stopnjo (srednja šola) srednjega 8273
8 oseba, ki je končala višjo šolo ali prvo stopnjo fakultet 2956
9 oseba, ki je končala visoko šolo, fakulteto ali akademijo 7302
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 67395
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
45444 67395

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V13 »str_izb_06_spr« - Stopnja strokovne izobrazbe 2006

Vrednost 13862 Frekvenca
2 visoka strokovna izobrazba 6641
3 višja strokovna izobrazba 2939
4 srednja strokovna izobrazba 13366
5 nižja strokovna izobrazba 183
6 visokokvalificiran 360
7 kvalificiran 13253
8 polkvalificiran 850
9 nekvalificiran 7159
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 68088
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
44751 68088

Vrednosti spremenljivk od 2 do 9

V14 »str_usp_06_spr« - Stopnja strokovne usposobljenosti 2006

Vrednost 14861 Frekvenca
2 visoka strokovna usposobljenost 7214
3 višja strokovna usposobljenost 3048
4 srednja strokovna usposobljenost 12967
5 nižja strokovna usposobljenost 419
6 visokokvalificiran 395
7 kvalificiran 13644
8 polkvalificiran 1893
9 nekvalificiran 5546
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 67713
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
45126 67713

Vrednosti spremenljivk od 2 do 9

V15 »skp_06_spr« - Poklic 2006

V16 »del_razm_06« - Delovno razmerje 2006

Vrednost 16859 Frekvenca
1 za osebo, ki je sklenila delovno razmerje za nedoločen čas 34294
2 za osebo, ki je sklenila delovno razmerje za določen čas 11063
3 za pripravnika, ki je sklenil delovno razmerje za nedoločen Zaščitena vrednost
4 za pripravnika, ki je sklenil delovno razmerje za določen Zaščitena vrednost
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 67316
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
45523 67316

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V17 »podl_06« - Podlaga za zavarovanje 2006

Vrednost 17858 Frekvenca
1 osebe, ki so v delovnem razmerju v RS pri podjetju, zavodu, 37815
2 detaširani delavci v delovnem razmerju pri delodajalcu s se Zaščitena vrednost
3 državljani RS, zaposleni pri tujem delodajalcu, ki so oziro Zaščitena vrednost
5 samostojni podjetniki posamezniki, ki na območju RS samosto 2509
7 prostovoljna vključitev v obvezno pokojninsko in invalidsko Zaščitena vrednost
8 osebe, zaposlene pri tujih in mednarodnih organizacijah in u Zaščitena vrednost
11 brezposelne osebe - prejemniki denarne pomoči pri zavodu za Zaščitena vrednost
12 prejemniki bolniških ali starševskih nadomestil po prekini Zaščitena vrednost
13 osebe, ki so v delovnem razmerju v RS pri osebah, ki samosto 3451
16 zaposleni pri fizičnih osebah - osebe, ki so v delovnem raz Zaščitena vrednost
19 samostojni poklici osebe, ki na območju RS samostojno oprav 362
20 osebe, zaposlene pri tujih in mednarodnih organizacijah, ust Zaščitena vrednost
21 osebe s stalnim prebivališčem v RS, zaposlene pri tujem de Zaščitena vrednost
27 vrhunski športniki in vrhunski šahisti - člani telesnokul Zaščitena vrednost
28 brezposelne osebe - prejemniki denarnega nadomestila pri zav Zaščitena vrednost
29 osebe, ki so v delovnem razmerju na območju RS pri osebah, 159
31 uživalci začasnih invalidskih nadomestil Zaščitena vrednost
34 udeleženci javnih del 177
36 osebe, ki opravljajo dopolnilno delo po 146. členu Zakona o Zaščitena vrednost
40 družbeniki zasebnih družb in zavodov v RS, ki so poslovodn 560
42 osebe s stalnim prebivališčem v RS, zavarovane pri tujem n Zaščitena vrednost
43 tujci, ki se izobražujejo ali izpopolnjujejo v RS Zaščitena vrednost
44 osebe s stalnim prebivališčem v RS, ki prejemajo nadomesti Zaščitena vrednost
45 osebe s stalnim prebivališčem v RS, ki po predpisih o soci Zaščitena vrednost
46 osebe s stalnim prebivališčem v RS, ki so uživalci prizna Zaščitena vrednost
47 vojaki naborniki na prostovoljnem služenju vojaškega roka Zaščitena vrednost
48 osebe z drugimi prihodki in s stalnim prebivališčem v RS, Zaščitena vrednost
49 učenci v učnem razmerju - vajenci Zaščitena vrednost
50 osebe, zavarovane za primer poškodbe pri delu in poklicne b Zaščitena vrednost
51 kmetje (nosilci kmečkega gospodarstva), ki so pokojninsko-i 301
52 člani kmečkega gospodarstva, ki so pokojninsko-invalidsko 263
53 kmetje, ki so samo zdravstveno zavarovani in v RS opravljajo 75
54 člani kmečkega gospodarstva, ki so samo zdravstveno zavaro 72
55 kmetje iz Statističnega registra kmetijskih gospodarstev - Zaščitena vrednost
59 prejemnik tuje pokojnine – zakonodaja EU, meddržavna pogo Zaščitena vrednost
60 osebe s stalnim prebivališčem v RS, ki prejemajo pokojnino Zaščitena vrednost
62 osebe s stalnim prebivališčem v RS, ki prejemajo pokojnino Zaščitena vrednost
63 osebe s stalnim prebivališčem v RS, ki prejemajo družinsk Zaščitena vrednost
64 kmetje ter člani njihovega gospodarstva in druge osebe, ki Zaščitena vrednost
65 kmetje ter člani njihovega gospodarstva in druge osebe, ki Zaščitena vrednost
69 upokojenci: izplačevanje pokojnine po predpisih RS v tujino Zaščitena vrednost
70 upokojenci - uživalci delne pokojnine Zaščitena vrednost
71 prejemniki starševskih nadomestil, ki nimajo pravice do sta Zaščitena vrednost
72 upravičenci do sorazmernega dela plačila prispevkov za soc Zaščitena vrednost
74 prejemniki delnega plačila za izgubljeni dohodek Zaščitena vrednost
78 družinski člani - osebe, zavarovane pri tujem nosilcu zdra Zaščitena vrednost
79 družinski člani s stalnim prebivališčem v RS, katerih no Zaščitena vrednost
80 družinski član zaposlene ali samozaposlene osebe zavarovan Zaščitena vrednost
81 družinski član upokojenca zavarovanega pri tujem nosilcu z Zaščitena vrednost
84 zavarovane osebe na prekvalifikaciji oziroma dokvalifikaciji Zaščitena vrednost
85 mati z otrokom, ki dela po posebnih predpisih Zaščitena vrednost
86 invalidne osebe zunaj delovnega razmerja na poklicni rehabil Zaščitena vrednost
90 zaposlena ali samozaposlena oseba - obmejni delavec, zavarov Zaščitena vrednost
91 zaposlena ali samozaposlena oseba, zavarovana pri tujem nosi Zaščitena vrednost
93 družinski pomočniki, upravičenci do delnega plačila za i Zaščitena vrednost
94 osebe, ki v okviru kakšnega drugega pravnega razmerja oprav Zaščitena vrednost
95 brezposelni, ki jim Zavod RS za zaposlovanje plačuje prispe Zaščitena vrednost
96 prejemniki starševskega dodatka Zaščitena vrednost
97 osebe s stalnim prebivališčem v RS, ki so uživalci invali Zaščitena vrednost
99 državljani RS s stalnim prebivališčem v RS, ki niso zavar Zaščitena vrednost
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 67065
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
45774 67065

