Razredna bit sodobne jugoslovanske družbe, 1987

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: KB87
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_KB87_V1
Glavni avtor(ji):
 • Jambrek, Peter
 • Toš, Niko
 • Goati, Vladimir
 • Janičijević, Miloslav
 • Obradović, Vladimir
 • Šiber, Ivan
 • Saksida, Stane
 • Klinar, Peter
 • Bernik, Ivan
Izdelal datoteko podatkov:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; )

Finančna podpora:

Centralni komite Zveze komunistov Jugoslavije

Vsebina raziskave

Vsebinska področja CESSDA
DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE - enakost in neenakost
Vsebinsko področja CERIF
Socialne strukture


Povzetek:

Namen raziskave je analiza socialne strukture jugoslovanske družbe. Vprašalnik vsebuje vprašanja o dejstvih in dejanskem socialnem položaju respondenta ter stališčih in ideoloških orientacijah. Zabeležena je izobrazba, dejavnosti, vrsta dela, veroizpoved, članstvo v ZK, politična funkcija, narodnost, sodelovanje v NOB, delo v tujini. Nekateri od teh podatkov so zbrani za anketiranca samega, njegovega partnerja, najstarejšega otroka, starše in starega očeta po očetovi strani in najboljšega prijatelja. Vsebovane so trditve, ki oblikujejo lestvico tradicionalizma in stališč o vlogi in pomenu naroda. Sledijo vprašanja o šolanju: končana šola, način šolanja, ali trenutno obiskuje kakšno šolo, zaposlitveni status. Za aktivne šolarje so tudi vprašanja o razlogih šolanja, kdo jim šolanje finančno omogoča, kje med šolanjem stanujejo, kaj nameravajo po končanem šolanju in ali menijo, da bodo po končanem šolanju dobili zaposlitev, ocena možnosti zaposlitve ustrezne svoji izobrazbi. Ostali odgovarjajo na vprašanja o dodatnem izobraževanju, bi si želeli nadaljevati šolanje, kakšno izobrazbo imajo in na kakšen način so jo dosegli. Glede na zaposlitveni status se nadaljna vprašanja delijo po segmentih anketirancev. Upokojenci odgovarjajo na vprašanja o zaposlitvi pred upokojitvijo; nezaposleni in gospodinje na vprašanja o tem, ali so kdaj (že) bili zaposleni in ali to še nameravajo; zaposleni odgovarjajo na vprašanja o svojem sedanjem in prvem delu in delovnem mestu, mobilnosti na delovnem mestu, napornosti dela, kontroli dela, zaslužku, odnosih na delovnem mestu, izrazih neposlušnosti, odločanju, aktivnosti v samoupravnem sistemu; kmetje odgovarjajo na vprašanja o količini in lastništvu obdelovalne zemlje, problemih kmetijstva, načrtih za prihodnost in zaposlenosti poleg kmetovanja. Sledijo vprašanja na nivoju gospodinjstva: o številu in delovnem položaju članov, ekonomskem položaju gospodinjstva, lastništvu materialnih dobrin in nepremičnin. Del vprašanj zajema mnenja o zaslužku in kriterijih za določanje, kako višina dohodka in družbena moč vplivata na pripadnost družbenemu razredu, kateremu razredu pripada respondent, kako se v družbi kaže neenakost med pripadniki posameznih razredov, ocene možnosti za doseganje komunistične družbe, položaja in možnosti delavskega razreda. Sledijo vprašanja o odnosu do dela nasploh, kaj pomeni uspeh, anketirani vrednoti samostojnost pri delu, zanesljivost zaposlitve, primernost dela glede na izobrazbo proti plačilu za opravljeno delo. Vprašanja o stanovanju in lokalnem okolju vključujejo podatke kot je velikost in kvaliteto stanovanja, lastništvo, način pridobitve stanovanja oziroma sredstev zanj, opremljenost z gospodinjskimi in drugimi napravami, bližina trgovine šole in drugih ustanov, urejenost okolja ter vprašanja o poznavanju delovanja in dejanski aktivnosti v krajevni skupnosti. Dodatno so zabeleženi čas bivanja v kraju, kraj priselitve in razlogi, velikost kraja in tip naselja v katerem stanuje in načini preživljanja prostega časa: obisk prireditev, stiki z ljudmi, ukvarjanje s hobiji in preživljanje zadnjega dopusta. Merjenju socialne distance je namenjeno vprašanje, ali bi se bil pripravljen poročiti z ljudmi glede na njihov poklic, narodnost, vernost. Posebej respondenti ocenjujejo ugled nekaterih poklicev. Tik pred koncem najdemo še vprašanja o vključenosti respondenta v lokalno politično življenje, članstvo v ZK, mnenja o vlogi in pomenu ZK, oceno delovanja ZK. Respondenti še ocenijo težo gospodarske krize, katere skupine ljudi kriza najbolj prizadene in katere skupine so odgovorne zanjo, in katere bi morale prispevati k reševanju. Sledijo še mnenja o vlogi države in samoupravljanju. Vprašalnik se zaključi z vprašanji o navadah: branje knjig in časopisov, poslušanje radia in gledanju televizije ter vernosti. Poleg ostalih podatkov so zabeleženi spol, starost, velikost in tip naselja, dohodek, velikost gospodinjstva, regija.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: junij1986 - december 1987, junij1986 - december 1987
Čas izdelave: 1989-01-25
Država: Republike bivše SFR Jugoslavije, Bosna in Hercegovina, Črna gora, Hrvatska, Kosovo, Makedonija, Slovenija, Srbija, Vojvodina
Geografsko pokritje:

Osem jugoslovanskih federalnih enot

Enota za analizo: ni podatka
Populacija:

Ciljna populacija so prebivalci SFR Yugoslavije, stari med 18 in 70 let.

Dodaten vzorec so mnenjski voditelji oz. elita, predvsem predstavniki politike in gospodarstva.

Izključeni:

Institucionalizirani prebivalci.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Tip vzorca:

Uporabljen je 3-stopenjski postopek izbora, na vsaki stopnji sistematično s slučajnim izhodiščem iz volilnih spiskov prebivalcev po metodologiji raziskave SJM. Uporabljene so rezerve.

Razen v Bosni in Hercegovini so v vsaki republiki anketirali tudi namensko po kvotnem postopku izbrane mnenjske voditelje.

Način zbiranja podatkov:

Raziskava je terenska osebna anketa, posebej usposobljeni anketarji so imeli na voljo poleg seznamov 12 oz. 15 oseb še 6 rezerv.

Uteževanje:

Brez uteževanja.

Omejitve dostopa

Uporaba je neomejena za akademske namene. Arhiv da podatke na razpolago uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. V skrbi za tajnost podatkov se sme uporabljati gradivo samo za opredeljeni namen in brez poizkusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomankljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: KB87 - Socialna struktura sodobne jugoslovanske družbe [datoteka podatkov], 1987

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • število spremenljivk: 828
 • število enot: 18059

Spremenljivke

ID

ID

Vrednost 13 Frekvenca
11 1
12 1
13 1
49258 1

Vrednosti spremenljivk od 11 do 49258

V1

1. KOLIKO IMATE GODINA? / V1 /

Vrednost 22 Frekvenca
1 do 30 0
2 31 do 40 0
3 41 do 50 0
4 51 do 60 0
5 61 i više 0
66 386
67 309
68 143
69 46

Vrednosti spremenljivk od 1 do 69

V2

2. DA LI STE OŽENJENI (UDATI) ? / V2 /

Vrednost 31 Frekvenca
1 neoženjen - neudata 2779
2 oženjen - udata 11948
3 vanbračna zajednica 84
4 razveden - a 389
5 udovac - ica 776

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

ID

ID

Vrednost 1828 Frekvenca
11 1
12 1
13 1
49258 1

Vrednosti spremenljivk od 11 do 49258

V1

1. KOLIKO IMATE GODINA? / V1 /

Vrednost 2827 Frekvenca
1 do 30 0
2 31 do 40 0
3 41 do 50 0
4 51 do 60 0
5 61 i više 0
66 386
67 309
68 143
69 46

Vrednosti spremenljivk od 1 do 69

V2

2. DA LI STE OŽENJENI (UDATI) ? / V2 /

Vrednost 3826 Frekvenca
1 neoženjen - neudata 2779
2 oženjen - udata 11948
3 vanbračna zajednica 84
4 razveden - a 389
5 udovac - ica 776

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V3

3. KOJU POSLEDNJU ŠKOLU JE ZAVRŠIO VAŠ MUŽ (ŽENA) ? / V3 /

Vrednost 4825 Frekvenca
1 4 raz. OŠ ili manje 4124
2 5-7 raz. OŠ, odn. 1-3 raz. niž.gimnazije 967
3 završena OŠ, odn. niža gimnazija 2401
4 2-3 god. stručna škola za proiz.zanim 1490
5 2-3 god. stručna škola - adm.,trg.,PTT.. 520
6 2-3 god. reformisana srednja škola 136
7 4 god. srednja stručna škola (ek.,teh,..) 1381
8 gimnazija 329
9 srednja učitelj.škola, pedagoška i sl. 142
10 reform. 4 godišnja srednja škola prirodno-matematičkosmera 29
11 reform. 4 godišnja srednja škola društveno-humanističsmera 57
12 reform. 4 godišnja srednja škola tehničkog i ostalih smerova 103
13 druge 4 godišnje srednje škole 202
14 viša škola teh.,prirod.-matem.s 171
15 viša škola pedag.,socijalnog, upravnokomercijalnogi sl. smera 386
16 visoka škola teh., prirod.-matem.smera,medicinski fakultet 282
17 visoka škola ekon.,pravnog,društ.smera, umetničke akademije 376
18 druge visoke škole 101
99 neoženjen - neudata 2779

Vrednosti spremenljivk od 1 do 18

V4

4. KAKAV POSAO (ZANIMANJE) OBAVLJA VAŠ MUŽ (ŽENA)? / V4 /

Vrednost 5824 Frekvenca
1 radnik 3524
2 poslovodja, predradnik, majstor 499
3 službenik u administraciji 743
4 rukovodeći radnik u administraciji 181
5 osoblje zaštite na izvršil.poslovima 100
6 osoblje zaštite na rukovod.posl.i voj.lica 81
7 tehničar u obl.prirod.-matem.,tsaobračaja, medicine 384
8 učitelj,vaspitač, socijalni radnik i sl. sa srednjim odn.višim obrazovanjem 279
9 stručnjak bez rukovodečih poslova 294
10 stručnjak na rukovodečim poslovima 150
11 rukovodilac, organiz.poslov.-dire 119
12 funkcioner,rukovod. u skupštini,izvrš.org.DPO, SIZ, udruženju, komori, društvu 36
13 slobodna profesija 35
14 samostalni zanatlija 184
15 poljoprivrednik 1056
16 domaćica 3067
17 nezaposlen 229
18 student, učenik 39
19 penzioner 1032
97 razveden-a 389

Vrednosti spremenljivk od 1 do 19

V5 neudata (Ukoliko je razveden -a, ukoliko je muž, žena penzioner, ili je umro)

5. KAKAV POSAO (ZANIMANJE) JE PRETEŽNO OBAVLJAO VAŠ MUŽ (ŽENA) ? / V5 /

Vrednost 6823 Frekvenca
1 radnik 1031
2 poslovodja, predradnik, majstor 108
3 službenik u administraciji 151
4 rukovodeći radnik u administraciji 48
5 osoblje zaštite na izvršil.poslovima 45
6 osoblje zaštite na rukovod.posl.i voj.lica 60
7 tehničar u obl.prirod.-matem., teh.struka, saobračaja, medicine 69
8 učitelj, vaspitač, socijalni radnik i sl. sa srednjim odn.višim obrazovanjem 53
9 stručnjak bez rukovodečih poslova 60
10 stručnjak na rukovodečim poslovima 40
11 rukovodilac, organiz.poslov.-dire 25
12 funkcioner, rukovod.u skupštini,izvrš.org.DPO, SIZ, udruženju, komori, društvu 14
13 slobodna profesija 12
14 samostalni zanatlija 74
15 poljoprivrednik 294
16 domaćica 253
17 nezaposlen 39
18 student 10
98 nije razveden-a, muž (žena) nije penzioner, nije umro 10811
99 neoženjen, neudata 2779

Vrednosti spremenljivk od 1 do 18

V6

6. U KOJOJ DELATNOSTI RADI (JE PRETEŽNO RADIO) VAŠ MUŽ (ŽENA)? / V6 /

Vrednost 7822 Frekvenca
1 industrija i rudarstvo 2870
2 poljopriv.i ribarstvo,šumarstvo, 1847
3 građevinarstvo 853
4 saobraćaj i veze 591
5 trgovina 672
6 ugostiteljstvo i turizam 289
7 zanatstvo,lične usluge i slobodne profes. 404
8 komunalno-stambena delatnost 138
9 finansijske i druge poslovne usluge (npr: bankarstvo,osiguranjdr.) 221
10 obrazovanje,nauka, kultura,umetnost,spo 572
11 zdravstvo i socialno osiguranje 367
12 skupštine DPZ 64
13 upravni organi DPZ 125
14 DPO i društva 42
15 SIZ-ovi,komore,posloudruženja,fondovi 36
16 JNA, SDB 277
17 drugo 462
98 nije (bio) zaposlen, nije (bio) zanatlija ili poljoprivrednik 3367
99 neoženjen, neudata 2779

Vrednosti spremenljivk od 1 do 17

V7

7. DA LI JE (BIO) VAŠ MUŽ (ŽENA) RELIGIOZAN ? (Ako je bio) KOJE VEROISPOVESTI JE (BIO) VAŠ MUŽ (ŽENA) ? / V7 /

Vrednost 8821 Frekvenca
1 nije bio religiozan, ne pripada (nije pripadao) ni jednoj veroispovesti 5365
2 katoličke 3010
3 pravoslavne 2757
4 muslimanske 1910
5 druge 155
9 neoženjen - neudata 2779

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V8

8. DA LI JE VAŠ MUŽ (ŽENA) IKAD BIO ČLAN SAVEZA KOMUNISTA ? / V8 /

Vrednost 9820 Frekvenca
1 ne 10196
2 da 3001
9 neoženjen - neudata 2779

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V9

9. DA LI VAŠ MUŽ (ŽENA) IMA (ILI JE IMAO) NEKU FUNKCIJU ODNOSNO DA LI JE (ILI JE BIO) ČLA NEKOG POLITIČKOG ILI SAMOUPRAVNOG TELA ? / V9 /

