Razredna bit sodobne jugoslovanske družbe, 1987

Basic Study Information

ADP - IDNo: KB87
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_KB87_V1
Main author(s):
 • Jambrek, Peter
 • Toš, Niko
 • Goati, Vladimir
 • Janičijević, Miloslav
 • Obradović, Vladimir
 • Šiber, Ivan
 • Saksida, Stane
 • Klinar, Peter
 • Bernik, Ivan
Data file producer:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; )

Funding agency:

Centralni komite Zveze komunistov Jugoslavije

Project number:

no information

Study Content

Topic Classification CESSDA
DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE - enakost in neenakost
Topic Classification CERIF
Socialne strukture


Abstract:

Namen raziskave je analiza socialne strukture jugoslovanske družbe. Vprašalnik vsebuje vprašanja o dejstvih in dejanskem socialnem položaju respondenta ter stališčih in ideoloških orientacijah. Zabeležena je izobrazba, dejavnosti, vrsta dela, veroizpoved, članstvo v ZK, politična funkcija, narodnost, sodelovanje v NOB, delo v tujini. Nekateri od teh podatkov so zbrani za anketiranca samega, njegovega partnerja, najstarejšega otroka, starše in starega očeta po očetovi strani in najboljšega prijatelja. Vsebovane so trditve, ki oblikujejo lestvico tradicionalizma in stališč o vlogi in pomenu naroda. Sledijo vprašanja o šolanju: končana šola, način šolanja, ali trenutno obiskuje kakšno šolo, zaposlitveni status. Za aktivne šolarje so tudi vprašanja o razlogih šolanja, kdo jim šolanje finančno omogoča, kje med šolanjem stanujejo, kaj nameravajo po končanem šolanju in ali menijo, da bodo po končanem šolanju dobili zaposlitev, ocena možnosti zaposlitve ustrezne svoji izobrazbi. Ostali odgovarjajo na vprašanja o dodatnem izobraževanju, bi si želeli nadaljevati šolanje, kakšno izobrazbo imajo in na kakšen način so jo dosegli. Glede na zaposlitveni status se nadaljna vprašanja delijo po segmentih anketirancev. Upokojenci odgovarjajo na vprašanja o zaposlitvi pred upokojitvijo; nezaposleni in gospodinje na vprašanja o tem, ali so kdaj (že) bili zaposleni in ali to še nameravajo; zaposleni odgovarjajo na vprašanja o svojem sedanjem in prvem delu in delovnem mestu, mobilnosti na delovnem mestu, napornosti dela, kontroli dela, zaslužku, odnosih na delovnem mestu, izrazih neposlušnosti, odločanju, aktivnosti v samoupravnem sistemu; kmetje odgovarjajo na vprašanja o količini in lastništvu obdelovalne zemlje, problemih kmetijstva, načrtih za prihodnost in zaposlenosti poleg kmetovanja. Sledijo vprašanja na nivoju gospodinjstva: o številu in delovnem položaju članov, ekonomskem položaju gospodinjstva, lastništvu materialnih dobrin in nepremičnin. Del vprašanj zajema mnenja o zaslužku in kriterijih za določanje, kako višina dohodka in družbena moč vplivata na pripadnost družbenemu razredu, kateremu razredu pripada respondent, kako se v družbi kaže neenakost med pripadniki posameznih razredov, ocene možnosti za doseganje komunistične družbe, položaja in možnosti delavskega razreda. Sledijo vprašanja o odnosu do dela nasploh, kaj pomeni uspeh, anketirani vrednoti samostojnost pri delu, zanesljivost zaposlitve, primernost dela glede na izobrazbo proti plačilu za opravljeno delo. Vprašanja o stanovanju in lokalnem okolju vključujejo podatke kot je velikost in kvaliteto stanovanja, lastništvo, način pridobitve stanovanja oziroma sredstev zanj, opremljenost z gospodinjskimi in drugimi napravami, bližina trgovine šole in drugih ustanov, urejenost okolja ter vprašanja o poznavanju delovanja in dejanski aktivnosti v krajevni skupnosti. Dodatno so zabeleženi čas bivanja v kraju, kraj priselitve in razlogi, velikost kraja in tip naselja v katerem stanuje in načini preživljanja prostega časa: obisk prireditev, stiki z ljudmi, ukvarjanje s hobiji in preživljanje zadnjega dopusta. Merjenju socialne distance je namenjeno vprašanje, ali bi se bil pripravljen poročiti z ljudmi glede na njihov poklic, narodnost, vernost. Posebej respondenti ocenjujejo ugled nekaterih poklicev. Tik pred koncem najdemo še vprašanja o vključenosti respondenta v lokalno politično življenje, članstvo v ZK, mnenja o vlogi in pomenu ZK, oceno delovanja ZK. Respondenti še ocenijo težo gospodarske krize, katere skupine ljudi kriza najbolj prizadene in katere skupine so odgovorne zanjo, in katere bi morale prispevati k reševanju. Sledijo še mnenja o vlogi države in samoupravljanju. Vprašalnik se zaključi z vprašanji o navadah: branje knjig in časopisov, poslušanje radia in gledanju televizije ter vernosti. Poleg ostalih podatkov so zabeleženi spol, starost, velikost in tip naselja, dohodek, velikost gospodinjstva, regija.

Methodology


Collection date: junij1986 - december 1987, junij1986 - december 1987
Date of production: 1989-01-25
Country: Republike bivše SFR Jugoslavije, Bosna in Hercegovina, Črna gora, Hrvatska, Kosovo, Makedonija, Slovenija, Srbija, Vojvodina
Geographic coverage:

Osem jugoslovanskih federalnih enot

Unit of analysis: no information
Universe:

Ciljna populacija so prebivalci SFR Yugoslavije, stari med 18 in 70 let.

Dodaten vzorec so mnenjski voditelji oz. elita, predvsem predstavniki politike in gospodarstva.

Excluded:

Institucionalizirani prebivalci.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Uporabljen je 3-stopenjski postopek izbora, na vsaki stopnji sistematično s slučajnim izhodiščem iz volilnih spiskov prebivalcev po metodologiji raziskave SJM. Uporabljene so rezerve.

Razen v Bosni in Hercegovini so v vsaki republiki anketirali tudi namensko po kvotnem postopku izbrane mnenjske voditelje.

Mode of data collection:

Raziskava je terenska osebna anketa, posebej usposobljeni anketarji so imeli na voljo poleg seznamov 12 oz. 15 oseb še 6 rezerv.

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Uporaba je neomejena za akademske namene. Arhiv da podatke na razpolago uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. V skrbi za tajnost podatkov se sme uporabljati gradivo samo za opredeljeni namen in brez poizkusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomankljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: KB87 - Socialna struktura sodobne jugoslovanske družbe [datoteka podatkov], 1987

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 828
 • number of units: 18059

Variable list

ID

ID

Value 13 Frequency
11 1
12 1
13 1
49258 1

Valid range from 11 to 49258

V1

1. KOLIKO IMATE GODINA? / V1 /

Value 22 Frequency
1 do 30 0
2 31 do 40 0
3 41 do 50 0
4 51 do 60 0
5 61 i više 0
66 386
67 309
68 143
69 46

Valid range from 1 to 69

V2

2. DA LI STE OŽENJENI (UDATI) ? / V2 /

Value 31 Frequency
1 neoženjen - neudata 2779
2 oženjen - udata 11948
3 vanbračna zajednica 84
4 razveden - a 389
5 udovac - ica 776

Valid range from 1 to 5

ID

ID

Value 1828 Frequency
11 1
12 1
13 1
49258 1

Valid range from 11 to 49258

V1

1. KOLIKO IMATE GODINA? / V1 /

Value 2827 Frequency
1 do 30 0
2 31 do 40 0
3 41 do 50 0
4 51 do 60 0
5 61 i više 0
66 386
67 309
68 143
69 46

Valid range from 1 to 69

V2

2. DA LI STE OŽENJENI (UDATI) ? / V2 /

Value 3826 Frequency
1 neoženjen - neudata 2779
2 oženjen - udata 11948
3 vanbračna zajednica 84
4 razveden - a 389
5 udovac - ica 776

Valid range from 1 to 5

V3

3. KOJU POSLEDNJU ŠKOLU JE ZAVRŠIO VAŠ MUŽ (ŽENA) ? / V3 /

Value 4825 Frequency
1 4 raz. OŠ ili manje 4124
2 5-7 raz. OŠ, odn. 1-3 raz. niž.gimnazije 967
3 završena OŠ, odn. niža gimnazija 2401
4 2-3 god. stručna škola za proiz.zanim 1490
5 2-3 god. stručna škola - adm.,trg.,PTT.. 520
6 2-3 god. reformisana srednja škola 136
7 4 god. srednja stručna škola (ek.,teh,..) 1381
8 gimnazija 329
9 srednja učitelj.škola, pedagoška i sl. 142
10 reform. 4 godišnja srednja škola prirodno-matematičkosmera 29
11 reform. 4 godišnja srednja škola društveno-humanističsmera 57
12 reform. 4 godišnja srednja škola tehničkog i ostalih smerova 103
13 druge 4 godišnje srednje škole 202
14 viša škola teh.,prirod.-matem.s 171
15 viša škola pedag.,socijalnog, upravnokomercijalnogi sl. smera 386
16 visoka škola teh., prirod.-matem.smera,medicinski fakultet 282
17 visoka škola ekon.,pravnog,društ.smera, umetničke akademije 376
18 druge visoke škole 101
99 neoženjen - neudata 2779

Valid range from 1 to 18

V4

4. KAKAV POSAO (ZANIMANJE) OBAVLJA VAŠ MUŽ (ŽENA)? / V4 /

Value 5824 Frequency
1 radnik 3524
2 poslovodja, predradnik, majstor 499
3 službenik u administraciji 743
4 rukovodeći radnik u administraciji 181
5 osoblje zaštite na izvršil.poslovima 100
6 osoblje zaštite na rukovod.posl.i voj.lica 81
7 tehničar u obl.prirod.-matem.,tsaobračaja, medicine 384
8 učitelj,vaspitač, socijalni radnik i sl. sa srednjim odn.višim obrazovanjem 279
9 stručnjak bez rukovodečih poslova 294
10 stručnjak na rukovodečim poslovima 150
11 rukovodilac, organiz.poslov.-dire 119
12 funkcioner,rukovod. u skupštini,izvrš.org.DPO, SIZ, udruženju, komori, društvu 36
13 slobodna profesija 35
14 samostalni zanatlija 184
15 poljoprivrednik 1056
16 domaćica 3067
17 nezaposlen 229
18 student, učenik 39
19 penzioner 1032
97 razveden-a 389

Valid range from 1 to 19

V5 neudata (Ukoliko je razveden -a, ukoliko je muž, žena penzioner, ili je umro)

5. KAKAV POSAO (ZANIMANJE) JE PRETEŽNO OBAVLJAO VAŠ MUŽ (ŽENA) ? / V5 /

Value 6823 Frequency
1 radnik 1031
2 poslovodja, predradnik, majstor 108
3 službenik u administraciji 151
4 rukovodeći radnik u administraciji 48
5 osoblje zaštite na izvršil.poslovima 45
6 osoblje zaštite na rukovod.posl.i voj.lica 60
7 tehničar u obl.prirod.-matem., teh.struka, saobračaja, medicine 69
8 učitelj, vaspitač, socijalni radnik i sl. sa srednjim odn.višim obrazovanjem 53
9 stručnjak bez rukovodečih poslova 60
10 stručnjak na rukovodečim poslovima 40
11 rukovodilac, organiz.poslov.-dire 25
12 funkcioner, rukovod.u skupštini,izvrš.org.DPO, SIZ, udruženju, komori, društvu 14
13 slobodna profesija 12
14 samostalni zanatlija 74
15 poljoprivrednik 294
16 domaćica 253
17 nezaposlen 39
18 student 10
98 nije razveden-a, muž (žena) nije penzioner, nije umro 10811
99 neoženjen, neudata 2779

Valid range from 1 to 18

V6

6. U KOJOJ DELATNOSTI RADI (JE PRETEŽNO RADIO) VAŠ MUŽ (ŽENA)? / V6 /

Value 7822 Frequency
1 industrija i rudarstvo 2870
2 poljopriv.i ribarstvo,šumarstvo, 1847
3 građevinarstvo 853
4 saobraćaj i veze 591
5 trgovina 672
6 ugostiteljstvo i turizam 289
7 zanatstvo,lične usluge i slobodne profes. 404
8 komunalno-stambena delatnost 138
9 finansijske i druge poslovne usluge (npr: bankarstvo,osiguranjdr.) 221
10 obrazovanje,nauka, kultura,umetnost,spo 572
11 zdravstvo i socialno osiguranje 367
12 skupštine DPZ 64
13 upravni organi DPZ 125
14 DPO i društva 42
15 SIZ-ovi,komore,posloudruženja,fondovi 36
16 JNA, SDB 277
17 drugo 462
98 nije (bio) zaposlen, nije (bio) zanatlija ili poljoprivrednik 3367
99 neoženjen, neudata 2779

Valid range from 1 to 17

V7

7. DA LI JE (BIO) VAŠ MUŽ (ŽENA) RELIGIOZAN ? (Ako je bio) KOJE VEROISPOVESTI JE (BIO) VAŠ MUŽ (ŽENA) ? / V7 /

Value 8821 Frequency
1 nije bio religiozan, ne pripada (nije pripadao) ni jednoj veroispovesti 5365
2 katoličke 3010
3 pravoslavne 2757
4 muslimanske 1910
5 druge 155
9 neoženjen - neudata 2779

Valid range from 1 to 5

V8

8. DA LI JE VAŠ MUŽ (ŽENA) IKAD BIO ČLAN SAVEZA KOMUNISTA ? / V8 /

Value 9820 Frequency
1 ne 10196
2 da 3001
9 neoženjen - neudata 2779

Valid range from 1 to 2

V9

9. DA LI VAŠ MUŽ (ŽENA) IMA (ILI JE IMAO) NEKU FUNKCIJU ODNOSNO DA LI JE (ILI JE BIO) ČLA NEKOG POLITIČKOG ILI SAMOUPRAVNOG TELA ? / V9 /

Value 10819 Frequency
1 ne 10830
2 da 2367
9 neoženjen - neudata 2779

Valid range from 1 to 2

V10

10. ŠTA JE (BIO) PO NARODNOSTI VAŠ MUŽ (ŽENA) ? / V10 /

Value 11818 Frequency
1 Albanac 1311
2 Crnogorac 541
3 Hrvat 2354
4 Italijan 15
5 Jugosloven 582
6 Mađar 334
7 Makedonac 1249
8 Musliman 922
9 Rom 99
10 Slovenac 1477
11 Srbin 4026
12 Turčin 57
13 drugo 230
99 neoženjen - neudata 2779

