Mladina 2020: Položaj mladih v Sloveniji

Basic Study Information

ADP - IDNo: MLA20
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_MLA20_V1
Main author(s):
 • Lavrič, Miran
 • Deželan, Tomaž
Co-workers:
 • Klanjšek, Rudi
 • Lahe, Danijela
 • Naterer, Andrej
 • Radovan, Marko
 • Rutar, Tibor
 • Sardoč, Mitja
 • Uršič, Matjaž
 • Majce, Marko
 • Cupar, Tina
 • Matjašič, Miha
 • Nacevski, Katja
 • Vombergar, Nina
 • Prešeren, Jana
Data file producer:
UM FF - Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru (Maribor in Ljubljana, Slovenija; maj, 2022)

Funding agency:

Urad RS za mladino

Project number:

450-258/2019/ (URSM)

Study Content

Keywords ADP: zaposlovanje, izobraževanje, politika, družina, prostovoljne dejavnosti, prosti čas, kultura, zdravje, stanovanjske razmere, mobilnost, trajnostni način delovanja, znanje jezikov, uporaba interneta, uporaba računalnika, pripravljenost preseliti se iz države, vrednote, interesi, religija

Keywords ELSST:
ZAPOSLITEV, IZOBRAŽEVANJE, POLITIKA, DRUŽINA, PROSTI ČAS, KULTURA, PROSTOVOLJNO DELO, ZDRAVJE, JEZIK, VREDNOTA, RELIGIJA, RABA INTERNETA, RAČUNALNIŠKA PISMENOST

Topic Classification CESSDA
Mladina
Topic Classification CERIF
Socialna psihologija
Topic Classification ADP
DEMOGRAFIJA
IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE
MOBILNOST
ZAPOSLOVANJE
STANOVANJSKE RAZMERE
ŽIVLJENSKI NAZORI IN MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE
POLITIČNA PARTICIPACIJA IN STALIŠČA
PROSTI ČAS IN KULTURA
UPORABA INTERNETA IN RAČUNALNIKA
OKOLJSKA PROBLEMATIKA
ŽIVLJENSKI SLOG
BIVANJSKE RAZMERE
ZDRAVJE IN DOBRO POČUTJE
OMREŽJA SOCIALNIH OPOR
DRUŽBENA STALIŠČA IN VERSKA PRIPADNOST
DRUŽBENA OMREŽJA


Abstract:

Raziskava Mladina 2020 raziskuje stališča in stanje mladih v Sloveniji. Rezultati nacionalne raziskave so izjemnega pomena tako za naročnika (Urad RS za mladino) kot tudi za mladino in družbo kot celoto. Temeljni namen raziskave je podpora z dokazi podprtega oblikovanja javnih politik na področju mladine. Ob raziskavi so izvajalci pripravili tudi priporočila, ki lahko služijo kot izhodišče za oblikovanje ukrepov. Slednji pa naj bi mladim nudili boljše pogoje za prehod v odraslost, odraslim pa mirno zrelo dobo, zavedajoč se, da je mlada generacija opolnomočena in dobro pripravljena na spopad z vsemi življenjskimi okoliščinami. V anketi je sodelovalo 1200 mladih (starosti 15–29 let), vprašanja pa zajemajo naslednja področja: demografija, omrežja socialnih opor in medgeneracijsko sodelovanje, izobraževanje, usposabljanje in vseživljenjsko učenje, zaposlovanje in podjetništvo, bivanjske in stanovanjske razmere, zadovoljstvo z zdravjem, politična participacija in družbena angažiranost, ustvarjalnost in kultura, mobilnostni vzorci, uporaba IKT in spletnih okolij, potrošnja in nakupovalni vzorci, trajnostno vedenje in vrednote, vrednote, zanimanja in stališča. Podatkovna datoteka je namenjena uporabi v raziskovalne namene in je dostopna na zahtevo.

Methodology


Collection date: 19. avgust 2020 - 10. november 2020
Date of production: 2022-05
Country: Slovenija
Geographic coverage:

Slovenija

Unit of analysis:

Posameznik

Universe:

Prebivalci s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so bili na dan 10. 7. 2020 stari od 15 do vključno 29 let

Excluded:

Institucionalizirani prebivalci, kot so osebe na služenju vojaškega roka, v bolnišnici, v zaporu, ipd.

Data collected by:

ARAGON d.o.o., Raziskovanje in načrtovanje

Sampling procedure:

Mešano verjetnostno in neverjetnostno

Ciljno populacijo raziskave Mladina 2020 predstavljajo vsi prebivalci s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so bili na dan 10. 7. 2020 stari od 15 do vključno 29 let. Vzorčenje je potekalo na osnovi podatkov Centralnega registra prebivalcev Slovenije (CRP), ciljna populacija pa je bila predhodno stratificirana glede na 12 statističnih regij in 6 tipov naselja (1: nekmečko naselje pod 2000 prebivalcev, 2: kmečko naselje pod 2000 prebivalcev; 3: naselje med 2000 in 10.000 prebivalcev, 4: naselje nad 10.000 prebivalcev, 5: Maribor, 6: Ljubljana). To pomeni, da je bilo znotraj vsake statistične regije vzorčeno na osnovi vseh zastopanih tipov naselja (skupaj 46 stratumov). Izbor oseb/vzorčnih enot v vzorec je bil izveden s pomočjo dvostopenjskega vzorčenja. Na prvi stopnji je bilo na osnovi skupnih popisnih okolišev (Cluster of Enumeration Areas – CEA) izbranih 240 primarnih vzorčnih enot (Primary Sampling Unit – PSU) oz. vzorčnih točk, s katerimi za namen izdelave vzorcev razpolagajo na Statističnem uradu Republike Slovenije (SURS). Primarne vzorčne enote (PSU) so bile izbrane naključno z verjetnostjo, sorazmerno velikosti CEA glede na definicijo ciljne populacije ter predhodno stratificirano po regijah in tipih naselja. Na drugi stopnji je bilo znotraj vsake od izbranih primarnih vzorčnih enot (PSU) z enostavnim naključnim vzorčenjem izbranih 15 oseb. Načrtovani vzorec je torej sestavljalo 3600 oseb (240 PSU x 15 oseb = 3600 oseb) oz. končni vzorec 3566 oseb (SURS ni mogel zagotoviti 15 oseb v vseh vzorčnih točkah). Zaradi epidemije koronavirusa je bil način vzorčenja z 19. 10. 2020 spremenjen (glej publikacijo). Uporabljeno je bilo kvotno vzorčenje z uporabo spletnega panela družbe Aragon. Pri vzorčenju so bile uporabljene iste vzorčne točke (PSU) kot pri SURS (podatki o spolu, starosti in občini so zabeleženi v panelu), poslanih pa je bilo 6.180 vabil. Iz vzorca SURS-a je bilo v končno datoteko vključenih 753 izpolnjenih anket, iz vzorca spletnega panela pa 447.

Mode of data collection:

Osebni intervju: CAPI/CAMI

Vprašalnik za samoizpolnjevanje: spletni

Weighting:

Uteževanje je bilo po štirih ključnih vzorčnih kriterijih (spol, starostna skupina, tip naselja in statistična regija) izvedeno z metodo »raking«. Razpon med utežmi je sorazmerno majhen – najmanjša utež znaša 0,54, največja pa le 1,92. Ker so bile osebe izbrane z različnimi verjetnostmi, pa tudi zaradi nesodelovanja, zavrnitev in drugih »napak«, demografske karakteristike realiziranega vzorca nekoliko odstopajo od karakteristik ciljne populacije. Zaradi boljše reprezentativnosti vzorca je zato podatke potrebno utežiti in jih na ta način približati podatkom celotne ciljne populacije. Spremenljivka "weight" (UTEŽI) se nahaja na koncu podatkovne datoteke.

Access restrictions

Podatki in dokumentacija so na voljo pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Contact: Arhiv družboslovnih podatkov

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: Mladina 2020: Položaj mladih v Sloveniji [Podatkovna datoteka]

File ID: F1

Author of Data file: Lavrič, Miran; Deželan, Tomaž

Format: *.txt - TEKST

 • number of variables: 356
 • number of units: 1200

License: ccby

Version: 24. november 2022

Additional information:

1. Podatki so dostopni na zahtevo. V podatkovni datoteki so a) pri nekaterih lestvicah zaradi analitičnih potreb vrednosti zamaknjene in b) manjkajoče vrednosti so drugače labelirane kot v vprašalniku. = Data file is available upon request. In data file a) due to analytical needs the values for some scales are offset and b) the missing values are labeled differently than in the questionnaire.

Title of Data file: Mladina 2020: Položaj mladih v Sloveniji. Odprta vprašanja [Podatkovna datoteka]

File ID: F2

Author of Data file: Lavrič, Miran; Deželan, Tomaž

Format: *.xlsx - TABELE

 • number of variables: 6
 • number of units: 1200

License: ccby

Version: 19. oktober 2022

Additional information:

2. Excelova datoteka, ki je dostopna na zahtevo, vsebuje nekatere odprte odgovore, ki jih je moč povezati z enotami v glavni datoteki. = Excel data file, which is available upon request, contains some open answers that can be linked with units in main data file.

Variable list

kvot_spo Kvota spol

Kvota SPOL

Value 13 Frequency
1 Moški 570
2 Ženska 630
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1200 0

Valid range from 1 to 2

kvot_sta Kvota starost

kvota STAROST

Value 22 Frequency
1 15 - 18 let 231
2 19 - 24 let 505
3 25 - 29 let 464
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1200 0

Valid range from 1 to 3

kvot_tip Kvota tip

kvota TIP

Value 31 Frequency
1 Nekmečko naselje pod 2000 prebivalcev 340
2 Kmečko naselje do 2000 prebivalcev 290
3 Naselje med 2000 in 10000 prebivalcev 204
4 Naselje nad 10000 prebivalcev 152
5 Maribor 62
6 Ljubljana 152
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1200 0

Valid range from 1 to 6

kvot_spo Kvota spol

Kvota SPOL

Value 1356 Frequency
1 Moški 570
2 Ženska 630
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1200 0

Valid range from 1 to 2

kvot_sta Kvota starost

kvota STAROST

Value 2355 Frequency
1 15 - 18 let 231
2 19 - 24 let 505
3 25 - 29 let 464
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1200 0

Valid range from 1 to 3

kvot_tip Kvota tip

kvota TIP

Value 3354 Frequency
1 Nekmečko naselje pod 2000 prebivalcev 340
2 Kmečko naselje do 2000 prebivalcev 290
3 Naselje med 2000 in 10000 prebivalcev 204
4 Naselje nad 10000 prebivalcev 152
5 Maribor 62
6 Ljubljana 152
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1200 0

Valid range from 1 to 6

kvot_reg Kvota regija

kvota REGIJA

Value 4353 Frequency
1 Pomurska 54
2 Podravska 185
3 Koroška 36
4 Savinjska 138
5 Zasavska 35
6 Spodnjeposavska 45
7 Jugovzhodna 98
8 Osrednjeslovenska 345
9 Gorenjska 127
10 Notranjsko-kraška 25
11 Goriška 59
12 Obalno-kraška 53
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1200 0

Valid range from 1 to 12

V1 SPOL

1. SPOL:

Value 5352 Frequency
1 moški 570
2 ženski 630
3 drugo (vpiši): 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1200 0

Valid range from 1 to 3

V2 KATEREGA LETA SI ROJEN/A?

