Anketa o žrtvah kriminala, 2001

Basic Study Information

ADP - IDNo: AZK01
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_AZK01_V1
Main author(s):
  • Statistični urad Republike Slovenije
Data file producer:
SURS - Statistični urad Republike Slovenije (Ljubljana; 2001)

Funding agency:

Državni proračun - Nacionalni program statističnih raziskovanj

Project number:

no information

Series:
  • AZK/Anketa o žrtvah kriminala

    Anketa o žrtvah kriminala spada na področje socialne statistike. Namen ankete je oceniti obseg, razširjenost in sestavo kriminalnega oškodovanja gospodinjstev in oseb po posameznih pojavnih oblikah kriminalitete v Sloveniji, in to neodvisno od prijave kriminalnih dejanj policiji oziroma drugemu organu, ki zadevo lahko obravnava. Slovenska izvedba je del mednarodne ankete o žrtvah kriminala (International Crime Victim Survey). Gre za obsežen mednarodni projekt, ki raziskuje obseg in strukturo oškodovanja oseb po nekaterih oblikah konvencionalne (t. im. običajne) kriminalitete. Začetek projekta sega v leto 1989. Zasnovan je bil v okviru raziskovanj Organizacije združenih narodov pod pokroviteljstvom UNICRI (United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute). Z letom 1992 se je projektu pridružila Slovenija. Poleg prevzetega vprašalnika, raziskovalci anketo izvajajo skladno z navodili in metodologijo, ki jo priporoča OZN, kar omogoča primerljivost z drugimi državami, ki izvajajo ankete o žrtvah kriminala in hkrati tudi časovno primerljivost podatkov znotraj Slovenije. V slovenskem vprašalniku je dodanih nekaj vprašanj z vidika žrtve, delno je spremenjen vrstni red vprašanj in v bloku vprašanj o demografiji razširjena možnost odgovorov. Spremembe so dokumentirane, oznake vprašanj pa niso spremenjene. Anketo o viktimizaciji so prvič izvedli v mesecu septembru leta 1992 na Inštitutu za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, v sodelovanju z Inštitutom za družbene vede pri Fakulteti za družbene vede. Vzorčni okvir je bil obsegal 1 000 gospodinjstev in je zajemal le področje Ljubljane. Anketa se je izvajala telefonsko (700 gospodinjstev) in terensko (300 gospodinjstev). Leta 1997 (januar) je bil vzorčni okvir večji in je pokril 1 000 gospodinjstev v Ljubljani in 1 000 gospodinjstev iz drugih krajev Slovenije. Anketa se je izvedla samo telefonsko. Leta 2001 so anketo izvedli na Statističnem uradu Republike Slovenije pod imenom Anketa o žrtvah kriminala. Leta 2001 je bila vključena v Nacionalni program statističnih raziskovanj. Podatki od takrat veljajo za uradne. Anketa se izvaja vsaka štiri leta.

  • ICVS/Mednarodna anketa o žrtvah kriminala

    Anketa o žrtvah kriminala spada na področje socialne statistike. Namen ankete je oceniti obseg, razširjenost in sestavo kriminalnega oškodovanja gospodinjstev in oseb po posameznih pojavnih oblikah kriminalitete v Sloveniji, in to neodvisno od prijave kriminalnih dejanj policiji oziroma drugemu organu, ki zadevo lahko obravnava. Je del mednarodne ankete o žrtvah kriminala (International Crime Victim Survey). Gre za obsežen mednarodni projekt, ki raziskuje obseg in strukturo oškodovanja oseb po nekaterih oblikah konvencionalne (t. im. običajne) kriminalitete. Začetek projekta sega v leto 1989. Zasnovan je bil v okvirju raziskovanj Organizacije združenih narodov pod pokroviteljstvom UNICRI (United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute). Takrat je sodelovalo 11 evropskih držav, ZDA, Kanada in Avstralija. Do leta 2001 je bilo v projekt vključenih čez 50 držav. Pri zadnji mednarodno poenoteni anketi leta 2000 je sodelovalo 17 držav: Avstralija, Anglija & Wales, Nizozemska, Švedska, Kanada, Škotska, Danska, Poljska, Belgija, Francija, ZDA, Finska, Katalonija (Španija), Švica, Portugalska, Japonska in Severna Irska.

Study Content

Keywords:

lastništvo prevoznih sredstev, poškodovanje, tatvina (iz/s) prevoznih sredstev, vlom, poskus vloma, osebna oškodovanja (rop, tatvina, telesni napad/grožnja), spolni prestopek, psihološko nasilje, prijave kriminalnih dejanj na policijo, ocena dela policije/policistov, ocena materialne škode, storilec kaznivega dejanja, kraj kaznivega dejanja, občutek ogroženosti, korupcija, podkupljivost javnih uslužbencev, kaznovanje storilcev

Keywords ELSST:
KRIMINAL, POLICIJA, KAZNIVO DEJANJE ZOPER POSAMEZNIKA, ŽRTEV KAZNIVEGA DEJANJA, STRAH PRED KRIMINALOM, PREPREČEVANJE KRIMINALA

Topic Classification CESSDA
PRAVO, KRIMINAL IN PRAVNI SISTEMI - kriminal
Topic Classification CERIF
Kriminologija


Abstract:

Anketa o žrtvah kriminala je mednarodno primerljiva, obenem pa predstavlja kazalnike stanja in sprememb v Sloveniji. Zagotavlja podatke, potrebne za odločanje o potrebah žrtev kriminala in odkriva vzroke dejavnikov tveganja različnih podskupin prebivalcev. Namen Ankete o žrtvah kriminala je dobiti podatke o deležu kriminala v Sloveniji ne glede na prijavo dogodkov policiji. Vprašalnik je razdeljen na pet vsebinskih sklopov: (1) vprašanja, s katerimi se ugotovi, ali je bila anketirana oseba ali njeno gospodinjstvo žrtev posameznih kriminalnih dejanj; (2) podrobnosti o kriminalnih dogodkih, kadar je bila anketirana oseba oz. njeno gospodinjstvo žrtev v prvem sklopu navedenih dejanj; (3) vprašanja o potrošniški goljufiji in podkupovanju; (4) vprašanja o stališčih do kriminalitete, policiji in podkupovanju; (5) vprašanja o gospodinjstvu in demografska vprašanja. Rezultati nudijo: dodatno možnost spremljanja kriminala, ob statistki, ki jo nudita policijska in pravosodna statistika; informacije o dejavnikih tveganja; sliko o gibanju kriminala; možnost primerjave z drugimi sodelujočimi državami; povezavo še z drugimi, s kriminalom povezanimi, področji.

Methodology


Collection date: 22. januar 2001 - 31. marec 2001
Date of production: 2001
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

gospodinjstvo

Universe:

Ciljna populacije ankete so individualna gospodinjstva v Republiki Slovenije.

Excluded:

V anketo niso zajeta institucionalna gospodinjstva, npr. domovi za ostarele, samski domovi, samostani.