Valid range from 1 to 13

V11

11. KOLIKO DECE IMATE ? / V11 /

Value 12817 Frequency
1 jedno 2799
2 dva 5669
3 tri 1979
4 četiri 862
5 pet 439
6 šest 272
7 sedam 150
99 nema dece 3615
8 105
9 33
10 23
11 15
12 7
13 2
15 1
18 2
21 1
22 2

Valid range from 1 to 22

V12

12. KOLIKO DECE IZDRŽAVATE ? / V12 /

Value 13816 Frequency
1 jedno 3114
2 dva 3901
3 tri 1089
4 četiri 395
5 pet i više 448
8 ne izdržava decu 3414
9 nema dece 3615

Valid range from 1 to 5

V13

13. DA LI JE NEKO DETE KOJE IZDRŽAVATE, VEđ ZAVRŠILO ŠKOLOVANJE A NIJE ZAPOSLENO ? / V13 /

Value 14815 Frequency
1 ne 7145
2 da 1802
8 ne izdržava decu 3414
9 nema dece 3615

Valid range from 1 to 2

V14

14. KOLIKO GODINA IMA VAŠE NAJSTARIJE DETE ? / V14 /

Value 15814 Frequency
99 nema dece 3615
1 404
2 294
3 330
55 3
56 3
57 3
59 1

Valid range from 1 to 99

V15 (Ukoliko je dete starije od 15 godina)

15. KOJU JE POSLEDNJU ŠKOLU ZAVRŠILO VAŠE NAJSTARIJE DETE ? / V15 /

Value 16813 Frequency
1 4 raz. OŠ ili manje 508
2 5-7 raz. OŠ, odn. 1-3 raz. niž.gimnazije 290
3 završena OŠ, odn. niža gimnazija 1927
4 2-3 god. stručna škola za proiz.zanim 848
5 2-3 god. stručna škola - adm.,trg.,PTT,.. 317
6 2-3 god. reformisana srednja škola 175
7 4 god. srednja stručna škola (ek.,teh,..) 1305
8 gimnazija 387
9 srednja učitelj.škola, pedagoška i sl. 109
10 reform. 4 godišnja srednja škola prirodno matematičkog smera 115
11 reform. 4 godišnja srednja škola društveno-humanističsmera 124
12 reform. 4 godišnja sredja škola tehničkog i ostalih smerova 317
13 druge 4 godišnje srednje škole 225
14 viša škola teh.,prirod.-matem.s 115
15 viša škola pedag.,socijalnog, upravno komercijalnog i sl. smera 227
16 visoka škola teh., prirod.-matem.smera,medicinski fakultet 251
17 visoka škola ekon., pravnog, društ.-hum. smera, umetničke akademije 276
18 druge visoke škole 57
98 nema dete starije od 15 godina 4788
99 nema dece 3615

Valid range from 1 to 18

V16

16. KAKAV POSAO (ZANIMANJE) OBAVLJA VAŠE NAJSTARIJE DETE ? / V16 /

Value 17812 Frequency
1 radnik 2172
2 poslovodja, predradnik, majstor 266
3 službenik u administraciji 582
4 rukovodeći radnik u administraciji 88
5 osoblje zaštite na izvršil.poslovima 53
6 osoblje zaštite na rukovod.posl.i voj.lica 38
7 tehničar u obl.prirod.-matem., teh.struka, saobračaja, medicine 390
8 učitelj,vaspitač,socradnik i sl. sa srednjim odn.višim obrazovanjem 181
9 stručnjak bez rukovodečih poslova 303
10 stručnjak na rukovodečim poslovima 86
11 rukovodilac,organiz. 48
12 funkcioner,rukovod. u skupštini,izvrš.org.DPO, SIZ, udruženju,komori,dru 19
13 slobodna profesija 32
14 samostalni zanatlija 94
15 poljoprivrednik 314
16 domaćica 582
17 nezaposlen 879
18 student, učenik 1446
98 nema dete starije od 15 godina 4788
99 nema dece 3615

Valid range from 1 to 18

V17

17. U KOJOJ DELATNOSTI RADI VAŠE NAJSTARIJE DETE ? / V17 /

Value 18811 Frequency
1 industrija i rudarstvo 1698
2 poljopriv.i ribarstvo,šumarstvo, 503
3 građevinarstvo 304
4 saobraćaj i veze 290
5 trgovina 372
6 ugostiteljstvo i turizam 162
7 zanatstvo,lične usluge i slobodne profes. 193
8 komunalno-stambena delatnost 45
9 finansijske i druge poslovne usluge (npr: bankarstvo,osiguranjdr.) 160
10 obrazovanje,nauka,ku 281
11 zdravstvo i socialno osiguranje 246
12 skupštine DPZ 34
13 upravni organi DPZ 53
14 DPO i društva 26
15 SIZ-ovi,komore,posloudruženja,fondovi 17
16 JNA, SDB 102
17 drugo 178
97 dete je student,učenik,nezap 2909
98 nema dete starije od 15 godina 4788
99 nema dece 3615

Valid range from 1 to 17

V18

18. DA LI JE VAŠE NAJSTARIJE DETE RELIGIOZNO ? / V18 /

Value 19810 Frequency
1 ne 3667
2 da 1821
3 ne znam 577
8 nema dete starije od 15 godina 3915
9 nema dece 2982
" " 3014

Valid range from 1 to 2

V19

19. DA LI JE VAŠE NAJSTARIJE DETE ČLAN SAVEZA KOMUNISTA ? / V19 /

Value 20809 Frequency
1 ne 3644
2 da 3414
3 ne znam 515
8 nema dete starije od 15 godina 4788
9 nema dece 3615

Valid range from 1 to 2

V20

20. DA LI VAŠE NAJSTARIJE DETE IMA NEKU FUNKCIJU ODNOSNO DA LI JE ČLAN NEKOG POLITIČKOG ILI SAMOUPRAVNOG TELA ? / V20 /

Value 21808 Frequency
1 ne 5609
2 da 838
3 ne znam 1126
8 nema dete starije od 15 godina 4788
9 nema dece 3615

Valid range from 1 to 2

V21

21. ŠTA JE PO NARODNOSTI VAŠE NAJSTARIJE DETE ? / V21 /

Value 22807 Frequency
1 Albanac 644
2 Crnogorac 261
3 Hrvat 1378
4 Italijan 7
5 Jugosloven 426
6 Mađar 196
7 Makedonac 706
8 Musliman 449
9 Rom 50
10 Slovenac 869
11 Srbin 2415
12 Turčin 31
13 drugo 141
98 nema dete starije od 15 godina 4788
99 nema dece 3615

Valid range from 1 to 13

V22 (za sve koji imaju decu)

22. DA LI SE NEKO OD VAŠE DECE JOŠ REDOVNO ŠKOLUJE? (Ako da) KOLIKO ? / V22 /

Value 23806 Frequency
1 jedno 2712
2 dva 2132
3 tri 497
4 četiri 161
5 pet 65
6 šest 21
7 sedam ili više 123
8 ni jedno 6650
9 nema dece 3615

Valid range from 1 to 8

V23A (Ako se neko dete još redovno školuje) 23. DA LI NEKO OD VAŠE DECE PORED REDOVNOG ŠKOLOVANJA POSEđUJE I NEKE DRUGE ŠKOLE (TEČAJEVE) ODNOSNO BAVI SE SLEDEđIM AKTIVNOSTIMA: / V23A, V23B, V23C, V23D, V23E, V23F,

A. TRENINZI U SPORTSKIM KLUBOVIMA, PLANINARSKIM, FERIJALNIM I SL.

Value 24805 Frequency
1 NE 4424
2 DA 1287
8 nema dece koja se redovno školuju 6650
9 nema dece 3615

Valid range from 1 to 2

V23B (Ako se neko dete još redovno školuje) 23. DA LI NEKO OD VAŠE DECE PORED REDOVNOG ŠKOLOVANJA POSEđUJE I NEKE DRUGE ŠKOLE (TEČAJEVE) ODNOSNO BAVI SE SLEDEđIM AKTIVNOSTIMA: / V23A, V23B, V23C, V23D, V23E, V23F,

B. FOLKLORNO, DRAMSKO ILI SLIČNO DRUŠTVO

Value 25804 Frequency
1 NE 4957
2 DA 754
8 nema dece koja se redovno školuju 6650
9 nema dece 3615

Valid range from 1 to 2

V23C (Ako se neko dete još redovno školuje) 23. DA LI NEKO OD VAŠE DECE PORED REDOVNOG ŠKOLOVANJA POSEđUJE I NEKE DRUGE ŠKOLE (TEČAJEVE) ODNOSNO BAVI SE SLEDEđIM AKTIVNOSTIMA: / V23A, V23B, V23C, V23D, V23E, V23F,

C. MUZIČKA ŠKOLA, BALETSKA ŠKOLA ILI TEČAJ

Value 26803 Frequency
1 NE 5318
2 DA 393
8 nema dece koja se redovno školuju 6650
9 nema dece 3615

Valid range from 1 to 2

V23D (Ako se neko dete još redovno školuje) 23. DA LI NEKO OD VAŠE DECE PORED REDOVNOG ŠKOLOVANJA POSEđUJE I NEKE DRUGE ŠKOLE (TEČAJEVE) ODNOSNO BAVI SE SLEDEđIM AKTIVNOSTIMA: / V23A, V23B, V23C, V23D, V23E, V23F,

D. ČASOVI (TEČAJI) STRANIH JEZIKA

Value 27802 Frequency
1 NE 5374
2 DA 337
8 nema dece koja se redovno školuju 6650
9 nema dece 3615

Valid range from 1 to 2

V23E (Ako se neko dete još redovno školuje) 23. DA LI NEKO OD VAŠE DECE PORED REDOVNOG ŠKOLOVANJA POSEđUJE I NEKE DRUGE ŠKOLE (TEČAJEVE) ODNOSNO BAVI SE SLEDEđIM AKTIVNOSTIMA: / V23A, V23B, V23C, V23D, V23E, V23F,

E. TEČAJ ZA KOMPJUTERE, FOTO-KINO KLUB I SL.

Value 28801 Frequency
1 NE 5553
2 DA 158
8 nema dece koja se redovno školuju 6650
9 nema dece 3615

Valid range from 1 to 2

V23F (Ako se neko dete još redovno školuje) 23. DA LI NEKO OD VAŠE DECE PORED REDOVNOG ŠKOLOVANJA POSEđUJE I NEKE DRUGE ŠKOLE (TEČAJEVE) ODNOSNO BAVI SE SLEDEđIM AKTIVNOSTIMA: / V23A, V23B, V23C, V23D, V23E, V23F,

F. VERONAUKA

Value 29800 Frequency
1 NE 5303
2 DA 408
8 nema dece koja se redovno školuju 6650
9 nema dece 3615

Valid range from 1 to 2

V23G (Ako se neko dete još redovno školuje) 23. DA LI NEKO OD VAŠE DECE PORED REDOVNOG ŠKOLOVANJA POSEđUJE I NEKE DRUGE ŠKOLE (TEČAJEVE) ODNOSNO BAVI SE SLEDEđIM AKTIVNOSTIMA: / V23A, V23B, V23C, V23D, V23E, V23F,

G. NEŠTO DRUGO

Value 30799 Frequency
1 NE 5565
2 DA 146
8 nema dece koja se redovno školuju 6650
9 nema dece 3615

Valid range from 1 to 2

V24A 24. KAKVO OBRAZOVANJE (ŠKOLSKU SPREMU) IMAJU (SU IMALI) VAŠI RODITELJI ? / V24A, V24B /

A. OTAC

Value 31798 Frequency
1 4 razreda OŠ ili manje 9696
2 5-7 razreda OŠ odn. 1-3 raz.niže gimn. 1090
3 završena OŠ odn. niža gimnazija 1406
4 2-3 god. stručna škola za proizvodna zanimanja (metalostrugar, zidar,...) 1276
5 2-3 god. stručna škola administrativna, trgovačka, PTT i sl. 301
6 4 godišnja srednja škola 750
7 viša škola 316
8 visoka škola 360
9 ne znam 781

Valid range from 1 to 8

V24B 24. KAKVO OBRAZOVANJE (ŠKOLSKU SPREMU) IMAJU (SU IMALI) VAŠI RODITELJI ? / V24A, V24B /

B. MAJKA

Value 32797 Frequency
1 4 razreda OŠ ili manje 11382
2 5-7 razreda OŠ odn. 1-3 raz.niže gimn. 1039
3 završena OŠ odn. niža gimnazija 1568
4 2-3 god. stručna škola za proizvodna zanimanja (metalostrugar, zidar,...) 254
5 2-3 god. stručna škola administrativna, trgovačka, PTT i sl. 200
6 4 godišnja srednja škola 528
7 viša škola 112
8 visoka škola 96
9 ne znam 797

Valid range from 1 to 8

V25A 25. KAKAV POSAO (ZANIMANJE) OBAVLJAJU (SU OBAVLJALI) VAŠI RODITELJI ? / V25A, V25B /

A. OTAC

Value 33796 Frequency
1 radnik 5173
2 poslovodja, predradnik, majstor 689
3 službenik u administraciji 507
4 rukovodeći radnik u administraciji 147
5 osoblje zaštite na izvršil.poslovima 182
6 osoblje zaštite na rukovod.poslov. i vojna lica 234
7 tehničar u obl.prirod.-matem.,tstruka, saobračaja, medicine 154
8 učitelj,vaspitač,socradnik i sl. sa srednjim odn.višim obrazovanjem 133
9 stručnjak bez rukovodečih poslova 149
10 stručnjak na rukovodečim poslovima 93
11 rukovodilac,organiz. 120
12 funkcioner,rukovod. u skupštini, izvršnom org., DPO,SIZ,udruženju, komori, društvu 55
13 slobodna profesija 57
14 samostalni zanatlija 614
15 poljoprivrednik 7300
16 domaćica 24
17 nezaposlen 101
99 ne zna 244

Valid range from 1 to 17

V25B 25. KAKAV POSAO (ZANIMANJE) OBAVLJAJU (SU OBAVLJALI) VAŠI RODITELJI ? / V25A, V25B /

B. MAJKA

Value 34795 Frequency
1 radnik 1176
2 poslovodja, predradnik, majstor 51
3 službenik u administraciji 345
4 rukovodeći radnik u administraciji 40
5 osoblje zaštite na izvršil.poslovima 2
6 osoblje zaštite na rukovod.poslov. i vojna lica 24
7 tehničar u obl.prirod.-matem.,tstruka, saobračaja, medicine 74
8 učitelj,vaspitač,socradnik i sl. sa srednjim odn.višim obrazovanjem 128
9 stručnjak bez rukovodečih poslova 53
10 stručnjak na rukovodečim poslovima 26
11 rukovodilac,organiz. 14
12 funkcioner,rukovod. u skupštini, izvršnom org., DPO,SIZ,udruženju, komori, društvu 4
13 slobodna profesija 9
14 samostalni zanatlija 68
15 poljoprivrednik 2259
16 domaćica 11538
17 nezaposlen 32
99 ne zna 133