2. KATEREGA LETA SI ROJEN/A?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1200 0 1991 2005 1997.202 4.115

Valid range from 1991 to 2005

V3 ZADNJO ŠOLA - TI

3. NAVEDI ZADNJO ŠOLO, KI SI JO KONČAL/A TI, TVOJ OČE IN MATI (BODISI KOT REDNI BODISI KOT IZREDNI ŠTUDIJ). - JAZ

Value 7350 Frequency
1 Nedokončana osnovna šola 5
2 Dokončana osnovna šola 139
3 Nedokončana poklicna ali srednja šola 104
4 Dokončana 2, 2 in pol ali 3-letna poklicna šola 72
5 Dokončana 4-letna srednja šola. 400
6 Nedokončana višja, visoka šola ali akademija. 96
7 Dokončana 2-letna višja šola. 42
8 Dokončana visoka šola, fakulteta (3 do 4 leta študija) 249
9 Dokončan magisterij, doktorat znanosti. 86
10 ne vem, b.o. 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1193 7

Valid range from 1 to 9

V4 ZADNJO ŠOLO - OČE

4. NAVEDI ZADNJO ŠOLO, KI SI JO KONČAL/A TI, TVOJ OČE IN MATI (BODISI KOT REDNI BODISI KOT IZREDNI ŠTUDIJ). - OČE

Value 8349 Frequency
1 Nedokončana osnovna šola 11
2 Dokončana osnovna šola 95
3 Nedokončana poklicna ali srednja šola 50
4 Dokončana 2, 2 in pol ali 3-letna poklicna šola 296
5 Dokončana 4-letna srednja šola. 335
6 Nedokončana višja, visoka šola ali akademija. 37
7 Dokončana 2-letna višja šola. 45
8 Dokončana visoka šola, fakulteta (3 do 4 leta študija) 213
9 Dokončan magisterij, doktorat znanosti. 62
10 ne vem, b.o. 56
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1144 56

Valid range from 1 to 9

V5 ZADNJO ŠOLO - MATI

5. NAVEDI ZADNJO ŠOLO, KI SI JO KONČAL/A TI, TVOJ OČE IN MATI (BODISI KOT REDNI BODISI KOT IZREDNI ŠTUDIJ). - MATI

Value 9348 Frequency
1 Nedokončana osnovna šola 8
2 Dokončana osnovna šola 98
3 Nedokončana poklicna ali srednja šola 39
4 Dokončana 2, 2 in pol ali 3-letna poklicna šola 183
5 Dokončana 4-letna srednja šola. 353
6 Nedokončana višja, visoka šola ali akademija. 42
7 Dokončana 2-letna višja šola. 62
8 Dokončana visoka šola, fakulteta (3 do 4 leta študija) 291
9 Dokončan magisterij, doktorat znanosti. 86
10 ne vem, b.o. 38
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1162 38

Valid range from 1 to 9

V6 TEMELJNI STATUS

6. KAKŠEN JE TVOJ TEMELJNI STATUS GLEDE NA NAVEDENE KATEGORIJE?

Value 10347 Frequency
1 Zaposlen/a za polni delovni čas. 346
2 Zaposlen/a za skrajšan delovni čas. 24
3 Brezposeln/a 113
4 Samozaposlen/a 20
5 Osnovnošolec/ka 3
6 Dijak/inja dvoinpolletne nižje poklicne šole. 5
7 Dijak/inja triletne srednje poklicne šole. 27
8 Dijak/inja štiriletne strokovne ali tehniške šole. 116
9 Dijak/inja splošne ali strokovne gimnazije. 101
10 Študent/ka, ki pavzira. 44
11 Izredni/a študent/ka (samo študenti, ki niso v delovnem razm 36
12 Redni/a študent/ka (tudi absolventi s statusom študenta). 342
13 Kmetovalec/ka, ki dela na kmetiji. 5
14 Drug odgovor (vpiši): 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1200 0

Valid range from 1 to 14

V6_14_o TEMELJNI STATUS - DRUGO

6_14_o. KAKŠEN JE TVOJ TEMELJNI STATUS GLEDE NA NAVEDENE KATEGORIJE? - DRUG ODGOVOR:

Value 11346 Frequency
Dijak v tujini. 1
Dijak, ki pavzira 1
Izredna studentka z redno zaposlitvijo 1
Izredni dijak štiriletne tehhiške šole 1
Izredni student, ki dela preko studentskega servisa in zakljucuje magisterij 1
Mama/gospodinja 1
Na porodniškem dopustu 1
Otrok s posebnimi potrebami 1
Porodna 1
Porodniška 1
Prejemnik socialne pomoci 1
Redno zaposlena za nedoločen čas in hkrati redni študent magistrskega študija 1
Redno zaposlena za polni del. Cas in izredna studentka 1
Upokojen 1
Zaposlena in izredna študentka 1
doma 1
trenutno nezaposlena, zaradi koronavirusa je trenutno zelo teško iti v službo oz. si jo poiskati 1
zaposlena za polni delovni čas in studentka izrednega studija 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
18 0

V7 V šoli se imam / sem se imel/a zelo lepo NA VPRAŠANJA 7, 8 IN 9 ODGOVARJAJO SAMO DIJAKI SREDNJIH ŠOL IN TISTI, KI SO ŽE ZAKLJUČILI SREDNJO ŠOLO - odgovarjajo vsi, le tisti NE, ki so pri V6=5

7. POMISLI NA SREDNJO ŠOLO, KI SI JO OBISKOVAL/A ALI JO OBISKUJEŠ SEDAJ. OCENI ZA VSAKO TRDITEV NA LESTVICI OD 1 DO 5, V KOLIKŠNI MERI VELJA ZATE. - V šoli se imam / sem se imel/a zelo lepo.

Value 12345 Frequency
1 sploh NE velja 1 33
2 NE velja 2 59
3 srednje velja 3 262
4 velja 4 503
5 zelo velja 5 297
Sysmiss 46
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1154 46

Valid range from 1 to 5

V8 Starši v zvezi s šolo preveč zahtevajo / so zahtevali od mene NA VPRAŠANJA 7, 8 IN 9 ODGOVARJAJO SAMO DIJAKI SREDNJIH ŠOL IN TISTI, KI SO ŽE ZAKLJUČILI SREDNJO ŠOLO - odgovarjajo vsi, le tisti NE, ki so pri V6=5

8. POMISLI NA SREDNJO ŠOLO, KI SI JO OBISKOVAL/A ALI JO OBISKUJEŠ SEDAJ. OCENI ZA VSAKO TRDITEV NA LESTVICI OD 1 DO 5, V KOLIKŠNI MERI VELJA ZATE. - Starši v zvezi s šolo preveč zahtevajo / so zahtevali od mene.

Value 13344 Frequency
1 sploh NE velja 1 241
2 NE velja 2 418
3 srednje velja 3 303
4 velja 4 142
5 zelo velja 5 47
Sysmiss 49
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1151 49

Valid range from 1 to 5

V9 V mojem razredu je (bilo) vzdušje zelo sproščeno NA VPRAŠANJA 7, 8 IN 9 ODGOVARJAJO SAMO DIJAKI SREDNJIH ŠOL IN TISTI, KI SO ŽE ZAKLJUČILI SREDNJO ŠOLO - odgovarjajo vsi, le tisti NE, ki so pri V6=5

9. POMISLI NA SREDNJO ŠOLO, KI SI JO OBISKOVAL/A ALI JO OBISKUJEŠ SEDAJ. OCENI ZA VSAKO TRDITEV NA LESTVICI OD 1 DO 5, V KOLIKŠNI MERI VELJA ZATE. - V mojem razredu je (bilo) vzdušje zelo sproščeno.

Value 14343 Frequency
1 sploh NE velja 1 33
2 NE velja 2 86
3 srednje velja 3 250
4 velja 4 468
5 zelo velja 5 315
Sysmiss 48
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1152 48

Valid range from 1 to 5

V10 Priprava na vozniški izpit (katerekoli kategorije)

10. SEDAJ PA TE PROSIMO, DA POMISLIŠ NA RAZLIČNE TEČAJE, USPOSABLJANJA IN DELAVNICE, KI NISO DEL REDNEGA ŠOLSKEGA IZOBRAŽEVANJA. KOLIKO TAKŠNIH IZOBRAŽEVANJ SI SE UDELEŽIL/A V LETU 2019 GLEDE NA NASLEDNJA PODROČJA? - Priprava na vozniški izpit (katerekoli kategorije)

Value 15342 Frequency
1 nobenkrat 692
2 enkrat 341
3 2-3 krat 75
4 več kot 3 krat 92
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1200 0

Valid range from 1 to 4

V11 Tečaj tujih jezikov (eden ali več)

11. SEDAJ PA TE PROSIMO, DA POMISLIŠ NA RAZLIČNE TEČAJE, USPOSABLJANJA IN DELAVNICE, KI NISO DEL REDNEGA ŠOLSKEGA IZOBRAŽEVANJA. KOLIKO TAKŠNIH IZOBRAŽEVANJ SI SE UDELEŽIL/A V LETU 2019 GLEDE NA NASLEDNJA PODROČJA? - Tečaj tujih jezikov (eden ali več).

Value 16341 Frequency
1 nobenkrat 851
2 enkrat 221
3 2-3 krat 95
4 več kot 3 krat 33
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1200 0

Valid range from 1 to 4

V12 Računalništvo

12. SEDAJ PA TE PROSIMO, DA POMISLIŠ NA RAZLIČNE TEČAJE, USPOSABLJANJA IN DELAVNICE, KI NISO DEL REDNEGA ŠOLSKEGA IZOBRAŽEVANJA. KOLIKO TAKŠNIH IZOBRAŽEVANJ SI SE UDELEŽIL/A V LETU 2019 GLEDE NA NASLEDNJA PODROČJA? - Računalništvo.

Value 17340 Frequency
1 nobenkrat 905
2 enkrat 179
3 2-3 krat 78
4 več kot 3 krat 38
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1200 0

Valid range from 1 to 4

V13 Specifična znanja s področja, s katerim se poklicno ukvarjam ali se bom ukvarjal/a

13. SEDAJ PA TE PROSIMO, DA POMISLIŠ NA RAZLIČNE TEČAJE, USPOSABLJANJA IN DELAVNICE, KI NISO DEL REDNEGA ŠOLSKEGA IZOBRAŽEVANJA. KOLIKO TAKŠNIH IZOBRAŽEVANJ SI SE UDELEŽIL/A V LETU 2019 GLEDE NA NASLEDNJA PODROČJA? - Specifična znanja s področja, s katerim se poklicno ukvarjam ali se bom ukvarjal/a.

Value 18339 Frequency
1 nobenkrat 595
2 enkrat 243
3 2-3 krat 206
4 več kot 3 krat 156
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1200 0

Valid range from 1 to 4

V14 Kultura, umetnost

14. SEDAJ PA TE PROSIMO, DA POMISLIŠ NA RAZLIČNE TEČAJE, USPOSABLJANJA IN DELAVNICE, KI NISO DEL REDNEGA ŠOLSKEGA IZOBRAŽEVANJA. KOLIKO TAKŠNIH IZOBRAŽEVANJ SI SE UDELEŽIL/A V LETU 2019 GLEDE NA NASLEDNJA PODROČJA? - Kultura, umetnost.

Value 19338 Frequency
1 nobenkrat 805
2 enkrat 191
3 2-3 krat 103
4 več kot 3 krat 101
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1200 0

Valid range from 1 to 4

V15 Drugo

15. SEDAJ PA TE PROSIMO, DA POMISLIŠ NA RAZLIČNE TEČAJE, USPOSABLJANJA IN DELAVNICE, KI NISO DEL REDNEGA ŠOLSKEGA IZOBRAŽEVANJA. KOLIKO TAKŠNIH IZOBRAŽEVANJ SI SE UDELEŽIL/A V LETU 2019 GLEDE NA NASLEDNJA PODROČJA? - Drugo

Value 20337 Frequency
1 nobenkrat 0
2 enkrat 13
3 2-3 krat 9
4 več kot 3 krat 27
Sysmiss 1151
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
49 1151

Valid range from 1 to 4

V15_6_o Drugo - kaj

15_6_o. SEDAJ PA TE PROSIMO, DA POMISLIŠ NA RAZLIČNE TEČAJE, USPOSABLJANJA IN DELAVNICE, KI NISO DEL REDNEGA ŠOLSKEGA IZOBRAŽEVANJA. KOLIKO TAKŠNIH IZOBRAŽEVANJ SI SE UDELEŽIL/A V LETU 2019 GLEDE NA NASLEDNJA PODROČJA? - Drugo_kaj

Value 21336 Frequency
Break dance, badbinton 1
Delavnice za volitve 1
Dogodki znotraj podjetja 1
Finance 1
Gasilci 1
Gasilski tecaj 1
Glasbena šola 1
Licenca za učitelja različnih športov 1
Mednarodni projekti Erasmus+ (izmenjava, seminarji, itd.) 1
Nacionalno pklicno kvalifikacijo za varnostnika 1
Naravna kozmetika 1
Nogomet 1
Organizacija turnirjev 1
Osebna rast 1
Pevske vaje 1
Ples 1
Poslušanje različnih izobraževanj preko spleta 1
Seminarji, podjetniški krožek itd. 1
Slikarstvo 1
Sport 1
Tečaj prve pomoči 1
Tečaj za gasilca prostovoljca 1
Tečaj za vodiltelja čolna 1
Tečaj za vodnika 1
Tečajov v sklopu prostovoljnih gasilcev, tečajev prve pomoči 1
Trening (na teden) 1
Treniram plavanje. 1
Usposabljanja na podrocju, s katerim se prostovoljno ukvarjam 1
dobrodelni dogodki 1
duhovna rast 1
izobraževanje za učitelja smučanja 1
izpit za čoln 1
košarko trenira 1
kuharski tečaj 1
marketing 1
ples 1
sport 1
tećaj za višjega gasilca 1
Šivanje 1
Šport 5
Športna tekmovanja (maraton, turnirji) 1
šport 3
športna 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
49 0