Data collected by:

Statistični urad Republike Slovenije

Sampling procedure:

Vzorčni okvir je telefonski imenik zasebnih telefonskih naročnikov v Republiki Sloveniji. Vzorec je stratificiran, sistematični, slučajni. Stratumi so definirani s statistično regijo (12 regij) in tipom naselja znotraj statističnih regij (6 tipov). Vzorčenje v vsakem stratumu poteka neodvisno. Število enot oziroma telefonskih naročnikov v posameznem stratumu je sorazmerno glede na delež oseb, starih 16 let ali več, ki živijo v območju posamezne statistične regije in velikost naselja. V vzorec je izbranih 6000 telefonskih naročnikov, pri čemer je 2000 telefonskih naročnikov izbranih v Ljubljani. Mesto Ljubljana je tako prevzorčeno, da bi zagotovili zadovoljivo natančnost in ohranili primerljivost podatkov z leti 1992 in 1997. Izmed članov gospodinjstva je ciljna oseba izbrana po metodi "zadnjega rojstnega dne". Anketar je torej želel govoriti s članom gospodinjstva, starim 16 let ali več, ki je zadnji imel rojstni dan glede na datum anketarjevega klica.

Mode of data collection:

Računalniško podprto telefonsko anketiranje (CATI)

Weighting:

Podatki so uteženi glede na velikost gospodinjstva, ker imajo osebe, ki živijo v gospodinjstvih z več člani, manjšo verjetnost izbora. Poleg osnovnega uteževanja uporabimo dodatno uteževanje (kalibracijo), ki prilagodi porazdelitev kontrolnih spremenljivk znani populacijski sestavi. Za prilagoditev so uporabljene naslednje spremenljivke: spol, starost, izobrazbo, velikost gospodinjstva, statistično regijo in tip naselja. Natančnost rezultatov za nekatere ciljne spremenljivke je bila ocenjena s pomočjo programskega paketa Sudaan 7.0. Za ostale objavljene podatke je bila natančnost ocenjena s pomočjo modela.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika. Gradivo je za akademske namene na voljo neomejeno, z obveznim citiranjem.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: AZK01 - Anketa o žrtvah kriminala [datoteka podatkov], 2001

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • number of variables: 367
  • number of units: 3885

Additional information:

Podatki so bili anonimizirani. Tako izločene enote so označene z vrednostjo -5 pri posamezni spremenljivki. Originalno datoteko je mogoče dobiti na Statističnem Uradu Republike Slovenije.

Variable list

IDENT Identifikacijska številka

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3885 0 1 6000 3005.838 1714.733

Valid range from 1 to 6000

YEAR Leto

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3885 0 2001 2001 2001 0

Valid range from 2001 to 2001

INTERV

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3885 0 306 357 333.338 18.543

Valid range from 306 to 357

IDENT Identifikacijska številka

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3885 0 1 6000 3005.838 1714.733

Valid range from 1 to 6000

YEAR Leto

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3885 0 2001 2001 2001 0

Valid range from 2001 to 2001

INTERV

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3885 0 306 357 333.338 18.543

Valid range from 306 to 357

WEIGHT Utež

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3885 0 34.582 2662.972 423.501 372.918

Q1_1

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3784 101 1 2 1.277 0.448

Valid range from -4 to 2

Q16 Spol

Spol:

Value 6362 Frequency
1 moški 1762
2 ženska 2115
-5 Missing 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3877 8 1 2 1.546 0.498

Valid range from -5 to 2

Q15 Zaupljiv

Value 7361 Frequency
1 Da (je zaupljiv) 3400
2 Ne (ni zaupljiv) 485
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3885 0 1 2 1.125 0.331

Valid range from 1 to 2

Q20 Uporaba avtomobila Štej tudi službene avtomobile, če so jih uporabljali v zasebne namene

Ali je v zadnjih petih letih kdorkoli v vašem gospodinjstvu uporabil za svoje (zasebne) potrebe avtomobil, tovornjak ali kombi?

Value 8360 Frequency
1 Da 3275
2 Ne 610
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3885 0 1 2 1.157 0.364

Valid range from 1 to 2

Q21 Število vozil na voljo Štej skupno število vozil, ki jih je imelo gospodinjstvo ob istem času, hkrati v uporabi.

Koliko vozil ste običajno (večino časa) imeli na voljo?

Value 9359 Frequency
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
1 eno 1822
2 dve 1100
6 tri ali več 341
-5 manjkajoče vrednosti 622
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3263 622 1 6 1.86 1.487

Valid range from -5 to 6

Q25 Motorno kolo

Ali je v zadnjih petih letih imel "kdorkoli" v vašem gospodinjstvu moped, vespo ali motorno kolo?

Value 10358 Frequency
1 Da 791
2 Ne 3094
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3885 0 1 2 1.796 0.403

Valid range from 1 to 2

Q26 Število motornih koles Štej skupno število vozil, ki jih je imelo gospodinjstvo ob istem času, hkrati na voljo

Koliko prej omenjenih vozil ste običajno (večino časa) imeli hkrati?

Value 11357 Frequency
1 eno 676
2 dve 87
3 tri 0
4 štiri 0
5 pet ali več 0
-5 manjkajoče vrednosti 3122
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
763 3122 1 2 1.114 0.318

Valid range from -5 to 2

Q30 Kolo Tu upoštevajte tudi otroška kolesa.

Ali je v zadnjih petih letih imel "kdorkoli" v vašem gospodinjstvu kolo?

Value 12356 Frequency
1 eno 3087
2 dve 798
3 tri 0
4 štiri 0
5 pet ali več 0
-5 manjkajoče vrednosti 0
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3885 0 1 2 1.205 0.404

Valid range from 1 to 2

Q31 Število koles Štej skupno število koles, ki jih je imelo gospodinjstvo ob istem času, hkrati na voljo

Koliko koles ste/so običajno (večino časa) imeli hkrati v uporabi?

Value 13355 Frequency
1 eno 908
2 dve 979
6 tri ali več 1200
-5 manjkajoče vrednosti 798
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3087 798 1 6 3.261 2.219

Valid range from -5 to 6

Q35 Tatvine vozil

Ali je bil v preteklih petih letih vam ali članom vašega gospodinjstva ukraden kateri od avtomobilov/kombijev/tovornjakov?

Value 14354 Frequency
1 Da 49
2 Ne 3226
-5 manjkajoče vrednosti 610
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3275 610 1 2 1.985 0.121

Valid range from -5 to 2

Q40 Tatvine iz vozil Sem štejemo tudi tatvine delov avtomobilov, kot na primer avtomobilskega ogleDala ali kolesa.

Ali ste bili v zadnjih petih letih vi osebno ali člani vašega gospodinjstva žrtve tatvine avtoradia ali česa drugega, kar ste pustili v avtu.

Value 15353 Frequency
1 Da 447
2 Ne 2827
-5 manjkajoče vrednosti 610
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3274 611 1 2 1.863 0.343

Valid range from -5 to 2

Q45 Namerna poškodba vozila

Ali je bil v zadnjih petih letih, ne glede na tatvine, kak del katerega od avtomobilov/kombijev/tovornjakov, ki so pripadali vašemu gospodinjstvu, namerno poškodovan (vandaliziran)?