Valid range from 1 to 17

V26A 26. U KOJOJ DELATOSTI RADE (SU RADILI) VAŠI RODITELJI? / V26A, V26B /

A.OTAC

Value 35794 Frequency
1 industrija i rudarstvo 2558
2 poljopriv.i ribarstvo, šumarstvo, vodoprivreda 7626
3 građevinarstvo 1069
4 saobraćaj i veze 798
5 trgovina 514
6 ugostiteljstvo i turizam 142
7 zanatstvo,lične usluge i slobodne profesije 836
8 komunalno-stambena delatnost 154
9 finansijske i druge poslovne usluge (npr. bankarstvo,osiguranjprojektovanje i dr.) 145
10 obrazovanje, nauka, kultura, umetnost, sport 260
11 zdravstvo i socijalno osiguranje 132
12 skupštine DPZ 80
13 upravni organi DPZ 104
14 DPO i društva 52
15 SIZ-ovi,komore,posloudruženja, fondovi 33
16 JNA, SDB 324
17 drugo 306
98 domaćica, nezaposlen 518
99 ne zna 325

Valid range from 1 to 17

V26B 26. U KOJOJ DELATOSTI RADE (SU RADILI) VAŠI RODITELJI? / V26A, V26B /

B. MAJKA

Value 36793 Frequency
1 industrija i rudarstvo 648
2 poljopriv.i ribarstvo, šumarstvo, vodoprivreda 2441
3 građevinarstvo 33
4 saobraćaj i veze 36
5 trgovina 165
6 ugostiteljstvo i turizam 148
7 zanatstvo,lične usluge i slobodne profesije 95
8 komunalno-stambena delatnost 43
9 finansijske i druge poslovne usluge (npr. bankarstvo,osiguranjprojektovanje i dr.) 108
10 obrazovanje, nauka, kultura, umetnost, sport 229
11 zdravstvo i socijalno osiguranje 186
12 skupštine DPZ 21
13 upravni organi DPZ 28
14 DPO i društva 19
15 SIZ-ovi,komore,posloudruženja, fondovi 11
16 JNA, SDB 20
17 drugo 89
98 domaćica, nezaposlen 11465
99 ne zna 191

Valid range from 1 to 17

V27A 27. DA LI SU (BILI) VAŠI RODITELJI RELIGIOZNI? / V27A, V27B /

A.OTAC

Value 37792 Frequency
1 ne 5052
2 da 10123
9 ne zna 801

Valid range from 1 to 2

V27B 27. DA LI SU (BILI) VAŠI RODITELJI RELIGIOZNI? / V27A, V27B /

B. MAJKA

Value 38791 Frequency
1 ne 4057
2 da 11252
9 ne zna 667

Valid range from 1 to 2

V28A 28. DA LI SU (BILI) VAŠI RODITELJI ČLANOVI SAVEZA KOMUNISTA? / V28A, V28B /

A.OTAC

Value 39790 Frequency
1 ne 13103
2 da 2430
9 ne zna 443

Valid range from 1 to 2

V28B 28. DA LI SU (BILI) VAŠI RODITELJI ČLANOVI SAVEZA KOMUNISTA? / V28A, V28B /

B. MAJKA

Value 40789 Frequency
1 ne 14894
2 da 752
9 ne zna 330

Valid range from 1 to 2

V29A 29. KOJE NARODNOSTI SU (BILI) VAŠI RODITELJI? / V29A, V29B /

A.OTAC

Value 41788 Frequency
1 Albanac 1718
2 Crnogorac 674
3 Hrvat 2907
4 Italijan 18
5 Jugosloven 293
6 Mađar 395
7 Makedonac 1497
8 Musliman 1186
9 Rom 116
10 Slovenac 1866
11 Srbin 4879
12 Turčin 63
13 drugo 262
99 ne zna 102

Valid range from 1 to 13

V29B 29. KOJE NARODNOSTI SU (BILI) VAŠI RODITELJI? / V29A, V29B /

B. MAJKA

Value 42787 Frequency
1 Albanac 1698
2 Crnogorac 650
3 Hrvat 2972
4 Italijan 20
5 Jugosloven 282
6 Mađar 408
7 Makedonac 1515
8 Musliman 1192
9 Rom 117
10 Slovenac 1868
11 Srbin 4812
12 Turčin 70
13 drugo 294
99 ne zna 78

Valid range from 1 to 13

V30

30. KOJI STEPEN OBRAZOVANJA JE IMAO VAŠ DEDA PO OCU? / V30 /

Value 43786 Frequency
1 četiri razreda osnovne škole ili manje 8952
2 5-7 razreda osnovne škole odnosno 1-3 razreda niže gimnazije 375
3 završena osnova škola od.niža gimnazija 328
4 2 ili 3-god.struča škola (šegrtska i sl.) 346
5 srednja (četvorogodišnja)ško 136
6 viša ili visoka škola 97
9 ne zna 5742

Valid range from 1 to 6

V31

31. ČIME SE PRETEŽNO BAVIO VAŠ DEDA ODNOSNO ŠTA JE BIO PO ZANIMANJU? / V31 /

Value 44785 Frequency
1 radnik 1470
2 poslovodja ,predradnik, majstor 193
3 službenik u administraciji 117
4 rukovodeći radnik u administraciji 28
5 osoblje zaštite na izvršil.poslovima 58
6 osoblje zaštite na rukov.posl.i voj.lica 40
7 tehničar u obl.prirod.-matem.,tsaobračaja, medicine 10
8 učitelj,vaspitač,socradnik i sl. sa srednjim odn.višim obrazovanjem 34
9 stručnjak bez rukovodečih poslova 30
10 stručnjak na rukovodečim poslovima 15
11 rukovodilac,organiz, 40
12 funkcioner,rukovod. u skupš.,izvrš.org. DPO, SIZ, udruženju, komori, društvu 15
13 slobodna profesija 79
14 samostalni zanatlija 695
15 poljoprivrednik 10463
99 ne zna 2689

Valid range from 1 to 15

V32

32. DA LI STE VI UČESTVOVALI U NOB (U PARTIZASKIM JEDINICAMA, KAO ILEGALAC, AKTIVIST? / V32 /

Value 45784 Frequency
1 ne 1899
2 da 184
9 ispitanik je mladji od 55 godina 13893

Valid range from 1 to 2

V33

33. DA LI SU UČESTVOVALI U NOB VAŠI RODITELJI, VAŠA BRAđA ILI SESTRE, VAŠ MUŽ (ŽENA) (U PARTIZANSKIM JEDINICAMA, KAO ILEGALCI, AKTIVISTI)? / V33 /

Value 46783 Frequency
1 ne 8706
2 da 7270

Valid range from 1 to 2

V34

34. DA LI STE VI IKAD DUŽE OD GODINU DANA RADILI U INOSTRANSTVU? / V34 /

Value 47782 Frequency
1 ne 14973
2 da 1003

Valid range from 1 to 2

V35A 35. DA LI (JE) NEKO IZ VAŠE UŽE PORODICE RADI (RADIO) DUŽE OD GODINU DANA U INOSTRANSTVU? / V35A, V35B, V35C /

A. MUŽ (ŽENA)

Value 48781 Frequency
1 NE 15181
2 DA 795
9 nitko nije radio u inostrastvu 0

Valid range from 1 to 2

V35B 35. DA LI (JE) NEKO IZ VAŠE UŽE PORODICE RADI (RADIO) DUŽE OD GODINU DANA U INOSTRANSTVU? / V35A, V35B, V35C /

B. OTAC ili MAJKA

Value 49780 Frequency
1 NE 15156
2 DA 820
9 nitko nije radio u inostrastvu 0

Valid range from 1 to 2

V35C C.

DETE

Value 50779 Frequency
1 NE 15378
2 DA 598
9 nitko nije radio u inostrastvu 0

Valid range from 1 to 2

V36A1 36. DA LI STE VI ILI NEKO IZ VAŠE UŽE PORODICE NEŠTO UŠTEDELI OD RADA U INOSTRANSTVU? (Ako da) MOŽETE LI REđI ŠTA STE URADILI SA UŠTEDOM? / V36A1, V36A2, V36A3, V36A4, V36A5, V36A6 /

- ušteda je stavljena u banku

Value 51778 Frequency
3 (izbral) 397
1 ne 1451
8 ništa nije uštedeo 722
9 niko nije radio u inostranstvu 13406

Valid range from 1 to 3

V36A2

- uložio u gradnju kuće

Value 52777 Frequency
1 521
3 1327
8 722
9 13406

Valid range from 1 to 3

V36A3

- uložio u zanatsku delatnost (radionica, oprema, mašine i sl.)

Value 53776 Frequency
1 1747
3 101
8 722
9 13406

Valid range from 1 to 3

V36A4

- uložio u proširenje i modernizaciju poljoprivrednog gazdistva

Value 54775 Frequency
1 1606
3 242
8 722
9 13406

Valid range from 1 to 3

V36A5

- uložio u kupovinu stvari od trajne vrednosti (nakit, umetničke slike...)

Value 55774 Frequency
1 1773
3 75
8 722
9 13406

Valid range from 1 to 3

V36A6

- nešto drugo

Value 56773 Frequency
1 1674
3 174
8 722
9 13406

Valid range from 1 to 3

V37 OVDE SMO PRIKUPILI NEKOLIKO TVRDNJI SAKOJIMA SE NEKI LJUDI SLAZU, A DRUGI NE SLAZU. INTERESUJE NAS VESE LICNO MICLJENJE O OVIM TVRDNJAMA: O SVAKOJ POSEBNO RECITE U KOJOJ MERI SE SLAZETE ODNOSNO NE SLAZETE

37. NOVE STVARI U ŽIVOTU TREBA PRIHVATITI BEZ RAZMIŠLJANJA. / V37 /

Value 57772 Frequency
1 uopšte se ne slaže 4249
2 uglavnom se ne slaže 4058
3 niti se slaže, niti se ne slaže 3341
4 uglavnom se slaže 2846
5 potpuno se slaže 1482

Valid range from 1 to 5

V38 OVDE SMO PRIKUPILI NEKOLIKO TVRDNJI SAKOJIMA SE NEKI LJUDI SLAZU, A DRUGI NE SLAZU. INTERESUJE NAS VESE LICNO MICLJENJE O OVIM TVRDNJAMA: O SVAKOJ POSEBNO RECITE U KOJOJ MERI SE SLAZETE ODNOSNO NE SLAZETE

38. POSLE SVAKE PROMENE U DRUŠTVU STVARI SU LOŠIJE NEGO PRE TOGA. / V38 /

Value 58771 Frequency
1 uopšte se ne slaže 2946
2 uglavnom se ne slaže 4430
3 niti se slaže, niti se ne slaže 5317
4 uglavnom se slaže 2248
5 potpuno se slaže 1035

Valid range from 1 to 5

V39 OVDE SMO PRIKUPILI NEKOLIKO TVRDNJI SAKOJIMA SE NEKI LJUDI SLAZU, A DRUGI NE SLAZU. INTERESUJE NAS VESE LICNO MICLJENJE O OVIM TVRDNJAMA: O SVAKOJ POSEBNO RECITE U KOJOJ MERI SE SLAZETE ODNOSNO NE SLAZETE

39. BUNTOVNIČKE IDEJE MLADIH LJUDI DOPRINOSE NAPRETKU DRUŠTVA. / V39 /

Value 59770 Frequency
1 uopšte se ne slaže 3434
2 uglavnom se ne slaže 3038
3 niti se slaže, niti se ne slaže 4758
4 uglavnom se slaže 3243
5 potpuno se slaže 1503

Valid range from 1 to 5

V40 OVDE SMO PRIKUPILI NEKOLIKO TVRDNJI SAKOJIMA SE NEKI LJUDI SLAZU, A DRUGI NE SLAZU. INTERESUJE NAS VESE LICNO MICLJENJE O OVIM TVRDNJAMA: O SVAKOJ POSEBNO RECITE U KOJOJ MERI SE SLAZETE ODNOSNO NE SLAZETE

40. U ZABLUDI SU LJUDI KOJI MISLE DA SVAKA PROMENA DONOSI NAPREDAK. / V40 /

Value 60769 Frequency
1 uopšte se ne slaže 1642
2 uglavnom se ne slaže 2371
3 niti se slaže, niti se ne slaže 4534
4 uglavnom se slaže 4552
5 potpuno se slaže 2877

Valid range from 1 to 5

V41 OVDE SMO PRIKUPILI NEKOLIKO TVRDNJI SAKOJIMA SE NEKI LJUDI SLAZU, A DRUGI NE SLAZU. INTERESUJE NAS VESE LICNO MICLJENJE O OVIM TVRDNJAMA: O SVAKOJ POSEBNO RECITE U KOJOJ MERI SE SLAZETE ODNOSNO NE SLAZETE

41. SLAGANJE S MIŠLJENJEM OSTALIH JE NAJBOLJI NAČIN DELOVANJA. / V41 /

Value 61768 Frequency
1 uopšte se ne slaže 3464
2 uglavnom se ne slaže 2952
3 niti se slaže, niti se ne slaže 3481
4 uglavnom se slaže 3684
5 potpuno se slaže 2395

Valid range from 1 to 5

V42 OVDE SMO PRIKUPILI NEKOLIKO TVRDNJI SAKOJIMA SE NEKI LJUDI SLAZU, A DRUGI NE SLAZU. INTERESUJE NAS VESE LICNO MICLJENJE O OVIM TVRDNJAMA: O SVAKOJ POSEBNO RECITE U KOJOJ MERI SE SLAZETE ODNOSNO NE SLAZETE

42. NADREDJENE TREBA SLUŠATI SAMO AKO SMATRAŠ DA SU U PRAVU. / V42 /

Value 62767 Frequency
1 uopšte se ne slaže 528
2 uglavnom se ne slaže 931
3 niti se slaže, niti se ne slaže 2214
4 uglavnom se slaže 4952
5 potpuno se slaže 7351

Valid range from 1 to 5

V43 OVDE SMO PRIKUPILI NEKOLIKO TVRDNJI SAKOJIMA SE NEKI LJUDI SLAZU, A DRUGI NE SLAZU. INTERESUJE NAS VESE LICNO MICLJENJE O OVIM TVRDNJAMA: O SVAKOJ POSEBNO RECITE U KOJOJ MERI SE SLAZETE ODNOSNO NE SLAZETE

43. VLASTI I BOGOVIMA SE NE TREBA ZAMERITI. / V43 /

Value 63766 Frequency
1 uopšte se ne slaže 2968
2 uglavnom se ne slaže 2129
3 niti se slaže, niti se ne slaže 3332
4 uglavnom se slaže 3666
5 potpuno se slaže 3881