Vrednost 10819 Frekvenca
1 ne 10830
2 da 2367
9 neoženjen - neudata 2779

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V10

10. ŠTA JE (BIO) PO NARODNOSTI VAŠ MUŽ (ŽENA) ? / V10 /

Vrednost 11818 Frekvenca
1 Albanac 1311
2 Crnogorac 541
3 Hrvat 2354
4 Italijan 15
5 Jugosloven 582
6 Mađar 334
7 Makedonac 1249
8 Musliman 922
9 Rom 99
10 Slovenac 1477
11 Srbin 4026
12 Turčin 57
13 drugo 230
99 neoženjen - neudata 2779

Vrednosti spremenljivk od 1 do 13

V11

11. KOLIKO DECE IMATE ? / V11 /

Vrednost 12817 Frekvenca
1 jedno 2799
2 dva 5669
3 tri 1979
4 četiri 862
5 pet 439
6 šest 272
7 sedam 150
99 nema dece 3615
8 105
9 33
10 23
11 15
12 7
13 2
15 1
18 2
21 1
22 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 22

V12

12. KOLIKO DECE IZDRŽAVATE ? / V12 /

Vrednost 13816 Frekvenca
1 jedno 3114
2 dva 3901
3 tri 1089
4 četiri 395
5 pet i više 448
8 ne izdržava decu 3414
9 nema dece 3615

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V13

13. DA LI JE NEKO DETE KOJE IZDRŽAVATE, VEđ ZAVRŠILO ŠKOLOVANJE A NIJE ZAPOSLENO ? / V13 /

Vrednost 14815 Frekvenca
1 ne 7145
2 da 1802
8 ne izdržava decu 3414
9 nema dece 3615

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V14

14. KOLIKO GODINA IMA VAŠE NAJSTARIJE DETE ? / V14 /

Vrednost 15814 Frekvenca
99 nema dece 3615
1 404
2 294
3 330
55 3
56 3
57 3
59 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

V15 (Ukoliko je dete starije od 15 godina)

15. KOJU JE POSLEDNJU ŠKOLU ZAVRŠILO VAŠE NAJSTARIJE DETE ? / V15 /

Vrednost 16813 Frekvenca
1 4 raz. OŠ ili manje 508
2 5-7 raz. OŠ, odn. 1-3 raz. niž.gimnazije 290
3 završena OŠ, odn. niža gimnazija 1927
4 2-3 god. stručna škola za proiz.zanim 848
5 2-3 god. stručna škola - adm.,trg.,PTT,.. 317
6 2-3 god. reformisana srednja škola 175
7 4 god. srednja stručna škola (ek.,teh,..) 1305
8 gimnazija 387
9 srednja učitelj.škola, pedagoška i sl. 109
10 reform. 4 godišnja srednja škola prirodno matematičkog smera 115
11 reform. 4 godišnja srednja škola društveno-humanističsmera 124
12 reform. 4 godišnja sredja škola tehničkog i ostalih smerova 317
13 druge 4 godišnje srednje škole 225
14 viša škola teh.,prirod.-matem.s 115
15 viša škola pedag.,socijalnog, upravno komercijalnog i sl. smera 227
16 visoka škola teh., prirod.-matem.smera,medicinski fakultet 251
17 visoka škola ekon., pravnog, društ.-hum. smera, umetničke akademije 276
18 druge visoke škole 57
98 nema dete starije od 15 godina 4788
99 nema dece 3615

Vrednosti spremenljivk od 1 do 18

V16

16. KAKAV POSAO (ZANIMANJE) OBAVLJA VAŠE NAJSTARIJE DETE ? / V16 /

Vrednost 17812 Frekvenca
1 radnik 2172
2 poslovodja, predradnik, majstor 266
3 službenik u administraciji 582
4 rukovodeći radnik u administraciji 88
5 osoblje zaštite na izvršil.poslovima 53
6 osoblje zaštite na rukovod.posl.i voj.lica 38
7 tehničar u obl.prirod.-matem., teh.struka, saobračaja, medicine 390
8 učitelj,vaspitač,socradnik i sl. sa srednjim odn.višim obrazovanjem 181
9 stručnjak bez rukovodečih poslova 303
10 stručnjak na rukovodečim poslovima 86
11 rukovodilac,organiz. 48
12 funkcioner,rukovod. u skupštini,izvrš.org.DPO, SIZ, udruženju,komori,dru 19
13 slobodna profesija 32
14 samostalni zanatlija 94
15 poljoprivrednik 314
16 domaćica 582
17 nezaposlen 879
18 student, učenik 1446
98 nema dete starije od 15 godina 4788
99 nema dece 3615

Vrednosti spremenljivk od 1 do 18

V17

17. U KOJOJ DELATNOSTI RADI VAŠE NAJSTARIJE DETE ? / V17 /

Vrednost 18811 Frekvenca
1 industrija i rudarstvo 1698
2 poljopriv.i ribarstvo,šumarstvo, 503
3 građevinarstvo 304
4 saobraćaj i veze 290
5 trgovina 372
6 ugostiteljstvo i turizam 162
7 zanatstvo,lične usluge i slobodne profes. 193
8 komunalno-stambena delatnost 45
9 finansijske i druge poslovne usluge (npr: bankarstvo,osiguranjdr.) 160
10 obrazovanje,nauka,ku 281
11 zdravstvo i socialno osiguranje 246
12 skupštine DPZ 34
13 upravni organi DPZ 53
14 DPO i društva 26
15 SIZ-ovi,komore,posloudruženja,fondovi 17
16 JNA, SDB 102
17 drugo 178
97 dete je student,učenik,nezap 2909
98 nema dete starije od 15 godina 4788
99 nema dece 3615

Vrednosti spremenljivk od 1 do 17

V18

18. DA LI JE VAŠE NAJSTARIJE DETE RELIGIOZNO ? / V18 /

Vrednost 19810 Frekvenca
1 ne 3667
2 da 1821
3 ne znam 577
8 nema dete starije od 15 godina 3915
9 nema dece 2982
" " 3014

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V19

19. DA LI JE VAŠE NAJSTARIJE DETE ČLAN SAVEZA KOMUNISTA ? / V19 /

Vrednost 20809 Frekvenca
1 ne 3644
2 da 3414
3 ne znam 515
8 nema dete starije od 15 godina 4788
9 nema dece 3615

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V20

20. DA LI VAŠE NAJSTARIJE DETE IMA NEKU FUNKCIJU ODNOSNO DA LI JE ČLAN NEKOG POLITIČKOG ILI SAMOUPRAVNOG TELA ? / V20 /

Vrednost 21808 Frekvenca
1 ne 5609
2 da 838
3 ne znam 1126
8 nema dete starije od 15 godina 4788
9 nema dece 3615

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V21

21. ŠTA JE PO NARODNOSTI VAŠE NAJSTARIJE DETE ? / V21 /

Vrednost 22807 Frekvenca
1 Albanac 644
2 Crnogorac 261
3 Hrvat 1378
4 Italijan 7
5 Jugosloven 426
6 Mađar 196
7 Makedonac 706
8 Musliman 449
9 Rom 50
10 Slovenac 869
11 Srbin 2415
12 Turčin 31
13 drugo 141
98 nema dete starije od 15 godina 4788
99 nema dece 3615

Vrednosti spremenljivk od 1 do 13

V22 (za sve koji imaju decu)

22. DA LI SE NEKO OD VAŠE DECE JOŠ REDOVNO ŠKOLUJE? (Ako da) KOLIKO ? / V22 /

Vrednost 23806 Frekvenca
1 jedno 2712
2 dva 2132
3 tri 497
4 četiri 161
5 pet 65
6 šest 21
7 sedam ili više 123
8 ni jedno 6650
9 nema dece 3615

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V23A (Ako se neko dete još redovno školuje) 23. DA LI NEKO OD VAŠE DECE PORED REDOVNOG ŠKOLOVANJA POSEđUJE I NEKE DRUGE ŠKOLE (TEČAJEVE) ODNOSNO BAVI SE SLEDEđIM AKTIVNOSTIMA: / V23A, V23B, V23C, V23D, V23E, V23F,

A. TRENINZI U SPORTSKIM KLUBOVIMA, PLANINARSKIM, FERIJALNIM I SL.

Vrednost 24805 Frekvenca
1 NE 4424
2 DA 1287
8 nema dece koja se redovno školuju 6650
9 nema dece 3615

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V23B (Ako se neko dete još redovno školuje) 23. DA LI NEKO OD VAŠE DECE PORED REDOVNOG ŠKOLOVANJA POSEđUJE I NEKE DRUGE ŠKOLE (TEČAJEVE) ODNOSNO BAVI SE SLEDEđIM AKTIVNOSTIMA: / V23A, V23B, V23C, V23D, V23E, V23F,

B. FOLKLORNO, DRAMSKO ILI SLIČNO DRUŠTVO

Vrednost 25804 Frekvenca
1 NE 4957
2 DA 754
8 nema dece koja se redovno školuju 6650
9 nema dece 3615

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V23C (Ako se neko dete još redovno školuje) 23. DA LI NEKO OD VAŠE DECE PORED REDOVNOG ŠKOLOVANJA POSEđUJE I NEKE DRUGE ŠKOLE (TEČAJEVE) ODNOSNO BAVI SE SLEDEđIM AKTIVNOSTIMA: / V23A, V23B, V23C, V23D, V23E, V23F,

C. MUZIČKA ŠKOLA, BALETSKA ŠKOLA ILI TEČAJ

Vrednost 26803 Frekvenca
1 NE 5318
2 DA 393
8 nema dece koja se redovno školuju 6650
9 nema dece 3615

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V23D (Ako se neko dete još redovno školuje) 23. DA LI NEKO OD VAŠE DECE PORED REDOVNOG ŠKOLOVANJA POSEđUJE I NEKE DRUGE ŠKOLE (TEČAJEVE) ODNOSNO BAVI SE SLEDEđIM AKTIVNOSTIMA: / V23A, V23B, V23C, V23D, V23E, V23F,

D. ČASOVI (TEČAJI) STRANIH JEZIKA

Vrednost 27802 Frekvenca
1 NE 5374
2 DA 337
8 nema dece koja se redovno školuju 6650
9 nema dece 3615

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V23E (Ako se neko dete još redovno školuje) 23. DA LI NEKO OD VAŠE DECE PORED REDOVNOG ŠKOLOVANJA POSEđUJE I NEKE DRUGE ŠKOLE (TEČAJEVE) ODNOSNO BAVI SE SLEDEđIM AKTIVNOSTIMA: / V23A, V23B, V23C, V23D, V23E, V23F,

E. TEČAJ ZA KOMPJUTERE, FOTO-KINO KLUB I SL.

Vrednost 28801 Frekvenca
1 NE 5553
2 DA 158
8 nema dece koja se redovno školuju 6650
9 nema dece 3615

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V23F (Ako se neko dete još redovno školuje) 23. DA LI NEKO OD VAŠE DECE PORED REDOVNOG ŠKOLOVANJA POSEđUJE I NEKE DRUGE ŠKOLE (TEČAJEVE) ODNOSNO BAVI SE SLEDEđIM AKTIVNOSTIMA: / V23A, V23B, V23C, V23D, V23E, V23F,

F. VERONAUKA

Vrednost 29800 Frekvenca
1 NE 5303
2 DA 408
8 nema dece koja se redovno školuju 6650
9 nema dece 3615

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V23G (Ako se neko dete još redovno školuje) 23. DA LI NEKO OD VAŠE DECE PORED REDOVNOG ŠKOLOVANJA POSEđUJE I NEKE DRUGE ŠKOLE (TEČAJEVE) ODNOSNO BAVI SE SLEDEđIM AKTIVNOSTIMA: / V23A, V23B, V23C, V23D, V23E, V23F,

G. NEŠTO DRUGO

Vrednost 30799 Frekvenca
1 NE 5565
2 DA 146
8 nema dece koja se redovno školuju 6650
9 nema dece 3615

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V24A 24. KAKVO OBRAZOVANJE (ŠKOLSKU SPREMU) IMAJU (SU IMALI) VAŠI RODITELJI ? / V24A, V24B /

A. OTAC

Vrednost 31798 Frekvenca
1 4 razreda OŠ ili manje 9696
2 5-7 razreda OŠ odn. 1-3 raz.niže gimn. 1090
3 završena OŠ odn. niža gimnazija 1406
4 2-3 god. stručna škola za proizvodna zanimanja (metalostrugar, zidar,...) 1276
5 2-3 god. stručna škola administrativna, trgovačka, PTT i sl. 301
6 4 godišnja srednja škola 750
7 viša škola 316
8 visoka škola 360
9 ne znam 781

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V24B 24. KAKVO OBRAZOVANJE (ŠKOLSKU SPREMU) IMAJU (SU IMALI) VAŠI RODITELJI ? / V24A, V24B /

B. MAJKA

Vrednost 32797 Frekvenca
1 4 razreda OŠ ili manje 11382
2 5-7 razreda OŠ odn. 1-3 raz.niže gimn. 1039
3 završena OŠ odn. niža gimnazija 1568
4 2-3 god. stručna škola za proizvodna zanimanja (metalostrugar, zidar,...) 254
5 2-3 god. stručna škola administrativna, trgovačka, PTT i sl. 200
6 4 godišnja srednja škola 528
7 viša škola 112
8 visoka škola 96
9 ne znam 797

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V25A 25. KAKAV POSAO (ZANIMANJE) OBAVLJAJU (SU OBAVLJALI) VAŠI RODITELJI ? / V25A, V25B /

A. OTAC

Vrednost 33796 Frekvenca
1 radnik 5173
2 poslovodja, predradnik, majstor 689
3 službenik u administraciji 507
4 rukovodeći radnik u administraciji 147
5 osoblje zaštite na izvršil.poslovima 182
6 osoblje zaštite na rukovod.poslov. i vojna lica 234
7 tehničar u obl.prirod.-matem.,tstruka, saobračaja, medicine 154
8 učitelj,vaspitač,socradnik i sl. sa srednjim odn.višim obrazovanjem 133
9 stručnjak bez rukovodečih poslova 149
10 stručnjak na rukovodečim poslovima 93
11 rukovodilac,organiz. 120
12 funkcioner,rukovod. u skupštini, izvršnom org., DPO,SIZ,udruženju, komori, društvu 55
13 slobodna profesija 57
14 samostalni zanatlija 614
15 poljoprivrednik 7300
16 domaćica 24
17 nezaposlen 101
99 ne zna 244