V16 USPOSABLJANJA, KI NI DEL REDNEGA IZOBRAŽEVANJA

16. ALI SI TRENUTNO VKLJUČEN/A V KAKRŠNO KOLI OBLIKO USPOSABLJANJA, KI NI DEL REDNEGA IZOBRAŽEVANJA?

Value 22335 Frequency
1 da (vpiši, če jih je več, vpiši najpomembnejšo): 204
2 ne 996
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1200 0

Valid range from 1 to 2

V16_kat USPOSABLJANJA, KI NI DEL REDNEGA IZOBRAŽEVANJA - katero

16. ALI SI TRENUTNO VKLJUČEN/A V KAKRŠNO KOLI OBLIKO USPOSABLJANJA, KI NI DEL REDNEGA IZOBRAŽEVANJA? - KATERO

Value 23334 Frequency
Breathing Coach Certificate 1
CNC programiranje tečaj 1
Cpp 1
Delavnica zapreprecevanje samomora 1
Delo preko študentskega servisa 1
Delo z otroki 1
Dodiplomski studij iz drugega podrocja 1
Evropska solidarnostna enota 1
FRM - Financial Risk Manager institucije GARP 1
Finance 1
Forex 1
Gasilski krožek. 1
Glasbena šola 3
H 1
Hitrostno drsanje 1
Izobraževanja v sluzbi 1
Izobraževanje 1
Izobraževanje za nogometnega trenerja 1
Izpit za avto 1
Izpit za avtomobil 1
Izpit za coven 1
Izredni študij strojništva 1
Jezik 1
Jezikovni tečaj 1
Ju-jitsu 1
Kuharski tečaj 1
Licenca za bolničarja 1
Loncarstvo 1
Microsoft excel 1
Mladi v praksi, usposabljanje za mlade iskalce zaposlitve 1
Mladinski verouk 1
NEFIKS 1
NLP 1
Nadaljevalni tečaj za idrijsko čipko 1
Nadaljevanje šolanja menjalne terapije, +2 1
Neformalno izobraževanje 1
Nemščina 1
Obvezno praktično usposabljanje. 1
Odbojka 2
Online tečaj o osnovah vedenjsko-kognitivne terapije (Udemy) 1
Opravljanje izpita za avto 1
Opravljanje tečaja CPP 1
Osebnostna rast 1
PRIPRAVNIŠTVO ZA MEDICINSKO SESTRO 1
Padalstvo 1
Pedagoško-andragoška izobrazba 1
Pevski zbor. 1
Policijsko usposabljanje 1
Poslovni protokol 1
Pridobitev pilotske licence 1
Priprava na vozniški izpit 1
Priprave na izpit ZUP 1
Pripravništvo 1
Pripravništvo za odvetnico 1
Program za razvoj kariere, področje prodaje 1
Projekt na zavodu 404 1
Prostovoljstvo 1
Prva pomoč 1
Pum 1
Računalniški spletni tečaji in spletni tečaji tujega jezika 1
Računalniški tehnik 1
Računalništvo 1
Rokomet 1
Savina Atai sola kitajske medicine 1
Seminar za pisanje projektov EU 1
Seminarji tujih fakultet 1
Sivanje in ustvarjanje 1
Sluzbeno izobrazevane 1
Solo petje 1
Startup 1
Studentski svet 2
Studentsko delo 1
Tamburica 1
Tecaj 1
Tecaj slovenscine 1
Tečaj jadralnega padalstva 1
Tečaj kajaka 1
Tečaj klavirja 1
Tečaj nemškega jeika 1
Tečaj nemščime 1
Tečaj tujega jezika 1
Tečaj za višjega gasilca, priprava na tekmovanje iz prve pomoči 1
Tečaji potapljanja 2
Transakcijska analiza 1
Trener 1
Trening plavanja 1
Upravljanje cnc stroja 1
Ure vožnje za vozniški izpit 1
Usposabljanje na delu 1
Usposabljanje za bolničarja, licenca za učitelja smučanja 1
Usposabljanje za delo v nvo 1
Usposabljanje za masažo 1
Vaje rdeči križ, bolnicar 1
Vodenje NVO 1
Vozniska 2
Vozniški izpit 1
Vozniški izpit, srednja vzgojiteljska 1
Vozniški izpit. Prostovoljno delo v vrtcu in izven vrtca 1
Za športnega trenerja 1
Zavod Mars, Glasbena dejavnost Decima 1
Zobozdravstvo 1
asistiranje pri različnih vrstah operacij v prostem času 1
bhip 1
bibliotekarstvo 1
delavnice Kompetentne Slovenije, delavnice Stičišča Središča 1
deutschspracht diplom 1
english course, karate 1
fax 1
gasilci 1
gasilski tečaj 1
gasilsko usposabljanje 1
gasilstvo 1
grafika 1
igranje instrumenta 1
izbirna praksa 1
izobraž. za športnega komentatorja 1
izobraževanje za odrasle(ekonomski tehnik) 1
izobraževanje za vzgojitelja 1
izpit b kategorije 1
izpit za avto 1
izpit za b kategorijo 1
izpit za motor 1
izs 1
jeziki 1
jezikovni tecaj 1
jezikovni tečaj 1
katehetska pastoralna šola 1
knjigovodski tečaj 1
licenca za trenerja odbojke 1
likovni krožek, literarna delavnica/krožek ... 1
masaza, joga, borilne vescine 1
ne 1
online course programiranja 1
padalstvo 1
ples 2
plesni klub 1
plesni klub Bolero Ljubljana 1
podaljševanje trepalnic 1
poslovna angleščina 1
pridobivanje vozniškega dovoljenja 1
priprava na vozniški izpit 1
prva pomoč 1
prva pomoč, cpp, košarka 1
python 1
računalništvo 1
skavtska usposabljanja, alpinistična šola 1
solo petje 1
speltni tečaj Web Development 1
srednja sola 1
strokovna certificiranja 1
strokovni izpit iz socialnega varstva 1
svetovalec za kemikalije 1
tamburaška šola 1
tečaj angleškega jezika 1
tečaj autocada 1
tečaj madžarščine, tečaj nemščine 1
tečaj medicinske hipnoze 1
tečaj nemškega jezika 1
tečaj nemščine 1
tečaj uv gel manikure in podalševanje nohtov z gelom 1
tečaj za nižjega gasilskega častnika 1
transakcijska analiza milivojevic 1
trening smučarskega teka 1
tuj jezik 1
tuj jezik španščina 1
tuji jezik 1
upravni postopek 1
usposablanje za delo 1
usposabljanje za trenerja odbojke 1
usposabljanje za vodjo projektov (pina) 1
usposabljanje za športno treniranje (odbojka) 1
učenje francoščine 1
učenje harmonike 1
učenje programa Slodiworks 1
učenje tujega jezika 2
učitelj smučanja 1
v okviru službe 1
v okviru službenih obveznosti 1
vozniški izpit 10
vozniški izpit za A kategorijo 1
čebelarstvo 1
Šola psiholpgije 1
Športno trwniranje 1
športno licenciranje 1
študentsko delo 2
študij realitetne terapije 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
204 0

V17 DRUG NAČIN NAMENSKO PRIDOBIVAL/A ZNANJA V ZADNIH 12 MESECIH

17. ALI SI V ZADNJIH 12 MESECIH POLEG PREJ OMENJENIH AKTIVNOSTI, ŠE NA KAK DRUG NAČIN NAMENSKO PRIDOBIVAL/A ZNANJE (BRANJE STROKOVNE LITERATURE, BRSKANJE PO SPLETU)?

Value 24333 Frequency
1 da 826
2 ne 374
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1200 0

Valid range from 1 to 2

V18 ALI BELEŽIŠ ZNANJA, KOMPETENCE, VEŠČINE ALI IZKUŠNJE, KI SI JIH PRIDOBIL/A IZVEN ŠOLE ALI ŠTUDIJA?

18. ALI BELEŽIŠ ZNANJA, KOMPETENCE, VEŠČINE ALI IZKUŠNJE, KI SI JIH PRIDOBIL/A IZVEN ŠOLE ALI ŠTUDIJA?

Value 25332 Frequency
1 da (na kakšen način): 670
2 ne (navedi razlog): 530
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1200 0

Valid range from 1 to 2

V18da da - na kakšen način

18. ALI BELEŽIŠ ZNANJA, KOMPETENCE, VEŠČINE ALI IZKUŠNJE, KI SI JIH PRIDOBIL/A IZVEN ŠOLE ALI ŠTUDIJA? - DA - KAKO (NA KAKŠEN NAČIN)?