Valid range from 1 to 5

V44 OVDE SMO PRIKUPILI NEKOLIKO TVRDNJI SAKOJIMA SE NEKI LJUDI SLAZU, A DRUGI NE SLAZU. INTERESUJE NAS VESE LICNO MICLJENJE O OVIM TVRDNJAMA: O SVAKOJ POSEBNO RECITE U KOJOJ MERI SE SLAZETE ODNOSNO NE SLAZETE

44. DECU TREBA PRE SVEGA NAUČTI DA SLUŠAJU STARIJE. / V44 /

Value 64765 Frequency
1 uopšte se ne slaže 566
2 uglavnom se ne slaže 786
3 niti se slaže, niti se ne slaže 1687
4 uglavnom se slaže 4012
5 potpuno se slaže 8925

Valid range from 1 to 5

V45 OVDE SMO PRIKUPILI NEKOLIKO TVRDNJI SAKOJIMA SE NEKI LJUDI SLAZU, A DRUGI NE SLAZU. INTERESUJE NAS VESE LICNO MICLJENJE O OVIM TVRDNJAMA: O SVAKOJ POSEBNO RECITE U KOJOJ MERI SE SLAZETE ODNOSNO NE SLAZETE

45. NE TREBA IZNOSITI VLASTITO MIŠLJENJE JER ČOVEK NIKAD NE ZNA ZBOG ČEGA đE NASTRADATI. / V45 /

Value 65764 Frequency
1 uopšte se ne slaže 2743
2 uglavnom se ne slaže 2409
3 niti se slaže, niti se ne slaže 3315
4 uglavnom se slaže 3703
5 potpuno se slaže 3806

Valid range from 1 to 5

V46 OVDE SMO PRIKUPILI NEKOLIKO TVRDNJI SAKOJIMA SE NEKI LJUDI SLAZU, A DRUGI NE SLAZU. INTERESUJE NAS VESE LICNO MICLJENJE O OVIM TVRDNJAMA: O SVAKOJ POSEBNO RECITE U KOJOJ MERI SE SLAZETE ODNOSNO NE SLAZETE

46. DA BI POSTIGAO POŠTOVANJE PODREDJENIH,SVAKI DOBAR RUKOVODILAC MORA BITI PREMA NJIMA STROG. / V46 /

Value 66763 Frequency
1 uopšte se ne slaže 3332
2 uglavnom se ne slaže 2760
3 niti se slaže, niti se ne slaže 3059
4 uglavnom se slaže 3439
5 potpuno se slaže 3386

Valid range from 1 to 5

V47

47. KOJE STE NARODNOSTI? / V47 /

Value 67762 Frequency
1 Albanac 1713
2 Crnogorac 641
3 Hrvat 2862
4 Italijan 231
5 Jugosloven 681
6 Mađar 370
7 Makedonac 1505
8 Musliman 1081
9 Rom 129
10 Slovenac 2178
11 Srbin 4251
12 Turčin 65
13 drugo 269

Valid range from 1 to 13

V48A 48. U KOJOJ MERI VAS NEKA OD NAVEDENIH STVARI VEŽE NA VAŠ NAROD? / V48A, V48B, V48C, V48D, V48E, V48F, V48G /

A.JEZIK

Value 68761 Frequency
1 ne vezuje 763
2 malo vezuje 1921
3 veoma vezuje 12424
9 ne zna 868

Valid range from 1 to 3

V48B 48. U KOJOJ MERI VAS NEKA OD NAVEDENIH STVARI VEŽE NA VAŠ NAROD? / V48A, V48B, V48C, V48D, V48E, V48F, V48G /

B.RELIGIJA (VERA)

Value 69760 Frequency
1 ne vezuje 6113
2 malo vezuje 3696
3 veoma vezuje 5270
9 ne zna 897

Valid range from 1 to 3

V48C 48. U KOJOJ MERI VAS NEKA OD NAVEDENIH STVARI VEŽE NA VAŠ NAROD? / V48A, V48B, V48C, V48D, V48E, V48F, V48G /

C.NAVIKE I OBIČAJI (TRADICIJA)

Value 70759 Frequency
1 ne vezuje 1351
2 malo vezuje 3913
3 veoma vezuje 9951
9 ne zna 761

Valid range from 1 to 3

V48D 48. U KOJOJ MERI VAS NEKA OD NAVEDENIH STVARI VEŽE NA VAŠ NAROD? / V48A, V48B, V48C, V48D, V48E, V48F, V48G /

D.ISTORIJA

Value 71758 Frequency
1 ne vezuje 1084
2 malo vezuje 3146
3 veoma vezuje 10618
9 ne zna 1128

Valid range from 1 to 3

V48E 48. U KOJOJ MERI VAS NEKA OD NAVEDENIH STVARI VEŽE NA VAŠ NAROD? / V48A, V48B, V48C, V48D, V48E, V48F, V48G /

E.KULTURA

Value 72757 Frequency
1 ne vezuje 826
2 malo vezuje 3374
3 veoma vezuje 10614
9 ne zna 1162

Valid range from 1 to 3

V48F 48. U KOJOJ MERI VAS NEKA OD NAVEDENIH STVARI VEŽE NA VAŠ NAROD? / V48A, V48B, V48C, V48D, V48E, V48F, V48G /

F.EKONOMSKI INTERESI

Value 73756 Frequency
1 ne vezuje 2918
2 malo vezuje 3890
3 veoma vezuje 7075
9 ne zna 2093

Valid range from 1 to 3

V48G 48. U KOJOJ MERI VAS NEKA OD NAVEDENIH STVARI VEŽE NA VAŠ NAROD? / V48A, V48B, V48C, V48D, V48E, V48F, V48G /

G.POLITIČKI INTERESI

Value 74755 Frequency
1 ne vezuje 3664
2 malo vezuje 3635
3 veoma vezuje 6388
9 ne zna 2289

Valid range from 1 to 3

V49

49. PRIPADNIKU SOPSTVENOG NARODA PRI (Ova se tvrdnja nalazi u upitnicima: HRV, SLO: IZBORU NA ISTAKNUTU POLITIČKU FUNKCIJU) ZAPOŠLJAVANJU TREBA DATI PREDNOST U ODNOSU NA PRIPADNIKE DRUGIH NARODA. / V49 / (Ova se tvrdnja nalazi

Value 75754 Frequency
1 uopšte se ne slaže 5982
2 uglavnom se ne slaže 2372
3 niti se slaže, niti se ne slaže 2358
4 uglavom se slaže 2809
5 potpuno se slaže 2455

Valid range from 1 to 5

V50

50. BEZ MNOGO RAZMIŠLJANJA TREBALO BI NAPUSTITI SVOJU NACIONALNU SREDINU AKO U DRUGOJ POSTOJE BOLJI USLOVI ZA ŽIVOT I RAD. / V50 /

Value 76753 Frequency
1 5348
2 3108
3 2420
4 2513
5 2587

Valid range from 1 to 5

V51

51. SVAKI ČOVEK BI MORAO SHVATITI DA JE SUDBINA NJEGOVE NACIJE I NJEGOVA LIČNA SUDBINA. / V51 /

Value 77752 Frequency
1 1045
2 977
3 2799
4 4593
5 6562

Valid range from 1 to 5

V52

52. ČOVEČANSTVO PRETSTAVLJA JEDINU PRAVU LJUDSKU ZAJEDNICU,ZATO JE SVAKA PODELA NA NACIJE ŠTETNA ILI BESMISLENA. / V52 /

Value 78751 Frequency
1 1498
2 1542
3 3696
4 3891
5 5349

Valid range from 1 to 5

V53

53. TREBA VOLETI ČAK I NEDOSTATKE SVOJE NACIJE. / V53 /

Value 79750 Frequency
1 2674
2 2154
3 3202
4 4233
5 3713

Valid range from 1 to 5

V54

54. JUGOSLOVENSTVO JE JEDINO MOGUČE REŠENJE NACIONALNOG PITANJA KOD NAS. / V54 /

Value 80749 Frequency
1 1979
2 1171
3 3156
4 3202
5 6468

Valid range from 1 to 5

V55

55. NAVEDITE TAČNO VRSTU I STEPEN ŠKOLE, KOJU STE ZAVRŠILI. / V55 /

Value 81748 Frequency
1 4 raz. OŠ ili manje 4286
2 5-7 raz. OŠ, odn. 1-3 raz. niž.gimnazije 1055
3 završena OŠ, odn. niža gimnazija 2966
4 2-3 god. stručna škola za proiz.zanim 1654
5 2-3 god. stručna škola - adm.,trg.,PTT,.. 740
6 2-3 god. reformisana srednja škola 229
7 4 god. srednja stručna škola (ek.,teh,..) 1949
8 gimnazija 607
9 srednja učitelj.škola, ppedagoška i sl. 159
10 reform. 4 godišnja srednja škola prirodno-matematičkosmera 86
11 reform. 4 godišnja srednja škola društveno-humanističsmera 157
12 reform. 4 godišnja sredja škola tehničkog i ostalih smerova 312
13 druge 4 godišnje srednje škole 263
14 viša škola teh.,prirod.-matem.s 195
15 viša škola pedag.,socijalnog, upravno komercijalnog i sl. smera 502
16 visoka škola teh., prirod.-matem.smera,medicinski fakultet 305
17 visoka škola ekon.,pravnog, društ.-hum. smera, umetničke akademije 422
18 druge visoke škole (Ako je na pitanje 55 odgovorio sa 2-13) 89

Valid range from 1 to 18

V56

56. DA LI STE POHADJALI NEKU ŠKOLU KOJU NISTE ZAVRŠILI? KOJA JE TO ŠKOLA? / V56 /

Value 82747 Frequency
1 4 raz. OŠ ili manje 0
2 5-7 raz. OŠ, odn. 1-3 raz. niž.gimnazije 0
3 završena OŠ, odn. niža gimnazija 358
4 2-3 god. stručna škola za proiz.zanim 138
5 2-3 god. stručna škola - adm.,trg.,PTT,.. 71
6 2-3 godišnja reformisana sred. škola 32
7 4 god. srednja stručna škola (ek.,teh,..) 309
8 gimnazija 112
9 srednja učitelj.škola, pedagoška i sl. 51
10 reform. 4 godišnja srednja škola prirodno-matematičkosmera 7
11 reform. 4 godišnja srednja škola društveno-humanističsmera 8
12 reform. 4 godišnja srednja škola tehničkog i ostalih smerova 36
13 druge 4 godišnje srednje škole 49
14 viša škola teh.,prirod.-matem.s 81
15 viša škola pedag.,socijalnog, upravno komercijalnog i sl. smera 185
16 visoka škola teh., prirod.-mat.smera, medicinski fakultet 87
17 visoka škola ekon.,pravnog, društ.-hu smera, umetničke akademije 147
18 druge visoke škole 24
96 sada se školuje 944
97 nije posećivao ni jednu školu koju nije završio 7587

Valid range from 1 to 18

V57 (Ako je na pitanje 55 odgovorio sa 14 - 18)

57. KOJU SREDNJU ŠKOLU STE ZAVRŠILI PRE NEGO ŠTO STE SE UPISALI NA VIŠU ODNOSO VISOKU ŠKOLU? / V57 /

Value 83746 Frequency
1 4 raz. OŠ ili manje 0
2 5-7 raz. OŠ, odn. 1-3 raz. niž.gimnazije 0
3 završena OŠ, odn. niža gimnazija 0
4 2-3 god. stručna škola za proiz.zanim 50
5 2-3 god. stručna škola - adm.,trg.,PTT,... 26
6 2-3 god. reformisana srednja škola 7
7 4 god. srednja stručna škola (ek.,teh,...) 417
8 gimnazija . 759
9 srednja učitelj.škola, pedagoška i sl. . 125
10 reform. 4 godišnja srednja škola prirodno-matematičkosmera 16
11 reform. 4 godišnja srednja škola društveno-humanističsmera 17
12 reform. 4 godišnja sredja škola tehničkog i ostalih smerova 25
13 druge 4 godišnje srednje škole 65
99 nije završio višu ili visoku školu 14469

Valid range from 1 to 13

V58

58. DA LI STE NEKAD PREKIDALI ŠKOLOVANJE I ZA IZVESNO VREME BILI ZAPOSLENI ODNOSNO DALI STE PRE ZAVRŠETKA POSLEDNJE ŠKOLE BILI ZAPOSLENI? / V58 /

Value 84745 Frequency
1 ne 8607
2 da 3083
9 ima 4 razreda osnovne škole ili manje 4286

Valid range from 1 to 2

V59

59. NA KOJI NAČIN STE SE ŠKOLOVALI PRILIKOM POHADJANJA POSLEDNJE ŠKOLE KOJU STE ZAVRŠILI? / V59 /

Value 85744 Frequency
1 redovno 9929
2 uz rad, iz rada 1299
3 redovno i uz rad 462
9 završio 4 razreda osnovne škole ili manje 4286

Valid range from 1 to 3

V60

60. DA LI SADA POHADJATE NEKU ŠKOLU? / V60 /

Value 86743 Frequency
1 ne 14991
2 da 985

Valid range from 1 to 2

V61 (Ako da)

61.KOJU ŠKOLU POHADJATE? / V61 /

Value 87742 Frequency
1 osnovna škola 6
2 2 ili 3 god.reform.srednja škola 36
3 4 - god. reform.srednja škola prirodnomatematičkogsmera 15
4 4 - god. reform.srednja škola društvenohumanističksmera 22
5 4 - god. reform.srednja škola tehničkog i ostalih smerova 89
6 viša škola prirodog i tehničkog smera 124
7 viša škola pedagoškog,socijalogkomercijalog i sličnog smera 153
8 visoka škola prirodo tehničkog smera, medicinski fakultet 162
9 visoka škola ekonomsko-upravnog i društ.humanist.smeraakademije 256
10 druge visoke škole 84
11 poslediplomske studije 38
99 na školuje se 14991

Valid range from 1 to 11

V62

62. NA KOJI SE NAČIN ŠKOLUJETE? / V62 /

Value 88741 Frequency
1 redovno 524
2 uz rad 422
3 iz rada 39
9 ne školuje se 14991

Valid range from 1 to 3

V63 (Ako se školuje uz rad ili iz rada)

63. DA LI SE ŠKOLUJETE: / V63 /

Value 89740 Frequency
1 za struku i u struci u kojoj radite 303
2 izvan struke 158
8 ne školuje se uz rad niti iz rada 524
9 ne pohadja školu 14991

Valid range from 1 to 2

V64 (Ako se školuje uz rad ili iz rada)

64. KO VAS JE UPUTIO U ŠKOLU? / V64 /

Value 90739 Frequency
1 radna organizacija 64
2 sam se odlučio 389
3 neko drugi 8
8 ne školuje se uz rad niti iz rada 524
9 ne pohadja školu 14991

Valid range from 1 to 3

V65 (Ako se školuje uz rad ili iz rada)

65. KO VAM FINANSIJSKI OMOGUČUJE ŠKOLOVANJE? / V65 /

Value 91738 Frequency
1 radna organizacija 83
2 roditelji 33
3 bračni drug, partner 12
4 sam 333
8 ne školuje se uz rad niti iz rada 524
9 ne pohadja školu 14991