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

V18 »skd_06_spr« - Dejavnost 2006

Vrednost 18857 Frekvenca
1 Kmetijstvo,lov,stor. 992
2 Gozdarstvo,stor. 113
5 Ribištvo Zaščitena vrednost
10 Pri.črnega,rjavega premoga,lignita,šote 158
11 Pri.nafte,zemeljskega plina,stor. Zaščitena vrednost
12 Pri.uranovih in torijevih rud Zaščitena vrednost
13 Pri.rud Zaščitena vrednost
14 Pri.dr.rudnin in kamnin 58
15 Pro.hrane,pijač,krmil 1072
16 Pro.tobačnih izd. Zaščitena vrednost
17 Pro.tekstilij 537
18 Pro.oblačil;strojenje,dodelava krzna 579
19 Pro.usnja,usnjenih izd. 295
20 Obdelava in predelava lesa 607
21 Pro.vlaknin,papirja ter izd.iz njih 335
22 Založništvo,tiskarstvo 522
23 Pro.koksa,naftnih deriv.,jedrskega goriva Zaščitena vrednost
24 Pro.kemikalij,kemičnih izd.,umetnih vl. 728
25 Pro.izd.iz gume in plastičnih mas 823
26 Pro.dr.nekovinskih mineralnih izd. 540
27 Pro.kovin 541
28 Pro.kovinskih izd.brez strojev,naprav 1816
29 Pro.strojev in naprav 1497
30 Pro.pisarniških strojev,računalnikov 45
31 Pro.el.strojev,naprav 881
32 Pro.RTV,komunikacijskih naprav,opreme 284
33 Pro.medicin.,finomehan.,optičnih instr. 405
34 Pro.mot.vozil,prikolic,polprikolic 545
35 Pro.dr.vozil,plovil 136
36 Pro.pohištva,dr.predelovalne dej. 810
37 Reciklaža 84
40 Oskrba z el.,plinom,paro,toplo vodo 427
41 Zbiranje,čiščenje,distribucija vode 233
45 Gradbeništvo 3211
50 Poprav.,trg.z mot.vozili,gorivi 977
51 Posredništvo,trg.na debelo,brez vozil 2001
52 Trg.na drobno brez mot.vozil;poprav.izd. 3198
55 Gostinstvo 1798
60 Kopenski promet,cevovodni transport 1384
61 Vodni promet Zaščitena vrednost
62 Zračni promet Zaščitena vrednost
63 Pomožne prometne dej.,turistične org. 752
64 Pošta in telekomunikacije 769
65 Fin.posred.brez zavarovalništva,skladov 800
66 Zavarovalništvo brez socialnega,skladi 336
67 Pomožne dej.v fin.posred. 140
70 Poslovanje z nepremičninami 210
71 Dajanje strojev,opreme v najem 45
72 Obdelava podatkov,s tem povezane dej. 506
73 Raziskovanje in razvoj 282
74 Druge poslovne dej. 3015
75 Javna uprava,obramba,socialno zavarov. 2887
80 Izobraževanje 3484
85 Zdravstvo,socialno varstvo 3039
90 Dej.javne higiene 205
91 Dej.združenj,organizacij 175
92 Rekreacijske,kulturne,športne dej. 975
93 Dr.storitvene dej. 420
95 Zasebna gosp.z zaposlenim osebjem Zaščitena vrednost
99 Eksteritorialne organizacije,združenja Zaščitena vrednost
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 67065
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
45774 67065

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

V19 »dat_stanja_06« - Datum stanja 2006

V20 »vr_zap_07« - Vrsta zaposlitve 2007

Vrednost 20855 Frekvenca
1 prva zaposlitev Zaščitena vrednost
2 druga zaposlitev Zaščitena vrednost
3 tretja zaposlitev Zaščitena vrednost
4 četrta zaposlitev Zaščitena vrednost
5 peta zaposlitev Zaščitena vrednost
6 šesta zaposlitev Zaščitena vrednost
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 66151
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
46688 66151

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V21 »datd_07« - Datum dogodka 2007

V22 »vr_dog_07« - Vrsta dogodka 2007

Vrednost 22853 Frekvenca
1 prijava v zavarovanje 30303
2 reorganizacija Zaščitena vrednost
3 sprememba podatkov med zavarovanjem 15689
4 odjava iz zavarovanja Zaščitena vrednost
6 verifikacija podatkov, 31. 05. 1990 360
7 odjava verifikacije Zaščitena vrednost
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 66151
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
46688 66151

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V23 »sol_izb_07_spr« - Stopnja šolske izobrazbe 2007

Vrednost 23852 Frekvenca
1 oseba, ki ni dokončala osnovne šole 1583
2 oseba, ki je končala osnovno šolo 6401
3 oseba, ki je končala šolo za kvalificirane delavce 5735
4 oseba, ki je končala gimnazijo ali srednjo strokovno šolo 4757
5 oseba, ki je končala šolo za visokokvalificirane delavce 207
6 oseba, ki je končala od prvo do četrto stopnjo srednjega u 7873
7 oseba, ki je končala peto stopnjo (srednja šola) srednjega 8964
8 oseba, ki je končala višjo šolo ali prvo stopnjo fakultet 3046
9 oseba, ki je končala visoko šolo, fakulteto ali akademijo 7841
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 66432
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
46407 66432

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V24 »str_izb_07_spr« - Stopnja strokovne izobrazbe 2007

Vrednost 24851 Frekvenca
2 visoka strokovna izobrazba 7112
3 višja strokovna izobrazba 3024
4 srednja strokovna izobrazba 13968
5 nižja strokovna izobrazba 160
6 visokokvalificiran 345
7 kvalificiran 13181
8 polkvalificiran 798
9 nekvalificiran 7058
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 67193
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
45646 67193

Vrednosti spremenljivk od 2 do 9

V25 »str_usp_07_spr« - Stopnja strokovne usposobljenosti 2007

Vrednost 25850 Frekvenca
2 visoka strokovna usposobljenost 7595
3 višja strokovna usposobljenost 3100
4 srednja strokovna usposobljenost 13572
5 nižja strokovna usposobljenost 442
6 visokokvalificiran 378
7 kvalificiran 13488
8 polkvalificiran 1871
9 nekvalificiran 5601
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 66792
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
46047 66792

Vrednosti spremenljivk od 2 do 9

V26 »skp_07_spr« - Poklic 2007

V27 »del_razm_07« - Delovno razmerje 2007

Vrednost 27848 Frekvenca
1 za osebo, ki je sklenila delovno razmerje za nedoločen čas 34959
2 za osebo, ki je sklenila delovno razmerje za določen čas 11347
3 za pripravnika, ki je sklenil delovno razmerje za nedoločen Zaščitena vrednost
4 za pripravnika, ki je sklenil delovno razmerje za določen Zaščitena vrednost
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 66371
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
46468 66371

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V28 »podl_07« - Podlaga za zavarovanje 2007