Value 26331 Frequency
80 urni tečaj za bolničarja 1
Akta in računalnik 1
Belezim 1
Belezim v svojo svesko 1
Belezim v zivljenjepis 1
Belezka 2
Belezka in zvezek 1
Belezka, 1
Belezka, datoteka na računalniku 1
Beleženje v knjigo 1
Beleženje v knjigo, telefon 2
Beleženje v telefon 3
Beležim jih v svojem življenjepisu. 1
Beležim v svojo knjigo, izkušnje in veščine "obnavljal in nadgrajuje" v svoji službi 1
Beležka 1
Blog 1
Borilne veščine 1
Branje strokovne literature 1
CV 6
CV ki ga sproti posodabljam 1
CV, ki ga sproti posodabljam 1
CV, osebne beležke 1
Carina 1
Certifikati 1
Certifikati, nefiks 1
Certifikati, zapiski, računalniški dokumenti 1
Cv 3
DELAM ZAPISKE 1
Da si lazje zapomnem 1
Da, v življenjepisu pri prijavah za nova delovna mesta 1
Delav sem v vojaki tako da samo urjenje ki sem ga imel pei vojski mi pride prav v novi sluzbi varnostnika 1
Delno, nekatera so beležena sama po sebi (z licecami, diplomami), druga s končnimi izdelki (videi pri učenju videomontaže) 1
Delo v intenzivni enoti 1
Diplome, potrdila shranim 1
Dnevik 1
Dnevnik 4
Dnevnik, življenjepis 1
Dobra komunikacija, dobra prodaja 1
Dodajanje v CV, priloga potrdil 1
Dokument o opravljenem usposabljanju. 1
Dopišem v cv 1
Dopolnjujem CV 1
ELEKTRO INSTALACIJE SAMOZAVEST 1
Europass 5
Europass cv 2
Europass življenjepis 2
Evidenca priznanj 1
Excel 1
Gasilski tečaj 1
Gasilstvo 1
Ggvcff 1
Glasbena sola 1
Gvhnj 1
Hranim dokazila o izobrazevanjih in opravljenih izpitih iz jezikov. Hkrati pa dosezke vnasam v svoj CV. 1
Hranim dokazila. 1
Hranim na računalniku 1
Hranim različne dokazila 1
Igranje instrumenta 1
Igranje klavirja, petje, razni sporti 1
Imam certifikate 1
Imam diplomo 1
Internet 3
Izdelki 1
Izkušnje na področju računalništva 1
Izkušnje s strankami, jezik 1
Izpit 1
Jih shranjujem 1
Jih zapišem v rokovnik po različnih panogah. 1
Kako preživeti v naravi 1
Kar se naučim, probim čim bolj uporabiti v vsakodnevnem zivljenju 1
Kronološko urejeni vsi papirji delovanja. 1
Kuhanje 1
LICENCE 1
LinkedIn 1
LinkedIn in ostala digitalna omrežja 1
Linkedin 2
Linkedin (nekoc sem uporabljal Nefix, ampak se mi sistem zdi zastarel) 1
Mapa dosezkov 1
Med delom v službi. 1
Miselno 1
Na delovnem mestu 1
Na internetu 1
Na racunalniku 2
Na računalnik 1
Na računalniku zapisujem 1
Na spletu 1
Na spletu CW 1
Na teleffonu 1
Nabzbzn 1
Nakoncu usposabljanja dobis potrdilo oz. Izkaz , ki si ga shranim 1
Nefiks 2
Nefiks (delno) 1
Nekatera; zapišem v CV 1
Net... 1
Nevem 1
Nova znanja si zapišem in shranim, v primeru, da bom to kdaj potrebovala. 1
OBISK SEMINARJA 1
Občasno prebiranje strokovnih revij. 1
POKLICNO USPOSABLJANJE 1
Pisanje europassa, zbiranje potrdil o usposabljanjih 1
Pisanje zapiskov 1
Pisem v dnevnik 1
Pisno 2
Pišem poezijo 1
Pišem si u beležko 1
Pišem si v zvezek 1
Pomembnejše kronološko zapisujem v svoj življenjepis 1
Posodabljam svoj CV oz. shranjujem potrdila o opravljenih izobraževanjih. 1
Posodabljam svoj življenjepis 1
Potrdila 2
Potrdila imam spravljena v eni mapi 1
Potrdila o tem si shranjujem v fascikel, jih dodam k življenjepisu oz. CV-ju 1
Potrdila, certifikati 1
Potrdila, ki jih pridobim. 1
Potrdila/certigikati o opravljenih usposabljanjih/izobraževanjih/delavnicah 1
Poučevanje plesa 1
Praksa v podjetjih, udelezba na delavnicah 1
Prakticen nacin 1
Predsedovanje študentskega kluba 1
Prek interneta 1
Prek spleta 1
Prek usposabljanja 1
Preko branja knjig 1
Preko del na studentskem servisu 1
Preko društev 2
Preko zemljepisa 1
Preko študentskega dela 1
Pri oddaji življenjepisa pri iskanju zaposlitve 1
Pride prav pri službi 1
Priznanja 1
Priznanja oziroma potrdila 1
Priznanja shranjujem v mapo učnih dosežkov 1
Prodaja 1
Programiranje preko interneta 1
Prva pomoc 1
Racunalnik 2
Razlage 1
Računalnik 1
Računalnik, CV 1
Računalnik-beležke, zvezek-zapiski 1
Redno posodabljam življenepis 1
Ročni zapis 1
S pomočjo Nefiks sistema 1
S pomočjo knjig 1
S pomočjo računalnika. 1
S posodabljanjem CVja 1
S potrdili 2
S potrdili o usposabljanju 1
S potrdilom 1
S praktičnim delom 1
S pridobljenimi certifikati, na papirju. 1
S pridobljenimi potrdili 1
S priznanji 1
S priznanji, referencami 1
S shrambo dokumentov kjer so zapisane kompetence 1
S shranjenimi potrdili o udeležbi 1
S studentskim delom in obvezjo prakso 1
Sam v praksi 1
Samo okvirno 1
Samostojno zanimanje za podrocje 2
Seznam na računalniku 1
Shranim jih v mapah 1
Shranim si video ali spletno povezavo. 2
Shranjena potrdila o opravljenih izobraževanjih. 1
Shranjevanje na računalniku 1
Shranjevanje uradnih potrdil 1
Shranjevanje zapiskov/ skik na telefon 1
Shranjujem certifikate 1
Shranjujem diplome, potrdila, sproti si jih zapišem v svoj življenjepis. 1
Shranjujem jih v obliki zapiskov. 1
Shranjujem na europass 1
Shranjujem potrdila, elektronsko 1
Shranjujem potrdila, ki jih pridobim tekom usposabljanj 1
Shranjujem potrdila, priznanja o opravljenih dejavnostih 1
Shranjujem potrdila. 1
Shranjujem si potrdila. 1
Shranjujem si pridobljene certifikate. 1
Shranjujem si priznanja 1
Shranjujem v mapo 1
Shranjujem v mapo na računalniku 1
Si zapisujem, delam izpiske 1
Skupinsko delo, organizirani strokovni dogodki (angl. meetup), branje na internetu zaradi osebnega interesa ... 1
Slikovno gradivo. Če so znanja pomemba, z zapiski. 1
Sluzba 2
So zbrani na CVju 1
Spomin 2
Spomini 1
Sport 2
Tabletura(vpisovanje ur, dela) 1
Tecaji 1
Tecaji, slikarstvo 1
Tek 1
Telefon...slike zapiski 1
Tečaj avdio video montaže 1
Tuji jeziki 1
Usposabljanje za programerja 1
Učenje od doma, preko interneta 1
Učim se znakovnega jezika 1
V CVju ki ga redno posodabljam 1
V CVju, ce so relavantne 1
V ELEKTRONSKI OBLIKI 1
V belezko 1
V beležki 2
V beležko 1
V beležko in v glavo z vajo 1
V beležko si jih zapišem. 1
V cv 1
V europass ccv 1
V glavi 1
V glavo 1
V knjigo zapisujem vsa ze opravljena dela 1
V mapi 1
V obliki diplom, potrdil 1
V obliki dnevnika 1
V obliki različnih priznanj, medalj ipd. 1
V office word 1
V okviru zaposlitve 1
V osebnih zvezkih 1
V pisni obliki v world programu 1
V pisni obliki, dokumentu na računalniku 1
V posebni mapi 1
V racunalnik 1
V službi 1
V spomin 1
V svoj profolio in življenjepis 1
V svojem CV-ju 1
V svojem CV-ju in na Linkedin profilu. 1
V svojem CV-ju, na LinkedInu itd 1
V word, ali v beležko 1
V zivljenjepis 1
V zivljenjepisu 1
V zvezek 2
V zvezek /dnevnik 1
V zvezku 1
V življenjepis 1
V življenjepisu 4
V življenjepisu, shranjuje priznanja in dokazila dosegov 1
Vedno si zabeležim v beležko, kjer izpolnjujem, kaj sem danes delala in pri tem, če se kaj ponavlja se trudim biti čim boljša. 1
Vpis v CV, osebna mapa 1
Vpisujem jih v zivljenjepis 1
Vpisujem v CV 1
Vpisujem v CV po Europassu 1
Vpišem jih v svoj CV. 1
Vse je arhivirano 1
Vse kar bi nas morali naučiti v šoli(praksa katere nismo imeli) sem se naučil ko sem začel hodit v službo. 1
Vse kar so me naučili starši 1
Word dokument 1
Word, excel, razne beležke 1
Wordov dokument 1
YouTube, Netflix dokumentarni filmi 1
Z delom v gostinstvu 1
Z diplomami 2
Z pomočjo internet a, različnik aplikacij, izkušenj 1
Z potrdili 1
Z učenjem 1
Z zapisovanjem 1
ZA BODOČE PROSTO DELOVNO MESTO 1
Za v CV,prihodnost 1
Zabeležim sj opravljene tečaje, da bi lahko po potrebi vključil v svoje prijave za nova delovna mesta 1
Zapis v excelu 1
Zapis v zvezek, word 1
Zapisano v knjižico 1
Zapisem 2
Zapiske si delam v zvezek 1
Zapiski 5
Zapiski v zvezku, racunalniku 1
Zapiski, prosojnice 1
Zapisovanje v beležko in shranjevanje na računalniku. 1
Zapisujem 1
Zapisujem jih v svoj CV 1
Zapisujem jih v svoj življenjepis (CV) 1
Zapisujem si na računalnik 2
Zapisujem si na računalnik in fizično v beležko 1
Zapisujem si wordov dokument in hranim potrdila v fizicni obliki 1
Zapisujem v CV 1
Zapišem in shranim dokumente 1
Zapišem na list 1
Zapišem si. 1
Zapišem v cv 1
Zapišem v zvezek 1
Zapomin se 1
Zapomnim si 1
Zapomnim si veščine, ki sem jih že osvojil in nove primere, katerih del zdravljenja sem lahko spremljal. 1
Zbiram dokaze o opravljenih tečajih 1
Zbiram potrdila, si zapisujem 1
Zbrano v fasciklih 1
Zbrano v pixni obliki 1
Zivljenepis 1
Zivljenjepi 1
Zivljenjepis 4
Znanja beležim z opravljanjem izpitov, seminarskimi nalogami, poglabljanjem znanja (ki ga že imama) z novimi kompetencami 1
Znanje uporabim v vsakdanu. 1
Zvezek 1
Zvezki in računalnij 1
akta, računalnik 1
angleški jezik,pevski zbor,podjetništvo 1
angleščino 1
belezka 1
beleženje v indeks neformalno pridobljene izobrazbe (e-Nefiks) 1
beleženje v planer 1
beležim jih na različne načine.... 1
beležim si jih v svoj življenjepis 1
beležim si jih v študijski koledarček 1
beležim si z uporabljanjem teh veščin pri pouku in doma 1
beležim v europass CV 1
beležim v pametni telefon ali računalnik 1
beležim, na način sprotnega izpopolnjevanja 1
beležka 2
beležka, računalnik 1
beležke 1
beležnica 1
blokec 1
bobni 1
branje člankov 1
certifikati 3
cv 4
da 1
da si jih zapišem 1
da, imam linke do vseh certifikatov, ki sem jih dobil 1
datoteka 1
dejavnosti,ki sem jih sama nasla. 1
dela v tej smeri 2
delam si seznam 1
delo 2
delo preko študentskega servisa, udeležba raznovrstnih tečajev in izobraževanj 1
delo v tujini, samozaposlitev, razvojno delo na kmetiji ect... 1
diplome, priznanja 1
dnevnik 1
dobljena literatura 1
dodam jih v cv 1
dokazila o pridobljenih znanj shranjujem v posebni mapi 1
domači arhiv 1
dopolnjevanje CV-ja 1
dopolnjujem cv 1
dopolnjujem svoj življenjepis 1
europass 2
gasilstvo 1
glede na pretekla opravljana dela in udeležbe na projektih/tekmovanjih/hackathonih svoje izkušnje beležim v življenjepis 1
hranim certifikate in potrdila o udeležbi, vsebino in literaturo izobraževanj 1
hranim dokazila v posebni mapi 1
hranim zvezke in zapiske od predmetov, katere mislim, da bom še kdaj pogledal 1
hranujem papirje 1
i write information in notebooks 1
igra v orkestr 1
igranje inštrumenta 1
imam licenco 1
imam priznanja 1
imam seznam, za nekatere stvari pa tudi certifikate 1
internet,tekmovanje 1
izkušnje pri studenskem delu 1
izpopolnjujem življenjepis 1
jeziki,igranje kitare,likovni tečaji,rokomet 1
kitara 1
kompetence vpišem v življenjepis 1
kot dodatek v osebni profesionalni mapi, europass 1
kot praktična znanja, ki sem jih pridobila na delovnem mestu 1
kot zapiske 1
linkedin 1
linkedin, CV 1
mapa 1
medalje in diplome 1
morda bo uporabno 1
ms word 1
na isto mesto shranjujem diplome, priznanja, pokale ... 1
na računalniku 2
na računalniku si zapisujem pomembne info. 1
na spletu 1
ne vem, b.o. 10
nefiks 1
nefix 1
nevem 1
ni pomembno 1
nogomet, atletika, plavanje, borilne veščine, gorsko kolesarjenje 1
obnavljam europass 2
občasno z uporabo orodja e-Nefiks, sicer pa zbiram formalna dokazila na enem mestu, prostih zapisov ne delam 1
odlično vozim 1
papirji 1
pedagoška izobrazba 1
pianje zapiskov 1
pisanje v zvezek 1
pisarniško 1
pisec zabavnihvsebin, komediant 1
pisno 2
pišem 1
pišem v zvezek 1
pišem v življenjepis 1
po spominu 1
po tečaju se dobi potrdilo 1
poglobljeno učenje tujega jezika 1
pomagal pri fizičnemu delu 1
pomnjenje pomembnejših zadev 1
ponavljam snov, dokler si je ne zapomnim npr. 1
portfolio 1
poskušam si jih zapolniti 1
potrdila o opravljenih izobraževanjih in/ali vključevanje v osnutek življenjepisa 1
potrdila, zapiski 1
praksa me je dosti naučila za naprej 1
prek službe 1
preko interneta se učim še druge stvari o računalnikih 1
preko računalnika 1
preko spleta 1
preko študentskega servisa 1
preko študijskega dela 1
pri tečaju jezika si zapisujem snov, pišem katere muzeje sem obiskal 1
pridobljena priznanja 1
prijatelji, televizija, internet 1
pripovednistvo,taborništvo,šolav naravi,mentorstvo 1
pripravljam oratorij, razne dramatizacije, igram kitaro... 1
priznanja in spričevala iz glasbene šole 1
priznanja, potrdila 1
racunalnik 1
rani pridobljene diplome 1
raunalnik 1
razni manjši izpiski iz vsake snovi 1
razni zapisi, tiskanje skript ipd. 1
računalnik 3
s pisanjem 1
s planerjem 1
s poiskušanjem v praksi 1
s pomočjo bližnjih 1
s potrdili ali beležim v svoj CV 1
s treningi jahanja (znanje o konjih) 1
screenschoot 1
se veliko naucim 1
seminarji, tečaji tujih jezikov, delavnice, tekmovanja 1
seznam 1
shranim dokumentacijo 1
shranim dokumente 1
shranim papirje 5
shranjevanje koncertnih listov 1
shranjujem certifikate 1
shranjujem potrdila 1
shranjujem potrdila, diplome itd. 1
shranjujem potrdila/certifikate 1
shranjujem priznanja ali potrdila 1
shranjujem priznanja, potrdila v skupno mapo 1
shranjujem spletne povezave, datoteke, ... 1
shranjujem v mapo 1
shranjujem zapiske iz izobraževanj 1
si zapolnem 1
sistem nefiks 1
skozi prakso 1
služba 2
sodelovanje 1
spomin 1
sproti jih dodajam v svoj življenjepis 1
strokovne kompetence 1
tabela 1
testi, govorjenje v tujig jezikih in razumevanje filmov v tujih jezikih.. 1
tečaj 1
tečaj fotografije 1
tečaj pri vizažistki 1
tečaji 1
treningi 1
treniranje košarke 1
udemy 1
uporaba v svojem osebnem življenju 1
uporabljam jih pri študiju 1
uporabljam jih v vsakdanjem življenju kot npr. na računalinku izdelava spletnih strani 1
v CV-ju 1
v Evropasu oz življnejepisu 1
v beležki 1
v blok zapišem 1
v dnevnik 1
v dnevnik ali v telefon 1
v europass CV 1
v istem fasciklu, v katerem imam spravljena spričevala, se nahajajo tudi vsa najmanjša potrdila o tečajih in aktivnostih, ki sem se jih bil udeležil 1
v mapah 2
v obliki CV-ja 1
v obliki ročnih zapiskov 1
v obliki zapiskov 1
v obliki zapiskov, izročkov ... 1
v opomnik 1
v pisni obliki 2
v službi 2
v spletni obliki in v mapi 1
v svoj zvezek 1
v svojem CVju 1
v svoji mapi, v življenjepisu 1
v svojo beležko 1
v svojo knjižico 1
v svojo osebno bazo- dokument 1
v tiskani in online obliki 1
v wordov dokument na računalnik 1
v wordovih dokumentih, v življenjepisu 1
v zivljenjepis ali belezko 1
v zivljenjepisu 1
v zvezek 2
v zvezek si pišem izpiske 1
v zvezek, telefon 1
v zvezkih 1
v življenjepisu 2
vedno si vse zapišem 1
veliko stvari si beležim na telefonu ali računalniku s pomočjo worda ali pa si shranjujem poučne spletne strani na svojem prskalniku 1
večinoma si zapomnim 1
vodim evidenco 1
vodim lastno evidenco potrdil 1
vodja projekta 1
vpis v Europass 1
vpišem na CV, vodim zapiske 1
vsakdanje življenje, pomoč doma... 1
vse imam zapisano v CV oz. zbrano na enem mestu 1
vzpostavitve primernega stika kot prodajalec sem se naučil skozi prodajni proces in izobraževanja v okviru službe 1
word dokument 1
youthpass, lastni zapiski 1
z delom 1
z dokumenti 1
z dokumentiranjem in arhiviranjem pridobljenih potrdil 1
z igranjem inštrumentov, znanje tekmovalnih plavalnih tehnik, znakovni jezik 1
z izpiski 1
z nadalnjim ucenjem zivljenskih stvari 1
z plesom 1
z ponavljanjem teorije 1
z potrdilom 1
z zapiski in spominom 1
z zapisovanjem 1
za kasnejso uporabo 1
za pridobivanje službe, cv 1
za prihodnost 5
za življenjepis 1
zanimanje ter delo 1
zapis v dokument na računalniku 1
zapis v knjigo 1
zapiski 7
zapiski na računalniku ali v zvezku 1
zapiski v zvezek 1
zapiski v zvezek ali na racunalnik 1
zapiski, dupliciranje v delu 1
zapisovanje 1
zapisovanje v beležko 1
zapisovanje v računalnik 1
zapisujem 3
zapisujem jih v CV 1
zapisujem si 1
zapisujem si jih 1
zapisujem si jih v dnevnik 1
zapisujem si jih v wordov dokument 1
zapisujem v cv 1
zapisujem v knjigico namenjeno temu 1
zapisujem v zvezek, zbiram potrdila 1
zapisujem v življenjepis 1
zapisujem, razmisljam 1
zapisujem, uporabljam v prostem času, ko se pogovarjam v družbi 1
zapišem jih v življenjepis 1
zapišem si jih in jih uporabim v življenjepisu 1
zapišem v CV 1
zapišem v beležko 1
zapomnim si 1
zapsujem si v beležko 1
zbiram potrdila, ki jih prejmem na izobraževanju 1
zbiranje potrdil, zapisovanje v beležko na telefonu 1
zna biti uporabno 1
znanje prenesem na predmete 1
zvezek 2
Šivanje, organizacijske kompetence, komunikacijske veščine 1
Šport, treniranje 2
Športi, borilne veščine, tuji jeziki, inštrumenti 1
Študentski servis 1
Študentski servis jih beleži 1
Študentsko delo 1
Študentsko predstavništvo 1
šport 1
šprt 1
študentsko delo 1
Življenjepis 4
Življenjepis, certifikati, potrdila 1
življenjepis 1
življenjepis (CV) 1
življenjepis,europass,dnevnik 1
življenjsko pomembne 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
670