Vrednosti spremenljivk od 1 do 17

V25B 25. KAKAV POSAO (ZANIMANJE) OBAVLJAJU (SU OBAVLJALI) VAŠI RODITELJI ? / V25A, V25B /

B. MAJKA

Vrednost 34795 Frekvenca
1 radnik 1176
2 poslovodja, predradnik, majstor 51
3 službenik u administraciji 345
4 rukovodeći radnik u administraciji 40
5 osoblje zaštite na izvršil.poslovima 2
6 osoblje zaštite na rukovod.poslov. i vojna lica 24
7 tehničar u obl.prirod.-matem.,tstruka, saobračaja, medicine 74
8 učitelj,vaspitač,socradnik i sl. sa srednjim odn.višim obrazovanjem 128
9 stručnjak bez rukovodečih poslova 53
10 stručnjak na rukovodečim poslovima 26
11 rukovodilac,organiz. 14
12 funkcioner,rukovod. u skupštini, izvršnom org., DPO,SIZ,udruženju, komori, društvu 4
13 slobodna profesija 9
14 samostalni zanatlija 68
15 poljoprivrednik 2259
16 domaćica 11538
17 nezaposlen 32
99 ne zna 133

Vrednosti spremenljivk od 1 do 17

V26A 26. U KOJOJ DELATOSTI RADE (SU RADILI) VAŠI RODITELJI? / V26A, V26B /

A.OTAC

Vrednost 35794 Frekvenca
1 industrija i rudarstvo 2558
2 poljopriv.i ribarstvo, šumarstvo, vodoprivreda 7626
3 građevinarstvo 1069
4 saobraćaj i veze 798
5 trgovina 514
6 ugostiteljstvo i turizam 142
7 zanatstvo,lične usluge i slobodne profesije 836
8 komunalno-stambena delatnost 154
9 finansijske i druge poslovne usluge (npr. bankarstvo,osiguranjprojektovanje i dr.) 145
10 obrazovanje, nauka, kultura, umetnost, sport 260
11 zdravstvo i socijalno osiguranje 132
12 skupštine DPZ 80
13 upravni organi DPZ 104
14 DPO i društva 52
15 SIZ-ovi,komore,posloudruženja, fondovi 33
16 JNA, SDB 324
17 drugo 306
98 domaćica, nezaposlen 518
99 ne zna 325

Vrednosti spremenljivk od 1 do 17

V26B 26. U KOJOJ DELATOSTI RADE (SU RADILI) VAŠI RODITELJI? / V26A, V26B /

B. MAJKA

Vrednost 36793 Frekvenca
1 industrija i rudarstvo 648
2 poljopriv.i ribarstvo, šumarstvo, vodoprivreda 2441
3 građevinarstvo 33
4 saobraćaj i veze 36
5 trgovina 165
6 ugostiteljstvo i turizam 148
7 zanatstvo,lične usluge i slobodne profesije 95
8 komunalno-stambena delatnost 43
9 finansijske i druge poslovne usluge (npr. bankarstvo,osiguranjprojektovanje i dr.) 108
10 obrazovanje, nauka, kultura, umetnost, sport 229
11 zdravstvo i socijalno osiguranje 186
12 skupštine DPZ 21
13 upravni organi DPZ 28
14 DPO i društva 19
15 SIZ-ovi,komore,posloudruženja, fondovi 11
16 JNA, SDB 20
17 drugo 89
98 domaćica, nezaposlen 11465
99 ne zna 191

Vrednosti spremenljivk od 1 do 17

V27A 27. DA LI SU (BILI) VAŠI RODITELJI RELIGIOZNI? / V27A, V27B /

A.OTAC

Vrednost 37792 Frekvenca
1 ne 5052
2 da 10123
9 ne zna 801

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V27B 27. DA LI SU (BILI) VAŠI RODITELJI RELIGIOZNI? / V27A, V27B /

B. MAJKA

Vrednost 38791 Frekvenca
1 ne 4057
2 da 11252
9 ne zna 667

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V28A 28. DA LI SU (BILI) VAŠI RODITELJI ČLANOVI SAVEZA KOMUNISTA? / V28A, V28B /

A.OTAC

Vrednost 39790 Frekvenca
1 ne 13103
2 da 2430
9 ne zna 443

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V28B 28. DA LI SU (BILI) VAŠI RODITELJI ČLANOVI SAVEZA KOMUNISTA? / V28A, V28B /

B. MAJKA

Vrednost 40789 Frekvenca
1 ne 14894
2 da 752
9 ne zna 330

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V29A 29. KOJE NARODNOSTI SU (BILI) VAŠI RODITELJI? / V29A, V29B /

A.OTAC

Vrednost 41788 Frekvenca
1 Albanac 1718
2 Crnogorac 674
3 Hrvat 2907
4 Italijan 18
5 Jugosloven 293
6 Mađar 395
7 Makedonac 1497
8 Musliman 1186
9 Rom 116
10 Slovenac 1866
11 Srbin 4879
12 Turčin 63
13 drugo 262
99 ne zna 102

Vrednosti spremenljivk od 1 do 13

V29B 29. KOJE NARODNOSTI SU (BILI) VAŠI RODITELJI? / V29A, V29B /

B. MAJKA

Vrednost 42787 Frekvenca
1 Albanac 1698
2 Crnogorac 650
3 Hrvat 2972
4 Italijan 20
5 Jugosloven 282
6 Mađar 408
7 Makedonac 1515
8 Musliman 1192
9 Rom 117
10 Slovenac 1868
11 Srbin 4812
12 Turčin 70
13 drugo 294
99 ne zna 78

Vrednosti spremenljivk od 1 do 13

V30

30. KOJI STEPEN OBRAZOVANJA JE IMAO VAŠ DEDA PO OCU? / V30 /

Vrednost 43786 Frekvenca
1 četiri razreda osnovne škole ili manje 8952
2 5-7 razreda osnovne škole odnosno 1-3 razreda niže gimnazije 375
3 završena osnova škola od.niža gimnazija 328
4 2 ili 3-god.struča škola (šegrtska i sl.) 346
5 srednja (četvorogodišnja)ško 136
6 viša ili visoka škola 97
9 ne zna 5742

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V31

31. ČIME SE PRETEŽNO BAVIO VAŠ DEDA ODNOSNO ŠTA JE BIO PO ZANIMANJU? / V31 /

Vrednost 44785 Frekvenca
1 radnik 1470
2 poslovodja ,predradnik, majstor 193
3 službenik u administraciji 117
4 rukovodeći radnik u administraciji 28
5 osoblje zaštite na izvršil.poslovima 58
6 osoblje zaštite na rukov.posl.i voj.lica 40
7 tehničar u obl.prirod.-matem.,tsaobračaja, medicine 10
8 učitelj,vaspitač,socradnik i sl. sa srednjim odn.višim obrazovanjem 34
9 stručnjak bez rukovodečih poslova 30
10 stručnjak na rukovodečim poslovima 15
11 rukovodilac,organiz, 40
12 funkcioner,rukovod. u skupš.,izvrš.org. DPO, SIZ, udruženju, komori, društvu 15
13 slobodna profesija 79
14 samostalni zanatlija 695
15 poljoprivrednik 10463
99 ne zna 2689

Vrednosti spremenljivk od 1 do 15

V32

32. DA LI STE VI UČESTVOVALI U NOB (U PARTIZASKIM JEDINICAMA, KAO ILEGALAC, AKTIVIST? / V32 /

Vrednost 45784 Frekvenca
1 ne 1899
2 da 184
9 ispitanik je mladji od 55 godina 13893

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V33

33. DA LI SU UČESTVOVALI U NOB VAŠI RODITELJI, VAŠA BRAđA ILI SESTRE, VAŠ MUŽ (ŽENA) (U PARTIZANSKIM JEDINICAMA, KAO ILEGALCI, AKTIVISTI)? / V33 /

Vrednost 46783 Frekvenca
1 ne 8706
2 da 7270

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V34

34. DA LI STE VI IKAD DUŽE OD GODINU DANA RADILI U INOSTRANSTVU? / V34 /

Vrednost 47782 Frekvenca
1 ne 14973
2 da 1003

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V35A 35. DA LI (JE) NEKO IZ VAŠE UŽE PORODICE RADI (RADIO) DUŽE OD GODINU DANA U INOSTRANSTVU? / V35A, V35B, V35C /

A. MUŽ (ŽENA)

Vrednost 48781 Frekvenca
1 NE 15181
2 DA 795
9 nitko nije radio u inostrastvu 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V35B 35. DA LI (JE) NEKO IZ VAŠE UŽE PORODICE RADI (RADIO) DUŽE OD GODINU DANA U INOSTRANSTVU? / V35A, V35B, V35C /

B. OTAC ili MAJKA

Vrednost 49780 Frekvenca
1 NE 15156
2 DA 820
9 nitko nije radio u inostrastvu 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V35C C.

DETE

Vrednost 50779 Frekvenca
1 NE 15378
2 DA 598
9 nitko nije radio u inostrastvu 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V36A1 36. DA LI STE VI ILI NEKO IZ VAŠE UŽE PORODICE NEŠTO UŠTEDELI OD RADA U INOSTRANSTVU? (Ako da) MOŽETE LI REđI ŠTA STE URADILI SA UŠTEDOM? / V36A1, V36A2, V36A3, V36A4, V36A5, V36A6 /

- ušteda je stavljena u banku

Vrednost 51778 Frekvenca
3 (izbral) 397
1 ne 1451
8 ništa nije uštedeo 722
9 niko nije radio u inostranstvu 13406

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V36A2

- uložio u gradnju kuće

Vrednost 52777 Frekvenca
1 521
3 1327
8 722
9 13406

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V36A3

- uložio u zanatsku delatnost (radionica, oprema, mašine i sl.)

Vrednost 53776 Frekvenca
1 1747
3 101
8 722
9 13406

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V36A4

- uložio u proširenje i modernizaciju poljoprivrednog gazdistva

Vrednost 54775 Frekvenca
1 1606
3 242
8 722
9 13406

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V36A5

- uložio u kupovinu stvari od trajne vrednosti (nakit, umetničke slike...)

Vrednost 55774 Frekvenca
1 1773
3 75
8 722
9 13406

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V36A6

- nešto drugo

Vrednost 56773 Frekvenca
1 1674
3 174
8 722
9 13406

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V37 OVDE SMO PRIKUPILI NEKOLIKO TVRDNJI SAKOJIMA SE NEKI LJUDI SLAZU, A DRUGI NE SLAZU. INTERESUJE NAS VESE LICNO MICLJENJE O OVIM TVRDNJAMA: O SVAKOJ POSEBNO RECITE U KOJOJ MERI SE SLAZETE ODNOSNO NE SLAZETE

37. NOVE STVARI U ŽIVOTU TREBA PRIHVATITI BEZ RAZMIŠLJANJA. / V37 /

Vrednost 57772 Frekvenca
1 uopšte se ne slaže 4249
2 uglavnom se ne slaže 4058
3 niti se slaže, niti se ne slaže 3341
4 uglavnom se slaže 2846
5 potpuno se slaže 1482

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V38 OVDE SMO PRIKUPILI NEKOLIKO TVRDNJI SAKOJIMA SE NEKI LJUDI SLAZU, A DRUGI NE SLAZU. INTERESUJE NAS VESE LICNO MICLJENJE O OVIM TVRDNJAMA: O SVAKOJ POSEBNO RECITE U KOJOJ MERI SE SLAZETE ODNOSNO NE SLAZETE

38. POSLE SVAKE PROMENE U DRUŠTVU STVARI SU LOŠIJE NEGO PRE TOGA. / V38 /

Vrednost 58771 Frekvenca
1 uopšte se ne slaže 2946
2 uglavnom se ne slaže 4430
3 niti se slaže, niti se ne slaže 5317
4 uglavnom se slaže 2248
5 potpuno se slaže 1035

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V39 OVDE SMO PRIKUPILI NEKOLIKO TVRDNJI SAKOJIMA SE NEKI LJUDI SLAZU, A DRUGI NE SLAZU. INTERESUJE NAS VESE LICNO MICLJENJE O OVIM TVRDNJAMA: O SVAKOJ POSEBNO RECITE U KOJOJ MERI SE SLAZETE ODNOSNO NE SLAZETE

39. BUNTOVNIČKE IDEJE MLADIH LJUDI DOPRINOSE NAPRETKU DRUŠTVA. / V39 /

Vrednost 59770 Frekvenca
1 uopšte se ne slaže 3434
2 uglavnom se ne slaže 3038
3 niti se slaže, niti se ne slaže 4758
4 uglavnom se slaže 3243
5 potpuno se slaže 1503

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V40 OVDE SMO PRIKUPILI NEKOLIKO TVRDNJI SAKOJIMA SE NEKI LJUDI SLAZU, A DRUGI NE SLAZU. INTERESUJE NAS VESE LICNO MICLJENJE O OVIM TVRDNJAMA: O SVAKOJ POSEBNO RECITE U KOJOJ MERI SE SLAZETE ODNOSNO NE SLAZETE

40. U ZABLUDI SU LJUDI KOJI MISLE DA SVAKA PROMENA DONOSI NAPREDAK. / V40 /

Vrednost 60769 Frekvenca
1 uopšte se ne slaže 1642
2 uglavnom se ne slaže 2371
3 niti se slaže, niti se ne slaže 4534
4 uglavnom se slaže 4552
5 potpuno se slaže 2877

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V41 OVDE SMO PRIKUPILI NEKOLIKO TVRDNJI SAKOJIMA SE NEKI LJUDI SLAZU, A DRUGI NE SLAZU. INTERESUJE NAS VESE LICNO MICLJENJE O OVIM TVRDNJAMA: O SVAKOJ POSEBNO RECITE U KOJOJ MERI SE SLAZETE ODNOSNO NE SLAZETE

41. SLAGANJE S MIŠLJENJEM OSTALIH JE NAJBOLJI NAČIN DELOVANJA. / V41 /

Vrednost 61768 Frekvenca
1 uopšte se ne slaže 3464
2 uglavnom se ne slaže 2952
3 niti se slaže, niti se ne slaže 3481
4 uglavnom se slaže 3684
5 potpuno se slaže 2395

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V42 OVDE SMO PRIKUPILI NEKOLIKO TVRDNJI SAKOJIMA SE NEKI LJUDI SLAZU, A DRUGI NE SLAZU. INTERESUJE NAS VESE LICNO MICLJENJE O OVIM TVRDNJAMA: O SVAKOJ POSEBNO RECITE U KOJOJ MERI SE SLAZETE ODNOSNO NE SLAZETE

42. NADREDJENE TREBA SLUŠATI SAMO AKO SMATRAŠ DA SU U PRAVU. / V42 /

Vrednost 62767 Frekvenca
1 uopšte se ne slaže 528
2 uglavnom se ne slaže 931
3 niti se slaže, niti se ne slaže 2214
4 uglavnom se slaže 4952
5 potpuno se slaže 7351

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V43 OVDE SMO PRIKUPILI NEKOLIKO TVRDNJI SAKOJIMA SE NEKI LJUDI SLAZU, A DRUGI NE SLAZU. INTERESUJE NAS VESE LICNO MICLJENJE O OVIM TVRDNJAMA: O SVAKOJ POSEBNO RECITE U KOJOJ MERI SE SLAZETE ODNOSNO NE SLAZETE