Vrednost 28847 Frekvenca
1 osebe, ki so v delovnem razmerju v RS pri podjetju, zavodu, 38739
2 detaširani delavci v delovnem razmerju pri delodajalcu s se Zaščitena vrednost
3 državljani RS, zaposleni pri tujem delodajalcu, ki so oziro Zaščitena vrednost
5 samostojni podjetniki posamezniki, ki na območju RS samosto 2610
7 prostovoljna vključitev v obvezno pokojninsko in invalidsko Zaščitena vrednost
8 osebe, zaposlene pri tujih in mednarodnih organizacijah in u Zaščitena vrednost
11 brezposelne osebe - prejemniki denarne pomoči pri zavodu za Zaščitena vrednost
12 prejemniki bolniških ali starševskih nadomestil po prekini Zaščitena vrednost
13 osebe, ki so v delovnem razmerju v RS pri osebah, ki samosto 3452
16 zaposleni pri fizičnih osebah - osebe, ki so v delovnem raz Zaščitena vrednost
19 samostojni poklici osebe, ki na območju RS samostojno oprav 375
20 osebe, zaposlene pri tujih in mednarodnih organizacijah, ust Zaščitena vrednost
21 osebe s stalnim prebivališčem v RS, zaposlene pri tujem de Zaščitena vrednost
27 vrhunski športniki in vrhunski šahisti - člani telesnokul Zaščitena vrednost
28 brezposelne osebe - prejemniki denarnega nadomestila pri zav Zaščitena vrednost
29 osebe, ki so v delovnem razmerju na območju RS pri osebah, 163
31 uživalci začasnih invalidskih nadomestil Zaščitena vrednost
34 udeleženci javnih del 93
36 osebe, ki opravljajo dopolnilno delo po 146. členu Zakona o Zaščitena vrednost
40 družbeniki zasebnih družb in zavodov v RS, ki so poslovodn 578
42 osebe s stalnim prebivališčem v RS, zavarovane pri tujem n Zaščitena vrednost
43 tujci, ki se izobražujejo ali izpopolnjujejo v RS Zaščitena vrednost
44 osebe s stalnim prebivališčem v RS, ki prejemajo nadomesti Zaščitena vrednost
45 osebe s stalnim prebivališčem v RS, ki po predpisih o soci Zaščitena vrednost
46 osebe s stalnim prebivališčem v RS, ki so uživalci prizna Zaščitena vrednost
47 vojaki naborniki na prostovoljnem služenju vojaškega roka Zaščitena vrednost
48 osebe z drugimi prihodki in s stalnim prebivališčem v RS, Zaščitena vrednost
49 učenci v učnem razmerju - vajenci Zaščitena vrednost
50 osebe, zavarovane za primer poškodbe pri delu in poklicne b Zaščitena vrednost
51 kmetje (nosilci kmečkega gospodarstva), ki so pokojninsko-i 282
52 člani kmečkega gospodarstva, ki so pokojninsko-invalidsko 244
53 kmetje, ki so samo zdravstveno zavarovani in v RS opravljajo Zaščitena vrednost
54 člani kmečkega gospodarstva, ki so samo zdravstveno zavaro 66
55 kmetje iz Statističnega registra kmetijskih gospodarstev - Zaščitena vrednost
59 prejemnik tuje pokojnine – zakonodaja EU, meddržavna pogo Zaščitena vrednost
60 osebe s stalnim prebivališčem v RS, ki prejemajo pokojnino Zaščitena vrednost
62 osebe s stalnim prebivališčem v RS, ki prejemajo pokojnino Zaščitena vrednost
63 osebe s stalnim prebivališčem v RS, ki prejemajo družinsk Zaščitena vrednost
64 kmetje ter člani njihovega gospodarstva in druge osebe, ki Zaščitena vrednost
65 kmetje ter člani njihovega gospodarstva in druge osebe, ki Zaščitena vrednost
69 upokojenci: izplačevanje pokojnine po predpisih RS v tujino Zaščitena vrednost
70 upokojenci - uživalci delne pokojnine Zaščitena vrednost
71 prejemniki starševskih nadomestil, ki nimajo pravice do sta Zaščitena vrednost
72 upravičenci do sorazmernega dela plačila prispevkov za soc Zaščitena vrednost
74 prejemniki delnega plačila za izgubljeni dohodek Zaščitena vrednost
78 družinski člani - osebe, zavarovane pri tujem nosilcu zdra Zaščitena vrednost
79 družinski člani s stalnim prebivališčem v RS, katerih no Zaščitena vrednost
80 družinski član zaposlene ali samozaposlene osebe zavarovan Zaščitena vrednost
81 družinski član upokojenca zavarovanega pri tujem nosilcu z Zaščitena vrednost
84 zavarovane osebe na prekvalifikaciji oziroma dokvalifikaciji Zaščitena vrednost
85 mati z otrokom, ki dela po posebnih predpisih Zaščitena vrednost
86 invalidne osebe zunaj delovnega razmerja na poklicni rehabil Zaščitena vrednost
90 zaposlena ali samozaposlena oseba - obmejni delavec, zavarov Zaščitena vrednost
91 zaposlena ali samozaposlena oseba, zavarovana pri tujem nosi Zaščitena vrednost
93 družinski pomočniki, upravičenci do delnega plačila za i Zaščitena vrednost
94 osebe, ki v okviru kakšnega drugega pravnega razmerja oprav Zaščitena vrednost
95 brezposelni, ki jim Zavod RS za zaposlovanje plačuje prispe Zaščitena vrednost
96 prejemniki starševskega dodatka Zaščitena vrednost
97 osebe s stalnim prebivališčem v RS, ki so uživalci invali Zaščitena vrednost
99 državljani RS s stalnim prebivališčem v RS, ki niso zavar Zaščitena vrednost
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 66151
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
46688 66151

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

V29 »skd_07_spr« - Dejavnost 2007

Vrednost 29846 Frekvenca
1 Kmetijstvo,lov,stor. 922
2 Gozdarstvo,stor. 101
5 Ribištvo Zaščitena vrednost
10 Pri.črnega,rjavega premoga,lignita,šote 138
11 Pri.nafte,zemeljskega plina,stor. Zaščitena vrednost
12 Pri.uranovih in torijevih rud Zaščitena vrednost
13 Pri.rud Zaščitena vrednost
14 Pri.dr.rudnin in kamnin 69
15 Pro.hrane,pijač,krmil 1011
16 Pro.tobačnih izd. Zaščitena vrednost
17 Pro.tekstilij 519
18 Pro.oblačil;strojenje,dodelava krzna 528
19 Pro.usnja,usnjenih izd. 262
20 Obdelava in predelava lesa 653
21 Pro.vlaknin,papirja ter izd.iz njih 327
22 Založništvo,tiskarstvo 505
23 Pro.koksa,naftnih deriv.,jedrskega goriva Zaščitena vrednost
24 Pro.kemikalij,kemičnih izd.,umetnih vl. 723
25 Pro.izd.iz gume in plastičnih mas 826
26 Pro.dr.nekovinskih mineralnih izd. 528
27 Pro.kovin 563
28 Pro.kovinskih izd.brez strojev,naprav 1849
29 Pro.strojev in naprav 1526
30 Pro.pisarniških strojev,računalnikov 36
31 Pro.el.strojev,naprav 931
32 Pro.RTV,komunikacijskih naprav,opreme 283
33 Pro.medicin.,finomehan.,optičnih instr. 377
34 Pro.mot.vozil,prikolic,polprikolic 601
35 Pro.dr.vozil,plovil 142
36 Pro.pohištva,dr.predelovalne dej. 783
37 Reciklaža 93
40 Oskrba z el.,plinom,paro,toplo vodo 437
41 Zbiranje,čiščenje,distribucija vode 226
45 Gradbeništvo 3290
50 Poprav.,trg.z mot.vozili,gorivi 983
51 Posredništvo,trg.na debelo,brez vozil 2087
52 Trg.na drobno brez mot.vozil;poprav.izd. 3349
55 Gostinstvo 1848
60 Kopenski promet,cevovodni transport 1427
61 Vodni promet Zaščitena vrednost
62 Zračni promet 38
63 Pomožne prometne dej.,turistične org. 848
64 Pošta in telekomunikacije 783
65 Fin.posred.brez zavarovalništva,skladov 814
66 Zavarovalništvo brez socialnega,skladi 348
67 Pomožne dej.v fin.posred. 170
70 Poslovanje z nepremičninami 249
71 Dajanje strojev,opreme v najem 51
72 Obdelava podatkov,s tem povezane dej. 571
73 Raziskovanje in razvoj 307
74 Druge poslovne dej. 3128
75 Javna uprava,obramba,socialno zavarov. 2900
80 Izobraževanje 3518
85 Zdravstvo,socialno varstvo 3094
90 Dej.javne higiene 229
91 Dej.združenj,organizacij 171
92 Rekreacijske,kulturne,športne dej. 1020
93 Dr.storitvene dej. 440
95 Zasebna gosp.z zaposlenim osebjem Zaščitena vrednost
99 Eksteritorialne organizacije,združenja Zaščitena vrednost
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 66151
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
46688 66151

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

V30 »dat_stanja_07« - Datum stanja 2007

V31 »vrsta_stip« - Vrsta štipendije (vprašanje 5)

Vrednost 31844 Frekvenca
1 kadrovske Zaščitena vrednost
2 republiške 2039
3 Zoisove 748
4 iz drugih skladov za štipendiranje Zaščitena vrednost
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 109640
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3199 109640

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V32 »univerza« - Univerza (izvedenka iz vprašanja 6)