V18ne ne - zakaj

18. ALI BELEŽIŠ ZNANJA, KOMPETENCE, VEŠČINE ALI IZKUŠNJE, KI SI JIH PRIDOBIL/A IZVEN ŠOLE ALI ŠTUDIJA? - NE - ZAKAJ NE (NAVEDI RAZLOG)

Value 27330 Frequency
Belezim si samo stvari pobezani z datumom 1
Beleženje ne bi dalo poštene ocene mojih sposobnosti 2
Beleženje se mi ne zdi pomembno 1
Beležim le kar bi rad pridobil 1
Beležim le znanja ki želim pridobiti 1
Brez razloga 1
Do zdaj kompetence še niso imele pomena 1
Do zdaj še nisem potrebovala 1
Imam jih samo v glavi 1
Imam le osnovno šolo 1
Imam spričevala in ne rabim beležiti. 1
Imam vozniško. 1
Izobrazujem se na podrocju vzgoje otrok predvsem za lastno uporabo 1
Jih karierni sistem 1
Jih ne beležim ker se mi zdi nesmiselno, saj je pomembno da znaš kompetenco uporabljati v praksi ne pa da si na list napišeš kaj si se naučil potem pa te kompetence ne znaš uporabljati. 1
Jih ne uporabljam 1
Jih ni 1
Ker imam redno službo in je nimam namena menjati 1
Ker imam sluzbo, ne zdi se mi zdi potrebno 1
Ker jih ne pridobivam. 1
Ker jih ni 4
Ker mi to ni pomembno 1
Ker ne vem kako točno naj jih beležim. 1
Ker nevidim razloga, zakaj bi si beležil 1
Ker nima takšnih dosežkov za hranit 1
Ker nimam casa 1
Ker nisem dobila potrdil 1
Ker se izven šole ne naučim skoraj nič pametnega. 1
Ker se mi ne da 1
Ker se mi ne zdi pomembno 2
Ker se mi zdi pomembno, da jih uporabljam v praksi in ne samo dejstvo da jih imam 1
Ker se nisem od zgoraj navedenega nič udeleževala 1
Ker si ponavadi vse zapomnim in ne vidim potrebe, da bi jih zapisala. 1
Ker večinoma gre za izkušnje. 1
Ker zapomnim zapomnim, neć nebeležim 1
Ker znanje ni nujno povezano z deli, ki jih želim opravljat. Ga pa non-stop uporabljam v prostem času. 1
Koristna znanja, informacije ip. se večinoma skušam zapomniti brez beleženja 1
Lastna neorganiziranost 1
Mam se knjige in zveske 1
Me ne zanima 1
Mi ni pomembno 1
Mislim da niso pomembne 1
Mislim, da jih znam na pamet. 1
N irazloga 1
Na kakšen način? 1
Naslanjam se na upanje, da se bom usega spomnila, ko bo to potrebno. 1
Ne beležim, si pač zapomnem. 1
Ne da se mi 2
Ne dobim službe ker nimam izkušenj 1
Ne ljubi se mi. 1
Ne morem 2
Ne ni zanimal 1
Ne potrebujem 2
Ne potrebujem tega 1
Ne pridobivam znanja, kompetenc, veščin ali izkušenj in nisem dobro organiziran v tem smislu. 1
Ne spomenm se 1
Ne spomnem se 1
Ne ukvarja se v tej smeri 14
Ne ve 4
Ne vem 3
Ne vem. 9
Ne vidim potrebe oz nimam taksnih kompenc 1
Ne vidim potrebe. Zbiram le kompetence, ki jih potrebujem - te ostanejo v glavi. 1
Ne vidim razloga za to 1
Ne zanima 1
Ne zapisujem 1
Ne zdi potrebno 21
Ne zdi se mi nič omembe vrednega 1
Ne zdi se mi pomembno 2
Ne zdi se mi pomembno da jih beležim, saj sam vem da jih znam. 1
Ne zdi se mi potrebno 5
Ne zdi se mi tako pomembno. 2
Ne zdi se potrebno 3
Ne zelim odgovoriti 1
Ne čutim potrebe po beleženju. 1
Ne čutim potrebe po tem 1
Neda se mi 1
Nepommebno 1
Nerazumljivo vprašanje 1
Nesmisel 1
Nespomnim se zapisati 1
Nevem 8
Nevem kako 1
Nevem zakaj ne 1
Ni bilo casa 1
Ni bilo priložnosti 2
Ni bilo priložnosti, časa. 1
Ni bilo v povezavi z solo 1
Ni blo casa 1
Ni casa 9
Ni interesa 2
Ni mi še potrebno beležiti tega 1
Ni nobenih razen vozniske 4
Ni pomembno 1
Ni potreb 1
Ni potrebe 10
Ni potrebe po beleženju. 1
Ni potrebe po tem 1
Ni potrebno 2
Ni potrebno, kjer vse shrani računalnik 1
Ni razloga 1
Ni se zdelo potrebno 2
Ni zanimanja 2
Ni časa 1
Ni časa. 3
Nic 1
Nikoli nisem 1
Nikoli nisem pomisla na beleženje teh podatkov 1
Nikoli nisem pomislil, da bi beležil. 1
Nikoli nisem pomislila da bi jih 1
Nikoli nisem pomislila nato 1
Nikoli si nisem beležila 1
Nima smisla 1
Nimam casa 3
Nimam navade 1
Nimam nobenih znanj izven studija 1
Nimam pomembnejših kompetenc 1
Nimam potrebe 1
Nimam potrebe po tem 1
Nimam potrebe. 1
Nimam razloga 1
Nimam razloga za to. 1
Nimam volje 2
Nimam volje. 1
Nimam časa 4
Ninam potrebe 1
Nisem imel razloga 1
Nisem nikoli pomislil, da bi jih. 1
Nisem nikoli pomislila da jih bi 1
Nisem obiskoval ničesar izven šole 1
Niso kuporabne 1
Običajno ne pomislim na to, medtem ko rešujem težavo ki jo imam. 1
Ostane mi v spominu. 1
Otrok s posebnimi potrebami, zna pa iskati glasbo 1
PROGRAMER CNC STROJEV 1
Pač ne beležim si zapomnim, ker me veseli 1
Pomanjkanje casa 4
Pomembnejše si bom zapolnil. Manj pomembne pa sem pridobil zgolj zaradi priložnosti in vedoželjnosti 2
Ponavadi jih ne dokončam ali pa se pridružim samo uvodnim srečanjem (ki so zastonj) 1
Pozabim 2
Pozabim beležiti 1
Pozabljivost 1
Preprosto pozabim zabeležiti, vendar bi bilo smiselno in koristno, če si bi. 1
Preprosto se mi ljubi. 1
Preveč da bi si zapisal vse 1
Pridobljena znanja so odraz mojega razmišljanja in jih ni potrebno posebej beležiti. 1
Računam na to da bom po potrebi našla znanja v starih mailih 1
Redno sem se izobraževala in bila na porodniškem dopustu 1
S tem je preveč dela 1
Se mi ne zdi nujno 2
Se mi ne zdi pomembno 2
Se mi ne zdipomembno 1
Se mi ni zdelo pomembno. 1
Se mi zdijo samoumevne. 1
Se ne zanimam 2
Se nimam tega 1
Sem prelena 1
Si nekaj zapolnim 1
Si zapomni 1
Sistematično ne beležim, ker zaenkrat to niti ni relevantno, mi ne koristi. 1
Skušam si vse zapomniti 3
Skušam si zapomniti 1
Služba 1
So del moje razgledanosti in za to ne potrebujem beleženja. 1
Spomin 2
Tega ne potrebujem, le za življenjepis. 1
Tega si ne zapisujem. 1
Tisto, kar je pomembno si zapomnis. 1
To ni moj način 1
Ukvarja se samo s študijem 1
Vem na pamet kaj znam 1
Večina ne vpliva na mojo oceno v šoli. 1
Vse si zapomnim 3
Za enkrat nisem pridobila bistvenih kompetenc, ki bi jih bilo smiselno beležiti. 1
Zakaj bi jih beležila? 2
Zapomnim si 1
Zdi se mi, da to ni potrebno 1
Zdi se mi, da za enkrat še nimam dovolj veščin in znanja, da bi ga bilo potrebno beležiti. 1
Znanja ne izgubim 1
Znanje in izkušnje govorijo same zase 1
Znanje s področja zanimanja si zapomnim 1
bilo povezano z študijem 1
brezveze 1
delam zase in a ta način sama vem kaj sem dosegla in se mi ne zdi potrebno tega beležiti 1
dober spomin 1
dokazilo je uporaba v praksi 1
imam dober spomin 1
izkušnje izven šole, ki sem jih pridobil so vsakodnevne stvari doma in jih ne potrebujem beležiti 1
jih je malo 1
jih je malo, težko jih je opredeliti, ne da se mi 1
kar vidim oziroma me zanima si kar dobro zapomnim 1
ker je le zame 2
ker jih je toliko.. 1
ker jih ni 3
ker jih trenutno nimam se 1
ker mi ne zanima 1
ker ne 2
ker nimam časa 1
ker o tem nisem nikoli razmišljal 1
ker o tem nisem razmišljala 1
ker se jih nisem udeleževala 1
ker se mi ne zdi pomembno 1
ker se mi ne zdi potrebno 1
ker se mi ne zdi, da to kdaj pride prav 1
ker se mi neda 1
ker se nikoli ne spravim k temu 1
ker si jih zapomnim 1
ker si tisto kar se mi zdi pomembno oz. zanimivo zapomnim 1
ker si zapomnim 2
ker smo vedno dobili priznanje 1
ker so mi bolj za hobi in ne za moje strokovno področje 1
ker še ni bilo potrebe 1
le v SŠ 1
lenoba 1
me lih ne zanimajo te stvari, mislim ce me kar zanima si vse zapomnim v glavi 1
me ne zanima 1
menim, da ni potrebno, če znanja uporabljam redno 1
mislim da niso potrebne 1
na to nisem nikoli pomislila 1
ne beležim na neko posebno mesto, jih pa vključim v življenjepis in jih znam navesti ustno, na pamet 1
ne hodim več v šolo 1
ne ljubi se mi 1
ne rabim 9
ne vem 6
ne vem kam bi jih belezila 1
ne vem, b.o. 34
ne vidim da je potrebno 1
ne vidim potrebe 5
ne vidim razloga 1
ne vidim razloga zakaj si bi beležil 1
ne vidim smisla 1
ne zanima 1
ne zdi potrebno 2
ne zdi se mi pomembno 5
ne zdi se mi pomembno za delodajalca 1
ne zdi se mi potrebno 3
ne zdi se mi potrebno beležit 1
ne zdijo se mi dovolj pomembni 1
ne čutim potrebe 1
ne čutim potrebe po beleženju 1
ne, ne bi bilo pa slabo, če bi 1
ne, saj se mi ne zdi pomembno beležiti znanj izven šolskih dejavnosti. 1
nerazumem vprasanja 1
nevem 4
nevidim potrebe 1
ni bilo potrebe 2
ni casa 2
ni jih še dovolj, da bi jih bilo treba beležiti 1
ni mi jih potrebno zabeleževati 1
ni pomembno 3
ni posebne potrebe 1
ni potrebe 2
ni časa 4
ni še razloga 1
nicesar se nisem udelezila 1
nikoli ne pomislim, da bi bilo smiselno za kasneje 1
nikoli nisem pomislila na to 4
nikoli se ne spravim 1
nikoli se nisem poglobila v to 1
nikoli si nisem 1
nima 1
nimam 3
nimam casa 2
nimam jih 1
nimam možnosti 1
nimam posebnega razloga, nimam potrebe po beleženju 1
nimam potrebe 1
nimam razloga 3
nimam razloga za beleženje 1
nimam razloga, da bi jih 1
nimam se časa izobraževati dodatno 1
nimam časa za to 1
nisaem pomislila na to 1
nisem dobil izrecnih vescin izven sole 1
nisem imela časa 1
nisem nikoli 1
nisem rabila 1
nisem tak človek 1
nisem utegnil, pomislil na to 1
nisem še začel, imam namen 1
nič takega 1
nl pomembno 1
nocem v tej smeri 1
običajno gre za znanja, ki jih ne uporabljam vsakodnevno oz. jih uporabljam zelo malokrat. Zato si jih zapomnim ali pa jih naknadno pogledam. 1
ostane v glavi 1
pac ne 1
pac nevem kaj napisat 1
pomanjkanje časa 3
pozabim, da bi beležila novo pridobljena znanja. 1
premalo jih mam in kar jih mam se jih spomnim 1
premalo časa 1
saj imam vedno na razpolago internet oz. si sama to informacijo zapomnim 1
saj si jih zapolnim 1
sam vem kar znam in kaj ne 1
samo hobi 1
se mi ne zdi pomembno 2
se mi ne zdi posebej smiselno 1
se ne spomnim, ali pa se mi ne zdijo tako pomembne, da bi jih beležila 1
se ne zdi potrebno 1
si ga zapomnim 1
si zapomnim 7
skušam si zapomniti 4
sploh ne delam v tej smeri, v kateri sem se izobraževala ker me to ne veseli 1
stvari, ki so mi zanimive/ se z njimi ukvarjam si zapomnim 1
teh nisem imela veliko 1
v ospredju je bilo vedno formalno izobraževanje 1
vse kar potrebujem si zapomnim 1
za konkurenčnost na zaposlitvenem in strokovnem področju 1
zaenkrat še nisem delal 1
zapomnem si jih, ampak jih nimam posebej zabeleženih 1
zapomnim si 2
zase 2
zdi se mi brzvezno 1
znanje, ki ga pridobivam izven študija mi pomaga pri študiju, saj se ukvarjam z glasbo, ter se nadgrajuje 1
Čas 1
čas 1
če ne veš kaj znaš na pamet, potem tega ne znaš 1
Še ne potrebujem 1
še hodim v šolo 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
530