Valid range from 1 to 4

V66A (Ako se redovno školuje)

66. KAKVI FINANSIJSKI IZVORI VAM OMOGUČUJU REDOVNO ŠKOLOVANJE? / V66A, V66B, V66C, V66D /

Value 92737 Frequency
1 NE 435
2 DA 89
9 ne školuje se redovno 15452

Valid range from 1 to 2

V66B (Ako se redovno školuje)

B.POMOČ RODITELJA

Value 93736 Frequency
1 NE 46
2 DA 478
9 ne školuje se redovno 15452

Valid range from 1 to 2

V66C (Ako se redovno školuje)

C.HONORARNI RAD

Value 94735 Frequency
1 NE 464
2 DA 60
9 ne školuje se redovno 15452

Valid range from 1 to 2

V66D (Ako se redovno školuje)

D.NEKI DRUGI IZVORI

Value 95734 Frequency
1 NE 487
2 DA 37
9 ne školuje se redovno 15452

Valid range from 1 to 2

V67

67. DA LI SE ŠKOLUJETE U MESTU VAŠEG STALNOG BORAVKA? / V67 /

Value 96733 Frequency
1 ne 303
2 da 221
9 ne školuje se redovno 15452

Valid range from 1 to 2

V68 (Ako se ne školuje u mestu stalnog boravka)

68. GDE STANUJETE ZA VREME ŠKOLOVANJA? / V68 /

Value 97732 Frequency
1 kod kuće, svakodnevno putuje 147
2 u mestu gde se školuje - kod rodjaka 20
3 u mestu gde studira - u internatu, studentskom domu 64
4 u mestu gde studira - kao potstanar 65
5 drugde 7
8 školuje se u mestu stalnog boravka 221
9 ne školuje se redovno 15452

Valid range from 1 to 5

V69

69. ŠTA NAMERAVATE DA RADITE PO ZAVRŠENOM ŠKOLOVANJU? / V69 /

Value 98731 Frequency
1 tražiće zaposlenje 376
2 zaposliće se u RO koja ga stipendira 50
3 produžiće školovanje 44
4 namerava da otvori zanatsku radnju 4
5 namerava da ostane na poljoprivrednom gazdinstvu 0
6 drugo 6
7 još ne zna 44
9 ne školuje se redovno 15452

Valid range from 1 to 7

V70 (Ako namerava tražiti zaposlenje)

70. SMATRATE LI DA đETE PO ZAVRŠENOM ŠKOLOVANJU DOBITI ZAPOSLENJE? / V70 /

Value 99730 Frequency
1 ne 33
2 da, iako veoma teško,posle dugog čekanja 171
3 da, posle nekoliko meseci traženja posla 63
4 da, odmah po završenom školovanju 48
7 ne zna 61
8 ne namerava da se zaposli, da traži zaposl. 148
9 ne školuje se redovno (Ako će tražiti posao) 15452

Valid range from 1 to 7

V71

71. KAKVE SU MOGUČNOSTI DA PO ZAVRŠENOM ŠKOLOVANJU DOBIJETE ZAPOSLENJE KOJE BI ODGOVARALO VAŠOJ ŠKOLSKOJ SPREMI? / V71 /

Value 100729 Frequency
1 nikakve 20
2 male 98
3 srednje 136
4 velike 59
7 ne zna 63
8 ne namerava da se zaposli, da traži zaposl. 148
9 ne školuje se redovno 15452

Valid range from 1 to 7

V72 (Odgovaraju svi koji se ne školuju)

72. DA LI STE PO ZAVRŠENOM ŠKOLOVANJU POHAĐALI NEKI TEČAJ, SPECIALIZACIJU I SLIČNO? / V72 /

Value 101728 Frequency
1 ne 11842
2 da, van struke 1409
3 da, u struci 1740
9 sada se školuje 985

Valid range from 1 to 3

V73 (Odgovaraju svi koji se ne školuju)

73. DA LI BISTE ŽELELI DA PRODUŽITE ŠKOLOVANJE? (Ako da) ZAŠTO? / V73 /

Value 102727 Frequency
1 da, radi uspešnijeg obavljanja posla 1095
2 da, radi napredovanja u radnoj organizaciji 541
3 da, lakše bih dobio nov posao 502
4 da, radi većeg dohotka 613
5 da, jer to zahteva sadašnje radno mesto 144
6 ne zna, ne može odlučiti, drugo 1161
7 ne želi da produži školovanje 10935
9 sada se školuje 985

Valid range from 1 to 7

V74 (Odgovaraju svi, osim onih koji se redovno školuju)

74. KOJI STEPEN STRUČNOG OBRAZOVANJA, ODNOSNO KOJU KVALIFIKACIJU IMATE? / V74 /

Value 103726 Frequency
1 nekvalifikovan 5974
2 priučen (polukvalifikovan) 1171
3 niže stručno obrazovanje 479
4 kvalifikovan 2608
5 visoko kvalifikovan 663
6 srednje stručno obrazovanje 3031
7 više stručno obrazovanje 737
8 visoko stručno obrazovanje 789
9 sada se redovno školuje 524

Valid range from 1 to 8

V75 (Odgovaraju svi, osim onih koji se redovno školuju)

75. NA KOJI NAČIN STE POSTIGLI STRUČNO OBRAZOVANJE ODNOSNO KVALIFIKACIJU? / V75 /

Value 104725 Frequency
1 redovnim školovanjem 6910
2 školovanjem uz rad, iz rada 1758
3 priznavanjem putem zakonskih propisa 96
4 polaganjem ispita za kvalifikaciju (interno, eksterno) 846
5 priznavanjem na osnovu dugogodišnjeg rada na odredjenim radnim mestima 313
6 na drugi način 119
7 nema stručno obrazovanje,kvalifik 5410
9 sada se redovno školuje 524

Valid range from 1 to 7

V76

76. KOJI OD NAVEDENIH OPISA NAJBOLJE ODGOVARA VAŠOJ RADNOJ AKTIVNOSTI? / V76 /

Value 105724 Frequency
1 REDOVNO ZAPOSLEN I ISTOVREMENO RADI NA IMANJU 1083
2 REDOVNO ZAPOSLEN U DRUŠTVENOM SEKTORU 6579
3 REDOVNO ZAPOSLEN U PRIVATOM SEKTORU, KOD PRIVATNIKA 171
4 OBAVLJA SLOBODNU PROFESIJU 46
5 LICE KOJE SAMOSTALNO OBAVLJA DELATNOST, ZANATLIJA 252
6 POLJOPRIVREDNIK, SEOSKA DOMAđICA 2212
7 STUDENT 532
8 NEZAPOSLEN 1042
9 DOMAđICA 2193
10 NESPOSOBAN ZA RAD, BOLESTAN I SL. 165
11 PENZIONER PENZIONERI 1701

Valid range from 1 to 11

V77

77. KAKVU PENZIJU PRIMATE? / V77 /

Value 106723 Frequency
1 lična - starosna za pun radni staž 444
2 lična - starosna za nepun radni staž 228
3 lična - starosna za beneficiran radi staž 56
4 lična - starosna za borački staž 88
5 lična - invalidska 574
6 porodična - za bračnog druga 258
7 druga 51
9 nije penzioner 14277

Valid range from 1 to 7

V78

78. DA LI PENZIJU ODNOSNO DEO PENZIJE PRIMATE NA OSNOVU RADA U INOSTRANSTVU? / V78 /

Value 107722 Frequency
1 ne 1643
2 da, na osnovu priznatog radnog staža u inostranstvu prima domaču penziju 15
3 da, deo penzije prima iz inostranstva 29
4 da, celu penziju prima iz inostranstva 12
9 nije penzioner 14277

Valid range from 1 to 4

V79

79. KOLIKO IZNOSI VAŠA MESEČNA PENZIJA? IZRAČUNAJTE PROSEK ZA POSLEDNJA TRI MESECA? / V79 /

Value 108721 Frequency
996 nije naveo iznos, ne zna 23
999 nije penzioner 14277
1 0
2 0
3 1
288 1
320 2
370 1
400 1

Valid range from 1 to 400

V80

80. KOLIKU PENZIJU STE PRIMILI ZA POSLEDNJI MESEC? / V80 /

Value 109720 Frequency
996 nije naveo iznos, ne zna 27
999 nije penzioner 14277
1 0
2 0
3 0
320 1
360 1
370 2
410 1

Valid range from 1 to 410

V81

81. KOJI POSAO ODNOSNO ZANIMANJE STE OBAVLJALI KADA STE IMALI 40 GODINA? NAVEDITE TAČNO NAZIV RADNOG MESTA (ZADATKA) ODNOSNO ZANIMANJA. / V81 /

Value 110719 Frequency
1 radnik 800
2 poslovodja, predradnik, majstor 85
3 službenik u administraciji 156
4 rukovodeći radnik u administraciji 53
5 osoblje zaštite na izvršil.poslovima 35
6 osoblje zaštite na rukovod.posl.i voj.lica 43
7 tehničar u obl.prirod.-matem.,tsaobračaja, medicine 39
8 učitelj,vaspitač,socradnik i sl. sa srednjim odn.višim obrazovanjem 35
9 stručnjak bez rukovodečih poslova 44
10 stručnjak na rukovodečim poslovima 22
11 rukovodilac,organiz. 20
12 funkcioner,rukovod. u skupštini,izvrš.org.DPO, SIZ, udruženju, komori, društvu 11
13 slobodna profesija 6
14 samostalni zanatlija 27
15 poljoprivrednik 43
98 nije bio zaposlen, domaćica 280
99 nije penzioner 14277

Valid range from 1 to 15

V82

82. U KOJOJ DELATNOSTI STE RADILI KADA VAM JE BILO 40 GODINA? / V82 /

Value 111718 Frequency
1 elektroprivreda 26
2 rudarstvo 56
3 metalurgija 38
4 mašinska idustrija 50
5 automobilska industrija 13
6 brodogradnja 3
7 elektro industrija 13
8 hemijska industrija 26
9 drvna industrija i industrija papira 56
10 industrija tekstila, obuće, kože 126
11 prehranbena ind. i proizvodnja pića 51
12 ostale industrijske grane 39
13 poljoprivreda i ribarstvo 109
14 šumarstvo 22
15 gradjevinarstvo 109
16 vodoprivreda 3
17 saobračaj i veze 82
18 trgovina 96
19 ugostiteljstvo i turizam 45
20 zanatstvo, lične usluge i slobodne prof. 49

Valid range from 1 to 30

V83

83. KOJI POSAO STE OBAVLJALI PRE NEGO ŠTO STE OTIŠLI U PENZIJU? NAVEDITE NAZIV RADNOG MESTA (ZADATKA) ODNOSNO ZANIMANJA? / V83 /

Value 112717 Frequency
1 radnik 363
2 poslovodja, predradnik, majstor0 57
3 službenik u administraciji 81
4 rukovodeći radnik u administraciji 31
5 osoblje zaštite na izvršil.poslovima 27
6 osoblje zaštite na rukovod.posl.i voj.lica 19
7 tehničar u obl.prirod.-matem.,tsaobračaja, medicine 21
8 učitelj,vaspitač,socradnik i sl. sa srednjim odn.višim obrazovanjem 13
9 stručnjak bez rukovodečih poslova 27
10 stručnjak na rukovodečim poslovima 20
11 rukovodilac,organiz, 10
12 funkcioner,rukovod. u skupštini,izvrš.org.DPO, SIZ, udruženju, komori, društvu 11
13 slobodna profesija 1
14 samostalni zanatlija 6
15 poljoprivrednik 17
98 isto kao kada je imao 40 godina 995
99 nije penzioner 14277

Valid range from 1 to 15

V84

84. U KOJOJ DELATNOSTI STE RADILI PRILIKOM PENZIONISANJA? / V84 /

Value 113716 Frequency
1 elektroprivreda 10
2 rudarstvo 22
3 metalurgija 23
4 mašinska idustrija 22
5 automobilska industrija 8
6 brodogradnja 3
7 elektro industrija 5
8 hemijska industrija 8
9 drvna industrija i industrija papira 32
10 industrija tekstila, obuće, kože 52
11 prehranbena ind. i proizvodnja pića 25
12 ostale industrijske grane 16
13 poljoprivreda i ribarstvo 47
14 šumarstvo 12
15 gradjevinarstvo 62
16 vodoprivreda 1
17 saobračaj i veze 32
18 trgovina 46
19 ugostiteljstvo i turizam 20
20 zanatstvo, lične usluge i slobodne prof. 15

Valid range from 1 to 30

V85

85. DA LI STE U TOKU POSLEDNJA TRI MESECA NEŠTO ZARADILI HONORARNIM ILI DOPUSKIM RADOM? / V85 /

Value 114715 Frequency
998 ništa nije zaradio 1620
999 nije penzioner 14277
300 2
500 2
800 1
996 5

Valid range from 300 to 996

V86 NEZAPOSLENI, DOMAđICE, STUDENTI

86. DA LI STE IKADA BILI ZAPOSLENI? / V86 /

Value 115714 Frequency
1 ne 2903
2 da, sezonski 281
3 da, na odredjeno vreme 230
4 da, u redovnom radnom odnosu 344
9 ne spada u kategoriju nezaposlenih, domaćica ili studenata 12218

Valid range from 1 to 4

V87A

87. A. KAKAV STE POSAO ODNOSNO ZANIMANJE OBAVLJALI? NAVEDITE NAZIV RADNOG MESTA ODNOSNO ZANIMANJA. / V87A /

Value 116713 Frequency
1 radnik 689
2 poslovodja, predradnik, majstor 4
3 službenik u administraciji 94
4 rukovodeći radnik u administraciji 3
5 osoblje zaštite na izvršil.poslovima 3
6 osoblje zaštite na rukovod.posl.i voj.lica 0
7 tehničar u obl.prirod.-matem.,tsaobračaja, medicine 27
8 učitelj,vaspitač,socradnik i sl. sa srednjim odn.višim obrazovanjem 21
9 stručnjak bez rukovodečih poslova 6
10 stručnjak na rukovodečim poslovima 1
11 rukovodilac,organiz. 0
12 funkcioner,rukovod. u skupštini,izvrš.org.DPO, SIZ, udruženju, komori, društvu 0
13 slobodna profesija 2
14 samostalni zanatlija 5
98 do sada nije bio zaposlen 2903
99 ne spada u kategoriju nezaposlenih, ili studenata 12218

Valid range from 1 to 14

V87B

87. B. U KOJOJ DELATNOSTI STE RADILI? / V87B /

Value 117712 Frequency
1 elektroprivreda 28
2 rudarstvo 14
3 metalurgija 15
4 mašinska idustrija 14
5 automobilska industrija 7
6 brodogradnja 2
7 elektro industrija 13
8 hemijska industrija 13
9 drvna industrija i industrija papira 33
10 industrija tekstila, obuće, kože 104
11 prehranbena ind. i proizvodnja pića 52
12 ostale industrijske grane 32
13 poljoprivreda i ribarstvo 84
14 šumarstvo 4
15 gradjevinarstvo 59
16 vodoprivreda 3
17 saobračaj i veze 28
18 trgovina 47
19 ugostiteljstvo i turizam 105
20 zanatstvo, lične usluge i slobodne prof. 39