Vrednost 32843 Frekvenca
1 Univerza v Ljubljani Zaščitena vrednost
2 Univerza v Mariboru Zaščitena vrednost
3 Univerza na Primorskem Zaščitena vrednost
4 Univerza v Novi Gorici Zaščitena vrednost
6 Višja strokovna šola Zaščitena vrednost
7 Visoka šola ali univerza v tujini Zaščitena vrednost
8 Srednja šola Zaščitena vrednost
9 Samostojni visokošolski zavodi Zaščitena vrednost
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 109640
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3199 109640

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V33 »vrsta_izob_prog_spr« - Vrsta izobraževalnih programov (vprašanje 7)

Vrednost 33842 Frekvenca
1 nižje poklicno Zaščitena vrednost
2 srednje poklicno 322
3 poklicno-tehniško 778
4 splošno - gimnazije 634
5 višješolsko 72
6 specialistično povišješolsko Zaščitena vrednost
7 visoko strokovno 383
8 visoko univerzitetno 941
10 magistrski in doktorski 39
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 109640
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3199 109640

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V34 »obcina_sole« - Občina sedeža šole

V35 »letnik_izob_spr« - Letnik izobraževanja (vprašanje 9)

Vrednost 35840 Frekvenca
1 prvi 757
2 drugi 742
3 tretji 742
4 četrti 562
5 peti Zaščitena vrednost
6 šesti Zaščitena vrednost
7 absolvent 233
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 109640
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3199 109640

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V36 »letnik_stip_spr« - Letnik začetka prejemanja štipendije (vprašanje 10)

Vrednost 36839 Frekvenca
1 prvi 2575
2 drugi 238
3 tretji 123
4 četrti 219
5 peti Zaščitena vrednost
6 šesti Zaščitena vrednost
7 absolvent Zaščitena vrednost
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 109640
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3199 109640

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V37 »znesek_stip« - Znesek štipendije

Vrednost 37838 Frekvenca
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 109640
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3199 109640 71 (5. centil) 251 (95. centil) 168.3 70.517

V38 »bivanje« - Bivanje v času šolanja (vprašanje 12)

Vrednost 38837 Frekvenca
1 v kraju stalnega bivališča 78
2 izven kraja stalnega bivališča (vozač) 154
3 v domu Zaščitena vrednost
4 drugje (sorodniki, podnajemnik) 79
5 izobražuje v tujini Zaščitena vrednost
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 112484
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
355 112484

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V39 »stan_razm« - Stanovanjsko razmerje

Vrednost 39836 Frekvenca
1 lastnik, solastnik 42123
2 najemnik 3265
3 podnajmenik 496
4 družinski član lastnika, solastnika 51772
5 družinski član najemnika, podnajemnika 4613
6 drugo 1981
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 8589
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
104250 8589

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V40 »dr_st_slo« - Lastništvo drugega stanovanja v Sloveniji

Vrednost 40835 Frekvenca
1 lastnik 3347
2 solastnik 2917
3 ne 97986
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 8589
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
104250 8589

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V41 »dr_st_tuj« - Lastništvo drugega stanovanja v tujini

Vrednost 41834 Frekvenca
1 lastnik 468
2 solastnik 350
3 ne 103432
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 8589
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
104250 8589

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V42 »gar« - Garaža

Vrednost 42833 Frekvenca
1 lastna 16890
2 najeta Zaščitena vrednost
3 lastna in najeta Zaščitena vrednost
4 ne 16280
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
0 oseba ni nosilec gospodinjstva 79301
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
33538 79301

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V43 »olaj_inv« - Olajšava za 100% invalidnost

Vrednost 43832 Frekvenca
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 112754
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
85 112754 14971 (5. centil) 14971 (95. centil) 14971 0

V44 »olaj_vzd« - Vsota olajšav za vzdrževane družinske člane

Vrednost 44831 Frekvenca
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 93502
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
19337 93502 1033 (5. centil) 8058 (95. centil) 3297.49 2263.244

V45 »olaj_pdpz« - Olajšava za plačane premije PDPZ

Vrednost 45830 Frekvenca
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 108566
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4273 108566 49.230 (5. centil) 951.368 (95. centil) 308.732 336.01

V46 »olaj_odst« - Neizkoriščena olajšava, ki je zavezanec ne more izkoristiti zaradi prenizkih prejemkov in jo lahko odstopi

Vrednost 46829 Frekvenca
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 110968
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1871 110968 119.210 (5. centil) 7394.060 (95. centil) 2468.277 2860.334

V47 »olaj_prevz« - Znesek olajšave, ki jo je zavezanec prevzel od drugega zavezanca

Vrednost 47828 Frekvenca
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 112788
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
51 112788 282.445 (5. centil) 8994.130 (95. centil) 3180.467 2947.52

V48 »bruto_1101« - Plača, nadomestilo plače in povračila stroškov v zvezi z delom

Vrednost 48827 Frekvenca
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 66799
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
46040 66799 2323.444 (5. centil) 32349.666 (95. centil) 13990.086 11586.254

V49 »prisp_soc_1101« - Znesek plačanih prispevkov ali pristojbin navedene bruto vrednosti

Vrednost 49826 Frekvenca
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 66809
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
46030 66809 513.414 (5. centil) 7178.286 (95. centil) 3101.304 2604.919

V50 »k_1101« - Vrsta zapisa

Vrednost 50825 Frekvenca
0 zapis je vzet iz odmerne datoteke 111716
1 zapis je vzet iz kontrolne datoteke 1123
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
112839 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V51 »bruto_1102« - Bonitete

Vrednost 51824 Frekvenca
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 103833
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9006 103833 11.160 (5. centil) 1275.503 (95. centil) 300.181 1302.681

V52 »prisp_soc_1102« - Znesek plačanih prispevkov ali pristojbin navedene bruto vrednosti

Vrednost 52823 Frekvenca
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 112712
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
127 112712 3.125 (5. centil) 268.542 (95. centil) 213.511 1359.654

V53 »k_1102« - Vrsta zapisa

Vrednost 53822 Frekvenca
0 zapis je vzet iz odmerne datoteke 112802
1 zapis je vzet iz kontrolne datoteke 37
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
112839 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V54 »bruto_1103« - Regres za letni dopust

Vrednost 54821 Frekvenca
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 70530
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
42309 70530 511.148 (5. centil) 1007.912 (95. centil) 758.665 253.494

V55 »prisp_soc_1103« - Znesek plačanih prispevkov ali pristojbin navedene bruto vrednosti

Vrednost 55820 Frekvenca
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 110658
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2181 110658 0.770 (5. centil) 239.540 (95. centil) 103.724 131.001

V56 »k_1103« - Vrsta zapisa

Vrednost 56819 Frekvenca
0 zapis je vzet iz odmerne datoteke 112475
1 zapis je vzet iz kontrolne datoteke 364
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
112839 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V57 »bruto_1104« - Jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi in solidarnostne pomoči

Vrednost 57818 Frekvenca
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 112256
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
583 112256 46.862 (5. centil) 6112.015 (95. centil) 1906.543 6326.954

V58 »prisp_soc_1104« - Znesek plačanih prispevkov ali pristojbin navedene bruto vrednosti

Vrednost 58817 Frekvenca
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 112283
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
556 112283 10.058 (5. centil) 1321.447 (95. centil) 409.925 1371.252

V59 »k_1104« - Vrsta zapisa

Vrednost 59816 Frekvenca
0 zapis je vzet iz odmerne datoteke Zaščitena vrednost
1 zapis je vzet iz kontrolne datoteke Zaščitena vrednost
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
112839 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V60 »bruto_1105« - Premije za prostovoljno dodatno pokojninsko in invalidsko zavarovanje

V61 »prisp_soc_1105« - Znesek plačanih prispevkov ali pristojbin navedene bruto vrednosti

V62 »k_1105« - Vrsta zapisa

Vrednost 62813 Frekvenca
0 zapis je vzet iz odmerne datoteke Zaščitena vrednost
1 zapis je vzet iz kontrolne datoteke Zaščitena vrednost
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
112839 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V63 »bruto_1106« - Pokojnine iz naslova obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja

Vrednost 63812 Frekvenca
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 87127
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25712 87127 1904.280 (5. centil) 12513.404 (95. centil) 6504.454 3280.499

V64 »prisp_soc_1106« - Znesek plačanih prispevkov ali pristojbin navedene bruto vrednosti

Vrednost 64811 Frekvenca
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 112839
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 112839

V65 »k_1106« - Vrsta zapisa

Vrednost 65810 Frekvenca
0 zapis je vzet iz odmerne datoteke 95482
1 zapis je vzet iz kontrolne datoteke 17357
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
112839 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V66 »bruto_1107« - Nadomestila iz naslova obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja

Vrednost 66809 Frekvenca
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 110183
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2656 110183 635.820 (5. centil) 6390.080 (95. centil) 3102.04 1931.014

V67 »prisp_soc_1107« - Znesek plačanih prispevkov ali pristojbin navedene bruto vrednosti

Vrednost 67808 Frekvenca
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 112839
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 112839

V68 »k_1107« - Vrsta zapisa

Vrednost 68807 Frekvenca
0 zapis je vzet iz odmerne datoteke 112701
1 zapis je vzet iz kontrolne datoteke 138
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
112839 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V69 »bruto_1108« - Nadomestila in drugi dohodki iz naslova obveznega socialnega zavarovanja

Vrednost 69806 Frekvenca
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 107959
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4880 107959 242.105 (5. centil) 12378.981 (95. centil) 3523.459 4375.161

V70 »prisp_soc_1108« - Znesek plačanih prispevkov ali pristojbin navedene bruto vrednosti

Vrednost 70805 Frekvenca
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 107959
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4880 107959 52.743 (5. centil) 2735.794 (95. centil) 777.867 967.699

V71 »k_1108« - Vrsta zapisa

Vrednost 71804 Frekvenca
0 zapis je vzet iz odmerne datoteke 112525
1 zapis je vzet iz kontrolne datoteke 314
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
112839 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V72 »bruto_1109« - Drugi dohodki iz delovnega razmerja

Vrednost 72803 Frekvenca
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 109142
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3697 109142 35.470 (5. centil) 6328.760 (95. centil) 1656.821 6578.411

V73 »prisp_soc_1109« - Znesek plačanih prispevkov ali pristojbin navedene bruto vrednosti

Vrednost 73802 Frekvenca
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 109847
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2992 109847 7.850 (5. centil) 872.943 (95. centil) 259.109 1292.891

V74 »k_1109« - Vrsta zapisa

Vrednost 74801 Frekvenca
0 zapis je vzet iz odmerne datoteke 112786
1 zapis je vzet iz kontrolne datoteke 53
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
112839 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V75 »bruto_1211« - Dohodki dijakov in študentov, upravičenih do posebne olajšave

Vrednost 75800 Frekvenca
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 103563
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9276 103563 159.525 (5. centil) 5535.173 (95. centil) 1965.183 1790.489

V76 »prisp_soc_1211« - Znesek plačanih prispevkov ali pristojbin navedene bruto vrednosti

Vrednost 76799 Frekvenca
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 112839
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 112839

V77 »k_1211« - Vrsta zapisa

Vrednost 77798 Frekvenca
0 zapis je vzet iz odmerne datoteke 106613
1 zapis je vzet iz kontrolne datoteke 6226
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
112839 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V78 »bruto_1212« - Dohodki dijakov in študentov, ki niso upravičeni do posebne olajšave

Vrednost 78797 Frekvenca
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 112494
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
345 112494 67.766 (5. centil) 5066.324 (95. centil) 1455.273 1725.267

V79 »prisp_soc_1212« - Znesek plačanih prispevkov ali pristojbin navedene bruto vrednosti

Vrednost 79796 Frekvenca
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 112839
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 112839

V80 »k_1212« - Vrsta zapisa

Vrednost 80795 Frekvenca
0 zapis je vzet iz odmerne datoteke 112724
1 zapis je vzet iz kontrolne datoteke 115
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
112839 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V81 »bruto_1220« - Dohodki verskih delavcev

Vrednost 81794 Frekvenca
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 112807
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
32 112807 2281.827 (5. centil) 4124.530 (95. centil) 2609.811 652.817

V82 »prisp_soc_1220« - Znesek plačanih prispevkov ali pristojbin navedene bruto vrednosti

Vrednost 82793 Frekvenca
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 112807
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
32 112807 1404.392 (5. centil) 1559.960 (95. centil) 1491.313 189.894

V83 »k_1220« - Vrsta zapisa

Vrednost 83792 Frekvenca
0 zapis je vzet iz odmerne datoteke Zaščitena vrednost
1 zapis je vzet iz kontrolne datoteke Zaščitena vrednost
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
112839 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V84 »bruto_1230« - Preostali dohodki iz drugega pogodbenega razmerja

Vrednost 84791 Frekvenca
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 104125
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8714 104125 24.360 (5. centil) 8895.805 (95. centil) 1974.705 4281.303

V85 »prisp_soc_1230« - Znesek plačanih prispevkov ali pristojbin navedene bruto vrednosti

Vrednost 85790 Frekvenca
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 112839
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 112839

V86 »k_1230« - Vrsta zapisa

Vrednost 86789 Frekvenca
0 zapis je vzet iz odmerne datoteke 111576
1 zapis je vzet iz kontrolne datoteke 1263
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
112839 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V87 »bruto_2100« - Dobiček, ugotovljen na podlagi davčnega obračuna

Vrednost 87788 Frekvenca
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 109564
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3275 109564 266.116 (5. centil) 34586.593 (95. centil) 9762.013 17229.836

V88 »prisp_soc_2100« - Znesek plačanih prispevkov ali pristojbin navedene bruto vrednosti

Vrednost 88787 Frekvenca
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 112839
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 112839

V89 »k_2100« - Vrsta zapisa

Vrednost 89786 Frekvenca
0 zapis je vzet iz odmerne datoteke 112354
1 zapis je vzet iz kontrolne datoteke 485
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
112839 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V90 »bruto_2210« - Dohodek, ugotovljen z upoštevanjem normiranih odhodkov v višini 25%

Vrednost 90785 Frekvenca
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 112565
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
274 112565 90.322 (5. centil) 22340.161 (95. centil) 5920.438 9205.147

V91 »prisp_soc_2210« - Znesek plačanih prispevkov ali pristojbin navedene bruto vrednosti

Vrednost 91784 Frekvenca
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 112749
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
90 112749 56.960 (5. centil) 2423.860 (95. centil) 691.289 948.026

V92 »k_2210« - Vrsta zapisa

Vrednost 92783 Frekvenca
0 zapis je vzet iz odmerne datoteke Zaščitena vrednost
1 zapis je vzet iz kontrolne datoteke Zaščitena vrednost
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
112839 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V93 »bruto_2220« - Dohodek, ugotovljen z upoštevanjem posebne olajšave za samozaposlene v kulturi

Vrednost 93782 Frekvenca
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 112721
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
118 112721 239.228 (5. centil) 25902.722 (95. centil) 9056.598 9479.402

V94 »prisp_soc_2220« - Znesek plačanih prispevkov ali pristojbin navedene bruto vrednosti

Vrednost 94781 Frekvenca
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 112804
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
35 112804 267.602 (5. centil) 3871.826 (95. centil) 2106.631 1356.541

V95 »k_2220« - Vrsta zapisa

Vrednost 95780 Frekvenca
0 zapis je vzet iz odmerne datoteke Zaščitena vrednost
1 zapis je vzet iz kontrolne datoteke Zaščitena vrednost
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
112839 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V96 »bruto_2230« - Dohodek, ugotovljen z upoštevanjem posebne olajšave za samostojne novinarje

Vrednost 96779 Frekvenca
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 112839
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 112839

V97 »prisp_soc_2230« - Znesek plačanih prispevkov ali pristojbin navedene bruto vrednosti

Vrednost 97778 Frekvenca
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 112839
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 112839