V19 DRUG NAČIN NAMENSKO PRIDOBIVAL/A ZNANJA V ZADNIH 12 MESECIH - kako NA VPRAŠANJE 19 ODGOVARJAJO SAMO TISTI, KI SO NA VPRAŠANJE 17 ODGOVORILI Z »1«.

19. TO ZNANJE SI NAJPOGOSTEJE PRIDOBIVAL/A:

Value 28329 Frequency
1 s pomočjo družinskega člana, prijatelja ali sodelavca 53
2 s pomočjo knjig, časopisov, revij, ipd. 114
3 s pomočjo računalnika ali interneta 630
4 z gledanjem TV, poslušanjem radia 19
5 Kako drugače (vpišite): 10
Sysmiss 374
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
826 374

Valid range from 1 to 5

V19_5_o DRUG NAČIN NAMENSKO PRIDOBIVAL/A ZNANJA V ZADNIH 12 MESECIH - kako (drugo)

19_5_o. TO ZNANJE SI NAJPOGOSTEJE PRIDOBIVAL/A: KAKO DRUGAČE?

Value 29328 Frequency
OBISK SEMINARJA 1
Praktično usposabljanje 1
S pomocjo ucitelja 1
Varna voznja 1
branje strokovne literature 1
gledanj dokumentarnih filmov, poslušanje podcastov 1
predavanja 1
predavanja v službi 1
s pomočjo mentorja v NVO 1
s pomočjo mentorja za pisanje magistrske naloge 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10 0

V20 ALI SI DO SEDAJ MORDA DEL SVOJEGA IZOBRAŽEVANJA ŽE OPRAVLJAL/A V TUJINI?

20. ALI SI DO SEDAJ MORDA DEL SVOJEGA IZOBRAŽEVANJA ŽE OPRAVLJAL/A V TUJINI?

Value 30327 Frequency
1 Ne 917
2 Da, skupno do 7 dni 71
3 Da, skupno en teden do en mesec 71
4 Da, skupno 1 do 3 mesece 44
5 Da, skupno 3 do 6 mesecev 36
6 Da, skupno več kot 6 mesecev 61
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1200 0

Valid range from 1 to 6

V21 ALI NAMERAVAŠ V PRIHODNJE DEL SVOJEGA IZOBRAŽEVANJA OPRAVLJATI V TUJINI?

21. ALI NAMERAVAŠ V PRIHODNJE DEL SVOJEGA IZOBRAŽEVANJA OPRAVLJATI V TUJINI

Value 31326 Frequency
1 zagotovo ne 204
2 verjetno ne 295
3 mogoče 391
4 verjetno da 151
5 zagotovo da 106
6 ne vem 50
7 brez odgovora 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1147 53

Valid range from 1 to 5

V22 KOLIKOKRAT SI V LETU 2019 POTOVAL/A V TUJINO?

22. ČE ODMISLIŠ MOREBITNO POČITNIKOVANJE NA HRVAŠKI OBALI IN NAKUPOVANJE V BLIŽINI (DO 50KM) MEJE, KOLIKOKRAT SI V LETU 2019 POTOVAL/A V TUJINO?

Value 32325 Frequency
1 nobenkrat 275
2 1-2 krat 477
3 3-5 krat 290
4 6-10 krat 94
5 več kot 10 krat 64
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1200 0

Valid range from 1 to 5

V23 PRIBLIŽNO KOLIKO ČASA SI PO TVOJI OCENI SKUPNO PREBIL V TUJINI V LETU 2019? NA VPRAŠANJE 23 ODGOVARJAJO SAMO TISTI, KI NA PREJŠNJE VPRAŠANJE NISO ODGOVORILI Z »1«.

23. ČE ODMISLIŠ MOREBITNO POČITNIKOVANJE NA HRVAŠKI OBALI IN NAKUPOVANJE V BLIŽINI (DO 50KM) MEJE, PRIBLIŽNO KOLIKO ČASA SI PO TVOJI OCENI SKUPNO PREBIL/A V TUJINI V LETU 2019?

Value 33324 Frequency
1 nič 34
2 do 7 dni 312
3 7 dni do 1 mesec 403
4 1 do 2 meseca 111
5 več kot 2 meseca 65
Sysmiss 275
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
925 275

Valid range from 1 to 5

V24 KATERI JE BIL POGLAVITEN RAZLOG ZA BIVANJE V TUJINI? NA VPRAŠANJE 24 ODGOVARJAJO SAMO TISTI, KI NA PREJŠNJE VPRAŠANJE NISO ODGOVORILI Z »1«.

24. KATERI JE BIL POGLAVITEN RAZLOG ZA BIVANJE V TUJINI?

Value 34323 Frequency
1 Dopustovanje in popotovanja 647
2 Študijska mobilnost in mobilnostna praktična usposabljanja ( 56
3 Študij v tujini (vpis na tujo fakulteto, šolo) 21
4 Delo v tujini 51
5 Napoten na delo v tujini (službena pot) 36
6 Drugo 80
Sysmiss 309
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
891 309

Valid range from 1 to 6

V25 TRAJNA SELITEV - Na drugi kontinent

25. ČE BI TI TO NUDILO BOLJŠE USTVARJALNE IN SPLOH ŽIVLJENJSKE MOŽNOSTI, ALI BI SE BIL/A PRIPRAVLJEN/A ZA DALJ ČASA ALI TRAJNO PRESELITI? - Na drugi kontinent.

Value 35322 Frequency
1 ne 405
2 da 581
3 ne vem 214
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
986 214

Valid range from 1 to 2

V26 TRAJNA SELITEV - V drugo državo Evrope

26. ČE BI TI TO NUDILO BOLJŠE USTVARJALNE IN SPLOH ŽIVLJENJSKE MOŽNOSTI, ALI BI SE BIL/A PRIPRAVLJEN/A ZA DALJ ČASA ALI TRAJNO PRESELITI - V drugo državo Evrope

Value 36321 Frequency
1 ne 193
2 da 881
3 ne vem 126
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1074 126

Valid range from 1 to 2

V27 TRAJNA SELITEV - V drugi kraj lastne države

27. ČE BI TI TO NUDILO BOLJŠE USTVARJALNE IN SPLOH ŽIVLJENJSKE MOŽNOSTI, ALI BI SE BIL/A PRIPRAVLJEN/A ZA DALJ ČASA ALI TRAJNO PRESELITI? - V drugi kraj lastne države.

Value 37320 Frequency
1 ne 182
2 da 872
3 ne vem 146
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1054 146

Valid range from 1 to 2

V28_r V KATERI DRUGI KRAJ V SLOVENIJI BI SE NAJVERJETNEJE PRESELIL/A NA VPRAŠANJE 28 ODGOVARJAJO SAMO TISTI, KI SO NA PREJŠNJE VPRAŠANJE ODGOVORILI Z »2«.