Value 16352 Frequency
1 Da 722
2 Ne 2550
-5 manjkajoče vrednosti 610
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3272 613 1 2 1.779 0.415

Valid range from -5 to 2

Q50 Kraja motornega kolesa

Ali so v preteklih petih letih vam ali kateremu od članov vašega gospodinjstva ukradli katerega od mopedov/vesp/motornih koles?

Value 17351 Frequency
1 Da 49
2 Ne 742
-5 manjkajoče vrednosti 3094
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
791 3094 1 2 1.938 0.241

Valid range from -5 to 2

Q55 Kraja kolesa Vključi tudi otroška kolesa

Ali so v preteklih petih letih vam ali kateremu od članov vašega gospodinjstva ukradli katero od koles?

Value 18350 Frequency
1 Da 368
2 Ne 2719
-5 manjkajoče vrednosti 798
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3087 798 1 2 1.881 0.324

Valid range from -5 to 2

Q60 Vlom v hišo ali stanovanje

Ali je v zadnjih petih letih kdo brez dovoljenja vstopil v vašo hišo ali vaše stanovanje, vključno s kletjo, in ukradel ali skušal ukrasti kako stvar?

Value 19349 Frequency
1 Da 239
2 Ne 3645
-5 manjkajoče vrednosti 0
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3884 1 1 2 1.938 0.24

Valid range from -4 to 2

Q65 Poskus vloma

Ali ste v zadnjih petih letih opazili, da je kdo poskušal priti v vašo hišo ali stanovanje, pa mu to ni uspelo? Ste opazili kake poškodbe ključavnic, vrat, oken ali praske okoli ključavnice?

Value 20348 Frequency
1 Da 162
2 Ne 3723
-5 manjkajoče vrednosti 0
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3885 0 1 2 1.958 0.2

Valid range from 1 to 2

Q70 Rop Žepne tatvine sodijo k naslednjemu vprašanju!

Ali vam je v zadnjih petih letih kdo kaj vzel ali skušal vzeti na silo ali z uporabo grožnje?

Value 21347 Frequency
1 Da 119
2 Ne 3765
-5 manjkajoče vrednosti 0
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3884 1 1 2 1.969 0.172

Valid range from -4 to 2

Q75 Osebne tatvine Poleg tatvin, ki vključujejo silo, je še mnogo drugih vrst tatvin osebnega premoženja, kot npr. žepnih tatvin ali tatvin denarnic, listnic, (oblačil, zlatnine, športne opreme), bodisi na delovnem mestu, v šoli (v gostilni, v sredstvih javnega prevoza, bodisi na plaži ali na cesti).

Ali ste bili vi osebno v zadnjih petih letih žrtev katere od omenjenih tatvin?

Value 22346 Frequency
1 Da 312
2 Ne 3571
-5 manjkajoče vrednosti 0
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3883 2 1 2 1.92 0.272

Valid range from -4 to 2

Q80 Spolni prestopki Naslednje vprašanje je nekoliko osebno. Ljudje včasih primejo, se dotaknejo ali napadejo druge iz spolnih nagibov na resnično žaljiv način. To se lahko zgodi v lastnem domu ali kje drugje (npr. v gostilni, na cesti, v šoli, v sredstvih javnega prevoza, v kinu, na plaži ali pa na delovnem mestu).

SAMO ŽENSKE: Ali vam je v zadnjih petih letih kdo storil kaj takega? Vključi spolne napade/zlorabe v družini.

Value 23345 Frequency
1 Da 89
2 Ne 2028
-5 manjkajoče vrednosti 1767
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2117 1768 1 2 1.958 0.201

Valid range from -5 to 2

Q85 Telesni napad

Ali je vas osebno bodisi doma (v gostilni, na cesti, v šoli, v sredstvih javnega prevoza, na plaži ali na vašem delovnem mestu) ali kjerkoli drugje v zadnjih petih letih kdo napadel ali vam grozil na tak način, da ste se resnično ustrašili? Mislimo fizične napade in resne grožnje?

Value 24344 Frequency
1 Da 304
2 Ne 3581
-5 manjkajoče vrednosti 0
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3885 0 1 2 1.922 0.269

Valid range from 1 to 2

Q85_A Telesni napad znanca

Value 25343 Frequency
1 Da 69
2 Ne 3511
-5 manjkajoče vrednosti 304
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3580 305 1 2 1.981 0.138

Valid range from -5 to 2

Q100 Kdaj je bil avtomobil ukraden

Rada bi se vrnila k prestopkom, za katere ste dejali, da so prizadeli vas ali vaše gospodinjstvo. Rekli ste, da ste bili v zadnjih petih letih žrtev tatvine avtomobila. Kdaj se je to zgodilo?

Value 26342 Frequency
1 letos 0
2 lansko leto (2000) 1
3 pred tem 20
-5 manjkajoče vrednosti 3864
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
21 3864 2 3 2.952 0.218

Valid range from -5 to 3

Q101 Kolikokrat je bil avtomobil ukraden v letu 2002

Kolikokrat se je to zgodilo v letu 2000?

Value 27341 Frequency
1 enkrat 1
2 dvakrat 0
3 trikrat 0
4 štirikrat 0
5 pet -ali večkrat 0
-5 manjkajoče vrednosti 3884
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1 3884 1 1 1

Valid range from -5 to 1

Q102 Kje je bil avtomobil ukraden

Ko se vam je to( zadnjikrat) zgodilo, ali se je to zgodilo:

Value 28340 Frequency
7 doma, blizu doma 26
8 na delovnem mestu 0
9 drugje v kraju oz. okolici, drugje v državi 0
10 v tujini 0
-5 manjkajoče vrednosti 3859
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26 3859 7 7 7 0

Valid range from -5 to 7

Q103 Vozilo vrnjeno

Ali vam je bilo (zadnjikrat) vozilo kdaj vrnjeno?

Value 29339 Frequency
1 Da 2
2 Ne 17
-5 manjkajoče vrednosti 3866
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
19 3866 1 2 1.895 0.315

Valid range from -5 to 2

Q104 Dogodek prijavili policii

Ali ste vi ali kdo drug (zadnjikrat) ta dogodek prijavili policiji?

Value 30338 Frequency
1 Da 36
2 Ne 0
-5 manjkajoče vrednosti 3849
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
36 3849 1 1 1 0

Valid range from -5 to 1

Q105 Resnost dogodka za družino

Če upoštevate vse okoliščine, kako resen je bil ta dogodek za vas ali za vaše gospodinjstvo?

Value 31337 Frequency
1 zelo resen 36
2 dokaj resen 8
3 ne preveč resen 5
-5 manjkajoče vrednosti 3836
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
49 3836 1 3 1.367 0.668

Valid range from -5 to 3

Q110 Žrtev tatvine iz/z avtomobila

Omenili ste, da ste bili v zadnjih petih letih žrtev tatvine iz ali z avtomobila. Kdaj se je to zgodilo?

Value 32336 Frequency
1 letos 5
2 lansko leto (2000) 175
3 pred tem 246
-5 manjkajoče vrednosti 3459
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
426 3459 1 3 2.566 0.519

Valid range from -5 to 3

Q111 Žrtev tatvine iz/z avtomobila v letu 2000

Kolikokrat se je to zgodilo v letu 2000?