V98 »k_2230« - Vrsta zapisa

Vrednost 98777 Frekvenca
0 zapis je vzet iz odmerne datoteke Zaščitena vrednost
1 zapis je vzet iz kontrolne datoteke Zaščitena vrednost
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
112839 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V99 »bruto_2240« - Dohodek, ugotovljen z upoštevanjem normiranih odhodkov v višini 70%

Vrednost 99776 Frekvenca
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 112727
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
112 112727 115.950 (5. centil) 19709.636 (95. centil) 3962.629 7273.356

V100 »prisp_soc_2240« - Znesek plačanih prispevkov ali pristojbin navedene bruto vrednosti

V101 »k_2240« - Vrsta zapisa

Vrednost 101774 Frekvenca
0 zapis je vzet iz odmerne datoteke Zaščitena vrednost
1 zapis je vzet iz kontrolne datoteke Zaščitena vrednost
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
112839 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V102 »bruto_2500« - Dohodek iz dejavnosti - davčni odtegljaj po 68. členu Zdoh-2

V103 »prisp_soc_2500« - Znesek plačanih prispevkov ali pristojbin navedene bruto vrednosti

Vrednost 103772 Frekvenca
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 112839
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 112839

V104 »k_2500« - Vrsta zapisa

Vrednost 104771 Frekvenca
0 zapis je vzet iz odmerne datoteke Zaščitena vrednost
1 zapis je vzet iz kontrolne datoteke Zaščitena vrednost
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
112839 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V105 »bruto_3100« - Dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti

Vrednost 105770 Frekvenca
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 103803
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9036 103803 6.315 (5. centil) 1917.358 (95. centil) 561.264 904.014

V106 »prisp_soc_3100« - Znesek plačanih prispevkov ali pristojbin navedene bruto vrednosti

Vrednost 106769 Frekvenca
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 108396
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4443 108396 1.360 (5. centil) 150.599 (95. centil) 61.798 247.809

V107 »k_3100« - Vrsta zapisa

Vrednost 107768 Frekvenca
0 zapis je vzet iz odmerne datoteke 110537
1 zapis je vzet iz kontrolne datoteke 2302
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
112839 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V108 »bruto_3300« - Dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti iz tujine

V109 »prisp_soc_3300« - Znesek plačanih prispevkov ali pristojbin navedene bruto vrednosti

Vrednost 109766 Frekvenca
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 112839
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 112839

V110 »k_3300« - Vrsta zapisa

Vrednost 110765 Frekvenca
0 zapis je vzet iz odmerne datoteke Zaščitena vrednost
1 zapis je vzet iz kontrolne datoteke Zaščitena vrednost
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
112839 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V111 »bruto_4100« - Dohodek iz oddajanja premoženja v najem (strošek se ne vpiše za kmetijska in gozdna zemljišča)

Vrednost 111764 Frekvenca
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 109936
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2903 109936 17.262 (5. centil) 10906.910 (95. centil) 2649.039 5093.549

V112 »prisp_soc_4100« - Znesek plačanih prispevkov ali pristojbin navedene bruto vrednosti

Vrednost 112763 Frekvenca
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 112839
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 112839

V113 »k_4100« - Vrsta zapisa

Vrednost 113762 Frekvenca
0 zapis je vzet iz odmerne datoteke 112570
1 zapis je vzet iz kontrolne datoteke 269
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
112839 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V114 »bruto_4200« - Dohodek iz prenosa premoženjske pravice

Vrednost 114761 Frekvenca
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 112250
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
589 112250 41.116 (5. centil) 7235.496 (95. centil) 1725.339 4124.803

V115 »prisp_soc_4200« - Znesek plačanih prispevkov ali pristojbin navedene bruto vrednosti

Vrednost 115760 Frekvenca
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 112839
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 112839

V116 »k_4200« - Vrsta zapisa

Vrednost 116759 Frekvenca
0 zapis je vzet iz odmerne datoteke 112794
1 zapis je vzet iz kontrolne datoteke 45
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
112839 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V117 »bruto_5300« - Obresti, dosežene na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v skladu s predpisi v Sloveniji ter pri bankah in hranilnicah drugih držav članic EU

Vrednost 117758 Frekvenca
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 88929
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
23910 88929 13.840 (5. centil) 1604.012 (95. centil) 445.046 1616.955

V118 »prisp_soc_5300« - Znesek plačanih prispevkov ali pristojbin navedene bruto vrednosti

Vrednost 118757 Frekvenca
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 112839
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 112839

V119 »k_5300« - Vrsta zapisa

Vrednost 119756 Frekvenca
1 zapis je vzet iz kontrolne datoteke 9510
2 zapis je vzet iz kontrolne datoteke, ker gre za dohodke, ki 14400
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 88929
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
23910 88929

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V120 »bruto_5400« - Obresti

Vrednost 120755 Frekvenca
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 111244
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1595 111244 12.480 (5. centil) 5326.778 (95. centil) 1335.821 7182.931

V121 »prisp_soc_5400« - Znesek plačanih prispevkov ali pristojbin navedene bruto vrednosti

Vrednost 121754 Frekvenca
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 112839
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 112839

V122 »k_5400« - Vrsta zapisa

Vrednost 122753 Frekvenca
1 zapis je vzet iz kontrolne datoteke 494
2 zapis je vzet iz kontrolne datoteke, ker gre za dohodke, ki 1101
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 111244
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1595 111244

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V123 »bruto_5500« - Obresti iz finančnega najema

Vrednost 123752 Frekvenca
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 112839
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 112839

V124 »prisp_soc_5500« - Znesek plačanih prispevkov ali pristojbin navedene bruto vrednosti

Vrednost 124751 Frekvenca
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 112839
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 112839

V125 »k_5500« - Vrsta zapisa

Vrednost 125750 Frekvenca
1 zapis je vzet iz kontrolne datoteke Zaščitena vrednost
2 zapis je vzet iz kontrolne datoteke, ker gre za dohodke, ki Zaščitena vrednost
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 112839
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 112839

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V126 »bruto_5600« - Obresti na obveznice SOS2E, izplačane upravičencem

Vrednost 126749 Frekvenca
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 112539
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
300 112539 32.863 (5. centil) 5521.327 (95. centil) 1272.195 2506.806

V127 »prisp_soc_5600« - Znesek plačanih prispevkov ali pristojbin navedene bruto vrednosti

Vrednost 127748 Frekvenca
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 112839
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 112839

V128 »k_5600« - Vrsta zapisa

Vrednost 128747 Frekvenca
1 zapis je vzet iz kontrolne datoteke 99
2 zapis je vzet iz kontrolne datoteke, ker gre za dohodke, ki 201
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 112539
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
300 112539

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V129 »bruto_5700« - Dividende

Vrednost 129746 Frekvenca
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 97545
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15294 97545 14.340 (5. centil) 1127.368 (95. centil) 645.418 6345.743

V130 »prisp_soc_5700« - Znesek plačanih prispevkov ali pristojbin navedene bruto vrednosti

Vrednost 130745 Frekvenca
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 112839
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 112839

V131 »k_5700« - Vrsta zapisa

Vrednost 131744 Frekvenca
1 zapis je vzet iz kontrolne datoteke 5040
2 zapis je vzet iz kontrolne datoteke, ker gre za dohodke, ki 10254
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 97545
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15294 97545

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V132 »bruto_5800« - Dividende in obresti, izplačane prek posrednika, ki ni dolžan izračunati in odtegniti davka

Vrednost 132743 Frekvenca
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 112792
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
47 112792 32.437 (5. centil) 2964.923 (95. centil) 635.203 1113.55

V133 »prisp_soc_5800« - Znesek plačanih prispevkov ali pristojbin navedene bruto vrednosti

Vrednost 133742 Frekvenca
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 112839
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 112839

V134 »k_5800« - Vrsta zapisa

Vrednost 134741 Frekvenca
1 zapis je vzet iz kontrolne datoteke Zaščitena vrednost
2 zapis je vzet iz kontrolne datoteke, ker gre za dohodke, ki Zaščitena vrednost
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 112792
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
47 112792

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V135 »bruto_6100« - Darila

Vrednost 135740 Frekvenca
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 112565
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
274 112565 60 (5. centil) 817.500 (95. centil) 301.709 462.411