Valid range from 1 to 30

V88

88. DA LI TRAŽITE POSAO? / V88 /

Value 118711 Frequency
1 ne 2724
2 da 1034
9 ne spada u kategoriju nezaposlenih, domaćica ili studenata 12218

Valid range from 1 to 2

V89 (Ako traži posao)

89. KOLIKO VREMENA VEđ TRAŽITE POSAO? (u mesecima) / V89 /

Value 119710 Frequency
98 ne traži posao 2724
99 ne spada u kategoriju nezaposlenih, domaćica ili studenata 12218
1 67
2 60
3 58
90 1
94 1
96 17
97 41

Valid range from 1 to 97

V90A (Ako traži zaposlenje) 90. NA KOJE NAČINE POKUŠAVATE DA NAĐETE POSAO? / V90A, V90B, V90C, V90D, V90E /

A. PRIJAVLJIVANJEM NA KONKURS ODNOSNO OBAVEŠTENJE U NOVINAMA

Value 120709 Frequency
1 NE 393
2 DA 641
8 ne traži posao 2724
9 ne spada u kategoriju nezaposlenih, domaćica ili studenata 12218

Valid range from 1 to 2

V90B (Ako traži zaposlenje) 90. NA KOJE NAČINE POKUŠAVATE DA NAĐETE POSAO? / V90A, V90B, V90C, V90D, V90E /

B. PREKO SIZ-a ZA ZAPOŠLJAVANJE

Value 121708 Frequency
1 NE 156
2 DA 878
8 ne traži posao 2724
9 ne spada u kategoriju nezaposlenih, domaćica ili studenata 12218

Valid range from 1 to 2

V90C (Ako traži zaposlenje) 90. NA KOJE NAČINE POKUŠAVATE DA NAĐETE POSAO? / V90A, V90B, V90C, V90D, V90E /

C. UZ POMOČ LIČNIH VEZA (RODBINA, PRIJATELJI, POZNANICI)

Value 122707 Frequency
1 NE 776
2 DA 258
8 ne traži posao 2724
9 ne spada u kategoriju nezaposlenih, domaćica ili studenata 12218

Valid range from 1 to 2

V90D (Ako traži zaposlenje) 90. NA KOJE NAČINE POKUŠAVATE DA NAĐETE POSAO? / V90A, V90B, V90C, V90D, V90E /

D. PREKO UTICAJNIH LJUDI NA POLOŽAJIMA

Value 123706 Frequency
1 NE 886
2 DA 148
8 ne traži posao 2724
9 ne spada u kategoriju nezaposlenih, domaćica ili studenata 12218

Valid range from 1 to 2

V90E (Ako traži zaposlenje) 90. NA KOJE NAČINE POKUŠAVATE DA NAĐETE POSAO? / V90A, V90B, V90C, V90D, V90E /

E. NA DRUGI NAČIN

Value 124705 Frequency
1 NE 963
2 DA 71
8 ne traži posao 2724
9 ne spada u kategoriju nezaposlenih, domaćica ili studenata 12218

Valid range from 1 to 2

V91A (Ako traži zaposlenje) 91. DA LI BISTE PRIHVATILI POSAO KOJI BI VAM BIO PODUĐEN: / V91A, V91B, V91C /

A. VAN MESTA STALNOG BORAVKA

Value 125704 Frequency
1 ne 364
2 da 531
3 neodlučan 139
8 ne traži zaposlenje 2724
9 ne spada u kategoriju nezaposlenih, domaćica ili studenata 12218

Valid range from 1 to 3

V91B (Ako traži zaposlenje) 91. DA LI BISTE PRIHVATILI POSAO KOJI BI VAM BIO PODUĐEN: / V91A, V91B, V91C /

B. VAN STRUKE ZA KOJU STE SE ŠKOLOVALI

Value 126703 Frequency
1 ne 224
2 da 687
3 neodlučan 123
8 ne traži zaposlenje 2724
9 ne spada u kategoriju nezaposlenih, domaćica ili studenata 12218

Valid range from 1 to 3

V91C (Ako traži zaposlenje) 91. DA LI BISTE PRIHVATILI POSAO KOJI BI VAM BIO PODUĐEN: / V91A, V91B, V91C /

C. RADNO MESTO SA NIŽIM STEPENOM KVALIFIKACIJE OD ONE KOJU IMATE

Value 127702 Frequency
1 ne 309
2 da 599
3 neodlučan 126
8 ne traži zaposlenje 2724
9 ne spada u kategoriju nezaposlenih, domaćica ili studenata 12218

Valid range from 1 to 3

V92 (Ako traži zaposlenje)

92. SMATRATE LI DA BI VAM PRI TRAŽENJU ZAPOSLENJA POMOGLA SPREMNOST DA NEKOME LIČNO UČINITE USLUGU ODNOSNO DA NEŠTO DATE (PLATITE)? / V92 /

Value 128701 Frequency
1 ne 315
2 ne zna 280
3 da 439
8 ne traži zaposlenje 2724
9 ne spada u kategoriju nezaposlenih, domaćica ili studenata (Za sve nezaposlene i za domaćice) 12218

Valid range from 1 to 3

V93A1 93. OD ČEGA SE IZDRŽAVATE, ODNOSNO KO VAS IZDRŽAVA ZA VREME NEZAPOSLENOSTI? / V93A1, V93A2, V93A3, V93A4, V93A5, V93A6 /

- izdržavaju roditelji ili rođaci

Value 129700 Frequency
3 (izbor) 1253
1 ne 2505
9 na spada u kategoriju nezaposlenih, domaćica ili studenata 12218

Valid range from 1 to 3

V93A2

- izdržava bračni drug

Value 130699 Frequency
1 1699
3 2059
9 12218

Valid range from 1 to 3

V93A3

- obavlja honorarni, sezonski rad ili rad prema pogodbi

Value 131698 Frequency
1 3452
3 306
9 12218

Valid range from 1 to 3

V93A4

- prima pomoč za nezaposlene

Value 132697 Frequency
1 3683
3 75
9 12218

Valid range from 1 to 3

V93A5

- živi od uštede, prodaje svojine

Value 133696 Frequency
1 3618
3 140
9 12218

Valid range from 1 to 3

V93A6

- na drugi način

Value 134695 Frequency
1 3474
3 284
9 12218

Valid range from 1 to 3

V94

94. DA LI STE DOMAđICA? / V94 /

Value 135694 Frequency
1 ne 1515
2 da 2243
9 ne spada u kategoriju nezaposlenih, domaćica ili studenata 12218

Valid range from 1 to 2

V95 (Ako je domaćica)

95. KOLIKO SATI DNEVNO PROSEČNO UTROŠITE NA OBAVLJANJU KUđNIH POSLOVA? / V95 /

Value 136693 Frequency
1 do 6 3
2 7 - 12 46
3 13 i više 89
98 nije domaćica 1515
99 ne spada u kategoriju nezaposlenih, domaćica ili studenata (Ako je domaćica) 12218
4 150
5 247
6 296
7 100
8 321
9 49
10 549
11 9
12 259
13 6
14 17
15 34
16 40
18 7
97 21

Valid range from 1 to 16

V96

96. KO U VAŠEM DOMAđINSTVU UGLAVNOM ODLUČUJE KAKO đE SE POTROŠITI NOVAC ZA POTREBE DOMAđINSTVA? / V96 /

Value 137692 Frequency
1 ispitanik 431
2 bračni drug (muž, žena) 598
3 oboje 875
4 roditelji 93
5 cela porodica 246
8 nije domaćica 1515
9 ne spada u kategoriju nezaposlenih, domaćica ili studenata (Ako je domaćica) 12218

Valid range from 1 to 5

V97

97. DALI RASPOLAŽETE NOVCEM KOJI MOŽETE UPOTREBITI ZA SEBE? / V97 /

Value 138691 Frequency
997 domaćica je ali nema novca za lično raspolaganje 1535
998 nije domaćica 1515
999 ne spada u kategoriju nezaposlenih, domaćica ili studenata 12218
1 10
160 1
200 3
300 1
996 83

Valid range from 1 to 996

V98

98. DA LI STE STALNO ZAPOSLENI (U DRUŠTVENOM SEKTORU ILI KOD PRIVATNIKA)? / V98 /

Value 139690 Frequency
1 ne, nije zaposlen 2435
2 da 7805
9 penzioner, nezaposlen, domaćica, student, nesposoban za rad 5736

Valid range from 1 to 2

V99A ZAPOSLENI U DRUŠTVENOM SEKTORU ILI KOD PRIVATNIKA 99. KOLIKO GODINA RADNOG STAŽA IMATE? / V99A, V99B, V99C /

A. UKUPNO

Value 140689 Frequency
99 nije zaposlen 8171
1 456
2 301
3 321
40 14
41 2
42 4
43 1

Valid range from 1 to 43

V99B

B. U ORGANIZACIJI GDE STE ZAPOSLENI

Value 141688 Frequency
1 852
2 403
3 431
39 4
40 5
42 2
99 8171

Valid range from 1 to 42

V99C

C. NA SADAŠNJEM RADNOM MESTU

Value 142687 Frequency
1 1062
2 541
3 558
39 1
40 2
42 1
99 8171

Valid range from 1 to 42

V100

100. KOJI JE BIO VAŠ PRVI POSAO ODNOSNO ZAPOSLENJE PO ZAVRŠENOM ŠKOLOVANJU? TAČNO NAVEDITE NAZIV RADNOG MESTA ODNOSNO ZANIMANJA, RADNE ZADATKE I POLOŽAJ U PROCESU RADA. / V100 /

Value 143686 Frequency
1 radnik 4901
2 poslovodja, predradnik, majstor 266
3 službenik u administraciji 938
4 rukovodeći radnik u administraciji 81
5 osoblje zaštite na izvršil.poslovima 91
6 osoblje zaštite na rukovod.posl.i voj.lica 47
7 tehničar u obl.prirod.-matem.,tsaobračaja, medicine 540
8 učitelj,vaspitač,socradnik i sl. sa srednjim odn.višim obrazovanjem 386
9 stručnjak bez rukovodečih poslova 415
10 stručnjak na rukovodečim poslovima 69
11 rukovodilac,organiz. 21
12 funkcioner,rukovod. u skupštini,izvrš.org.DPO, SIZ, udruženju, komori, društvu 10
13 slobodna profesija 7
14 samostalni zanatlija 16
15 poljoprivrednik 17
99 nije zaposlen 8171

Valid range from 1 to 15

V101

101. U KOJOJ DELATNOSTI STE OBAVLJALI VAŠ PRVI POSAO ODNOSNO PRVO ZAPOSLENJE? / V101 /

Value 144685 Frequency
1 elektroprivreda 172
2 rudarstvo 207
3 metalurgija 250
4 mašinska idustrija 491
5 automobilska industrija 140
6 brodogradnja 57
7 elektro industrija 167
8 hemijska industrija 184
9 drvna industrija i industrija papira 354
10 industrija tekstila, obuće, kože 686
11 prehranbena ind. i proizvodnja pića 287
12 ostale industrijske grane 277
13 poljoprivreda i ribarstvo 384
14 šumarstvo 104
15 gradjevinarstvo 757
16 vodoprivreda 46
17 saobračaj i veze 389
18 trgovina 614
19 ugostiteljstvo i turizam 309
20 zanatstvo, lične usluge i slobodne prof. 211

Valid range from 1 to 30

V102

102. DA LI STE U TOKU RADNOG STAŽA MENJALI POSAO ODNOSNO RADNU ORGANIZACIJU? (AKO DA) NAVEDITE GLAVNI RAZLOG ZBOG KOJEG STE PROMENILI POSLEDNJI POSAO ODNOSNO RADNU ORGANIZACIJU: / V102 /

Value 145684 Frequency
1 radi manje napornog posla 300
2 radi boljih radnih uslova, povoljnijeg radnog vremena 951
3 radi bolje zarade 856
4 radi stana 168
5 radi napredov.na bolji, pogodniji posao 545
6 radi uspešnosti i/ili sposobnijeg rukovodstva nove organizacije 71
7 zbog odnosa u kolektivu 111
8 drugo 1001
88 nije menjao posao, prvi posao je i sadašnji 3802
99 nije zaposlen 8171

Valid range from 1 to 8

V103

103. KAKAV POSAO ODNOSNO ZANIMANJE OBAVLJATE? TAČNO NAVEDITE NAZIV RADNOG MESTA ODNOSNO ZANIMANJA, RADNE ZADATKE I POLOŽAJ U PROCESU RADA: / V103 /

Value 146683 Frequency
1 radnik 4173
2 poslovodja, predradnik, majstor 620
3 službenik u administraciji 977
4 rukovodeći radnik u administraciji 236
5 osoblje zaštite na izvršil.poslovima 152
6 osoblje zaštite na rukovod.posl.i voj.lica 51
7 tehničar u obl.prirod.-matem.,tsaobračaja, medicine 515
8 učitelj,vaspitač,socradnik i sl. sa srednjim odn.višim obrazovanjem 331
9 stručnjak bez rukovodečih poslova 383
10 stručnjak na rukovodečim poslovima 226
11 rukovodilac,organiz.poslov.-direktor 105
12 funkcioner, rukovod.u skupštini,izvrš.org.DPO, SIZ, udruženju, komori, društvu 36
99 nije zaposlen 8171

Valid range from 1 to 12

V104

104. U KOJOJ DELATNOSTI STE ZAPOSLENI? / V104 /

Value 147682 Frequency
1 elektroprivreda 194
2 rudarstvo 198
3 metalurgija 264
4 mašinska idustrija 483
5 automobilska industrija 116
6 brodogradnja 56
7 elektro industrija 175
8 hemijska industrija 246
9 drvna industrija i industrija papira 342
10 industrija tekstila, obuće, kože 693
11 prehranbena ind. i proizvodnja pića 301
12 ostale industrijske grane 296
13 poljoprivreda i ribarstvo 294
14 šumarstvo 81
15 gradjevinarstvo 587
16 vodoprivreda 47
17 saobračaj i veze 463
18 trgovina 676
19 ugostiteljstvo i turizam 277
20 zanatstvo, lične usluge i slobodne prof. 129

Valid range from 1 to 30

V105

105. DA LI PRI OBAVLJANJU VAŠEG POSLA ORGANIZUJETE ILI NADGLEDATE RAD DRUGIH LICA? / V105 /

Value 148681 Frequency
1 ne 5505
2 da, pored svog posla rasporedjuje i nadgleda rad svojih saradnika 1550
3 da, organizuje i nadgleda rad izvršnih radnika 566
4 da, organizuje i koordinira rad drugih rukovodećih radnika 119
5 da, obavlja poslove rukovodioca na nivou OOUR, RO, SOUR 65
9 nije zaposlen 8171