43. VLASTI I BOGOVIMA SE NE TREBA ZAMERITI. / V43 /

Vrednost 63766 Frekvenca
1 uopšte se ne slaže 2968
2 uglavnom se ne slaže 2129
3 niti se slaže, niti se ne slaže 3332
4 uglavnom se slaže 3666
5 potpuno se slaže 3881

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V44 OVDE SMO PRIKUPILI NEKOLIKO TVRDNJI SAKOJIMA SE NEKI LJUDI SLAZU, A DRUGI NE SLAZU. INTERESUJE NAS VESE LICNO MICLJENJE O OVIM TVRDNJAMA: O SVAKOJ POSEBNO RECITE U KOJOJ MERI SE SLAZETE ODNOSNO NE SLAZETE

44. DECU TREBA PRE SVEGA NAUČTI DA SLUŠAJU STARIJE. / V44 /

Vrednost 64765 Frekvenca
1 uopšte se ne slaže 566
2 uglavnom se ne slaže 786
3 niti se slaže, niti se ne slaže 1687
4 uglavnom se slaže 4012
5 potpuno se slaže 8925

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V45 OVDE SMO PRIKUPILI NEKOLIKO TVRDNJI SAKOJIMA SE NEKI LJUDI SLAZU, A DRUGI NE SLAZU. INTERESUJE NAS VESE LICNO MICLJENJE O OVIM TVRDNJAMA: O SVAKOJ POSEBNO RECITE U KOJOJ MERI SE SLAZETE ODNOSNO NE SLAZETE

45. NE TREBA IZNOSITI VLASTITO MIŠLJENJE JER ČOVEK NIKAD NE ZNA ZBOG ČEGA đE NASTRADATI. / V45 /

Vrednost 65764 Frekvenca
1 uopšte se ne slaže 2743
2 uglavnom se ne slaže 2409
3 niti se slaže, niti se ne slaže 3315
4 uglavnom se slaže 3703
5 potpuno se slaže 3806

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V46 OVDE SMO PRIKUPILI NEKOLIKO TVRDNJI SAKOJIMA SE NEKI LJUDI SLAZU, A DRUGI NE SLAZU. INTERESUJE NAS VESE LICNO MICLJENJE O OVIM TVRDNJAMA: O SVAKOJ POSEBNO RECITE U KOJOJ MERI SE SLAZETE ODNOSNO NE SLAZETE

46. DA BI POSTIGAO POŠTOVANJE PODREDJENIH,SVAKI DOBAR RUKOVODILAC MORA BITI PREMA NJIMA STROG. / V46 /

Vrednost 66763 Frekvenca
1 uopšte se ne slaže 3332
2 uglavnom se ne slaže 2760
3 niti se slaže, niti se ne slaže 3059
4 uglavnom se slaže 3439
5 potpuno se slaže 3386

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V47

47. KOJE STE NARODNOSTI? / V47 /

Vrednost 67762 Frekvenca
1 Albanac 1713
2 Crnogorac 641
3 Hrvat 2862
4 Italijan 231
5 Jugosloven 681
6 Mađar 370
7 Makedonac 1505
8 Musliman 1081
9 Rom 129
10 Slovenac 2178
11 Srbin 4251
12 Turčin 65
13 drugo 269

Vrednosti spremenljivk od 1 do 13

V48A 48. U KOJOJ MERI VAS NEKA OD NAVEDENIH STVARI VEŽE NA VAŠ NAROD? / V48A, V48B, V48C, V48D, V48E, V48F, V48G /

A.JEZIK

Vrednost 68761 Frekvenca
1 ne vezuje 763
2 malo vezuje 1921
3 veoma vezuje 12424
9 ne zna 868

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V48B 48. U KOJOJ MERI VAS NEKA OD NAVEDENIH STVARI VEŽE NA VAŠ NAROD? / V48A, V48B, V48C, V48D, V48E, V48F, V48G /

B.RELIGIJA (VERA)

Vrednost 69760 Frekvenca
1 ne vezuje 6113
2 malo vezuje 3696
3 veoma vezuje 5270
9 ne zna 897

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V48C 48. U KOJOJ MERI VAS NEKA OD NAVEDENIH STVARI VEŽE NA VAŠ NAROD? / V48A, V48B, V48C, V48D, V48E, V48F, V48G /

C.NAVIKE I OBIČAJI (TRADICIJA)

Vrednost 70759 Frekvenca
1 ne vezuje 1351
2 malo vezuje 3913
3 veoma vezuje 9951
9 ne zna 761

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V48D 48. U KOJOJ MERI VAS NEKA OD NAVEDENIH STVARI VEŽE NA VAŠ NAROD? / V48A, V48B, V48C, V48D, V48E, V48F, V48G /

D.ISTORIJA

Vrednost 71758 Frekvenca
1 ne vezuje 1084
2 malo vezuje 3146
3 veoma vezuje 10618
9 ne zna 1128

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V48E 48. U KOJOJ MERI VAS NEKA OD NAVEDENIH STVARI VEŽE NA VAŠ NAROD? / V48A, V48B, V48C, V48D, V48E, V48F, V48G /

E.KULTURA

Vrednost 72757 Frekvenca
1 ne vezuje 826
2 malo vezuje 3374
3 veoma vezuje 10614
9 ne zna 1162

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V48F 48. U KOJOJ MERI VAS NEKA OD NAVEDENIH STVARI VEŽE NA VAŠ NAROD? / V48A, V48B, V48C, V48D, V48E, V48F, V48G /

F.EKONOMSKI INTERESI

Vrednost 73756 Frekvenca
1 ne vezuje 2918
2 malo vezuje 3890
3 veoma vezuje 7075
9 ne zna 2093

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V48G 48. U KOJOJ MERI VAS NEKA OD NAVEDENIH STVARI VEŽE NA VAŠ NAROD? / V48A, V48B, V48C, V48D, V48E, V48F, V48G /

G.POLITIČKI INTERESI

Vrednost 74755 Frekvenca
1 ne vezuje 3664
2 malo vezuje 3635
3 veoma vezuje 6388
9 ne zna 2289

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V49

49. PRIPADNIKU SOPSTVENOG NARODA PRI (Ova se tvrdnja nalazi u upitnicima: HRV, SLO: IZBORU NA ISTAKNUTU POLITIČKU FUNKCIJU) ZAPOŠLJAVANJU TREBA DATI PREDNOST U ODNOSU NA PRIPADNIKE DRUGIH NARODA. / V49 / (Ova se tvrdnja nalazi

Vrednost 75754 Frekvenca
1 uopšte se ne slaže 5982
2 uglavnom se ne slaže 2372
3 niti se slaže, niti se ne slaže 2358
4 uglavom se slaže 2809
5 potpuno se slaže 2455

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V50

50. BEZ MNOGO RAZMIŠLJANJA TREBALO BI NAPUSTITI SVOJU NACIONALNU SREDINU AKO U DRUGOJ POSTOJE BOLJI USLOVI ZA ŽIVOT I RAD. / V50 /

Vrednost 76753 Frekvenca
1 5348
2 3108
3 2420
4 2513
5 2587

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V51

51. SVAKI ČOVEK BI MORAO SHVATITI DA JE SUDBINA NJEGOVE NACIJE I NJEGOVA LIČNA SUDBINA. / V51 /

Vrednost 77752 Frekvenca
1 1045
2 977
3 2799
4 4593
5 6562

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V52

52. ČOVEČANSTVO PRETSTAVLJA JEDINU PRAVU LJUDSKU ZAJEDNICU,ZATO JE SVAKA PODELA NA NACIJE ŠTETNA ILI BESMISLENA. / V52 /

Vrednost 78751 Frekvenca
1 1498
2 1542
3 3696
4 3891
5 5349

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V53

53. TREBA VOLETI ČAK I NEDOSTATKE SVOJE NACIJE. / V53 /

Vrednost 79750 Frekvenca
1 2674
2 2154
3 3202
4 4233
5 3713

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V54

54. JUGOSLOVENSTVO JE JEDINO MOGUČE REŠENJE NACIONALNOG PITANJA KOD NAS. / V54 /

Vrednost 80749 Frekvenca
1 1979
2 1171
3 3156
4 3202
5 6468

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V55

55. NAVEDITE TAČNO VRSTU I STEPEN ŠKOLE, KOJU STE ZAVRŠILI. / V55 /

Vrednost 81748 Frekvenca
1 4 raz. OŠ ili manje 4286
2 5-7 raz. OŠ, odn. 1-3 raz. niž.gimnazije 1055
3 završena OŠ, odn. niža gimnazija 2966
4 2-3 god. stručna škola za proiz.zanim 1654
5 2-3 god. stručna škola - adm.,trg.,PTT,.. 740
6 2-3 god. reformisana srednja škola 229
7 4 god. srednja stručna škola (ek.,teh,..) 1949
8 gimnazija 607
9 srednja učitelj.škola, ppedagoška i sl. 159
10 reform. 4 godišnja srednja škola prirodno-matematičkosmera 86
11 reform. 4 godišnja srednja škola društveno-humanističsmera 157
12 reform. 4 godišnja sredja škola tehničkog i ostalih smerova 312
13 druge 4 godišnje srednje škole 263
14 viša škola teh.,prirod.-matem.s 195
15 viša škola pedag.,socijalnog, upravno komercijalnog i sl. smera 502
16 visoka škola teh., prirod.-matem.smera,medicinski fakultet 305
17 visoka škola ekon.,pravnog, društ.-hum. smera, umetničke akademije 422
18 druge visoke škole (Ako je na pitanje 55 odgovorio sa 2-13) 89

Vrednosti spremenljivk od 1 do 18

V56

56. DA LI STE POHADJALI NEKU ŠKOLU KOJU NISTE ZAVRŠILI? KOJA JE TO ŠKOLA? / V56 /

Vrednost 82747 Frekvenca
1 4 raz. OŠ ili manje 0
2 5-7 raz. OŠ, odn. 1-3 raz. niž.gimnazije 0
3 završena OŠ, odn. niža gimnazija 358
4 2-3 god. stručna škola za proiz.zanim 138
5 2-3 god. stručna škola - adm.,trg.,PTT,.. 71
6 2-3 godišnja reformisana sred. škola 32
7 4 god. srednja stručna škola (ek.,teh,..) 309
8 gimnazija 112
9 srednja učitelj.škola, pedagoška i sl. 51
10 reform. 4 godišnja srednja škola prirodno-matematičkosmera 7
11 reform. 4 godišnja srednja škola društveno-humanističsmera 8
12 reform. 4 godišnja srednja škola tehničkog i ostalih smerova 36
13 druge 4 godišnje srednje škole 49
14 viša škola teh.,prirod.-matem.s 81
15 viša škola pedag.,socijalnog, upravno komercijalnog i sl. smera 185
16 visoka škola teh., prirod.-mat.smera, medicinski fakultet 87
17 visoka škola ekon.,pravnog, društ.-hu smera, umetničke akademije 147
18 druge visoke škole 24
96 sada se školuje 944
97 nije posećivao ni jednu školu koju nije završio 7587

Vrednosti spremenljivk od 1 do 18

V57 (Ako je na pitanje 55 odgovorio sa 14 - 18)

57. KOJU SREDNJU ŠKOLU STE ZAVRŠILI PRE NEGO ŠTO STE SE UPISALI NA VIŠU ODNOSO VISOKU ŠKOLU? / V57 /

Vrednost 83746 Frekvenca
1 4 raz. OŠ ili manje 0
2 5-7 raz. OŠ, odn. 1-3 raz. niž.gimnazije 0
3 završena OŠ, odn. niža gimnazija 0
4 2-3 god. stručna škola za proiz.zanim 50
5 2-3 god. stručna škola - adm.,trg.,PTT,... 26
6 2-3 god. reformisana srednja škola 7
7 4 god. srednja stručna škola (ek.,teh,...) 417
8 gimnazija . 759
9 srednja učitelj.škola, pedagoška i sl. . 125
10 reform. 4 godišnja srednja škola prirodno-matematičkosmera 16
11 reform. 4 godišnja srednja škola društveno-humanističsmera 17
12 reform. 4 godišnja sredja škola tehničkog i ostalih smerova 25
13 druge 4 godišnje srednje škole 65
99 nije završio višu ili visoku školu 14469

Vrednosti spremenljivk od 1 do 13

V58

58. DA LI STE NEKAD PREKIDALI ŠKOLOVANJE I ZA IZVESNO VREME BILI ZAPOSLENI ODNOSNO DALI STE PRE ZAVRŠETKA POSLEDNJE ŠKOLE BILI ZAPOSLENI? / V58 /

Vrednost 84745 Frekvenca
1 ne 8607
2 da 3083
9 ima 4 razreda osnovne škole ili manje 4286

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V59

59. NA KOJI NAČIN STE SE ŠKOLOVALI PRILIKOM POHADJANJA POSLEDNJE ŠKOLE KOJU STE ZAVRŠILI? / V59 /

Vrednost 85744 Frekvenca
1 redovno 9929
2 uz rad, iz rada 1299
3 redovno i uz rad 462
9 završio 4 razreda osnovne škole ili manje 4286

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V60

60. DA LI SADA POHADJATE NEKU ŠKOLU? / V60 /

Vrednost 86743 Frekvenca
1 ne 14991
2 da 985

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V61 (Ako da)

61.KOJU ŠKOLU POHADJATE? / V61 /

Vrednost 87742 Frekvenca
1 osnovna škola 6
2 2 ili 3 god.reform.srednja škola 36
3 4 - god. reform.srednja škola prirodnomatematičkogsmera 15
4 4 - god. reform.srednja škola društvenohumanističksmera 22
5 4 - god. reform.srednja škola tehničkog i ostalih smerova 89
6 viša škola prirodog i tehničkog smera 124
7 viša škola pedagoškog,socijalogkomercijalog i sličnog smera 153
8 visoka škola prirodo tehničkog smera, medicinski fakultet 162
9 visoka škola ekonomsko-upravnog i društ.humanist.smeraakademije 256
10 druge visoke škole 84
11 poslediplomske studije 38
99 na školuje se 14991

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

V62

62. NA KOJI SE NAČIN ŠKOLUJETE? / V62 /

Vrednost 88741 Frekvenca
1 redovno 524
2 uz rad 422
3 iz rada 39
9 ne školuje se 14991

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V63 (Ako se školuje uz rad ili iz rada)

63. DA LI SE ŠKOLUJETE: / V63 /

Vrednost 89740 Frekvenca
1 za struku i u struci u kojoj radite 303
2 izvan struke 158
8 ne školuje se uz rad niti iz rada 524
9 ne pohadja školu 14991

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V64 (Ako se školuje uz rad ili iz rada)