28. V KATERI DRUGI KRAJ V SLOVENIJI BI SE NAJVERJETNEJE PRESELIL/A:

Value 38319 Frequency
podatki dostopni v excelovi datoteki n=872 1200
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1200 0

V29 KAKO MOČNA JE TVOJA ŽELJA, DA BI SE ODSELIL/A IZ SLOVENIJE ZA VEČ KOT ŠEST MESECEV

29. KAKO MOČNA JE TVOJA ŽELJA, DA BI SE ODSELIL/A IZ SLOVENIJE ZA VEČ KOT ŠEST MESECEV?

Value 39318 Frequency
1 Nimam te želje 302
2 Šibka 324
3 Zmerna 338
4 Močna 145
5 Zelo močna 91
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1200 0

Valid range from 1 to 5

V30 IZOGNIL/A BREZPOSELNOSTI - Sprejeti delo, ki zahteva nove veščine in znanja SLEDI NEKAJ VPRAŠANJ O ZAPOSLOVANJU…

30. DA BI SE IZOGNIL/A BREZPOSELNOSTI, V KOLIKŠNI MERI BI BIL/A PRIPRAVLJEN/A: Sprejeti delo, ki zahteva nove veščine in znanja.

Value 40317 Frequency
1 sploh ne bi bil/a pripravljen/a 13
2 ne bi bil/a pripravljen/a 24
3 niti ne bi bil/a, niti bi bil/a pripravljena 59
4 bi bil/a pripravljena 432
5 zagotovo bi bil/a pripravljena 658
6 ne vem 12
7 brez odgovora 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1186 14

Valid range from 1 to 5

V31 IZOGNIL/A BREZPOSELNOSTI - Sprejeti nižji položaj za nižje plačilo SLEDI NEKAJ VPRAŠANJ O ZAPOSLOVANJU…

31. DA BI SE IZOGNIL/A BREZPOSELNOSTI, V KOLIKŠNI MERI BI BIL/A PRIPRAVLJEN/A: Sprejeti nižji položaj za nižje plačilo.

Value 41316 Frequency
1 sploh ne bi bil/a pripravljen/a 75
2 ne bi bil/a pripravljen/a 187
3 niti ne bi bil/a, niti bi bil/a pripravljena 292
4 bi bil/a pripravljena 463
5 zagotovo bi bil/a pripravljena 147
6 ne vem 33
7 brez odgovora 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1164 36

Valid range from 1 to 5

V32 IZOGNIL/A BREZPOSELNOSTI - Sprejeti začasno zaposlitev SLEDI NEKAJ VPRAŠANJ O ZAPOSLOVANJU…

32. DA BI SE IZOGNIL/A BREZPOSELNOSTI, V KOLIKŠNI MERI BI BIL/A PRIPRAVLJEN/A: Sprejeti začasno zaposlitev.

Value 42315 Frequency
1 sploh ne bi bil/a pripravljen/a 14
2 ne bi bil/a pripravljen/a 46
3 niti ne bi bil/a, niti bi bil/a pripravljena 118
4 bi bil/a pripravljena 627
5 zagotovo bi bil/a pripravljena 385
6 ne vem 8
7 brez odgovora 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1190 10

Valid range from 1 to 5

V33 IZOGNIL/A BREZPOSELNOSTI - Sprejeti delo v oddaljenem kraju SLEDI NEKAJ VPRAŠANJ O ZAPOSLOVANJU…

33. DA BI SE IZOGNIL/A BREZPOSELNOSTI, V KOLIKŠNI MERI BI BIL/A PRIPRAVLJEN/A: Sprejeti delo v oddaljenem kraju.

Value 43314 Frequency
1 sploh ne bi bil/a pripravljen/a 28
2 ne bi bil/a pripravljen/a 116
3 niti ne bi bil/a, niti bi bil/a pripravljena 234
4 bi bil/a pripravljena 538
5 zagotovo bi bil/a pripravljena 246
6 ne vem 35
7 brez odgovora 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1162 38

Valid range from 1 to 5

V34 IZOGNIL/A BREZPOSELNOSTI - Ustanoviti lastni s.p./podjetje SLEDI NEKAJ VPRAŠANJ O ZAPOSLOVANJU…

34. DA BI SE IZOGNIL/A BREZPOSELNOSTI, V KOLIKŠNI MERI BI BIL/A PRIPRAVLJEN/A: Ustanoviti lastni s.p./podjetje.

Value 44313 Frequency
1 sploh ne bi bil/a pripravljen/a 68
2 ne bi bil/a pripravljen/a 147
3 niti ne bi bil/a, niti bi bil/a pripravljena 229
4 bi bil/a pripravljena 362
5 zagotovo bi bil/a pripravljena 335
6 ne vem 53
7 brez odgovora 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1141 59

Valid range from 1 to 5

V35 IZOGNIL/A BREZPOSELNOSTI - Delati kot prostovoljec (brez plačila) SLEDI NEKAJ VPRAŠANJ O ZAPOSLOVANJU…

35. DA BI SE IZOGNIL/A BREZPOSELNOSTI, V KOLIKŠNI MERI BI BIL/A PRIPRAVLJEN/A: Delati kot prostovoljec (brez plačila)

Value 45312 Frequency
1 sploh ne bi bil/a pripravljen/a 198
2 ne bi bil/a pripravljen/a 265
3 niti ne bi bil/a, niti bi bil/a pripravljena 274
4 bi bil/a pripravljena 316
5 zagotovo bi bil/a pripravljena 91
6 ne vem 50
7 brez odgovora 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1144 56

Valid range from 1 to 5

V36 Moja šola oz. dosedanje izobraževanje mi je pomagala razvijati samoiniciativnost.

36. V KOLIKŠNI MERI SE STRINJAŠ Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? - Moja šola oz. dosedanje izobraževanje mi je pomagala razvijati samoiniciativnost.

Value 46311 Frequency
1 sploh se NE strinjam 49
2 se NE strinjam 105
3 niti se strinjam, niti se ne strinjam 215
4 se strinjam 535
5 popolnoma se strinjam 277
6 ne vem 15
7 brez odgovora 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1181 19

Valid range from 1 to 5

V37 Moja šola oz. dosedanje izobraževanje mi je spodbudila interes, da bi postal/a podjetnik/ca.

37. V KOLIKŠNI MERI SE STRINJAŠ Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? - Moja šola oz. dosedanje izobraževanje mi je spodbudila interes, da bi postal/a podjetnik/ca.

Value 47310 Frequency
1 sploh se NE strinjam 131
2 se NE strinjam 317
3 niti se strinjam, niti se ne strinjam 306
4 se strinjam 288
5 popolnoma se strinjam 133
6 ne vem 20
7 brez odgovora 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1175 25

Valid range from 1 to 5

V38 Moja šola oz. dosedanje izobraževanje mi je dala znanja, ki mi omogočajo ustanovitev in vodenje podjetja.

38. V KOLIKŠNI MERI SE STRINJAŠ Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? - Moja šola oz. dosedanje izobraževanje mi je dala znanja, ki mi omogočajo ustanovitev in vodenje podjetja.

Value 48309 Frequency
1 sploh se NE strinjam 200
2 se NE strinjam 331
3 niti se strinjam, niti se ne strinjam 274
4 se strinjam 263
5 popolnoma se strinjam 106
6 ne vem 17
7 brez odgovora 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1174 26

Valid range from 1 to 5

V39 Šolanje je zame pomemben vir informacij, ki jih potrebujem v vsakdanjem življenju.

39. V KOLIKŠNI MERI SE STRINJAŠ Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? - Šolanje je zame pomemben vir informacij, ki jih potrebujem v vsakdanjem življenju

Value 49308 Frequency
1 sploh se NE strinjam 51
2 se NE strinjam 129
3 niti se strinjam, niti se ne strinjam 258
4 se strinjam 465
5 popolnoma se strinjam 285
6 ne vem 11
7 brez odgovora 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1188 12

Valid range from 1 to 5

V40 Imam dovolj znanja in sposobnosti, da prepoznam dobro poslovno priložnost.

40. V KOLIKŠNI MERI SE STRINJAŠ Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? - Imam dovolj znanja in sposobnosti, da prepoznam dobro poslovno priložnost.

Value 50307 Frequency
1 sploh se NE strinjam 40
2 se NE strinjam 181
3 niti se strinjam, niti se ne strinjam 329
4 se strinjam 467
5 popolnoma se strinjam 144
6 ne vem 34
7 brez odgovora 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1161 39

Valid range from 1 to 5

V41 Imam dovolj znanja in sposobnosti, da v družbenih problemih prepoznam poslovno priložnost.

41. V KOLIKŠNI MERI SE STRINJAŠ Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI? - Imam dovolj znanja in sposobnosti, da v družbenih problemih prepoznam poslovno priložnost.

Value 51306 Frequency
1 sploh se NE strinjam 42
2 se NE strinjam 176
3 niti se strinjam, niti se ne strinjam 357
4 se strinjam 445
5 popolnoma se strinjam 131
6 ne vem 39
7 brez odgovora 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1151 49

Valid range from 1 to 5

V42 POMEMBNOST - Varnost zaposlitve.

42. KAKO POMEMBNA JE ZATE VSAKA OD NASLEDNJIH STVARI, KO POMISLIŠ NA SLUŽBO OZIROMA ZAPOSLITEV? - Varnost zaposlitve.

Value 52305 Frequency
1 sploh NI pomembna 13
2 malo pomembna 48
3 srednje pomembna 160
4 dokaj pomembna 420
5 zelo pomembna 559
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1200 0

Valid range from 1 to 5

V43 POMEMBNOST - Da je zaslužek dober.

43. KAKO POMEMBNA JE ZATE VSAKA OD NASLEDNJIH STVARI, KO POMISLIŠ NA SLUŽBO OZIROMA ZAPOSLITEV? - Da je zaslužek dober.

Value 53304 Frequency
1 sploh NI pomembna 6
2 malo pomembna 33
3 srednje pomembna 174
4 dokaj pomembna 554
5 zelo pomembna 433
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1200 0

Valid range from 1 to 5

V44 POMEMBNOST - Da je veliko možnosti za napredovanje.

44. KAKO POMEMBNA JE ZATE VSAKA OD NASLEDNJIH STVARI, KO POMISLIŠ NA SLUŽBO OZIROMA ZAPOSLITEV? - Da je veliko možnosti za napredovanje.

Value 54303 Frequency
1 sploh NI pomembna 14
2 malo pomembna 52
3 srednje pomembna 236
4 dokaj pomembna 464
5 zelo pomembna 434
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1200 0

Valid range from 1 to 5

V45 POMEMBNOST - Da je delo zanimivo.

45. KAKO POMEMBNA JE ZATE VSAKA OD NASLEDNJIH STVARI, KO POMISLIŠ NA SLUŽBO OZIROMA ZAPOSLITEV? - Da je delo zanimivo.

Value 55302 Frequency
1 sploh NI pomembna 3
2 malo pomembna 33
3 srednje pomembna 102
4 dokaj pomembna 342
5 zelo pomembna 720
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1200 0

Valid range from 1 to 5

V46 POMEMBNOST - Da lahko delaš samostojno.

46. KAKO POMEMBNA JE ZATE VSAKA OD NASLEDNJIH STVARI, KO POMISLIŠ NA SLUŽBO OZIROMA ZAPOSLITEV? - Da lahko delaš samostojno.

Value 56301 Frequency
1 sploh NI pomembna 15
2 malo pomembna 66
3 srednje pomembna 271
4 dokaj pomembna 454
5 zelo pomembna 394
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1200 0

Valid range from 1 to 5

V47 POMEMBNOST - Da pri svojem delu lahko pomagaš drugim.

47. KAKO POMEMBNA JE ZATE VSAKA OD NASLEDNJIH STVARI, KO POMISLIŠ NA SLUŽBO OZIROMA ZAPOSLITEV? - Da pri svojem delu lahko pomagaš drugim.

Value 57300 Frequency
1 sploh NI pomembna 18
2 malo pomembna 70
3 srednje pomembna 284
4 dokaj pomembna 436
5 zelo pomembna 392
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1200 0

Valid range from 1 to 5

V48 POMEMBNOST - Da se lahko družiš, pogovarjaš s sodelavci.

48. KAKO POMEMBNA JE ZATE VSAKA OD NASLEDNJIH STVARI, KO POMISLIŠ NA SLUŽBO OZIROMA ZAPOSLITEV? - Da se lahko družiš, pogovarjaš s sodelavci.