Value 33335 Frequency
1 enkrat 131
2 dvakrat 18
3 trikrat 0
4 štirikrat 0
5 pet -ali večkrat 0
-5 manjkajoče vrednosti 3736
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
149 3736 1 2 1.121 0.327

Valid range from -5 to 2

Q112 Kje ste bili žrtev tatvine iz/z avtomobila

Ko se vam je to (zadnjikrat) zgodilo, ali se je to zgodilo:

Value 34334 Frequency
7 doma, blizu doma 235
8 na delovnem mestu 30
9 drugje v kraju oz. okolici, drugje v državi 142
10 v tujini 5
-5 manjkajoče vrednosti 3473
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
412 3473 7 10 7.799 0.962

Valid range from -5 to 10

Q113 Prijava policiji

Ali ste vi ali kdo drug (zadnji tak dogodek) ta dogodek prijavili policiji?

Value 35333 Frequency
1 Da 326
2 Ne 117
-5 manjkajoče vrednosti 3442
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
443 3442 1 2 1.264 0.441

Valid range from -5 to 2

Q1141 Zakaj ste dogodek prijavili policiji (1 navedba)

Zakaj ste dogodek prijavili policiji? (1 navedba)

Value 36332 Frequency
1 Da bi mi povrnili premoženje 103
2 Zaradi zavarovalnine 39
3 Kriminal je treba prijavljati/resen dogodek 108
4 Hotel sem, da storilca ujamejo/kaznujejo 46
5 Da bi preprečil-(a), da se to ponovno zgodi 7
6 Da bi dobil pomoč 13
7 Da bi dobil nadomestilo od storilca 1
8 drugi razlogi 9
-5 manjkajoče vrednosti 3559
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
326 3559 1 8 2.702 1.621

Valid range from -5 to 8

Q1142 Zakaj ste dogodek prijavili policiji (2 navedba)

Zakaj ste dogodek prijavili policiji? (2 navedba)

Value 37331 Frequency
1 Da bi mi povrnili premoženje 24
2 Zaradi zavarovalnine 16
3 Kriminal je treba prijavljati/resen dogodek 33
4 Hotel sem, da storilca ujamejo/kaznujejo 33
5 Da bi preprečil-(a), da se to ponovno zgodi 12
6 Da bi dobil pomoč 1
7 Da bi dobil nadomestilo od storilca 0
8 drugi razlogi 2
-5 manjkajoče vrednosti 3764
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
121 3764 1 8 3.05 1.448

Valid range from -5 to 8

Q1143 Zakaj ste dogodek prijavili policiji (3 navedba)

Zakaj ste dogodek prijavili policiji? (3 navedba)

Value 38330 Frequency
1 Da bi mi povrnili premoženje 5
2 Zaradi zavarovalnine 4
3 Kriminal je treba prijavljati/resen dogodek 4
4 Hotel sem, da storilca ujamejo/kaznujejo 7
5 Da bi preprečil-(a), da se to ponovno zgodi 7
6 Da bi dobil pomoč 1
7 Da bi dobil nadomestilo od storilca 0
8 drugi razlogi 1
-5 manjkajoče vrednosti 3856
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29 3856 1 8 3.517 1.745

Valid range from -5 to 8

Q1144 Zakaj ste dogodek prijavili policiji (4 navedba)

Zakaj ste dogodek prijavili policiji?

Value 39329 Frequency
1 Da bi mi povrnili premoženje 1
2 Zaradi zavarovalnine 0
3 Kriminal je treba prijavljati/resen dogodek 0
4 Hotel sem, da storilca ujamejo/kaznujejo 1
5 Da bi preprečil-(a), da se to ponovno zgodi 0
6 Da bi dobil pomoč 0
7 Da bi dobil nadomestilo od storilca 0
8 drugi razlogi 0
-5 manjkajoče vrednosti 3883
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2 3883 1 4 2.5 2.121

Valid range from -5 to 4

Q1145 Zakaj ste dogodek prijavili policiji (5 navedba)

Zakaj ste dogodek prijavili policiji?

Value 40328 Frequency
1 Da bi mi povrnili premoženje 0
2 Zaradi zavarovalnine 0
3 Kriminal je treba prijavljati/resen dogodek 0
4 Hotel sem, da storilca ujamejo/kaznujejo 0
5 Da bi preprečil-(a), da se to ponovno zgodi 0
6 Da bi dobil pomoč 0
7 Da bi dobil nadomestilo od storilca 0
8 drugi razlogi 0
-5 manjkajoče vrednosti 3885
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 3885

Valid range from -5 to -5

Q1146 Zakaj ste dogodek prijavili policiji (6 navedba)

Zakaj ste dogodek prijavili policiji?

Value 41327 Frequency
1 Da bi mi povrnili premoženje 0
2 Zaradi zavarovalnine 0
3 Kriminal je treba prijavljati/resen dogodek 0
4 Hotel sem, da storilca ujamejo/kaznujejo 0
5 Da bi preprečil-(a), da se to ponovno zgodi 0
6 Da bi dobil pomoč 0
7 Da bi dobil nadomestilo od storilca 0
8 drugi razlogi 0
-5 manjkajoče vrednosti 3885
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 3885

Valid range from -5 to -5

Q1147 Zakaj ste dogodek prijavili policiji (7 navedba)

Zakaj ste dogodek prijavili policiji?

Value 42326 Frequency
1 Da bi mi povrnili premoženje 0
2 Zaradi zavarovalnine 0
3 Kriminal je treba prijavljati/resen dogodek 0
4 Hotel sem, da storilca ujamejo/kaznujejo 0
5 Da bi preprečil-(a), da se to ponovno zgodi 0
6 Da bi dobil pomoč 0
7 Da bi dobil nadomestilo od storilca 0
8 drugi razlogi 0
-5 manjkajoče vrednosti 3885
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 3885

Valid range from -5 to -5

Q1148 Zakaj ste dogodek prijavili policiji (8 navedba)

Zakaj ste dogodek prijavili policiji?

Value 43325 Frequency
1 Da bi mi povrnili premoženje 0
2 Zaradi zavarovalnine 0
3 Kriminal je treba prijavljati/resen dogodek 0
4 Hotel sem, da storilca ujamejo/kaznujejo 0
5 Da bi preprečil-(a), da se to ponovno zgodi 0
6 Da bi dobil pomoč 0
7 Da bi dobil nadomestilo od storilca 0
8 drugi razlogi 0
-5 manjkajoče vrednosti 3885
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 3885

Valid range from -5 to -5

Q115 Zadovoljstvo z obravnavo prijave

Ste/so bili nasploh zadovoljni s tem, kako je policija obravnavala prijavo?