64. KO VAS JE UPUTIO U ŠKOLU? / V64 /

Vrednost 90739 Frekvenca
1 radna organizacija 64
2 sam se odlučio 389
3 neko drugi 8
8 ne školuje se uz rad niti iz rada 524
9 ne pohadja školu 14991

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V65 (Ako se školuje uz rad ili iz rada)

65. KO VAM FINANSIJSKI OMOGUČUJE ŠKOLOVANJE? / V65 /

Vrednost 91738 Frekvenca
1 radna organizacija 83
2 roditelji 33
3 bračni drug, partner 12
4 sam 333
8 ne školuje se uz rad niti iz rada 524
9 ne pohadja školu 14991

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V66A (Ako se redovno školuje)

66. KAKVI FINANSIJSKI IZVORI VAM OMOGUČUJU REDOVNO ŠKOLOVANJE? / V66A, V66B, V66C, V66D /

Vrednost 92737 Frekvenca
1 NE 435
2 DA 89
9 ne školuje se redovno 15452

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V66B (Ako se redovno školuje)

B.POMOČ RODITELJA

Vrednost 93736 Frekvenca
1 NE 46
2 DA 478
9 ne školuje se redovno 15452

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V66C (Ako se redovno školuje)

C.HONORARNI RAD

Vrednost 94735 Frekvenca
1 NE 464
2 DA 60
9 ne školuje se redovno 15452

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V66D (Ako se redovno školuje)

D.NEKI DRUGI IZVORI

Vrednost 95734 Frekvenca
1 NE 487
2 DA 37
9 ne školuje se redovno 15452

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V67

67. DA LI SE ŠKOLUJETE U MESTU VAŠEG STALNOG BORAVKA? / V67 /

Vrednost 96733 Frekvenca
1 ne 303
2 da 221
9 ne školuje se redovno 15452

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V68 (Ako se ne školuje u mestu stalnog boravka)

68. GDE STANUJETE ZA VREME ŠKOLOVANJA? / V68 /

Vrednost 97732 Frekvenca
1 kod kuće, svakodnevno putuje 147
2 u mestu gde se školuje - kod rodjaka 20
3 u mestu gde studira - u internatu, studentskom domu 64
4 u mestu gde studira - kao potstanar 65
5 drugde 7
8 školuje se u mestu stalnog boravka 221
9 ne školuje se redovno 15452

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V69

69. ŠTA NAMERAVATE DA RADITE PO ZAVRŠENOM ŠKOLOVANJU? / V69 /

Vrednost 98731 Frekvenca
1 tražiće zaposlenje 376
2 zaposliće se u RO koja ga stipendira 50
3 produžiće školovanje 44
4 namerava da otvori zanatsku radnju 4
5 namerava da ostane na poljoprivrednom gazdinstvu 0
6 drugo 6
7 još ne zna 44
9 ne školuje se redovno 15452

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V70 (Ako namerava tražiti zaposlenje)

70. SMATRATE LI DA đETE PO ZAVRŠENOM ŠKOLOVANJU DOBITI ZAPOSLENJE? / V70 /

Vrednost 99730 Frekvenca
1 ne 33
2 da, iako veoma teško,posle dugog čekanja 171
3 da, posle nekoliko meseci traženja posla 63
4 da, odmah po završenom školovanju 48
7 ne zna 61
8 ne namerava da se zaposli, da traži zaposl. 148
9 ne školuje se redovno (Ako će tražiti posao) 15452

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V71

71. KAKVE SU MOGUČNOSTI DA PO ZAVRŠENOM ŠKOLOVANJU DOBIJETE ZAPOSLENJE KOJE BI ODGOVARALO VAŠOJ ŠKOLSKOJ SPREMI? / V71 /

Vrednost 100729 Frekvenca
1 nikakve 20
2 male 98
3 srednje 136
4 velike 59
7 ne zna 63
8 ne namerava da se zaposli, da traži zaposl. 148
9 ne školuje se redovno 15452

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V72 (Odgovaraju svi koji se ne školuju)

72. DA LI STE PO ZAVRŠENOM ŠKOLOVANJU POHAĐALI NEKI TEČAJ, SPECIALIZACIJU I SLIČNO? / V72 /

Vrednost 101728 Frekvenca
1 ne 11842
2 da, van struke 1409
3 da, u struci 1740
9 sada se školuje 985

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V73 (Odgovaraju svi koji se ne školuju)

73. DA LI BISTE ŽELELI DA PRODUŽITE ŠKOLOVANJE? (Ako da) ZAŠTO? / V73 /

Vrednost 102727 Frekvenca
1 da, radi uspešnijeg obavljanja posla 1095
2 da, radi napredovanja u radnoj organizaciji 541
3 da, lakše bih dobio nov posao 502
4 da, radi većeg dohotka 613
5 da, jer to zahteva sadašnje radno mesto 144
6 ne zna, ne može odlučiti, drugo 1161
7 ne želi da produži školovanje 10935
9 sada se školuje 985

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V74 (Odgovaraju svi, osim onih koji se redovno školuju)

74. KOJI STEPEN STRUČNOG OBRAZOVANJA, ODNOSNO KOJU KVALIFIKACIJU IMATE? / V74 /

Vrednost 103726 Frekvenca
1 nekvalifikovan 5974
2 priučen (polukvalifikovan) 1171
3 niže stručno obrazovanje 479
4 kvalifikovan 2608
5 visoko kvalifikovan 663
6 srednje stručno obrazovanje 3031
7 više stručno obrazovanje 737
8 visoko stručno obrazovanje 789
9 sada se redovno školuje 524

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V75 (Odgovaraju svi, osim onih koji se redovno školuju)

75. NA KOJI NAČIN STE POSTIGLI STRUČNO OBRAZOVANJE ODNOSNO KVALIFIKACIJU? / V75 /

Vrednost 104725 Frekvenca
1 redovnim školovanjem 6910
2 školovanjem uz rad, iz rada 1758
3 priznavanjem putem zakonskih propisa 96
4 polaganjem ispita za kvalifikaciju (interno, eksterno) 846
5 priznavanjem na osnovu dugogodišnjeg rada na odredjenim radnim mestima 313
6 na drugi način 119
7 nema stručno obrazovanje,kvalifik 5410
9 sada se redovno školuje 524

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V76

76. KOJI OD NAVEDENIH OPISA NAJBOLJE ODGOVARA VAŠOJ RADNOJ AKTIVNOSTI? / V76 /

Vrednost 105724 Frekvenca
1 REDOVNO ZAPOSLEN I ISTOVREMENO RADI NA IMANJU 1083
2 REDOVNO ZAPOSLEN U DRUŠTVENOM SEKTORU 6579
3 REDOVNO ZAPOSLEN U PRIVATOM SEKTORU, KOD PRIVATNIKA 171
4 OBAVLJA SLOBODNU PROFESIJU 46
5 LICE KOJE SAMOSTALNO OBAVLJA DELATNOST, ZANATLIJA 252
6 POLJOPRIVREDNIK, SEOSKA DOMAđICA 2212
7 STUDENT 532
8 NEZAPOSLEN 1042
9 DOMAđICA 2193
10 NESPOSOBAN ZA RAD, BOLESTAN I SL. 165
11 PENZIONER PENZIONERI 1701

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

V77

77. KAKVU PENZIJU PRIMATE? / V77 /

Vrednost 106723 Frekvenca
1 lična - starosna za pun radni staž 444
2 lična - starosna za nepun radni staž 228
3 lična - starosna za beneficiran radi staž 56
4 lična - starosna za borački staž 88
5 lična - invalidska 574
6 porodična - za bračnog druga 258
7 druga 51
9 nije penzioner 14277

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V78

78. DA LI PENZIJU ODNOSNO DEO PENZIJE PRIMATE NA OSNOVU RADA U INOSTRANSTVU? / V78 /

Vrednost 107722 Frekvenca
1 ne 1643
2 da, na osnovu priznatog radnog staža u inostranstvu prima domaču penziju 15
3 da, deo penzije prima iz inostranstva 29
4 da, celu penziju prima iz inostranstva 12
9 nije penzioner 14277

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V79

79. KOLIKO IZNOSI VAŠA MESEČNA PENZIJA? IZRAČUNAJTE PROSEK ZA POSLEDNJA TRI MESECA? / V79 /

Vrednost 108721 Frekvenca
996 nije naveo iznos, ne zna 23
999 nije penzioner 14277
1 0
2 0
3 1
288 1
320 2
370 1
400 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 400

V80

80. KOLIKU PENZIJU STE PRIMILI ZA POSLEDNJI MESEC? / V80 /

Vrednost 109720 Frekvenca
996 nije naveo iznos, ne zna 27
999 nije penzioner 14277
1 0
2 0
3 0
320 1
360 1
370 2
410 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 410

V81

81. KOJI POSAO ODNOSNO ZANIMANJE STE OBAVLJALI KADA STE IMALI 40 GODINA? NAVEDITE TAČNO NAZIV RADNOG MESTA (ZADATKA) ODNOSNO ZANIMANJA. / V81 /

Vrednost 110719 Frekvenca
1 radnik 800
2 poslovodja, predradnik, majstor 85
3 službenik u administraciji 156
4 rukovodeći radnik u administraciji 53
5 osoblje zaštite na izvršil.poslovima 35
6 osoblje zaštite na rukovod.posl.i voj.lica 43
7 tehničar u obl.prirod.-matem.,tsaobračaja, medicine 39
8 učitelj,vaspitač,socradnik i sl. sa srednjim odn.višim obrazovanjem 35
9 stručnjak bez rukovodečih poslova 44
10 stručnjak na rukovodečim poslovima 22
11 rukovodilac,organiz. 20
12 funkcioner,rukovod. u skupštini,izvrš.org.DPO, SIZ, udruženju, komori, društvu 11
13 slobodna profesija 6
14 samostalni zanatlija 27
15 poljoprivrednik 43
98 nije bio zaposlen, domaćica 280
99 nije penzioner 14277

Vrednosti spremenljivk od 1 do 15

V82

82. U KOJOJ DELATNOSTI STE RADILI KADA VAM JE BILO 40 GODINA? / V82 /

Vrednost 111718 Frekvenca
1 elektroprivreda 26
2 rudarstvo 56
3 metalurgija 38
4 mašinska idustrija 50
5 automobilska industrija 13
6 brodogradnja 3
7 elektro industrija 13
8 hemijska industrija 26
9 drvna industrija i industrija papira 56
10 industrija tekstila, obuće, kože 126
11 prehranbena ind. i proizvodnja pića 51
12 ostale industrijske grane 39
13 poljoprivreda i ribarstvo 109
14 šumarstvo 22
15 gradjevinarstvo 109
16 vodoprivreda 3
17 saobračaj i veze 82
18 trgovina 96
19 ugostiteljstvo i turizam 45
20 zanatstvo, lične usluge i slobodne prof. 49

Vrednosti spremenljivk od 1 do 30

V83

83. KOJI POSAO STE OBAVLJALI PRE NEGO ŠTO STE OTIŠLI U PENZIJU? NAVEDITE NAZIV RADNOG MESTA (ZADATKA) ODNOSNO ZANIMANJA? / V83 /

Vrednost 112717 Frekvenca
1 radnik 363
2 poslovodja, predradnik, majstor0 57
3 službenik u administraciji 81
4 rukovodeći radnik u administraciji 31
5 osoblje zaštite na izvršil.poslovima 27
6 osoblje zaštite na rukovod.posl.i voj.lica 19
7 tehničar u obl.prirod.-matem.,tsaobračaja, medicine 21
8 učitelj,vaspitač,socradnik i sl. sa srednjim odn.višim obrazovanjem 13
9 stručnjak bez rukovodečih poslova 27
10 stručnjak na rukovodečim poslovima 20
11 rukovodilac,organiz, 10
12 funkcioner,rukovod. u skupštini,izvrš.org.DPO, SIZ, udruženju, komori, društvu 11
13 slobodna profesija 1
14 samostalni zanatlija 6
15 poljoprivrednik 17
98 isto kao kada je imao 40 godina 995
99 nije penzioner 14277

Vrednosti spremenljivk od 1 do 15

V84

84. U KOJOJ DELATNOSTI STE RADILI PRILIKOM PENZIONISANJA? / V84 /

Vrednost 113716 Frekvenca
1 elektroprivreda 10
2 rudarstvo 22
3 metalurgija 23
4 mašinska idustrija 22
5 automobilska industrija 8
6 brodogradnja 3
7 elektro industrija 5
8 hemijska industrija 8
9 drvna industrija i industrija papira 32
10 industrija tekstila, obuće, kože 52
11 prehranbena ind. i proizvodnja pića 25
12 ostale industrijske grane 16
13 poljoprivreda i ribarstvo 47
14 šumarstvo 12
15 gradjevinarstvo 62
16 vodoprivreda 1
17 saobračaj i veze 32
18 trgovina 46
19 ugostiteljstvo i turizam 20
20 zanatstvo, lične usluge i slobodne prof. 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 30

V85

85. DA LI STE U TOKU POSLEDNJA TRI MESECA NEŠTO ZARADILI HONORARNIM ILI DOPUSKIM RADOM? / V85 /

Vrednost 114715 Frekvenca
998 ništa nije zaradio 1620
999 nije penzioner 14277
300 2
500 2
800 1
996 5

Vrednosti spremenljivk od 300 do 996

V86 NEZAPOSLENI, DOMAđICE, STUDENTI

86. DA LI STE IKADA BILI ZAPOSLENI? / V86 /

Vrednost 115714 Frekvenca
1 ne 2903
2 da, sezonski 281
3 da, na odredjeno vreme 230
4 da, u redovnom radnom odnosu 344
9 ne spada u kategoriju nezaposlenih, domaćica ili studenata 12218

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V87A

87. A. KAKAV STE POSAO ODNOSNO ZANIMANJE OBAVLJALI? NAVEDITE NAZIV RADNOG MESTA ODNOSNO ZANIMANJA. / V87A /

Vrednost 116713 Frekvenca
1 radnik 689
2 poslovodja, predradnik, majstor 4
3 službenik u administraciji 94
4 rukovodeći radnik u administraciji 3
5 osoblje zaštite na izvršil.poslovima 3
6 osoblje zaštite na rukovod.posl.i voj.lica 0
7 tehničar u obl.prirod.-matem.,tsaobračaja, medicine 27
8 učitelj,vaspitač,socradnik i sl. sa srednjim odn.višim obrazovanjem 21
9 stručnjak bez rukovodečih poslova 6
10 stručnjak na rukovodečim poslovima 1
11 rukovodilac,organiz. 0
12 funkcioner,rukovod. u skupštini,izvrš.org.DPO, SIZ, udruženju, komori, društvu 0
13 slobodna profesija 2
14 samostalni zanatlija 5
98 do sada nije bio zaposlen 2903
99 ne spada u kategoriju nezaposlenih, ili studenata 12218