Valid range from 1 to 5

V106

106.DA LI OBAVLJATE POSAO U STRUCI ZA KOJU STE SE ŠKOLOVALI? / V106 /

Value 149680 Frequency
1 ne 1631
2 da, delimično 980
3 da, uglavnom 1400
4 da, isključivo 2796
8 nije se školovao za određenu struku 998
9 nije zaposlen 8171

Valid range from 1 to 4

V107

107. DA LI STE U ORGANIZACIJI GDE STE ZAPOSLENI NAPREDOVALI NA BOLJE RADNO MESTO? / V107 /

Value 150679 Frequency
1 ne 5428
2 da 2377
9 nije zaposlen (Ako da) 8171

Valid range from 1 to 2

V108

108. NAVEDITE GLAVNI RAZLOG KOJI VAM JE OMOGUđIO NAPREDOVANJE NA BOLJE RADNO MESTO? / V108 /

Value 151678 Frequency
1 odgovarajući radni staž 156
2 dopunsko obrazovanje (završavanje škole, tečaja, seminara) 471
3 slobodno radno mesto 243
4 radno iskustvo i sposobnost 1212
5 dobri odnosi, poverenje rukovodećih 183
6 politička i samoupravna aktivnost 10
7 drugo 64
8 ne zna šta 38
9 nije zaposlen 8171
0 nije napredovao 5428

Valid range from 0 to 7

V109

109. DA LI RADITE NA TEKUđOJ TRACI? / V109 /

Value 152677 Frequency
1 ne 5921
2 da 1884
9 nije zaposlen 8171

Valid range from 1 to 2

V110

110. DA LI JE VAŠ POSAO FIZIČKI NAPORAN ILI NIJE? / V110 /

Value 153676 Frequency
1 nije fizički naporan 3964
2 da, prilično 2631
3 da, veoma 1210
9 nije zaposlen 8171

Valid range from 1 to 3

V111

111. DA LI JE VAŠ POSAO PSIHIČKI ZAMORAN ILI NIJE? / V111 /

Value 154675 Frequency
1 nije psihički zamoran 2013
2 da, prilično 4077
3 da, veoma 1715
9 nije zaposlen 8171

Valid range from 1 to 3

V112

112. DA LI JE VAŠ POSAO JEDNOLIČAN I DOSADAN? / V112 /

Value 155674 Frequency
1 nije jednoličan i dosadan 5341
2 da, prilično 1921
3 da, veoma 543
9 nije zaposlen 8171

Valid range from 1 to 3

V113

113. KOLIKO VAM JE DNEVNO POTREBNO VREMENA ZA DOLAZAK NA POSAO I POVRATAK KUđI? (u minutama) / V113 /

Value 156673 Frequency
999 nije zaposlen 8171
0 98
1 2
2 20
250 3
270 1
300 6

Valid range from 0 to 300

V114A 114. KAKO OBIČNO IDETE NA POSAO? (Moguća su dva odgovora) / V114A, V114B /

A.

Value 157672 Frequency
1 pešice 3294
2 biciklom 497
3 mopedom, motociklom, motorom 118
4 svojim kolima (autom) 1102
5 lokalnom javnim prevozom (gradski,prigrad.) 1814
6 međugradskim javnim prevozom 370
7 organizovanim prevozom radne organizacije 559
8 nešto drugo, radi kod kuće 51
9 nije zaposlen 8171

Valid range from 1 to 8

V114B

B. KAKO OBIČNO IDETE NA POSAO? (drugi odgovor)

Value 158671 Frequency
0 nije dao drugi odgovor 14549
1 pešice 52
2 biciklom 163
3 mopedom, motociklom, motorom 47
4 svojim kolima (autom) 229
5 lokalnom javnim prevozom (gradski,prigrad.) 601
6 međugradskim javnim prevozom 164
7 organizovanim prevozom radne organizacije 165
8 nešto drugo, radi kod kuće 6

Valid range from 1 to 8

V115

115. DA LI RADITE U SMENAMA I U KOLIKO? / V115 /

Value 159670 Frequency
1 radi u jednoj smeni 4512
2 radi u dve smene 1924
3 radi u tri smene 868
4 terenski rad 122
5 sezonski rad 16
6 posebni uslovi radnog vremena 288
7 sam odredjuje raspored radnog vremena (odredjeni su radni zadaci a ne radno vreme ) 75
9 nije zaposlen 8171

Valid range from 1 to 7

V116

116. DA LI SE U VAŠOJ RADNOJ ORGANIZACIJI KONTROLIŠE TAČNOST VAŠEG DOLASKA I ODLASKA SA POSLA? / V116 /

Value 160669 Frequency
1 ne 1108
2 da 6697
9 nije zaposlen 8171

Valid range from 1 to 2

V117

117. DA LI JE VAŠ LIČNI DOHODAK ODREĐEN NA OSNOVU MERENJA VAŠEG RADA? / V117 /

Value 161668 Frequency
1 ne 2304
2 da, na osnovu merila rada grupe (norma učinak radne jedinice) 2738
3 da, na osnovu individualnog merila rada 1174
4 da, ima ocenu uspešnosti izvršenja i kvaliteta programa rada 574
5 da, ostvaruje premiju, stimulaciju za uspešno i pravovremeno obavljanje posla 253
6 da, na osnovu drugog merila 560
7 ne zna 202
9 nije zaposlen 8171

Valid range from 1 to 6

V118

118. KOLIKO IZNOSI PROSEČNI MESEČNI LIČNI DOHODAK AKO IZRAČUNATE PROSEK ZA POSLEDNJA TRI MESECA? / V118 /

Value 162667 Frequency
996 nije naveo iznos, ne zna 70
999 nije zaposlen 8171
1 0
2 0
3 0
820 1
870 1
900 6
995 1

Valid range from 1 to 995

V119

119. KOLIKI LIČNI DOHODAK STE PRIMILI ZA POSLEDNJI MESEC? / V119 /

Value 163666 Frequency
996 nije naveo, ne zna 52
999 nije zaposlen 8171
1 0
2 0
3 1
910 1
950 2
980 1
995 1

Valid range from 1 to 995

V120

120. DA LI OTPLAČUJETE KREDITE (STAMBENI, POTROŠAČKI I SLIČNO)? (Ako da) KOLIKO JE BIO UKUPAN IZNOS RATA ZA POSLEDNJI MESEC? / V 120 /

Value 164665 Frequency
996 nije naveo, ne zna 89
998 ne otplačuje, nema kredita 3946
999 nije zaposlen 8171
1 187
2 162
3 170
320 1
349 1
350 1
995 9

Valid range from 1 to 995

V121

121. DA LI STE ZADOVOLJNI SVOJIM LIČNIM DOHOTKOM ILI NISTE? / V121 /

Value 165664 Frequency
1 vrlo nezadovoljan 2138
2 uglavnom nezadovoljan 2071
3 niti nezadovoljan, niti zadovoljan 1302
4 uglavnom zadovoljan 1984
5 potpuno zadovoljan 310
9 nije zaposlen 8171

Valid range from 1 to 5

V122

122. DA LI STE U POSLEDNJA TRI MESECA NEŠTO ZARADILI RADEđI HONORARNO, DOPUNSKI, U POSLEPODNEVNIM ČASOVIMA? / V122 /

Value 166663 Frequency
998 ništa nije zaradio na taj način 7232
999 nije zaposlen 8171
450 1
500 1
600 2
996 19

Valid range from 450 to 996

V123

123. DA LI STE ZADOVOLJNI SVOJIM POSLOM ILI NISTE? / V123 /

Value 167662 Frequency
1 vrlo nezadovoljan 543
2 uglavnom nezadovoljan 725
3 niti nezadovoljan, niti zadovoljan 995
4 uglavnom zadovoljan 3973
5 potpuno zadovoljan 1569
9 nije zaposlen 8171

Valid range from 1 to 5

V124

124. KOLIKO VAM POSAO OMOGUđUJE DA POKAŽETE SVOJE ZNANJE, ISKUSTVO I SPOSOBNOSTI? / V124 /

Value 168661 Frequency
1 uopšte ne omogučuje 742
2 skoro ništa ne omogućuje 646
3 delimično omogućuje 2231
4 uglavnom omogućuje 2745
5 u potpuosti omogućuje 1441
9 nije zaposlen 8171

Valid range from 1 to 5

V125

125. DA LI POSAO KOJI OBAVLJATE VAŠI SARADNICI CENE MANJE, JEDNAKO ILI VIŠE NEGO DRUGE POSLOVE? / V125 /

Value 169660 Frequency
1 manje 1278
2 jednako 4359
3 više 1472
8 ne zna 696
9 nije zaposlen 8171

Valid range from 1 to 3

V126A 126. KAKVE ODNOSE STE IMALI PROŠLE GODINE NA RADNOM MESTU SA: / V126A, 126B, 126C /

A. NADREDJENIM

Value 170659 Frequency
1 loše 291
2 niti dobre, niti loše 1047
3 dobre 6256
4 nije u takvom odnosu 211
9 8171

Valid range from 1 to 4

V126B 126. KAKVE ODNOSE STE IMALI PROŠLE GODINE NA RADNOM MESTU SA: / V126A, 126B, 126C /

B. SARADNICIMA

Value 171658 Frequency
1 loše 117
2 niti dobre, niti loše 542
3 dobre 7029
4 nije u takvom odnosu 117
9 8171

Valid range from 1 to 4

V126C 126. KAKVE ODNOSE STE IMALI PROŠLE GODINE NA RADNOM MESTU SA: / V126A, 126B, 126C /

C. PODREDJENIM

Value 172657 Frequency
1 loše 110
2 niti dobre, niti loše 427
3 dobre 4143
4 nije u takvom odnosu 3125
9 8171

Valid range from 1 to 4

V127

127. KOLIKO RADNICI IZ VAŠE RADNE GRUPE IMAJU POVERENJE U SVOJE NEPOSREDNO PRETPOSTAVLJENE? / V127 /

Value 173656 Frequency
1 uopšte nemaju 356
2 uglavnom nemaju 855
3 niti imaju, niti nemaju 1507
4 uglavnom imaju 3926
5 imaju potpuno 1161
9 nije zaposlen 8171

Valid range from 1 to 5

V128

128. DA LI RADO IDETE NA ZAJEDNIČKE IZLETE, PROSLAVLJATE GODIŠNJICE, PROVODITE PRAZNIKE SA ČLANOVIMA VAŠEG KOLEKTIVA? / V128 /

Value 174655 Frequency
1 izvlačim se iz takvih situacija 711
2 nemam takvih potreba 1624
3 kako kada 2211
4 rado idem 2039
5 vrlo rado 1220
9 nije zaposlen 8171

Valid range from 1 to 5

V129

129. DA LI U NEKOLIKO SLEDEđIH GODINA IMATE REALNE MOGUČNOSTI ZA NAPREDOVANJE U POSLU (ZANIMANJU) KOJIM SE BAVITE? / V129 /

Value 175654 Frequency
1 nema nikakvih mogučnosti 3599
2 ima male mogučnosti 1263
3 ima izvesne mogučnosti 1234
4 ima prilično mogučnosti 810
5 ima sve mogučnosti 305
8 ne zna da li ima mogučnosti 594
9 nije zaposlen 8171

Valid range from 1 to 5

V130

130. DA LI BISTE MENJALI SADAŠNJI POSAO, UKOLIKO BI VAM SE ZA TO UKAZALA PRILIKA? (Ako da) NAVEDITE GLAVNI RAZLOG ZA TO. / V130 /

Value 176653 Frequency
1 fizički i psihički prenaporan rad 887
2 loši uslovi rada, neodgovaraj. radno vreme 656
3 loša zarada 1739
4 stan 213
5 nema mogučnosti za napredovanje 287
6 poslovna neuspešnost organizacije 82
7 slabo rukovodstvo 70
8 loši odnosi u kolektivu 109
9 drugo 346
88 ne bi menjao sadašnji posao 3416
99 nije zaposlen 8171

Valid range from 1 to 9

V131

131. DA LI BISTE NAPUSTILI POSAO UKOLIKO BISTE IMALI MOGUČNOST DA NEŠTO RADITE PRIVATNO, NPR. DA OTVORITE ZANATSKU RADNJU ILI LOKAL, DA PREUZMETE POLJOPRIVREDNO GAZDINSTVO I SLIČNO? / V131 /

Value 177652 Frequency
1 ne 4319
2 ne zna, nije razmišljao, neodlučan 1068
3 da 2418
9 nije zaposlen 8171

Valid range from 1 to 1

V132

132. PRETPOSTAVIMO DA JE JEDAN DEO ZAPOSLENIH U VAŠOJ ORGANIZACIJI PREKINUO POSAO I STUPIO U ŠTRAJK. ŠTA BISTE VI UČINILI U TOM SLUČAJU? / V132 /

Value 178651 Frequency
1 složio bi se sa njima i prekinuo posao, štrajkovao bih 1383
2 prekinuo bih posao u slučaju da se problem tiče i mene lično 1080
3 obavljao bih svoj posao i ne bih se mešao u to 1349
4 pokušao bih da ostalima objasnim da je obustava rada u samoupravljanju neprihvatljiv način rešavanja problema 2331
5 nešto drugo 289
6 ne zna, neodlučan 1373
9 nije zaposlen 8171

Valid range from 1 to 5

V133A 133. DA LI JE U RADNOJ ORGANIZACIJI U KOJOJ STE ZAPOSLENI U PROŠLOJ GODINI DOŠLO DO NEKOG OD SLEDEđIH OBLIKA IZRAŽAVANJA NEZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH? / V133A, 133B, 133C, 133D, 133E /

A. PREKID RADA, OBUSTAVA, ŠTRAJK

Value 179650 Frequency
1 NE 7080
2 DA 725
9 nije zaposlen 8171

Valid range from 1 to 2

V133B 133. DA LI JE U RADNOJ ORGANIZACIJI U KOJOJ STE ZAPOSLENI U PROŠLOJ GODINI DOŠLO DO NEKOG OD SLEDEđIH OBLIKA IZRAŽAVANJA NEZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH? / V133A, 133B, 133C, 133D, 133E /

B. SASTANAK NEKOG ORGANA NA ZAHTEV NEZADOVOLJNIH RADNIKA

Value 180649 Frequency
1 NE 5831
2 DA 1974
9 nije zaposlen 8171

Valid range from 1 to 2

V133C 133. DA LI JE U RADNOJ ORGANIZACIJI U KOJOJ STE ZAPOSLENI U PROŠLOJ GODINI DOŠLO DO NEKOG OD SLEDEđIH OBLIKA IZRAŽAVANJA NEZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH? / V133A, 133B, 133C, 133D, 133E /