Value 44324 Frequency
1 Da 166
2 Ne 147
-5 manjkajoče vrednosti 3559
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
313 3572 1 2 1.47 0.5

Valid range from -5 to 2

Q1161 Zakaj ste bili nezadovoljni (1 navedba)

Zakaj ste bili nezadovoljni? Lahko navedete kak razlog. (1 navedba)

Value 45323 Frequency
1 Niso naredili dovolj 69
2 Ni jih zanimalo 17
3 Niso našli ali prijeli storilca 13
4 Niso dobili nazaj mojega premoženja (stvari) 9
5 Niso me ustrezno obveščali 8
6 Niso me korektno obravnavali/Bili so nevljudni 19
7 Predolgo sem jih čakal(-a) 4
8 Drugi razlogi 8
-5 manjkajoče vrednosti 3738
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
147 3738 1 8 2.884 2.292

Valid range from -5 to 8

Q1162 Zakaj ste bili nezadovoljni (2 navedba)

Zakaj ste bili nezadovoljni? Lahko navedete kak razlog. (2 navedba)

Value 46322 Frequency
1 Niso naredili dovolj 8
2 Ni jih zanimalo 12
3 Niso našli ali prijeli storilca 12
4 Niso dobili nazaj mojega premoženja (stvari) 9
5 Niso me ustrezno obveščali 2
6 Niso me korektno obravnavali/Bili so nevljudni 11
7 Predolgo sem jih čakal(-a) 2
8 Drugi razlogi 3
-5 manjkajoče vrednosti 3826
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
59 3826 1 8 3.695 2.028

Valid range from -5 to 8

Q1163 Zakaj ste bili nezadovoljni (3 navedba)

Zakaj ste bili nezadovoljni? Lahko navedete kak razlog. (3 navedba)

Value 47321 Frequency
1 Niso naredili dovolj 0
2 Ni jih zanimalo 1
3 Niso našli ali prijeli storilca 3
4 Niso dobili nazaj mojega premoženja (stvari) 8
5 Niso me ustrezno obveščali 1
6 Niso me korektno obravnavali/Bili so nevljudni 4
7 Predolgo sem jih čakal(-a) 1
8 Drugi razlogi 0
-5 manjkajoče vrednosti 3867
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
18 3867 2 7 4.389 1.335

Valid range from -5 to 7

Q1164 Zakaj ste bili nezadovoljni (4 navedba)

Zakaj ste bili nezadovoljni? Lahko navedete kak razlog. (4 navedba)

Value 48320 Frequency
1 Niso naredili dovolj 0
2 Ni jih zanimalo 0
3 Niso našli ali prijeli storilca 0
4 Niso dobili nazaj mojega premoženja (stvari) 0
5 Niso me ustrezno obveščali 0
6 Niso me korektno obravnavali/Bili so nevljudni 2
7 Predolgo sem jih čakal(-a) 0
8 Drugi razlogi 0
-5 manjkajoče vrednosti 3883
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2 3883 6 6 6 0

Valid range from -5 to 6

Q1165 Zakaj ste bili nezadovoljni (5 navedba)

Zakaj ste bili nezadovoljni? Lahko navedete kak razlog. (5 navedba)

Value 49319 Frequency
1 Niso naredili dovolj 0
2 Ni jih zanimalo 0
3 Niso našli ali prijeli storilca 0
4 Niso dobili nazaj mojega premoženja (stvari) 0
5 Niso me ustrezno obveščali 0
6 Niso me korektno obravnavali/Bili so nevljudni 0
7 Predolgo sem jih čakal(-a) 0
8 Drugi razlogi 0
-5 manjkajoče vrednosti 3885
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 3885

Valid range from -5 to -5

Q1166 Zakaj ste bili nezadovoljni (6 navedba)

Zakaj ste bili nezadovoljni? Lahko navedete kak razlog. (6 navedba)

Value 50318 Frequency
1 Niso naredili dovolj 0
2 Ni jih zanimalo 0
3 Niso našli ali prijeli storilca 0
4 Niso dobili nazaj mojega premoženja (stvari) 0
5 Niso me ustrezno obveščali 0
6 Niso me korektno obravnavali/Bili so nevljudni 0
7 Predolgo sem jih čakal(-a) 0
8 Drugi razlogi 0
-5 manjkajoče vrednosti 3885
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 3885

Valid range from -5 to -5

Q1167 Zakaj ste bili nezadovoljni (7 navedba)

Zakaj ste bili nezadovoljni? Lahko navedete kak razlog. (7 navedba)

Value 51317 Frequency
1 Niso naredili dovolj 0
2 Ni jih zanimalo 0
3 Niso našli ali prijeli storilca 0
4 Niso dobili nazaj mojega premoženja (stvari) 0
5 Niso me ustrezno obveščali 0
6 Niso me korektno obravnavali/Bili so nevljudni 0
7 Predolgo sem jih čakal(-a) 0
8 Drugi razlogi 0
-5 manjkajoče vrednosti 3885
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 3885

Valid range from -5 to -5

Q1168 Zakaj ste bili nezadovoljni (8 navedba)

Zakaj ste bili nezadovoljni? Lahko navedete kak razlog. (8 navedba)

Value 52316 Frequency
1 Niso naredili dovolj 0
2 Ni jih zanimalo 0
3 Niso našli ali prijeli storilca 0
4 Niso dobili nazaj mojega premoženja (stvari) 0
5 Niso me ustrezno obveščali 0
6 Niso me korektno obravnavali/Bili so nevljudni 0
7 Predolgo sem jih čakal(-a) 0
8 Drugi razlogi 0
-5 manjkajoče vrednosti 3885
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 3885

Valid range from -5 to -5

Q11701 Zakaj dogodka niste prijavili? (1 navedba)

Zakaj dogodka niste prijavili? (1 navedba)

Value 53315 Frequency
1 Ni bil dovolj resen/Ni bilo nobene škode/otročarija 55
2 Sem sam uredil/Poznam storilca 0
3 Neprimerno za policijo/Policija bila nepotrebna 13
4 Prijavil sem drugim organom 0
5 Moja družina je to uredila 0
6 Nisem imel zavarovanja 0
7 Policija ne bi mogla narediti ničesar/Pomanjkanje dokazov 19
8 Policija ne bi hotela ničesar ukreniti v zvezi s tem 9
9 Strah/odpor do policije/Ne želim nobenega zapletanja s policijo 2
10 Nisem si upal (iz strahu pred maščevanjem) 1
11 Drugi razlogi 10
-5 manjkajoče vrednosti 3767
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
109 3776 1 11 4.009 3.599

Valid range from -5 to 11

Q11702 Zakaj dogodka niste prijavili? (2 navedba)

Zakaj dogodka niste prijavili? (2 navedba)

Value 54314 Frequency
1 Ni bil dovolj resen/Ni bilo nobene škode/otročarija 1
2 Sem sam uredil/Poznam storilca 0
3 Neprimerno za policijo/Policija bila nepotrebna 2
4 Prijavil sem drugim organom 0
5 Moja družina je to uredila 0
6 Nisem imel zavarovanja 0
7 Policija ne bi mogla narediti ničesar/Pomanjkanje dokazov 0
8 Policija ne bi hotela ničesar ukreniti v zvezi s tem 2
9 Strah/odpor do policije/Ne želim nobenega zapletanja s policijo 2
10 Nisem si upal (iz strahu pred maščevanjem) 0
11 Drugi razlogi 1
-5 manjkajoče vrednosti 3877
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8 3877 1 11 6.5 3.625

Valid range from -5 to 11

Q11703 Zakaj dogodka niste prijavili? (3 navedba)

Zakaj dogodka niste prijavili? (3 navedba)