Vrednosti spremenljivk od 1 do 14

V87B

87. B. U KOJOJ DELATNOSTI STE RADILI? / V87B /

Vrednost 117712 Frekvenca
1 elektroprivreda 28
2 rudarstvo 14
3 metalurgija 15
4 mašinska idustrija 14
5 automobilska industrija 7
6 brodogradnja 2
7 elektro industrija 13
8 hemijska industrija 13
9 drvna industrija i industrija papira 33
10 industrija tekstila, obuće, kože 104
11 prehranbena ind. i proizvodnja pića 52
12 ostale industrijske grane 32
13 poljoprivreda i ribarstvo 84
14 šumarstvo 4
15 gradjevinarstvo 59
16 vodoprivreda 3
17 saobračaj i veze 28
18 trgovina 47
19 ugostiteljstvo i turizam 105
20 zanatstvo, lične usluge i slobodne prof. 39

Vrednosti spremenljivk od 1 do 30

V88

88. DA LI TRAŽITE POSAO? / V88 /

Vrednost 118711 Frekvenca
1 ne 2724
2 da 1034
9 ne spada u kategoriju nezaposlenih, domaćica ili studenata 12218

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V89 (Ako traži posao)

89. KOLIKO VREMENA VEđ TRAŽITE POSAO? (u mesecima) / V89 /

Vrednost 119710 Frekvenca
98 ne traži posao 2724
99 ne spada u kategoriju nezaposlenih, domaćica ili studenata 12218
1 67
2 60
3 58
90 1
94 1
96 17
97 41

Vrednosti spremenljivk od 1 do 97

V90A (Ako traži zaposlenje) 90. NA KOJE NAČINE POKUŠAVATE DA NAĐETE POSAO? / V90A, V90B, V90C, V90D, V90E /

A. PRIJAVLJIVANJEM NA KONKURS ODNOSNO OBAVEŠTENJE U NOVINAMA

Vrednost 120709 Frekvenca
1 NE 393
2 DA 641
8 ne traži posao 2724
9 ne spada u kategoriju nezaposlenih, domaćica ili studenata 12218

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V90B (Ako traži zaposlenje) 90. NA KOJE NAČINE POKUŠAVATE DA NAĐETE POSAO? / V90A, V90B, V90C, V90D, V90E /

B. PREKO SIZ-a ZA ZAPOŠLJAVANJE

Vrednost 121708 Frekvenca
1 NE 156
2 DA 878
8 ne traži posao 2724
9 ne spada u kategoriju nezaposlenih, domaćica ili studenata 12218

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V90C (Ako traži zaposlenje) 90. NA KOJE NAČINE POKUŠAVATE DA NAĐETE POSAO? / V90A, V90B, V90C, V90D, V90E /

C. UZ POMOČ LIČNIH VEZA (RODBINA, PRIJATELJI, POZNANICI)

Vrednost 122707 Frekvenca
1 NE 776
2 DA 258
8 ne traži posao 2724
9 ne spada u kategoriju nezaposlenih, domaćica ili studenata 12218

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V90D (Ako traži zaposlenje) 90. NA KOJE NAČINE POKUŠAVATE DA NAĐETE POSAO? / V90A, V90B, V90C, V90D, V90E /

D. PREKO UTICAJNIH LJUDI NA POLOŽAJIMA

Vrednost 123706 Frekvenca
1 NE 886
2 DA 148
8 ne traži posao 2724
9 ne spada u kategoriju nezaposlenih, domaćica ili studenata 12218

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V90E (Ako traži zaposlenje) 90. NA KOJE NAČINE POKUŠAVATE DA NAĐETE POSAO? / V90A, V90B, V90C, V90D, V90E /

E. NA DRUGI NAČIN

Vrednost 124705 Frekvenca
1 NE 963
2 DA 71
8 ne traži posao 2724
9 ne spada u kategoriju nezaposlenih, domaćica ili studenata 12218

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V91A (Ako traži zaposlenje) 91. DA LI BISTE PRIHVATILI POSAO KOJI BI VAM BIO PODUĐEN: / V91A, V91B, V91C /

A. VAN MESTA STALNOG BORAVKA

Vrednost 125704 Frekvenca
1 ne 364
2 da 531
3 neodlučan 139
8 ne traži zaposlenje 2724
9 ne spada u kategoriju nezaposlenih, domaćica ili studenata 12218

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V91B (Ako traži zaposlenje) 91. DA LI BISTE PRIHVATILI POSAO KOJI BI VAM BIO PODUĐEN: / V91A, V91B, V91C /

B. VAN STRUKE ZA KOJU STE SE ŠKOLOVALI

Vrednost 126703 Frekvenca
1 ne 224
2 da 687
3 neodlučan 123
8 ne traži zaposlenje 2724
9 ne spada u kategoriju nezaposlenih, domaćica ili studenata 12218

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V91C (Ako traži zaposlenje) 91. DA LI BISTE PRIHVATILI POSAO KOJI BI VAM BIO PODUĐEN: / V91A, V91B, V91C /

C. RADNO MESTO SA NIŽIM STEPENOM KVALIFIKACIJE OD ONE KOJU IMATE

Vrednost 127702 Frekvenca
1 ne 309
2 da 599
3 neodlučan 126
8 ne traži zaposlenje 2724
9 ne spada u kategoriju nezaposlenih, domaćica ili studenata 12218

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V92 (Ako traži zaposlenje)

92. SMATRATE LI DA BI VAM PRI TRAŽENJU ZAPOSLENJA POMOGLA SPREMNOST DA NEKOME LIČNO UČINITE USLUGU ODNOSNO DA NEŠTO DATE (PLATITE)? / V92 /

Vrednost 128701 Frekvenca
1 ne 315
2 ne zna 280
3 da 439
8 ne traži zaposlenje 2724
9 ne spada u kategoriju nezaposlenih, domaćica ili studenata (Za sve nezaposlene i za domaćice) 12218

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V93A1 93. OD ČEGA SE IZDRŽAVATE, ODNOSNO KO VAS IZDRŽAVA ZA VREME NEZAPOSLENOSTI? / V93A1, V93A2, V93A3, V93A4, V93A5, V93A6 /

- izdržavaju roditelji ili rođaci

Vrednost 129700 Frekvenca
3 (izbor) 1253
1 ne 2505
9 na spada u kategoriju nezaposlenih, domaćica ili studenata 12218

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V93A2

- izdržava bračni drug

Vrednost 130699 Frekvenca
1 1699
3 2059
9 12218

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V93A3

- obavlja honorarni, sezonski rad ili rad prema pogodbi

Vrednost 131698 Frekvenca
1 3452
3 306
9 12218

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V93A4

- prima pomoč za nezaposlene

Vrednost 132697 Frekvenca
1 3683
3 75
9 12218

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V93A5

- živi od uštede, prodaje svojine

Vrednost 133696 Frekvenca
1 3618
3 140
9 12218

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V93A6

- na drugi način

Vrednost 134695 Frekvenca
1 3474
3 284
9 12218

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V94

94. DA LI STE DOMAđICA? / V94 /

Vrednost 135694 Frekvenca
1 ne 1515
2 da 2243
9 ne spada u kategoriju nezaposlenih, domaćica ili studenata 12218

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V95 (Ako je domaćica)

95. KOLIKO SATI DNEVNO PROSEČNO UTROŠITE NA OBAVLJANJU KUđNIH POSLOVA? / V95 /

Vrednost 136693 Frekvenca
1 do 6 3
2 7 - 12 46
3 13 i više 89
98 nije domaćica 1515
99 ne spada u kategoriju nezaposlenih, domaćica ili studenata (Ako je domaćica) 12218
4 150
5 247
6 296
7 100
8 321
9 49
10 549
11 9
12 259
13 6
14 17
15 34
16 40
18 7
97 21

Vrednosti spremenljivk od 1 do 16

V96

96. KO U VAŠEM DOMAđINSTVU UGLAVNOM ODLUČUJE KAKO đE SE POTROŠITI NOVAC ZA POTREBE DOMAđINSTVA? / V96 /

Vrednost 137692 Frekvenca
1 ispitanik 431
2 bračni drug (muž, žena) 598
3 oboje 875
4 roditelji 93
5 cela porodica 246
8 nije domaćica 1515
9 ne spada u kategoriju nezaposlenih, domaćica ili studenata (Ako je domaćica) 12218

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V97

97. DALI RASPOLAŽETE NOVCEM KOJI MOŽETE UPOTREBITI ZA SEBE? / V97 /

Vrednost 138691 Frekvenca
997 domaćica je ali nema novca za lično raspolaganje 1535
998 nije domaćica 1515
999 ne spada u kategoriju nezaposlenih, domaćica ili studenata 12218
1 10
160 1
200 3
300 1
996 83

Vrednosti spremenljivk od 1 do 996

V98

98. DA LI STE STALNO ZAPOSLENI (U DRUŠTVENOM SEKTORU ILI KOD PRIVATNIKA)? / V98 /

Vrednost 139690 Frekvenca
1 ne, nije zaposlen 2435
2 da 7805
9 penzioner, nezaposlen, domaćica, student, nesposoban za rad 5736

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V99A ZAPOSLENI U DRUŠTVENOM SEKTORU ILI KOD PRIVATNIKA 99. KOLIKO GODINA RADNOG STAŽA IMATE? / V99A, V99B, V99C /

A. UKUPNO

Vrednost 140689 Frekvenca
99 nije zaposlen 8171
1 456
2 301
3 321
40 14
41 2
42 4
43 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 43

V99B

B. U ORGANIZACIJI GDE STE ZAPOSLENI

Vrednost 141688 Frekvenca
1 852
2 403
3 431
39 4
40 5
42 2
99 8171

Vrednosti spremenljivk od 1 do 42

V99C

C. NA SADAŠNJEM RADNOM MESTU

Vrednost 142687 Frekvenca
1 1062
2 541
3 558
39 1
40 2
42 1
99 8171

Vrednosti spremenljivk od 1 do 42

V100

100. KOJI JE BIO VAŠ PRVI POSAO ODNOSNO ZAPOSLENJE PO ZAVRŠENOM ŠKOLOVANJU? TAČNO NAVEDITE NAZIV RADNOG MESTA ODNOSNO ZANIMANJA, RADNE ZADATKE I POLOŽAJ U PROCESU RADA. / V100 /

Vrednost 143686 Frekvenca
1 radnik 4901
2 poslovodja, predradnik, majstor 266
3 službenik u administraciji 938
4 rukovodeći radnik u administraciji 81
5 osoblje zaštite na izvršil.poslovima 91
6 osoblje zaštite na rukovod.posl.i voj.lica 47
7 tehničar u obl.prirod.-matem.,tsaobračaja, medicine 540
8 učitelj,vaspitač,socradnik i sl. sa srednjim odn.višim obrazovanjem 386
9 stručnjak bez rukovodečih poslova 415
10 stručnjak na rukovodečim poslovima 69
11 rukovodilac,organiz. 21
12 funkcioner,rukovod. u skupštini,izvrš.org.DPO, SIZ, udruženju, komori, društvu 10
13 slobodna profesija 7
14 samostalni zanatlija 16
15 poljoprivrednik 17
99 nije zaposlen 8171

Vrednosti spremenljivk od 1 do 15

V101

101. U KOJOJ DELATNOSTI STE OBAVLJALI VAŠ PRVI POSAO ODNOSNO PRVO ZAPOSLENJE? / V101 /

Vrednost 144685 Frekvenca
1 elektroprivreda 172
2 rudarstvo 207
3 metalurgija 250
4 mašinska idustrija 491
5 automobilska industrija 140
6 brodogradnja 57
7 elektro industrija 167
8 hemijska industrija 184
9 drvna industrija i industrija papira 354
10 industrija tekstila, obuće, kože 686
11 prehranbena ind. i proizvodnja pića 287
12 ostale industrijske grane 277
13 poljoprivreda i ribarstvo 384
14 šumarstvo 104
15 gradjevinarstvo 757
16 vodoprivreda 46
17 saobračaj i veze 389
18 trgovina 614
19 ugostiteljstvo i turizam 309
20 zanatstvo, lične usluge i slobodne prof. 211

Vrednosti spremenljivk od 1 do 30

V102

102. DA LI STE U TOKU RADNOG STAŽA MENJALI POSAO ODNOSNO RADNU ORGANIZACIJU? (AKO DA) NAVEDITE GLAVNI RAZLOG ZBOG KOJEG STE PROMENILI POSLEDNJI POSAO ODNOSNO RADNU ORGANIZACIJU: / V102 /

Vrednost 145684 Frekvenca
1 radi manje napornog posla 300
2 radi boljih radnih uslova, povoljnijeg radnog vremena 951
3 radi bolje zarade 856
4 radi stana 168
5 radi napredov.na bolji, pogodniji posao 545
6 radi uspešnosti i/ili sposobnijeg rukovodstva nove organizacije 71
7 zbog odnosa u kolektivu 111
8 drugo 1001
88 nije menjao posao, prvi posao je i sadašnji 3802
99 nije zaposlen 8171

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V103

103. KAKAV POSAO ODNOSNO ZANIMANJE OBAVLJATE? TAČNO NAVEDITE NAZIV RADNOG MESTA ODNOSNO ZANIMANJA, RADNE ZADATKE I POLOŽAJ U PROCESU RADA: / V103 /

Vrednost 146683 Frekvenca
1 radnik 4173
2 poslovodja, predradnik, majstor 620
3 službenik u administraciji 977
4 rukovodeći radnik u administraciji 236
5 osoblje zaštite na izvršil.poslovima 152
6 osoblje zaštite na rukovod.posl.i voj.lica 51
7 tehničar u obl.prirod.-matem.,tsaobračaja, medicine 515
8 učitelj,vaspitač,socradnik i sl. sa srednjim odn.višim obrazovanjem 331
9 stručnjak bez rukovodečih poslova 383
10 stručnjak na rukovodečim poslovima 226
11 rukovodilac,organiz.poslov.-direktor 105
12 funkcioner, rukovod.u skupštini,izvrš.org.DPO, SIZ, udruženju, komori, društvu 36
99 nije zaposlen 8171

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

V104

104. U KOJOJ DELATNOSTI STE ZAPOSLENI? / V104 /

Vrednost 147682 Frekvenca
1 elektroprivreda 194
2 rudarstvo 198
3 metalurgija 264
4 mašinska idustrija 483
5 automobilska industrija 116
6 brodogradnja 56
7 elektro industrija 175
8 hemijska industrija 246
9 drvna industrija i industrija papira 342
10 industrija tekstila, obuće, kože 693
11 prehranbena ind. i proizvodnja pića 301
12 ostale industrijske grane 296
13 poljoprivreda i ribarstvo 294
14 šumarstvo 81
15 gradjevinarstvo 587
16 vodoprivreda 47
17 saobračaj i veze 463
18 trgovina 676
19 ugostiteljstvo i turizam 277
20 zanatstvo, lične usluge i slobodne prof. 129