V136 »prisp_soc_6100« - Znesek plačanih prispevkov ali pristojbin navedene bruto vrednosti

Vrednost 136739 Frekvenca
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 112839
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 112839

V137 »k_6100« - Vrsta zapisa

Vrednost 137738 Frekvenca
1 zapis je vzet iz kontrolne datoteke Zaščitena vrednost
2 zapis je vzet iz kontrolne datoteke, ker gre za dohodke, ki Zaščitena vrednost
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 112806
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
33 112806

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V138 »bruto_6200« - Priznavalnine

V139 »prisp_soc_6200« - Znesek plačanih prispevkov ali pristojbin navedene bruto vrednosti

Vrednost 139736 Frekvenca
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 112839
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 112839

V140 »k_6200« - Vrsta zapisa

V141 »bruto_6300« - Preostali drugi dohodki

Vrednost 141734 Frekvenca
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 110449
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2390 110449 20 (5. centil) 2747.552 (95. centil) 776.266 1917.886

V142 »prisp_soc_6300« - Znesek plačanih prispevkov ali pristojbin navedene bruto vrednosti

Vrednost 142733 Frekvenca
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 112839
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 112839

V143 »k_6300« - Vrsta zapisa

Vrednost 143732 Frekvenca
1 zapis je vzet iz kontrolne datoteke Zaščitena vrednost
2 zapis je vzet iz kontrolne datoteke, ker gre za dohodke, ki Zaščitena vrednost
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 112372
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
467 112372

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V144 »univerzas« - Vrsta izobraževalne ustanove

Vrednost 144731 Frekvenca
1 Univerza v Ljubljani Zaščitena vrednost
2 Univerza v Mariboru Zaščitena vrednost
3 Univerza na Primorskem Zaščitena vrednost
4 Univerza v Novi Gorici Zaščitena vrednost
7 Višje strokovne šole Zaščitena vrednost
9 Samostojni visokošolski zavodi Zaščitena vrednost
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 106169
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6670 106169

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V145 »studij_vrsta_spr« - Vrsta študija

Vrednost 145730 Frekvenca
61 višješolski strokovni in višješolski po stari zakonodaji 901
70 visokošolski strokovni 1548
71 univerzitetni 2422
72 specializacija 32
88 magisterij, doktorat ali enovit doktorski 319
90 1. stopnja visokošolski strokovni 657
91 1. stopnja univerzitetni 579
99 2. stopnja magistrski, 3. stopnja doktorski ali 2. stopnja - 212
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 106169
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6670 106169

Vrednosti spremenljivk od 61 do 99

V146 »letnik_spr« - Letnik študija

Vrednost 146729 Frekvenca
1 prvi 2276
2 drugi 1733
3 tretji 1057
4 četrti 504
5 peti Zaščitena vrednost
6 šesti Zaščitena vrednost
7 absolvent (visokošolski strokovni) 453
8 absolvent (univerzitetni) 565
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 106169
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6670 106169

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V147 »studij_nacins« - Način študija

Vrednost 147728 Frekvenca
1 redni 4489
3 izredni 2181
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 106169
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6670 106169

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V148 »vpiss« - Vrsta vpisa

Vrednost 148727 Frekvenca
1 prvi vpis 4918
2 ponavljanje letnika 574
3 absolvent 1018
4 nadaljevanje letnika 160
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 106169
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6670 106169

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V149 »bivanjes« - Bivanje v času študija

Vrednost 149726 Frekvenca
1 pri starših 3000
2 v lastnem gospodinjstvu 952
3 v študentskem domu 522
4 pri sorodnikih ali znancih 77
5 v podnajemniškem stanovanju 989
6 še ne ve 1130
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 106169
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6670 106169

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V150 »sd« - Starševski dodatek

Vrednost 150725 Frekvenca
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 112479
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
360 112479 158.350 (5. centil) 1954.250 (95. centil) 1059.136 586.833

V151 »pro« - Pomoč ob rojstvu otroka

Vrednost 151724 Frekvenca
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 111752
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1087 111752 244 (5. centil) 250 (95. centil) 255.3 37.434

V152 »od« - Otroški dodatek

Vrednost 152723 Frekvenca
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 97948
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14891 97948 187 (5. centil) 2613 (95. centil) 981.512 893.043

V153 »dno« - Dodatek za nego otroka

Vrednost 153722 Frekvenca
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 112453
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
386 112453 180 (5. centil) 2158 (95. centil) 1046.264 496.48

V154 »dvd« - Dodatek za veliko družino

Vrednost 154721 Frekvenca
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 111323
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1516 111323 351 (5. centil) 428 (95. centil) 370.299 59.822

V155 »dsp_sk« - Denarne socialne pomoči (DSP)- skupaj

Vrednost 155720 Frekvenca
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 108421
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4418 108421 150 (5. centil) 3947 (95. centil) 1405.735 1252.856

V156 »dsp_1« - Redna DSP - za obdobje

Vrednost 156719 Frekvenca
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 109161
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3678 109161 175 (5. centil) 3947 (95. centil) 1538.223 1203.672

V157 »dsp_2« - Redna DSP - trajna

V158 »dsp_3« - Izredna DSP - za obdobje

Vrednost 158717 Frekvenca
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 112612
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
227 112612 173.700 (5. centil) 1206.000 (95. centil) 531.141 398.067

V159 »dsp_4« - Izredna DSP - enkratna

Vrednost 159716 Frekvenca
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 111411
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1428 111411 100 (5. centil) 600 (95. centil) 270.905 157.654

V160 »sub_mes« - Višina mesečne subvencije (v €)

Vrednost 160715 Frekvenca
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 112581
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
258 112581 19 (5. centil) 168.450 (95. centil) 86.349 48.746

V161 »tip_pok« - Vrsta pokojnine

Vrednost 161714 Frekvenca
1 starostna Zaščitena vrednost
2 invalidska Zaščitena vrednost
3 družinska Zaščitena vrednost
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 84706
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28133 84706 1 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V162 »pok« - Pokojnina

Vrednost 162713 Frekvenca
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 84723
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28116 84723 172950 (5. centil) 1190445 (95. centil) 594574.172 324084.116

V163 »vd« - Varstveni dodatek

Vrednost 163712 Frekvenca
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 110548
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2291 110548 10009 (5. centil) 161681 (95. centil) 79874.749 46422.42

V164 »reg« - Regres

Vrednost 164711 Frekvenca
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 88122
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24717 88122 20231 (5. centil) 34118 (95. centil) 23138.241 5902.8

V165 »zzav« - Zdravstveno zavarovanje

Vrednost 165710 Frekvenca
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 86262
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26577 86262 17797 (5. centil) 112656.400 (95. centil) 58114.362 29192.03

V166 »inv« - Invalidnina

Vrednost 166709 Frekvenca
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 110252
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2587 110252 43453 (5. centil) 74490 (95. centil) 56096.971 13218.406

V167 »dpp« - Dodatek za pomoč in postrežbo

Vrednost 167708 Frekvenca
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 111498
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1341 111498 95265 (5. centil) 310380 (95. centil) 210739.19 85559.389

V168 »dn_st« - Denarno nadomestilo po starem zakonu - bruto

Vrednost 168707 Frekvenca
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 112839
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 112839

V169 »dn_novo« - Denarno nadomestilo po novem zakonu - bruto

Vrednost 169706 Frekvenca
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 110900
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1939 110900 25427.400 (5. centil) 644223.900 (95. centil) 226065.388 193735.779

V170 »pris« - Plačani prispevki - bruto

Vrednost 170705 Frekvenca
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 112839
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 112839

V171 »dp« - Denarna pomoč - neto

Vrednost 171704 Frekvenca
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 112626
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
213 112626 6539.600 (5. centil) 154665.400 (95. centil) 68183.427 47818.686

V172 »pd_br« - Porodniški dopust - bruto

Vrednost 172703 Frekvenca
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 111644
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1195 111644 32680.500 (5. centil) 649216.500 (95. centil) 283618.767 211457.717