Value 55313 Frequency
1 Ni bil dovolj resen/Ni bilo nobene škode/otročarija 0
2 Sem sam uredil/Poznam storilca 0
3 Neprimerno za policijo/Policija bila nepotrebna 0
4 Prijavil sem drugim organom 0
5 Moja družina je to uredila 0
6 Nisem imel zavarovanja 0
7 Policija ne bi mogla narediti ničesar/Pomanjkanje dokazov 0
8 Policija ne bi hotela ničesar ukreniti v zvezi s tem 0
9 Strah/odpor do policije/Ne želim nobenega zapletanja s policijo 1
10 Nisem si upal (iz strahu pred maščevanjem) 0
11 Drugi razlogi 0
-5 manjkajoče vrednosti 3884
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1 3884 9 9 9

Valid range from -5 to 9

Q11704 Zakaj dogodka niste prijavili? (4 navedba)

Zakaj dogodka niste prijavili? (4 navedba)

Value 56312 Frequency
1 Ni bil dovolj resen/Ni bilo nobene škode/otročarija 0
2 Sem sam uredil/Poznam storilca 0
3 Neprimerno za policijo/Policija bila nepotrebna 0
4 Prijavil sem drugim organom 0
5 Moja družina je to uredila 0
6 Nisem imel zavarovanja 0
7 Policija ne bi mogla narediti ničesar/Pomanjkanje dokazov 0
8 Policija ne bi hotela ničesar ukreniti v zvezi s tem 0
9 Strah/odpor do policije/Ne želim nobenega zapletanja s policijo 0
10 Nisem si upal (iz strahu pred maščevanjem) 0
11 Drugi razlogi 0
-5 manjkajoče vrednosti 3885
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 3885

Valid range from -5 to -5

Q11705 Zakaj dogodka niste prijavili? (5 navedba)

Zakaj dogodka niste prijavili? (5 navedba)

Value 57311 Frequency
1 Ni bil dovolj resen/Ni bilo nobene škode/otročarija 0
2 Sem sam uredil/Poznam storilca 0
3 Neprimerno za policijo/Policija bila nepotrebna 0
4 Prijavil sem drugim organom 0
5 Moja družina je to uredila 0
6 Nisem imel zavarovanja 0
7 Policija ne bi mogla narediti ničesar/Pomanjkanje dokazov 0
8 Policija ne bi hotela ničesar ukreniti v zvezi s tem 0
9 Strah/odpor do policije/Ne želim nobenega zapletanja s policijo 0
10 Nisem si upal (iz strahu pred maščevanjem) 0
11 Drugi razlogi 0
-5 manjkajoče vrednosti 3885
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 3885

Valid range from -5 to -5

Q11706 Zakaj dogodka niste prijavili? (6 navedba)

Zakaj dogodka niste prijavili? (6 navedba)

Value 58310 Frequency
1 Ni bil dovolj resen/Ni bilo nobene škode/otročarija 0
2 Sem sam uredil/Poznam storilca 0
3 Neprimerno za policijo/Policija bila nepotrebna 0
4 Prijavil sem drugim organom 0
5 Moja družina je to uredila 0
6 Nisem imel zavarovanja 0
7 Policija ne bi mogla narediti ničesar/Pomanjkanje dokazov 0
8 Policija ne bi hotela ničesar ukreniti v zvezi s tem 0
9 Strah/odpor do policije/Ne želim nobenega zapletanja s policijo 0
10 Nisem si upal (iz strahu pred maščevanjem) 0
11 Drugi razlogi 0
-5 manjkajoče vrednosti 3885
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 3885

Valid range from -5 to -5

Q11707 Zakaj dogodka niste prijavili? (7 navedba)

Zakaj dogodka niste prijavili? (7 navedba)

Value 59309 Frequency
1 Ni bil dovolj resen/Ni bilo nobene škode/otročarija 0
2 Sem sam uredil/Poznam storilca 0
3 Neprimerno za policijo/Policija bila nepotrebna 0
4 Prijavil sem drugim organom 0
5 Moja družina je to uredila 0
6 Nisem imel zavarovanja 0
7 Policija ne bi mogla narediti ničesar/Pomanjkanje dokazov 0
8 Policija ne bi hotela ničesar ukreniti v zvezi s tem 0
9 Strah/odpor do policije/Ne želim nobenega zapletanja s policijo 0
10 Nisem si upal (iz strahu pred maščevanjem) 0
11 Drugi razlogi 0
-5 manjkajoče vrednosti 3885
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 3885

Valid range from -5 to -5

Q11708 Zakaj dogodka niste prijavili? (8 navedba)

Zakaj dogodka niste prijavili? (8 navedba)

Value 60308 Frequency
1 Ni bil dovolj resen/Ni bilo nobene škode/otročarija 0
2 Sem sam uredil/Poznam storilca 0
3 Neprimerno za policijo/Policija bila nepotrebna 0
4 Prijavil sem drugim organom 0
5 Moja družina je to uredila 0
6 Nisem imel zavarovanja 0
7 Policija ne bi mogla narediti ničesar/Pomanjkanje dokazov 0
8 Policija ne bi hotela ničesar ukreniti v zvezi s tem 0
9 Strah/odpor do policije/Ne želim nobenega zapletanja s policijo 0
10 Nisem si upal (iz strahu pred maščevanjem) 0
11 Drugi razlogi 0
-5 manjkajoče vrednosti 3885
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 3885

Valid range from -5 to -5

Q11709 Zakaj dogodka niste prijavili? (9 navedba)

Zakaj dogodka niste prijavili? (9 navedba)

Value 61307 Frequency
1 Ni bil dovolj resen/Ni bilo nobene škode/otročarija 0
2 Sem sam uredil/Poznam storilca 0
3 Neprimerno za policijo/Policija bila nepotrebna 0
4 Prijavil sem drugim organom 0
5 Moja družina je to uredila 0
6 Nisem imel zavarovanja 0
7 Policija ne bi mogla narediti ničesar/Pomanjkanje dokazov 0
8 Policija ne bi hotela ničesar ukreniti v zvezi s tem 0
9 Strah/odpor do policije/Ne želim nobenega zapletanja s policijo 0
10 Nisem si upal (iz strahu pred maščevanjem) 0
11 Drugi razlogi 0
-5 manjkajoče vrednosti 3885
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 3885

Valid range from -5 to -5

Q11710 Zakaj dogodka niste prijavili? (10 navedba)

Zakaj dogodka niste prijavili? (10 navedba)

Value 62306 Frequency
1 Ni bil dovolj resen/Ni bilo nobene škode/otročarija 0
2 Sem sam uredil/Poznam storilca 0
3 Neprimerno za policijo/Policija bila nepotrebna 0
4 Prijavil sem drugim organom 0
5 Moja družina je to uredila 0
6 Nisem imel zavarovanja 0
7 Policija ne bi mogla narediti ničesar/Pomanjkanje dokazov 0
8 Policija ne bi hotela ničesar ukreniti v zvezi s tem 0
9 Strah/odpor do policije/Ne želim nobenega zapletanja s policijo 0
10 Nisem si upal (iz strahu pred maščevanjem) 0
11 Drugi razlogi 0
-5 manjkajoče vrednosti 3885
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 3885