Vrednosti spremenljivk od 1 do 30

V105

105. DA LI PRI OBAVLJANJU VAŠEG POSLA ORGANIZUJETE ILI NADGLEDATE RAD DRUGIH LICA? / V105 /

Vrednost 148681 Frekvenca
1 ne 5505
2 da, pored svog posla rasporedjuje i nadgleda rad svojih saradnika 1550
3 da, organizuje i nadgleda rad izvršnih radnika 566
4 da, organizuje i koordinira rad drugih rukovodećih radnika 119
5 da, obavlja poslove rukovodioca na nivou OOUR, RO, SOUR 65
9 nije zaposlen 8171

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V106

106.DA LI OBAVLJATE POSAO U STRUCI ZA KOJU STE SE ŠKOLOVALI? / V106 /

Vrednost 149680 Frekvenca
1 ne 1631
2 da, delimično 980
3 da, uglavnom 1400
4 da, isključivo 2796
8 nije se školovao za određenu struku 998
9 nije zaposlen 8171

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V107

107. DA LI STE U ORGANIZACIJI GDE STE ZAPOSLENI NAPREDOVALI NA BOLJE RADNO MESTO? / V107 /

Vrednost 150679 Frekvenca
1 ne 5428
2 da 2377
9 nije zaposlen (Ako da) 8171

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V108

108. NAVEDITE GLAVNI RAZLOG KOJI VAM JE OMOGUđIO NAPREDOVANJE NA BOLJE RADNO MESTO? / V108 /

Vrednost 151678 Frekvenca
1 odgovarajući radni staž 156
2 dopunsko obrazovanje (završavanje škole, tečaja, seminara) 471
3 slobodno radno mesto 243
4 radno iskustvo i sposobnost 1212
5 dobri odnosi, poverenje rukovodećih 183
6 politička i samoupravna aktivnost 10
7 drugo 64
8 ne zna šta 38
9 nije zaposlen 8171
0 nije napredovao 5428

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

V109

109. DA LI RADITE NA TEKUđOJ TRACI? / V109 /

Vrednost 152677 Frekvenca
1 ne 5921
2 da 1884
9 nije zaposlen 8171

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V110

110. DA LI JE VAŠ POSAO FIZIČKI NAPORAN ILI NIJE? / V110 /

Vrednost 153676 Frekvenca
1 nije fizički naporan 3964
2 da, prilično 2631
3 da, veoma 1210
9 nije zaposlen 8171

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V111

111. DA LI JE VAŠ POSAO PSIHIČKI ZAMORAN ILI NIJE? / V111 /

Vrednost 154675 Frekvenca
1 nije psihički zamoran 2013
2 da, prilično 4077
3 da, veoma 1715
9 nije zaposlen 8171

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V112

112. DA LI JE VAŠ POSAO JEDNOLIČAN I DOSADAN? / V112 /

Vrednost 155674 Frekvenca
1 nije jednoličan i dosadan 5341
2 da, prilično 1921
3 da, veoma 543
9 nije zaposlen 8171

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V113

113. KOLIKO VAM JE DNEVNO POTREBNO VREMENA ZA DOLAZAK NA POSAO I POVRATAK KUđI? (u minutama) / V113 /

Vrednost 156673 Frekvenca
999 nije zaposlen 8171
0 98
1 2
2 20
250 3
270 1
300 6

Vrednosti spremenljivk od 0 do 300

V114A 114. KAKO OBIČNO IDETE NA POSAO? (Moguća su dva odgovora) / V114A, V114B /

A.

Vrednost 157672 Frekvenca
1 pešice 3294
2 biciklom 497
3 mopedom, motociklom, motorom 118
4 svojim kolima (autom) 1102
5 lokalnom javnim prevozom (gradski,prigrad.) 1814
6 međugradskim javnim prevozom 370
7 organizovanim prevozom radne organizacije 559
8 nešto drugo, radi kod kuće 51
9 nije zaposlen 8171

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V114B

B. KAKO OBIČNO IDETE NA POSAO? (drugi odgovor)

Vrednost 158671 Frekvenca
0 nije dao drugi odgovor 14549
1 pešice 52
2 biciklom 163
3 mopedom, motociklom, motorom 47
4 svojim kolima (autom) 229
5 lokalnom javnim prevozom (gradski,prigrad.) 601
6 međugradskim javnim prevozom 164
7 organizovanim prevozom radne organizacije 165
8 nešto drugo, radi kod kuće 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V115

115. DA LI RADITE U SMENAMA I U KOLIKO? / V115 /

Vrednost 159670 Frekvenca
1 radi u jednoj smeni 4512
2 radi u dve smene 1924
3 radi u tri smene 868
4 terenski rad 122
5 sezonski rad 16
6 posebni uslovi radnog vremena 288
7 sam odredjuje raspored radnog vremena (odredjeni su radni zadaci a ne radno vreme ) 75
9 nije zaposlen 8171

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V116

116. DA LI SE U VAŠOJ RADNOJ ORGANIZACIJI KONTROLIŠE TAČNOST VAŠEG DOLASKA I ODLASKA SA POSLA? / V116 /

Vrednost 160669 Frekvenca
1 ne 1108
2 da 6697
9 nije zaposlen 8171

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V117

117. DA LI JE VAŠ LIČNI DOHODAK ODREĐEN NA OSNOVU MERENJA VAŠEG RADA? / V117 /

Vrednost 161668 Frekvenca
1 ne 2304
2 da, na osnovu merila rada grupe (norma učinak radne jedinice) 2738
3 da, na osnovu individualnog merila rada 1174
4 da, ima ocenu uspešnosti izvršenja i kvaliteta programa rada 574
5 da, ostvaruje premiju, stimulaciju za uspešno i pravovremeno obavljanje posla 253
6 da, na osnovu drugog merila 560
7 ne zna 202
9 nije zaposlen 8171

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V118

118. KOLIKO IZNOSI PROSEČNI MESEČNI LIČNI DOHODAK AKO IZRAČUNATE PROSEK ZA POSLEDNJA TRI MESECA? / V118 /

Vrednost 162667 Frekvenca
996 nije naveo iznos, ne zna 70
999 nije zaposlen 8171
1 0
2 0
3 0
820 1
870 1
900 6
995 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 995

V119

119. KOLIKI LIČNI DOHODAK STE PRIMILI ZA POSLEDNJI MESEC? / V119 /

Vrednost 163666 Frekvenca
996 nije naveo, ne zna 52
999 nije zaposlen 8171
1 0
2 0
3 1
910 1
950 2
980 1
995 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 995

V120

120. DA LI OTPLAČUJETE KREDITE (STAMBENI, POTROŠAČKI I SLIČNO)? (Ako da) KOLIKO JE BIO UKUPAN IZNOS RATA ZA POSLEDNJI MESEC? / V 120 /

Vrednost 164665 Frekvenca
996 nije naveo, ne zna 89
998 ne otplačuje, nema kredita 3946
999 nije zaposlen 8171
1 187
2 162
3 170
320 1
349 1
350 1
995 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 995

V121

121. DA LI STE ZADOVOLJNI SVOJIM LIČNIM DOHOTKOM ILI NISTE? / V121 /

Vrednost 165664 Frekvenca
1 vrlo nezadovoljan 2138
2 uglavnom nezadovoljan 2071
3 niti nezadovoljan, niti zadovoljan 1302
4 uglavnom zadovoljan 1984
5 potpuno zadovoljan 310
9 nije zaposlen 8171

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V122

122. DA LI STE U POSLEDNJA TRI MESECA NEŠTO ZARADILI RADEđI HONORARNO, DOPUNSKI, U POSLEPODNEVNIM ČASOVIMA? / V122 /

Vrednost 166663 Frekvenca
998 ništa nije zaradio na taj način 7232
999 nije zaposlen 8171
450 1
500 1
600 2
996 19

Vrednosti spremenljivk od 450 do 996

V123

123. DA LI STE ZADOVOLJNI SVOJIM POSLOM ILI NISTE? / V123 /

Vrednost 167662 Frekvenca
1 vrlo nezadovoljan 543
2 uglavnom nezadovoljan 725
3 niti nezadovoljan, niti zadovoljan 995
4 uglavnom zadovoljan 3973
5 potpuno zadovoljan 1569
9 nije zaposlen 8171

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V124

124. KOLIKO VAM POSAO OMOGUđUJE DA POKAŽETE SVOJE ZNANJE, ISKUSTVO I SPOSOBNOSTI? / V124 /

Vrednost 168661 Frekvenca
1 uopšte ne omogučuje 742
2 skoro ništa ne omogućuje 646
3 delimično omogućuje 2231
4 uglavnom omogućuje 2745
5 u potpuosti omogućuje 1441
9 nije zaposlen 8171

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V125

125. DA LI POSAO KOJI OBAVLJATE VAŠI SARADNICI CENE MANJE, JEDNAKO ILI VIŠE NEGO DRUGE POSLOVE? / V125 /

Vrednost 169660 Frekvenca
1 manje 1278
2 jednako 4359
3 više 1472
8 ne zna 696
9 nije zaposlen 8171

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V126A 126. KAKVE ODNOSE STE IMALI PROŠLE GODINE NA RADNOM MESTU SA: / V126A, 126B, 126C /

A. NADREDJENIM

Vrednost 170659 Frekvenca
1 loše 291
2 niti dobre, niti loše 1047
3 dobre 6256
4 nije u takvom odnosu 211
9 8171

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V126B 126. KAKVE ODNOSE STE IMALI PROŠLE GODINE NA RADNOM MESTU SA: / V126A, 126B, 126C /

B. SARADNICIMA

Vrednost 171658 Frekvenca
1 loše 117
2 niti dobre, niti loše 542
3 dobre 7029
4 nije u takvom odnosu 117
9 8171

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V126C 126. KAKVE ODNOSE STE IMALI PROŠLE GODINE NA RADNOM MESTU SA: / V126A, 126B, 126C /

C. PODREDJENIM

Vrednost 172657 Frekvenca
1 loše 110
2 niti dobre, niti loše 427
3 dobre 4143
4 nije u takvom odnosu 3125
9 8171

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V127

127. KOLIKO RADNICI IZ VAŠE RADNE GRUPE IMAJU POVERENJE U SVOJE NEPOSREDNO PRETPOSTAVLJENE? / V127 /

Vrednost 173656 Frekvenca
1 uopšte nemaju 356
2 uglavnom nemaju 855
3 niti imaju, niti nemaju 1507
4 uglavnom imaju 3926
5 imaju potpuno 1161
9 nije zaposlen 8171

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V128

128. DA LI RADO IDETE NA ZAJEDNIČKE IZLETE, PROSLAVLJATE GODIŠNJICE, PROVODITE PRAZNIKE SA ČLANOVIMA VAŠEG KOLEKTIVA? / V128 /

Vrednost 174655 Frekvenca
1 izvlačim se iz takvih situacija 711
2 nemam takvih potreba 1624
3 kako kada 2211
4 rado idem 2039
5 vrlo rado 1220
9 nije zaposlen 8171

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V129

129. DA LI U NEKOLIKO SLEDEđIH GODINA IMATE REALNE MOGUČNOSTI ZA NAPREDOVANJE U POSLU (ZANIMANJU) KOJIM SE BAVITE? / V129 /

Vrednost 175654 Frekvenca
1 nema nikakvih mogučnosti 3599
2 ima male mogučnosti 1263
3 ima izvesne mogučnosti 1234
4 ima prilično mogučnosti 810
5 ima sve mogučnosti 305
8 ne zna da li ima mogučnosti 594
9 nije zaposlen 8171

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V130

130. DA LI BISTE MENJALI SADAŠNJI POSAO, UKOLIKO BI VAM SE ZA TO UKAZALA PRILIKA? (Ako da) NAVEDITE GLAVNI RAZLOG ZA TO. / V130 /

Vrednost 176653 Frekvenca
1 fizički i psihički prenaporan rad 887
2 loši uslovi rada, neodgovaraj. radno vreme 656
3 loša zarada 1739
4 stan 213
5 nema mogučnosti za napredovanje 287
6 poslovna neuspešnost organizacije 82
7 slabo rukovodstvo 70
8 loši odnosi u kolektivu 109
9 drugo 346
88 ne bi menjao sadašnji posao 3416
99 nije zaposlen 8171

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V131

131. DA LI BISTE NAPUSTILI POSAO UKOLIKO BISTE IMALI MOGUČNOST DA NEŠTO RADITE PRIVATNO, NPR. DA OTVORITE ZANATSKU RADNJU ILI LOKAL, DA PREUZMETE POLJOPRIVREDNO GAZDINSTVO I SLIČNO? / V131 /

Vrednost 177652 Frekvenca
1 ne 4319
2 ne zna, nije razmišljao, neodlučan 1068
3 da 2418
9 nije zaposlen 8171

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

V132

132. PRETPOSTAVIMO DA JE JEDAN DEO ZAPOSLENIH U VAŠOJ ORGANIZACIJI PREKINUO POSAO I STUPIO U ŠTRAJK. ŠTA BISTE VI UČINILI U TOM SLUČAJU? / V132 /

Vrednost 178651 Frekvenca
1 složio bi se sa njima i prekinuo posao, štrajkovao bih 1383
2 prekinuo bih posao u slučaju da se problem tiče i mene lično 1080
3 obavljao bih svoj posao i ne bih se mešao u to 1349
4 pokušao bih da ostalima objasnim da je obustava rada u samoupravljanju neprihvatljiv način rešavanja problema 2331
5 nešto drugo 289
6 ne zna, neodlučan 1373
9 nije zaposlen 8171

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V133A 133. DA LI JE U RADNOJ ORGANIZACIJI U KOJOJ STE ZAPOSLENI U PROŠLOJ GODINI DOŠLO DO NEKOG OD SLEDEđIH OBLIKA IZRAŽAVANJA NEZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH? / V133A, 133B, 133C, 133D, 133E /

A. PREKID RADA, OBUSTAVA, ŠTRAJK

Vrednost 179650 Frekvenca
1 NE 7080
2 DA 725
9 nije zaposlen 8171

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V133B 133. DA LI JE U RADNOJ ORGANIZACIJI U KOJOJ STE ZAPOSLENI U PROŠLOJ GODINI DOŠLO DO NEKOG OD SLEDEđIH OBLIKA IZRAŽAVANJA NEZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH? / V133A, 133B, 133C, 133D, 133E /