Value 58299 Frequency
1 sploh NI pomembna 34
2 malo pomembna 94
3 srednje pomembna 244
4 dokaj pomembna 386
5 zelo pomembna 442
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1200 0

Valid range from 1 to 5

V49 POMEMBNOST - Da je delo koristno za družbo.

49. KAKO POMEMBNA JE ZATE VSAKA OD NASLEDNJIH STVARI, KO POMISLIŠ NA SLUŽBO OZIROMA ZAPOSLITEV? - Da je delo koristno za družbo.

Value 59298 Frequency
1 sploh NI pomembna 20
2 malo pomembna 101
3 srednje pomembna 283
4 dokaj pomembna 410
5 zelo pomembna 386
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1200 0

Valid range from 1 to 5

V50 POMEMBNOST - Da lahko sam razporediš delo v dnevu in tednu.

50. KAKO POMEMBNA JE ZATE VSAKA OD NASLEDNJIH STVARI, KO POMISLIŠ NA SLUŽBO OZIROMA ZAPOSLITEV? - Da lahko sam razporediš delo v dnevu in tednu.

Value 60297 Frequency
1 sploh NI pomembna 25
2 malo pomembna 122
3 srednje pomembna 364
4 dokaj pomembna 387
5 zelo pomembna 302
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1200 0

Valid range from 1 to 5

V51 POMEMBNOST - Da ima delo jasen cilj.

51. KAKO POMEMBNA JE ZATE VSAKA OD NASLEDNJIH STVARI, KO POMISLIŠ NA SLUŽBO OZIROMA ZAPOSLITEV? - Da ima delo jasen cilj.

Value 61296 Frequency
1 sploh NI pomembna 5
2 malo pomembna 44
3 srednje pomembna 180
4 dokaj pomembna 429
5 zelo pomembna 542
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1200 0

Valid range from 1 to 5

V52 POMEMBNOST - Da skozi delo lahko izraziš svoj potencial.

52. KAKO POMEMBNA JE ZATE VSAKA OD NASLEDNJIH STVARI, KO POMISLIŠ NA SLUŽBO OZIROMA ZAPOSLITEV? - Da skozi delo lahko izraziš svoj potencial.

Value 62295 Frequency
1 sploh NI pomembna 8
2 malo pomembna 45
3 srednje pomembna 186
4 dokaj pomembna 434
5 zelo pomembna 527
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1200 0

Valid range from 1 to 5

V53 ZAPOSLITEV - KAJ OD NAVEDENEGA BI TI IZBRAL/A - TIP

53. ZAMISLI SI, DA IŠČEŠ DELO IN DA BI LAHKO IZBIRAL/A MED RAZLIČNIMI VRSTAMI ZAPOSLITEV. KAJ OD NAVEDENEGA BI TI IZBRAL/A?

Value 63294 Frequency
1 Zaposlitev pri nekom drugem 646
2 Samozaposlitev / zaposlitev v okviru lastnega podjetja 384
3 Neodločen / a 170
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1200 0

Valid range from 1 to 3

V54 ZAPOSLITEV - KAJ OD NAVEDENEGA BI TI IZBRAL/A - SEKTOR

54. ZAMISLI SI, DA IŠČEŠ DELO IN DA BI LAHKO IZBIRAL/A MED RAZLIČNIMI VRSTAMI ZAPOSLITEV. KAJ OD NAVEDENEGA BI TI IZBRAL/A? -

Value 64293 Frequency
1 Zaposlitev v zasebnem sektorju 544
2 Zaposlitev v državnem ali javnem sektorju 332
3 Nevladni sektor (nevladne organizacije) 76
4 Neodločen / a 248
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1200 0

Valid range from 1 to 4

V55 OSNOVNI ZAPOSLITVENI STATUS

55. KAKŠEN JE TVOJ OSNOVNI ZAPOSLITVENI STATUS?

Value 65292 Frequency
1 Redno zaposlen/a za določen čas. 145
2 Redno zaposlen/a za nedoločen čas. 257
3 Sem samozaposlen/a (tudi kmetovalci). 27
4 Imam redno honorarno delo (dijaki, študenti in ostali, ki re 156
5 Nimam rednega dela (dijaki in študenti in ostali, ki delajo 571
6 Drug odgovor (vpiši): 44
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1200 0

Valid range from 1 to 6

V55_6_o OSNOVNI ZAPOSLITVENI STATUS - drugo

55_6_o. KAKŠEN JE TVOJ OSNOVNI ZAPOSLITVENI STATUS? - Drugo_navedba

Value 66291 Frequency
BREZ ZAPOSLITVE 1
Brez zaposlitve/mama/gospodinja 1
Brezposelen 4
Brezposeln 1
Brezposelna 4
Brezposelna-končala magisterij in že 10mesecev iščem zaposlitev 1
Delam kot reševalec+pop. SP manualna terapija 1
Kmalu redno zaposlen 1
Ne delam 1
Ne delam, imam majhnega dojenčka 1
Ne morem delati, zaradi zdravja 1
Nezaposlena 3
Otrok s posebnimi potrebami 1
Poletno študentsko delo 1
Porodniška 1
Prejemnik pomoci 1
Sem brezposeln 1
Trenutno ne delam, sem brezposelen 1
Trenutno sem na borzi 1
Upokojen 1
Vezanost na bolniški stalež drugega zaposlenega 1
Zaradi trenutnih razmer in izgube statusa študenta, sem izgubila redno službo. Trenutno sem brezposelna. 1
Zavod 1
brezposeln 1
brezposelna 2
doma 1
nezaposlen 2
nezaposlena 1
nisem zaposlena 1
občasno delam prek študentskega servisa 1
porodniški dopust 1
redno zaposlen + popoldanski s.p. 1
trenutno sem brezposelna in aktivno iščem službo 1
Študent 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
44

V56 Delo opravljam z veseljem. NA VPRAŠANJA 56-68 ODGOVARJAJO SAMO TISTI, KI SO NA PREJŠNJE VPRAŠANJE ODGOVORILI Z 1-4.

56. V KOLIKŠNI MERI VELJAJO NASLEDNJE TRDITVE, KO GRE ZA TVOJE DELO OZIROMA ZAPOSLITEV. OCENI ZA VSAKO TRDITEV NA LESTVICI OD 1 DO 5, V KOLIKŠNI MERI VELJA ZATE, ALI SPLOH NE VELJA, NE VELJA, SREDNJE VELJA, VELJA, ALI ZELO VELJA? - Delo opravljam z veseljem.

Value 67290 Frequency
1 1 sploh NE velja 13
2 2 NE velja 23
3 3 niti velja, niti ne velja 96
4 4 velja 259
5 5 zelo velja 194
Sysmiss 615
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
585 615

Valid range from 1 to 5

V57 Za opravljeno delo prejemam prenizko plačilo. NA VPRAŠANJA 56-68 ODGOVARJAJO SAMO TISTI, KI SO NA PREJŠNJE VPRAŠANJE ODGOVORILI Z 1-4.

57. V KOLIKŠNI MERI VELJAJO NASLEDNJE TRDITVE, KO GRE ZA TVOJE DELO OZIROMA ZAPOSLITEV. OCENI ZA VSAKO TRDITEV NA LESTVICI OD 1 DO 5, V KOLIKŠNI MERI VELJA ZATE, ALI SPLOH NE VELJA, NE VELJA, SREDNJE VELJA, VELJA, ALI ZELO VELJA? - Za opravljeno delo prejemam prenizko plačilo.

Value 68289 Frequency
1 1 sploh NE velja 35
2 2 NE velja 118
3 3 niti velja, niti ne velja 160
4 4 velja 165
5 5 zelo velja 107
Sysmiss 615
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
585 615

Valid range from 1 to 5

V58 Imam velike možnosti za napredovanje. NA VPRAŠANJA 56-68 ODGOVARJAJO SAMO TISTI, KI SO NA PREJŠNJE VPRAŠANJE ODGOVORILI Z 1-4.

58. V KOLIKŠNI MERI VELJAJO NASLEDNJE TRDITVE, KO GRE ZA TVOJE DELO OZIROMA ZAPOSLITEV. OCENI ZA VSAKO TRDITEV NA LESTVICI OD 1 DO 5, V KOLIKŠNI MERI VELJA ZATE, ALI SPLOH NE VELJA, NE VELJA, SREDNJE VELJA, VELJA, ALI ZELO VELJA? - Imam velike možnosti za napredovanje

Value 69288 Frequency
1 1 sploh NE velja 40
2 2 NE velja 118
3 3 niti velja, niti ne velja 192
4 4 velja 173
5 5 zelo velja 62
Sysmiss 615
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
585 615

Valid range from 1 to 5

V59 Delo je dolgočasno in ne nudi nikakršnega izziva. NA VPRAŠANJA 56-68 ODGOVARJAJO SAMO TISTI, KI SO NA PREJŠNJE VPRAŠANJE ODGOVORILI Z 1-4.

59. V KOLIKŠNI MERI VELJAJO NASLEDNJE TRDITVE, KO GRE ZA TVOJE DELO OZIROMA ZAPOSLITEV. OCENI ZA VSAKO TRDITEV NA LESTVICI OD 1 DO 5, V KOLIKŠNI MERI VELJA ZATE, ALI SPLOH NE VELJA, NE VELJA, SREDNJE VELJA, VELJA, ALI ZELO VELJA? - Delo je dolgočasno in ne nudi nikakršnega izziva.

Value 70287 Frequency
1 1 sploh NE velja 154
2 2 NE velja 218
3 3 niti velja, niti ne velja 140
4 4 velja 54
5 5 zelo velja 19
Sysmiss 615
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
585 615

Valid range from 1 to 5

V60 V službi se slabo počutim zaradi slabega vzdušja v kolektivu oz. v moji delovni skupini. NA VPRAŠANJA 56-68 ODGOVARJAJO SAMO TISTI, KI SO NA PREJŠNJE VPRAŠANJE ODGOVORILI Z 1-4.

60. V KOLIKŠNI MERI VELJAJO NASLEDNJE TRDITVE, KO GRE ZA TVOJE DELO OZIROMA ZAPOSLITEV. OCENI ZA VSAKO TRDITEV NA LESTVICI OD 1 DO 5, V KOLIKŠNI MERI VELJA ZATE, ALI SPLOH NE VELJA, NE VELJA, SREDNJE VELJA, VELJA, ALI ZELO VELJA? - V službi se slabo počutim zaradi slabega vzdušja v kolektivu oz. v moji delovni skupini.

Value 71286 Frequency
1 1 sploh NE velja 209
2 2 NE velja 190
3 3 niti velja, niti ne velja 107
4 4 velja 63
5 5 zelo velja 16
Sysmiss 615
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
585 615

Valid range from 1 to 5

V61 Delo je preveč zahtevno in naporno. NA VPRAŠANJA 56-68 ODGOVARJAJO SAMO TISTI, KI SO NA PREJŠNJE VPRAŠANJE ODGOVORILI Z 1-4.

61. V KOLIKŠNI MERI VELJAJO NASLEDNJE TRDITVE, KO GRE ZA TVOJE DELO OZIROMA ZAPOSLITEV. OCENI ZA VSAKO TRDITEV NA LESTVICI OD 1 DO 5, V KOLIKŠNI MERI VELJA ZATE, ALI SPLOH NE VELJA, NE VELJA, SREDNJE VELJA, VELJA, ALI ZELO VELJA? - Delo je preveč zahtevno in naporno.

Value 72285 Frequency
1 1 sploh NE velja 137
2 2 NE velja 218
3 3 niti velja, niti ne velja 159
4 4 velja 58
5 5 zelo velja 13
Sysmiss 615
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
585 615

Valid range from 1 to 5

V62 Delo, ki ga opravljam, je cenjeno. NA VPRAŠANJA 56-68 ODGOVARJAJO SAMO TISTI, KI SO NA PREJŠNJE VPRAŠANJE ODGOVORILI Z 1-4.

62. V KOLIKŠNI MERI VELJAJO NASLEDNJE TRDITVE, KO GRE ZA TVOJE DELO OZIROMA ZAPOSLITEV. OCENI ZA VSAKO TRDITEV NA LESTVICI OD 1 DO 5, V KOLIKŠNI MERI VELJA ZATE, ALI SPLOH NE VELJA, NE VELJA, SREDNJE VELJA, VELJA, ALI ZELO VELJA? - Delo, ki ga opravljam, je cenjeno.

Value 73284 Frequency
1 1 sploh NE velja 39
2 2 NE velja 83
3 3 niti velja, niti ne velja 196
4 4 velja 211
5 5 zelo velja 56
Sysmiss 615
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
585 615

Valid range from 1 to 5

V63 Moje pravice na delovnem mestu so pogosto kršene.