Valid range from -5 to -5

Q11711 Zakaj dogodka niste prijavili? (11 navedba)

Zakaj dogodka niste prijavili? (11 navedba)

Value 63305 Frequency
1 Ni bil dovolj resen/Ni bilo nobene škode/otročarija 0
2 Sem sam uredil/Poznam storilca 0
3 Neprimerno za policijo/Policija bila nepotrebna 0
4 Prijavil sem drugim organom 0
5 Moja družina je to uredila 0
6 Nisem imel zavarovanja 0
7 Policija ne bi mogla narediti ničesar/Pomanjkanje dokazov 0
8 Policija ne bi hotela ničesar ukreniti v zvezi s tem 0
9 Strah/odpor do policije/Ne želim nobenega zapletanja s policijo 0
10 Nisem si upal (iz strahu pred maščevanjem) 0
11 Drugi razlogi 0
-5 manjkajoče vrednosti 3885
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 3885

Valid range from -5 to -5

Q119 Resnost dogodka

Če upoštevate vse okoliščine, kako resen je bil ta dogodek za vas ali za vaše gospodinjstvo?

Value 64304 Frequency
1 Zelo resen 130
2 Dokaj resen 192
3 Ne preveč resen 125
-5 manjkajoče vrednosti 3438
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
447 3438 1 3 1.989 0.756

Valid range from -5 to 3

Q120 Bi lahko karkoli naredili, da bi ga preprečili?

Ko se spominjate tega dogodka, ali se vam zdi, da bi lahko karkoli naredili, da bi ga preprečili?

Value 65303 Frequency
1 Da 112
2 Ne 332
-5 manjkajoče vrednosti 3438
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
444 3441 1 2 1.748 0.435

Valid range from -5 to 2

Q130 Škoda na vozilu - kdaj?

Škoda, ki ste jo omenili, je bila v zadnjih petih letih povzročena vašemu vozilu. Kdaj se je to zgodilo?

Value 66302 Frequency
1 letos 60
2 lansko leto (2000) 278
3 pred tem 371
-5 manjkajoče vrednosti 3176
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
709 3176 1 3 2.439 0.645

Valid range from -5 to 3

Q131 Kolikokrat se je to zgodilo v letu 2000?

Kolikokrat se je to zgodilo v letu 2000?

Value 67301 Frequency
1 enkrat 203
2 dvakrat 34
6 tri ali večkrat 2
-5 manjkajoče vrednosti 3646
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
239 3646 1 6 1.184 0.565

Valid range from -5 to 6

Q132 Kje se je to zgodilo?

Ko se vam je to (zadnjikrat) zgodilo, ali se je to zgodilo

Value 68300 Frequency
7 doma, blizu doma 414
8 na delovnem mestu 102
9 drugje v kraju oz. okolici, drugje v državi 183
10 v tujini 0
-5 manjkajoče vrednosti 3186
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
699 3186 7 9 7.67 0.864

Valid range from -5 to 9

Q133 Dogodek prijavili policiji?

Ali ste vi ali kdo drug (zadnji tak dogodek) ta dogodek prijavili policiji?

Value 69299 Frequency
1 Da 219
2 Ne 491
-5 manjkajoče vrednosti 3175
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
710 3175 1 2 1.692 0.462

Valid range from -5 to 2

Q134 Resnost dogodka?

Če upoštevate vse okoliščine, kako resen je bil ta dogodek za vas ali za vaše gospodinjstvo?

Value 70298 Frequency
1 Zelo resen 117
2 Dokaj resen 285
3 Ne preveč resen 320
-5 manjkajoče vrednosti 3163
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
722 3163 1 3 2.281 0.726

Valid range from -5 to 3

Q140 Žrtev tatvine motornega kolesa - kdaj?

Omenili ste, da ste bili v zadnjih petih letih žrtev tatvine vespe / motornega kolesa. Kdaj se je to zgodilo?

Value 71297 Frequency
1 letos 0
2 lansko leto (2000) 0
3 pred tem 25
-5 manjkajoče vrednosti 3860
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25 3860 3 3 3 0

Valid range from -5 to 3

Q141 Kolikokrat se je to zgodilo v letu 2000?

Kolikokrat se je to zgodilo v letu 2000?

Value 72296 Frequency
1 enkrat 0
2 dvakrat 0
3 trikrat 0
4 štirikrat 0
5 pet -ali večkrat 0
-5 manjkajoče vrednosti 3885
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 3885

Valid range from -5 to -5

Q142 Kje se je to zgodilo?

Ko se vam je to (zadnjikrat) zgodilo, ali se je to zgodilo:

Value 73295 Frequency
7 doma, blizu doma 18
8 na delovnem mestu 0
9 drugje v kraju oz. okolici, drugje v državi 0
10 v tujini 0
-5 manjkajoče vrednosti 3867
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
18 3867 7 7 7 0

Valid range from -5 to 7

Q143 Dogodek prijavili policiji?

Ali ste vi ali kdo drug (zadnji tak dogodek) ta dogodek prijavili policiji?

Value 74294 Frequency
1 Da 27
2 Ne 0
-5 manjkajoče vrednosti 3858
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27 3858 1 1 1 0

Valid range from -5 to 1

Q144 Resnost dogodka?

Če upoštevate vse okoliščine, kako resen je bil ta dogodek za vas ali za vaše gospodinjstvo?

Value 75293 Frequency
1 Zelo resen 18
2 Dokaj resen 17
3 Ne preveč resen 14
-5 manjkajoče vrednosti 3836
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
49 3836 1 3 1.918 0.812

Valid range from -5 to 3

Q150 Žrtev tatvine kolesa - kdaj?

Omenili ste, da ste bili v zadnjih petih letih žrtev tatvine kolesa. Kdaj se je to zgodilo?

Value 76292 Frequency
1 letos 0
2 lansko leto (2000) 132
3 pred tem 220
-5 manjkajoče vrednosti 3533
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
352 3533 2 3 2.625 0.485

Valid range from -5 to 3

Q151 Kolikokrat se je to zgodilo v letu 2000?

Kolikokrat se je to zgodilo v letu 2000?

Value 77291 Frequency
1 enkrat 107
2 dvakrat 0
3 trikrat 0
4 štirikrat 0
5 pet -ali večkrat 0
-5 manjkajoče vrednosti 3778
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
107 3778 1 1 1 0

Valid range from -5 to 1

Q152 Kje se je to zgodilo?

Ko se vam je to (zadnjikrat) zgodilo, ali se je to zgodilo:

Value 78290 Frequency
7 doma, blizu doma 226
8 na delovnem mestu 3
9 drugje v kraju oz. okolici, drugje v državi 113
10 v tujini 0
-5 manjkajoče vrednosti 3543
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
342 3543 7 9 7.67 0.941

Valid range from -5 to 9

Q153 Dogodek prijavili policiji?

Ali ste vi ali kdo drug (zadnji tak dogodek) ta dogodek prijavili policiji?

Value 79289 Frequency
1 Da 175
2 Ne 187
-5 manjkajoče vrednosti 3523
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
362 3523 1 2 1.517 0.5

Valid range from -5 to 2

Q154 Resnost dogodka?