V173 »ocd_br« - Očetovski dopust - bruto

Vrednost 173702 Frekvenca
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 111856
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
983 111856 19909.900 (5. centil) 152972 (95. centil) 62425.841 39696.015

V174 »dnvo_br« - Dodatek za nego in varstvo otroka - bruto

Vrednost 174701 Frekvenca
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 111225
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1614 111225 36142.350 (5. centil) 1343205.950 (95. centil) 503403.522 439437.338

V175 »dpid_br« - Delno plačilo za izgubljen dohodek - bruto

V176 »izb_st_bp« - Stopnja izobrazbe (glej šifrant Poklicno-strokovna izobrazba)

Vrednost 176699 Frekvenca
1 I. stopnja 1282
2 II. stopnja 195
3 III. stopnja Zaščitena vrednost
4 IV. stopnja 800
5 V. stopnja 1045
6 VI. stopnja 118
7 VII. stopnja 269
8 VIII. stopnja Zaščitena vrednost
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
0 ni brezposelna oseba 109090
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3749 109090

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V177 »cas_bp« - Trajanje brezposelnosti (št mesecev)

Vrednost 177698 Frekvenca
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 109090
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3749 109090 0 107 (95. centil) 25.766 37.476

V178 »nad_bp« - Prejemanje denarnega nadomestila ali pomoči

Vrednost 178697 Frekvenca
D Je upravičenec DN/DP 771
N Ni upravičenec DN/DP 2978
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 109090
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3749 109090

V179 »znamka01« - Znamka vozila, 1. vozilo.

V180 »tip01« - Tip vozila, 1. vozilo.

V181 »leto01« - Leto izdelave vozila, 1. vozilo.

Vrednost 181694 Frekvenca
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 63756
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
49083 63756 1985 (5. centil) 2006 (95. centil) 1997.392 7.008

V182 »prva_reg01« - Datum prve registracije v Sloveniji, 1. vozilo.

V183 »prost01« - Delovna prostornina motorja, 1. vozilo.

Vrednost 183692 Frekvenca
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 64185
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
48654 64185 -1 Zaščitena vrednost 1557.959 709.884

Vrednosti spremenljivk od -1 do Zaščitena vrednost

V184 »moc01« - Najvecja neto moc motorja, 1. vozilo.

Vrednost 184691 Frekvenca
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 64184
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
48655 64184 -1 Zaščitena vrednost 58.747 25.956

Vrednosti spremenljivk od -1 do Zaščitena vrednost

V185 »znamka02« - Znamka vozila, 2. vozilo.

V186 »tip02« - Tip vozila, 2. vozilo.

V187 »leto02« - Leto izdelave vozila, 2. vozilo.

Vrednost 187688 Frekvenca
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 103758
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9081 103758 1987 (5. centil) 2007 (95. centil) 1999.057 6.396

V188 »prva_reg02« - Datum prve registracije v Sloveniji, 2. vozilo.

V189 »prost02« - Delovna prostornina motorja, 2. vozilo.

Vrednost 189686 Frekvenca
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 103963
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8876 103963 -1 Zaščitena vrednost 1699.959 1172.845

Vrednosti spremenljivk od -1 do Zaščitena vrednost

V190 »moc02« - Najvecja neto moc motorja, 2. vozilo.

Vrednost 190685 Frekvenca
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 103963
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8876 103963 -1 Zaščitena vrednost 61.989 34.578

Vrednosti spremenljivk od -1 do Zaščitena vrednost

V191 »znamka03« - Znamka vozila, 3. vozilo.

V192 »tip03« - Tip vozila, 3. vozilo.

V193 »leto03« - Leto izdelave vozila, 3. vozilo.

Vrednost 193682 Frekvenca
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 110625
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2214 110625 1988 (5. centil) 2007 (95. centil) 1998.519 41.195

V194 »prva_reg03« - Datum prve registracije v Sloveniji, 3. vozilo.

V195 »prost03« - Delovna prostornina motorja, 3. vozilo.

Vrednost 195680 Frekvenca
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 110714
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2125 110714 -1 Zaščitena vrednost 2086.128 1921.404

Vrednosti spremenljivk od -1 do Zaščitena vrednost

V196 »moc03« - Najvecja neto moc motorja, 3. vozilo.

Vrednost 196679 Frekvenca
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 110714
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2125 110714 -1 Zaščitena vrednost 69.203 71.216

Vrednosti spremenljivk od -1 do Zaščitena vrednost

V197 »znamka04« - Znamka vozila, 4. vozilo.

V198 »tip04« - Tip vozila, 4. vozilo.

V199 »leto04« - Leto izdelave vozila, 4. vozilo.

Vrednost 199676 Frekvenca
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 112081
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
758 112081 1989 (5. centil) 2007 (95. centil) 1999.752 6.119

V200 »prva_reg04« - Datum prve registracije v Sloveniji, 4. vozilo.

V201 »prost04« - Delovna prostornina motorja, 4. vozilo.

Vrednost 201674 Frekvenca
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 112133
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
706 112133 -1 Zaščitena vrednost 2472.398 2464.284

Vrednosti spremenljivk od -1 do Zaščitena vrednost

V202 »moc04« - Najvecja neto moc motorja, 4. vozilo.

Vrednost 202673 Frekvenca
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 112133
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
706 112133 -1 Zaščitena vrednost 74.837 60.269

Vrednosti spremenljivk od -1 do Zaščitena vrednost

V203 »znamka05« - Znamka vozila, 5. vozilo.

V204 »tip05« - Tip vozila, 5. vozilo.

V205 »leto05« - Leto izdelave vozila, 5. vozilo.

V206 »prva_reg05« - Datum prve registracije v Sloveniji, 5. vozilo.

V207 »prost05« - Delovna prostornina motorja, 5. vozilo.

Vrednost 207668 Frekvenca
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 112551
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
288 112551 -1 Zaščitena vrednost 2954.181 2944.171

Vrednosti spremenljivk od -1 do Zaščitena vrednost

V208 »znamka06« - Znamka vozila, 6. vozilo.

V209 »tip06« - Tip vozila, 6. vozilo.

V210 »leto06« - Leto izdelave vozila, 6. vozilo.

V211 »prva_reg06« - Datum prve registracije v Sloveniji, 6. vozilo.

V212 »prost06« - Delovna prostornina motorja, 6. vozilo.

Vrednost 212663 Frekvenca
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 112691
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
148 112691 -1 Zaščitena vrednost 3206.541 3409.016

Vrednosti spremenljivk od -1 do Zaščitena vrednost

V213 »moc06« - Najvecja neto moc motorja, 6. vozilo.

Vrednost 213662 Frekvenca
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 112691
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
148 112691 -1 Zaščitena vrednost 94.601 85.222

Vrednosti spremenljivk od -1 do Zaščitena vrednost

V214 »znamka07« - Znamka vozila, 7. vozilo.

V215 »tip07« - Tip vozila, 7. vozilo.

V216 »leto07« - Leto izdelave vozila, 7. vozilo.

V217 »prva_reg07« - Datum prve registracije v Sloveniji, 7. vozilo.

V218 »prost07« - Delovna prostornina motorja, 7. vozilo.

Vrednost 218657 Frekvenca
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 112767
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
72 112767 -1 Zaščitena vrednost 3839.806 3912.409

Vrednosti spremenljivk od -1 do Zaščitena vrednost

V219 »moc07« - Najvecja neto moc motorja, 7. vozilo.

Vrednost 219656 Frekvenca
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 112767
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
72 112767 -1 Zaščitena vrednost 104.583 95.092

Vrednosti spremenljivk od -1 do Zaščitena vrednost

V220 »znamka08« - Znamka vozila, 8. vozilo.

V221 »tip08« - Tip vozila, 8. vozilo.

V222 »leto08« - Leto izdelave vozila, 8. vozilo.

V223 »prva_reg08« - Datum prve registracije v Sloveniji, 8. vozilo.

V224 »prost08« - Delovna prostornina motorja, 8. vozilo.

Vrednost 224651 Frekvenca
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 112784
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
55 112784 -1 Zaščitena vrednost 3248.709 3226.944

Vrednosti spremenljivk od -1 do Zaščitena vrednost