C. PISMENI OBLIK IZRAŽAVANJA NEZADOVOLJSTVA (PISANJE PETICIJA, PRITUŽBI, SKUPLJANJE POTPISA)

Value 181648 Frequency
1 NE 6781
2 DA 1024
9 nije zaposlen 8171

Valid range from 1 to 2

V133D 133. DA LI JE U RADNOJ ORGANIZACIJI U KOJOJ STE ZAPOSLENI U PROŠLOJ GODINI DOŠLO DO NEKOG OD SLEDEđIH OBLIKA IZRAŽAVANJA NEZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH? / V133A, 133B, 133C, 133D, 133E /

D. IZRAŽAVANJE NEZADOVOLJSTVA I KRITIKE NA RAZNIM SASTANCIMA (ZBOR RADNIKA, SASTANAK SAMOUPRAVNIH ORGANA I DPO)

Value 182647 Frequency
1 NE 4321
2 DA 3484
9 nije zaposlen 8171

Valid range from 1 to 2

V133E 133. DA LI JE U RADNOJ ORGANIZACIJI U KOJOJ STE ZAPOSLENI U PROŠLOJ GODINI DOŠLO DO NEKOG OD SLEDEđIH OBLIKA IZRAŽAVANJA NEZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH? / V133A, 133B, 133C, 133D, 133E /

E. GLASNO IZRAŽAVANJE NEZADOVOLJSTVA I PROTESTA U RAZGOVORIMA MEDJU RADNICIMA

Value 183646 Frequency
1 NE 4376
2 DA 3429
9 nije zaposlen 8171

Valid range from 1 to 2

V134 (Ako je došlo do jednog od navedenih oblika izražavanja nezadovoljstva)

134. KAKAV STE STAV VI LIČNO ZAUZELI U TOM SLUČAJU? / V134 / (Ukoliko je bilo više oblika izražavanja nezadovoljstva, ispitanik navodi za poslednji koji se dogodio)

Value 184645 Frequency
1 učestvovao je u tom obliku izražavanja nezadovoljstva 1532
2 nije učestvovao ali se slagao, solidarisao 1361
3 nije imao stav, svejedno mu je 647
4 nije se slagao, ali ništa nije učinio 603
5 aktivno se suprotstavio 363
8 nije bilo takvih oblika izražavanja nezadovoljstva 3299
9 nije zaposlen 8171

Valid range from 1 to 5

V135A 135. DA LI U ORGANIZACIJI GDE STE ZAPOSLENI DOLAZI DO SLEDEđIH POJAVA: / V135A, V135B, V135C, 135D, V135E, V135F /

A. ČESTO UZIMANJE BOLOVANJA

Value 185644 Frequency
1 NE 4876
2 DA 2929
9 nije zaposlen 8171

Valid range from 1 to 2

V135B 135. DA LI U ORGANIZACIJI GDE STE ZAPOSLENI DOLAZI DO SLEDEđIH POJAVA: / V135A, V135B, V135C, 135D, V135E, V135F /

B. OTSUSTVO SA POSLA

Value 186643 Frequency
1 NE 5594
2 DA 2211
9 nije zaposlen 8171

Valid range from 1 to 2

V135C 135. DA LI U ORGANIZACIJI GDE STE ZAPOSLENI DOLAZI DO SLEDEđIH POJAVA: / V135A, V135B, V135C, 135D, V135E, V135F /

C. NAPUŠTANJE RADNOG MESTA U TOKU RADNOG VREMENA, KAŠNJENJE ODN. PREVREMENO ODLAŽENJE SA POSLA

Value 187642 Frequency
1 NE 5341
2 DA 2464
9 nije zaposlen 8171

Valid range from 1 to 2

V135D 135. DA LI U ORGANIZACIJI GDE STE ZAPOSLENI DOLAZI DO SLEDEđIH POJAVA: / V135A, V135B, V135C, 135D, V135E, V135F /

D. USPORAVANJE TEMPA RADA

Value 188641 Frequency
1 NE 6106
2 DA 1699
9 nije zaposlen 8171

Valid range from 1 to 2

V135E 135. DA LI U ORGANIZACIJI GDE STE ZAPOSLENI DOLAZI DO SLEDEđIH POJAVA: / V135A, V135B, V135C, 135D, V135E, V135F /

E. NEPAŽNJA, LOŠ RAD, NEMARNOST

Value 189640 Frequency
1 NE 5605
2 DA 2200
9 nije zaposlen 8171

Valid range from 1 to 2

V135F 135. DA LI U ORGANIZACIJI GDE STE ZAPOSLENI DOLAZI DO SLEDEđIH POJAVA: / V135A, V135B, V135C, 135D, V135E, V135F /

F. NAMERNO UNIŠTAVANJE MAŠINA, OPREME, INVENTARA

Value 190639 Frequency
1 NE 7460
2 DA 345
9 nije zaposlen 8171

Valid range from 1 to 2

V136 (Ako dolazi bar do jedne od navedenih pojava)

136. ŠTA MISLITE, ZAŠTO DOLAZI DO TAKVIH POJAVA? / V136 /

Value 191638 Frequency
1 zbog nedostatka radne discipline i svesti 2313
2 zbog dopunskog, popodnevnog, sezonskog rada 591
3 time zaposleni izražavaju nezadovoljstvo i protest 764
4 ne zna 850
8 ne dolazi do takvih pojava 3287
9 nije zaposlen (Ako dolazi bar do jedne od navedenih oblika 8171

Valid range from 1 to 3

V137A1 137. ŠTA MISLITE, NA KOJI NAČIN BI SE MOGLO SPREČITI TAKVO PONAŠANJE RADNIKA? / V137A1, V137A2, V137A3, V137A4, V137A5, V137A6, V137A7 / (Može se navesti više odgovora)

- višim dohotcima

Value 192637 Frequency
3 (izbor) 1799
1 ne 2712
8 ne dolazi do takvih pojava 3294
9 nije zaposlen 8171

Valid range from 1 to 3

V137A2

- pravednijim nagrađivanjem

Value 193636 Frequency
1 2842
3 1669
8 3294
9 8171

Valid range from 1 to 3

V137A3

- novčanim kaznama

Value 194635 Frequency
1 3894
3 617
8 3294
9 8171

Valid range from 1 to 3

V137A4

- zamenom nesposobnog rukovodstva

Value 195634 Frequency
1 3521
3 990
8 3294
9 8171

Valid range from 1 to 3

V137A5

- mogučnošču otpuštanja radnika koji to čine

Value 196633 Frequency
1 3834
3 677
8 3294
9 8171

Valid range from 1 to 3

V137A6

- boljom organizacijom rada

Value 197632 Frequency
1 2791
3 1720
8 3294
9 8171

Valid range from 1 to 3

V137A7

- pooštrenom kontrolom i disciplinskim merama

Value 198631 Frequency
1 2923
3 1588
8 3294
9 8171

Valid range from 1 to 3

V138

138. DA LI STE ZAPOSLENI U DRUŠTVENOM SEKTORU ILI KOD PRIVATNIKA? / V138 /

Value 199630 Frequency
1 u društvenom sektoru 7628
2 kod privatnika 177
9 nije zaposlen 8171

Valid range from 1 to 2

V139A 139. U RADNIM ORGANIZACIJAMA SE ODLUČUJE O PITNJIMA ZNAČAJNIM ZA VEČINU RADNIKA.INTERESOVALOBI NAS KAKO STE BILI ANGAŽOVANI NA REŠAVANJU NEKIH OD TAKVIH PITANJA?

A. DA LI ZNATE KAKO JE BIO IZABRAN VAŠ PRETPOSTAVLJENI (ŠEF)? / V139A /

Value 200629 Frequency
1 ne 3885
2 da 3732
6 nema pretpostavljenog 11
9 nije zaposlen u društvenom sektoru 8348

Valid range from 1 to 2

V139B

139. B. DA LI STE TADA SA VAŠIM SARADNICIMA RAZGOVARALI O IZBORU VAŠEG PRETPOSTAVLJENOG (ŠEFA)? / V139B /

Value 201628 Frequency
1 ne 1027
2 da 2705
6 nema pretpostavljenog 11
8 ništa ne zna o tome 3885
9 nije zaposlen u društvenom sektoru 8348

Valid range from 1 to 2

V139C

139. C. DA LI STE PRISUSTVOVALI NEKOM SASTANKU NA KOJEM SE RAZGOVARALO O IZBORU VAŠEG PRETPOSTAVLJENOG? / V139C /

Value 202627 Frequency
1 ne 1587
2 da 2145
6 nema pretpostavljenog 11
8 ništa ne zna o tome 3885
9 nije zaposlen u društvenom sektoru 8348

Valid range from 1 to 2

V139D 139. (Ako je bio na sastanku)

D. DA LI STE NA SASTANKU IZNELI SVOJ STAV (MIŠLJENJE, KRITIKU, OCENU, PREDLOG) O IZBORU VAŠEG PRETPOSTAVLJENOG? / V139D /

Value 203626 Frequency
1 ne 635
2 da 1510
6 nema pretpostavljenog 11
7 nije bio na sastanku 1587
8 ništa ne zna o tome 3885
9 nije zaposlen u društvenom sektoru 8348

Valid range from 1 to 2

V139E

139. E. ŠTA MISLITE, DA LI STE IMALI NEKAKAV UTICAJ NA IZBOR VAŠEG PRETPOSTAVLJENOG ? / V139E /

Value 204625 Frequency
1 nije imao uticaja 2141
2 malo uticaja 860
3 dosta uticaja 386
6 nema pretpostavljenog 11
7 ne zna da li je imao neki uticaj 345
8 ništa ne zna o tome 3885
9 nije zaposlen u društvenom sektoru 8348

Valid range from 1 to 3

V140A

140. A. DA LI NEŠTO ZNATE O PROBLEMIMA I PRAVILNIKU O RASPODELI LIČNIH DOHODAKA U VAŠOJ OOUR/RO? / V140A /

Value 205624 Frequency
1 ne 3393
2 da 4235
9 nije zaposlen u društvenom sektoru 8348

Valid range from 1 to 2

V140B

140. B. DA LI STE O PROBLEMIMA I PRAVILNIKU O RASPODELI LIČNIH DOHODAKA RAZGOVARALI SA SARADNICIMA? / V140B /

Value 206623 Frequency
1 ne 256
2 da 3979
8 ništa ne zna o tome 3393
9 nije zaposlen u društvenom sektoru 8348

Valid range from 1 to 2

V140C

140. C. DA LI STE PRISUSTVOVALI NEKOM SASTANKU NA KOME SE RASPRAVLJALO O TOME? / V140C /

Value 207622 Frequency
1 ne 693
2 da 3542
8 ništa ne zna o tome 3393
9 nije zaposlen u društvenom sektoru 8348

Valid range from 1 to 2

V140D

140. D. DA LI STE NA SASTANKU IZNELI SVOJ STAV (MIŠLJENJE, KRITIKU, OCENU, PREDLOG) O TOME? / V140D /

Value 208621 Frequency
1 ne 899
2 da 2643
7 nije bio na sastanku 693
8 ništa ne zna o tome 3393
9 nije zaposlen u društvenom sektoru 8348

Valid range from 1 to 2

V140E

140. E. ŠTA MISLITE, DA LI STE IMALI IKAKAV UTICAJ PRI REŠAVANJU OVIH PROBLEMA? / V140E /

Value 209620 Frequency
1 nije imao uticaja 1801
2 malo uticaja 1421
3 dosta uticaja 571
7 ne zna da li je imao neki uticaj 442
8 ništa ne zna o tome 3393
9 nije zaposlen u društvenom sektoru 8348

Valid range from 1 to 3

V141A

141. A. ZNATE LI NEŠTO O TOME DA LI SE U VAŠOJ OOUR/RO U POSLEDNJE VREME RASPRAVLJALO O PLANU INVESTICIJA U NOVE ZGRADE, OPREMU, MAŠINE I SLIČNO? / V141A /

Value 210619 Frequency
1 ne 3934
2 da 3694
9 nije zaposlen u društvenom sektoru 8348

Valid range from 1 to 2

V141B

141. B. DA LI STE O TOME NEŠTO RAZGOVARALI SA SARADNICIMA? / V141B /

Value 211618 Frequency
1 ne 757
2 da 2937
8 ništa ne zna o tome 3934
9 nije zaposlen u društvenom sektoru 8348

Valid range from 1 to 2

V141C

141. C. DA LI STE PRISUSTVOVALI NEKOM SASTANKU NA KOME SE O TOME RASPRAVLJALO? / V141C /

Value 212617 Frequency
1 ne 1143
2 da 2551
8 ništa ne zna o tome 3934
9 nije zaposlen u društvenom sektoru (Ako je bio na sastanku) 8348

Valid range from 1 to 2

V141D

141. D. DA LI STE NA SASTANKU IZNELI SVOJ STAV (MIŠLJENJE, OCENU, KRITIKU, PREDLOG) O TOME? / V141D /

Value 213616 Frequency
1 ne 806
2 da 1745
7 nije bio na sastanku 1143
8 ništa ne zna o tome 3934
9 nije zaposlen u društvenom sektoru 8348

Valid range from 1 to 2

V141E

141. E. DA LI STE IMALI IKAKAV UTICAJ NA SASTAVLJANJE PREDLOGA I NA ODLUČIVANJE O TOME? / V141E /

Value 214615 Frequency
1 nije imao uticaja 1961
2 malo uticaja 976
3 dosta uticaja 422
7 ne zna da li je imao neki uticaj 335
8 ništa ne zna o tome 3934
9 nije zaposlen u društvenom sektoru 8348

Valid range from 1 to 3

V142A

142. A. DA LI NEŠTO ZNATE O PROBLEMIMA RASPODELE STANOVA I STAMBENIH KREDITA U VAŠOJ OOUR/RO? / V142A /

Value 215614 Frequency
1 ne 3455
2 da 4173
9 nije zaposlen u društvenom sektoru 8348

Valid range from 1 to 2

V142B

142. B. DA LI STE O PROBLEMIMA RASPODELE STANOVA I STAMBENIH KREDITA RAZGOVARALI SA SARADNICIMA? / V142B /

Value 216613 Frequency
1 ne 523
2 da 3650
8 ništa ne zna o tome 3455
9 nije zaposlen u društvenom sektoru 8348

Valid range from 1 to 2

V142C

142. C. DA LI STE PRISUSTVOVALI NEKOM SASTANKU NA KOME SE O TOME RASPRAVLJALO? / V142C /

Value 217612 Frequency
1 ne 1376
2 da 2797
8 ništa ne zna o tome 3455
9 nije zaposlen u društvenom sektoru (Ako je bio na sastanku) 8348

Valid range from 1 to 2

V142D

142. D. DA LI STE NA SASTANKU IZNELI SVOJ STAV (MIŠLJENJE, OCENU, KRITIKU, PREDLOG) O TOME? / V142D /

Value 218611 Frequency
1 ne 628
2 da 2169
7