B. SASTANAK NEKOG ORGANA NA ZAHTEV NEZADOVOLJNIH RADNIKA

Vrednost 180649 Frekvenca
1 NE 5831
2 DA 1974
9 nije zaposlen 8171

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V133C 133. DA LI JE U RADNOJ ORGANIZACIJI U KOJOJ STE ZAPOSLENI U PROŠLOJ GODINI DOŠLO DO NEKOG OD SLEDEđIH OBLIKA IZRAŽAVANJA NEZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH? / V133A, 133B, 133C, 133D, 133E /

C. PISMENI OBLIK IZRAŽAVANJA NEZADOVOLJSTVA (PISANJE PETICIJA, PRITUŽBI, SKUPLJANJE POTPISA)

Vrednost 181648 Frekvenca
1 NE 6781
2 DA 1024
9 nije zaposlen 8171

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V133D 133. DA LI JE U RADNOJ ORGANIZACIJI U KOJOJ STE ZAPOSLENI U PROŠLOJ GODINI DOŠLO DO NEKOG OD SLEDEđIH OBLIKA IZRAŽAVANJA NEZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH? / V133A, 133B, 133C, 133D, 133E /

D. IZRAŽAVANJE NEZADOVOLJSTVA I KRITIKE NA RAZNIM SASTANCIMA (ZBOR RADNIKA, SASTANAK SAMOUPRAVNIH ORGANA I DPO)

Vrednost 182647 Frekvenca
1 NE 4321
2 DA 3484
9 nije zaposlen 8171

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V133E 133. DA LI JE U RADNOJ ORGANIZACIJI U KOJOJ STE ZAPOSLENI U PROŠLOJ GODINI DOŠLO DO NEKOG OD SLEDEđIH OBLIKA IZRAŽAVANJA NEZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH? / V133A, 133B, 133C, 133D, 133E /

E. GLASNO IZRAŽAVANJE NEZADOVOLJSTVA I PROTESTA U RAZGOVORIMA MEDJU RADNICIMA

Vrednost 183646 Frekvenca
1 NE 4376
2 DA 3429
9 nije zaposlen 8171

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V134 (Ako je došlo do jednog od navedenih oblika izražavanja nezadovoljstva)

134. KAKAV STE STAV VI LIČNO ZAUZELI U TOM SLUČAJU? / V134 / (Ukoliko je bilo više oblika izražavanja nezadovoljstva, ispitanik navodi za poslednji koji se dogodio)

Vrednost 184645 Frekvenca
1 učestvovao je u tom obliku izražavanja nezadovoljstva 1532
2 nije učestvovao ali se slagao, solidarisao 1361
3 nije imao stav, svejedno mu je 647
4 nije se slagao, ali ništa nije učinio 603
5 aktivno se suprotstavio 363
8 nije bilo takvih oblika izražavanja nezadovoljstva 3299
9 nije zaposlen 8171

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V135A 135. DA LI U ORGANIZACIJI GDE STE ZAPOSLENI DOLAZI DO SLEDEđIH POJAVA: / V135A, V135B, V135C, 135D, V135E, V135F /

A. ČESTO UZIMANJE BOLOVANJA

Vrednost 185644 Frekvenca
1 NE 4876
2 DA 2929
9 nije zaposlen 8171

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V135B 135. DA LI U ORGANIZACIJI GDE STE ZAPOSLENI DOLAZI DO SLEDEđIH POJAVA: / V135A, V135B, V135C, 135D, V135E, V135F /

B. OTSUSTVO SA POSLA

Vrednost 186643 Frekvenca
1 NE 5594
2 DA 2211
9 nije zaposlen 8171

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V135C 135. DA LI U ORGANIZACIJI GDE STE ZAPOSLENI DOLAZI DO SLEDEđIH POJAVA: / V135A, V135B, V135C, 135D, V135E, V135F /

C. NAPUŠTANJE RADNOG MESTA U TOKU RADNOG VREMENA, KAŠNJENJE ODN. PREVREMENO ODLAŽENJE SA POSLA

Vrednost 187642 Frekvenca
1 NE 5341
2 DA 2464
9 nije zaposlen 8171

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V135D 135. DA LI U ORGANIZACIJI GDE STE ZAPOSLENI DOLAZI DO SLEDEđIH POJAVA: / V135A, V135B, V135C, 135D, V135E, V135F /

D. USPORAVANJE TEMPA RADA

Vrednost 188641 Frekvenca
1 NE 6106
2 DA 1699
9 nije zaposlen 8171

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V135E 135. DA LI U ORGANIZACIJI GDE STE ZAPOSLENI DOLAZI DO SLEDEđIH POJAVA: / V135A, V135B, V135C, 135D, V135E, V135F /

E. NEPAŽNJA, LOŠ RAD, NEMARNOST

Vrednost 189640 Frekvenca
1 NE 5605
2 DA 2200
9 nije zaposlen 8171

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V135F 135. DA LI U ORGANIZACIJI GDE STE ZAPOSLENI DOLAZI DO SLEDEđIH POJAVA: / V135A, V135B, V135C, 135D, V135E, V135F /

F. NAMERNO UNIŠTAVANJE MAŠINA, OPREME, INVENTARA

Vrednost 190639 Frekvenca
1 NE 7460
2 DA 345
9 nije zaposlen 8171

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V136 (Ako dolazi bar do jedne od navedenih pojava)

136. ŠTA MISLITE, ZAŠTO DOLAZI DO TAKVIH POJAVA? / V136 /

Vrednost 191638 Frekvenca
1 zbog nedostatka radne discipline i svesti 2313
2 zbog dopunskog, popodnevnog, sezonskog rada 591
3 time zaposleni izražavaju nezadovoljstvo i protest 764
4 ne zna 850
8 ne dolazi do takvih pojava 3287
9 nije zaposlen (Ako dolazi bar do jedne od navedenih oblika 8171

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V137A1 137. ŠTA MISLITE, NA KOJI NAČIN BI SE MOGLO SPREČITI TAKVO PONAŠANJE RADNIKA? / V137A1, V137A2, V137A3, V137A4, V137A5, V137A6, V137A7 / (Može se navesti više odgovora)

- višim dohotcima

Vrednost 192637 Frekvenca
3 (izbor) 1799
1 ne 2712
8 ne dolazi do takvih pojava 3294
9 nije zaposlen 8171

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V137A2

- pravednijim nagrađivanjem

Vrednost 193636 Frekvenca
1 2842
3 1669
8 3294
9 8171

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V137A3

- novčanim kaznama

Vrednost 194635 Frekvenca
1 3894
3 617
8 3294
9 8171

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V137A4

- zamenom nesposobnog rukovodstva

Vrednost 195634 Frekvenca
1 3521
3 990
8 3294
9 8171

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V137A5

- mogučnošču otpuštanja radnika koji to čine

Vrednost 196633 Frekvenca
1 3834
3 677
8 3294
9 8171

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V137A6

- boljom organizacijom rada

Vrednost 197632 Frekvenca
1 2791
3 1720
8 3294
9 8171

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V137A7

- pooštrenom kontrolom i disciplinskim merama

Vrednost 198631 Frekvenca
1 2923
3 1588
8 3294
9 8171

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V138

138. DA LI STE ZAPOSLENI U DRUŠTVENOM SEKTORU ILI KOD PRIVATNIKA? / V138 /

Vrednost 199630 Frekvenca
1 u društvenom sektoru 7628
2 kod privatnika 177
9 nije zaposlen 8171

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V139A 139. U RADNIM ORGANIZACIJAMA SE ODLUČUJE O PITNJIMA ZNAČAJNIM ZA VEČINU RADNIKA.INTERESOVALOBI NAS KAKO STE BILI ANGAŽOVANI NA REŠAVANJU NEKIH OD TAKVIH PITANJA?

A. DA LI ZNATE KAKO JE BIO IZABRAN VAŠ PRETPOSTAVLJENI (ŠEF)? / V139A /

Vrednost 200629 Frekvenca
1 ne 3885
2 da 3732
6 nema pretpostavljenog 11
9 nije zaposlen u društvenom sektoru 8348

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V139B

139. B. DA LI STE TADA SA VAŠIM SARADNICIMA RAZGOVARALI O IZBORU VAŠEG PRETPOSTAVLJENOG (ŠEFA)? / V139B /

Vrednost 201628 Frekvenca
1 ne 1027
2 da 2705
6 nema pretpostavljenog 11
8 ništa ne zna o tome 3885
9 nije zaposlen u društvenom sektoru 8348

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V139C

139. C. DA LI STE PRISUSTVOVALI NEKOM SASTANKU NA KOJEM SE RAZGOVARALO O IZBORU VAŠEG PRETPOSTAVLJENOG? / V139C /

Vrednost 202627 Frekvenca
1 ne 1587
2 da 2145
6 nema pretpostavljenog 11
8 ništa ne zna o tome 3885
9 nije zaposlen u društvenom sektoru 8348

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V139D 139. (Ako je bio na sastanku)

D. DA LI STE NA SASTANKU IZNELI SVOJ STAV (MIŠLJENJE, KRITIKU, OCENU, PREDLOG) O IZBORU VAŠEG PRETPOSTAVLJENOG? / V139D /

Vrednost 203626 Frekvenca
1 ne 635
2 da 1510
6 nema pretpostavljenog 11
7 nije bio na sastanku 1587
8 ništa ne zna o tome 3885
9 nije zaposlen u društvenom sektoru 8348

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V139E

139. E. ŠTA MISLITE, DA LI STE IMALI NEKAKAV UTICAJ NA IZBOR VAŠEG PRETPOSTAVLJENOG ? / V139E /

Vrednost 204625 Frekvenca
1 nije imao uticaja 2141
2 malo uticaja 860
3 dosta uticaja 386
6 nema pretpostavljenog 11
7 ne zna da li je imao neki uticaj 345
8 ništa ne zna o tome 3885
9 nije zaposlen u društvenom sektoru 8348

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V140A

140. A. DA LI NEŠTO ZNATE O PROBLEMIMA I PRAVILNIKU O RASPODELI LIČNIH DOHODAKA U VAŠOJ OOUR/RO? / V140A /

Vrednost 205624 Frekvenca
1 ne 3393
2 da 4235
9 nije zaposlen u društvenom sektoru 8348

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V140B

140. B. DA LI STE O PROBLEMIMA I PRAVILNIKU O RASPODELI LIČNIH DOHODAKA RAZGOVARALI SA SARADNICIMA? / V140B /

Vrednost 206623 Frekvenca
1 ne 256
2 da 3979
8 ništa ne zna o tome 3393
9 nije zaposlen u društvenom sektoru 8348

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V140C

140. C. DA LI STE PRISUSTVOVALI NEKOM SASTANKU NA KOME SE RASPRAVLJALO O TOME? / V140C /

Vrednost 207622 Frekvenca
1 ne 693
2 da 3542
8 ništa ne zna o tome 3393
9 nije zaposlen u društvenom sektoru 8348

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V140D

140. D. DA LI STE NA SASTANKU IZNELI SVOJ STAV (MIŠLJENJE, KRITIKU, OCENU, PREDLOG) O TOME? / V140D /

Vrednost 208621 Frekvenca
1 ne 899
2 da 2643
7 nije bio na sastanku 693
8 ništa ne zna o tome 3393
9 nije zaposlen u društvenom sektoru 8348

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V140E

140. E. ŠTA MISLITE, DA LI STE IMALI IKAKAV UTICAJ PRI REŠAVANJU OVIH PROBLEMA? / V140E /

Vrednost 209620 Frekvenca
1 nije imao uticaja 1801
2 malo uticaja 1421
3 dosta uticaja 571
7 ne zna da li je imao neki uticaj 442
8 ništa ne zna o tome 3393
9 nije zaposlen u društvenom sektoru 8348

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V141A

141. A. ZNATE LI NEŠTO O TOME DA LI SE U VAŠOJ OOUR/RO U POSLEDNJE VREME RASPRAVLJALO O PLANU INVESTICIJA U NOVE ZGRADE, OPREMU, MAŠINE I SLIČNO? / V141A /

Vrednost 210619 Frekvenca
1 ne 3934
2 da 3694
9 nije zaposlen u društvenom sektoru 8348

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V141B

141. B. DA LI STE O TOME NEŠTO RAZGOVARALI SA SARADNICIMA? / V141B /

Vrednost 211618 Frekvenca
1 ne 757
2 da 2937
8 ništa ne zna o tome 3934
9 nije zaposlen u društvenom sektoru 8348

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V141C

141. C. DA LI STE PRISUSTVOVALI NEKOM SASTANKU NA KOME SE O TOME RASPRAVLJALO? / V141C /

Vrednost 212617 Frekvenca
1 ne 1143
2 da 2551
8 ništa ne zna o tome 3934
9 nije zaposlen u društvenom sektoru (Ako je bio na sastanku) 8348

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V141D

141. D. DA LI STE NA SASTANKU IZNELI SVOJ STAV (MIŠLJENJE, OCENU, KRITIKU, PREDLOG) O TOME? / V141D /

Vrednost 213616 Frekvenca
1 ne 806
2 da 1745
7 nije bio na sastanku 1143
8 ništa ne zna o tome 3934
9 nije zaposlen u društvenom sektoru 8348

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V141E

141. E. DA LI STE IMALI IKAKAV UTICAJ NA SASTAVLJANJE PREDLOGA I NA ODLUČIVANJE O TOME? / V141E /

Vrednost 214615 Frekvenca
1 nije imao uticaja 1961
2 malo uticaja 976
3 dosta uticaja 422
7 ne zna da li je imao neki uticaj 335
8 ništa ne zna o tome 3934
9 nije zaposlen u društvenom sektoru 8348

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V142A

142. A. DA LI NEŠTO ZNATE O PROBLEMIMA RASPODELE STANOVA I STAMBENIH KREDITA U VAŠOJ OOUR/RO? / V142A /

Vrednost 215614 Frekvenca
1 ne 3455
2 da 4173
9 nije zaposlen u društvenom sektoru 8348

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V142B

142. B. DA LI STE O PROBLEMIMA RASPODELE STANOVA I STAMBENIH KREDITA RAZGOVARALI SA SARADNICIMA? / V142B /

Vrednost 216613 Frekvenca
1 ne 523
2 da 3650
8 ništa ne zna o tome 3455
9 nije zaposlen u društvenom sektoru 8348

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V142C

142. C. DA LI STE PRISUSTVOVALI NEKOM SASTANKU NA KOME SE O TOME RASPRAVLJALO? / V142C /

Vrednost 217612 Frekvenca
1 ne 1376
2 da 2797
8 ništa ne zna o tome 3455
9 nije zaposlen u društvenom sektoru (Ako je bio na sastanku) 8348

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V142D

142. D. DA LI STE NA SASTANKU IZNELI SVOJ STAV (MIŠLJENJE, OCENU, KRITIKU, PREDLOG) O TOME? / V142D /

Vrednost 218611 Frekvenca
1 ne 628
2 da 2169
7 nije bio