Če upoštevate vse okoliščine, kako resen je bil ta dogodek za vas ali za vaše gospodinjstvo?

Value 80288 Frequency
1 Zelo resen 86
2 Dokaj resen 172
3 Ne preveč resen 110
-5 manjkajoče vrednosti 3517
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
368 3517 1 3 2.065 0.728

Valid range from -5 to 3

Q160 Vlom -podrobnosti

Rekli ste, da je v zadnjih petih letih prišel v vašo hišo vlomilec. Kdaj se je to zgodilo?

Value 81287 Frequency
1 letos 0
2 lansko leto (2000) 73
3 pred tem 148
-5 manjkajoče vrednosti 3664
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
221 3664 2 3 2.67 0.471

Valid range from -5 to 3

Q161 Kolikokrat se je to zgodilo v letu 2000?

Kolikokrat se je to zgodilo v letu 2000?

Value 82286 Frequency
1 enkrat 63
2 dvakrat 0
3 trikrat 0
4 štirikrat 0
5 pet -ali večkrat 0
-5 manjkajoče vrednosti 3822
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
63 3822 1 1 1 0

Valid range from -5 to 1

Q162 Ali vam je bilo dejansko kaj ukradeno?

Ko se vam je to (zadnjikrat) zgodilo, ali vam je dejansko kaj ukradel?

Value 83285 Frequency
1 Da 155
2 Ne 84
-5 manjkajoče vrednosti 3646
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
239 3646 1 2 1.351 0.478

Valid range from -5 to 2

Q164 Ali je bila storjena kakšna škoda?

Ali je bila (ob zadnjem takem dogodku) storjena kakšna škoda?

Value 84284 Frequency
1 Da 123
2 Ne 116
-5 manjkajoče vrednosti 3646
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
239 3646 1 2 1.485 0.501

Valid range from -5 to 2

Q166 Dogodek prijavili policiji?

Ali ste vi ali kdo drug prijavili (zadnji tak) dogodek policiji?

Value 85283 Frequency
1 Da 163
2 Ne 67
-5 manjkajoče vrednosti 3655
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
230 3655 1 2 1.291 0.455

Valid range from -5 to 2

Q1671 Zakaj ste prijavili policiji (navedba 1)?

Zakaj ste prijavili policiji (navedba 1)?

Value 86282 Frequency
1 Da bi mi povrnili premoženje 24
2 Zaradi zavarovalnine 10
3 Kriminal je treba prijavljati/resen dogodek 63
4 Hotel sem, da storilca ujamejo/kaznujejo 41
5 Da bi preprečil(-a), da se to ponovno zgodi 11
6 Da bi dobil pomoč 6
7 Da bi dobil nadomestilo od storilca 1
8 Drugo 7
-5 manjkajoče vrednosti 3720
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
165 3720 -4 8 3.291 1.781

Valid range from -5 to 8

Q1672 Zakaj ste prijavili policiji (navedba 2)?

Zakaj ste prijavili policiji (navedba 2)?

Value 87281 Frequency
1 Da bi mi povrnili premoženje 5
2 Zaradi zavarovalnine 3
3 Kriminal je treba prijavljati/resen dogodek 7
4 Hotel sem, da storilca ujamejo/kaznujejo 26
5 Da bi preprečil(-a), da se to ponovno zgodi 11
6 Da bi dobil pomoč 4
7 Da bi dobil nadomestilo od storilca 0
8 Drugo 4
-5 manjkajoče vrednosti 3825
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
60 3825 1 8 4.117 1.617

Valid range from -5 to 8

Q1673 Zakaj ste prijavili policiji (navedba 3)?

Zakaj ste prijavili policiji (navedba 3)?

Value 88280 Frequency
1 Da bi mi povrnili premoženje 6
2 Zaradi zavarovalnine 2
3 Kriminal je treba prijavljati/resen dogodek 1
4 Hotel sem, da storilca ujamejo/kaznujejo 4
5 Da bi preprečil(-a), da se to ponovno zgodi 3
6 Da bi dobil pomoč 2
7 Da bi dobil nadomestilo od storilca 1
8 Drugo 0
-5 manjkajoče vrednosti 3866
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
19 3866 1 7 3.316 2.029

Valid range from -5 to 7

Q1674 Zakaj ste prijavili policiji (navedba 4 )?

Zakaj ste prijavili policiji (navedba 4)?

Value 89279 Frequency
1 Da bi mi povrnili premoženje 0
2 Zaradi zavarovalnine 1
3 Kriminal je treba prijavljati/resen dogodek 0
4 Hotel sem, da storilca ujamejo/kaznujejo 0
5 Da bi preprečil(-a), da se to ponovno zgodi 0
6 Da bi dobil pomoč 0
7 Da bi dobil nadomestilo od storilca 0
8 Drugo 0
-5 manjkajoče vrednosti 3884
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1 3884 2 2 2

Valid range from -5 to 2

Q1675 Zakaj ste prijavili policiji (navedba 5)?

Zakaj ste prijavili policiji (navedba 5)?

Value 90278 Frequency
1 Da bi mi povrnili premoženje 0
2 Zaradi zavarovalnine 0
3 Kriminal je treba prijavljati/resen dogodek 0
4 Hotel sem, da storilca ujamejo/kaznujejo 0
5 Da bi preprečil(-a), da se to ponovno zgodi 1
6 Da bi dobil pomoč 0
7 Da bi dobil nadomestilo od storilca 0
8 Drugo 0
-5 manjkajoče vrednosti 3884
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1 3884 5 5 5

Valid range from -5 to 5

Q1676 Zakaj ste prijavili policiji (navedba 6)?

Zakaj ste prijavili policiji (navedba 6)?

Value 91277 Frequency
1 Da bi mi povrnili premoženje 0
2 Zaradi zavarovalnine 0
3 Kriminal je treba prijavljati/resen dogodek 0
4 Hotel sem, da storilca ujamejo/kaznujejo 0
5 Da bi preprečil(-a), da se to ponovno zgodi 0
6 Da bi dobil pomoč 0
7 Da bi dobil nadomestilo od storilca 0
8 Drugo 0
-5 manjkajoče vrednosti 3885
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 3885

Valid range from -5 to -5

Q1677 Zakaj ste prijavili policiji (navedba 7 )?

Zakaj ste prijavili policiji (navedba 7)?

Value 92276 Frequency
1 Da bi mi povrnili premoženje 0
2 Zaradi zavarovalnine 0
3 Kriminal je treba prijavljati/resen dogodek 0
4 Hotel sem, da storilca ujamejo/kaznujejo 0
5 Da bi preprečil(-a), da se to ponovno zgodi 0
6 Da bi dobil pomoč 0
7 Da bi dobil nadomestilo od storilca 0
8 Drugo 0
-5 manjkajoče vrednosti 3885
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 3885

Valid range from -5 to -5

Q1678 Zakaj ste prijavili policiji (navedba 8 ?

Zakaj ste prijavili policiji (navedba 8)?

Value 93275 Frequency
1 Da bi mi povrnili premoženje 0
2 Zaradi zavarovalnine 0
3 Kriminal je treba prijavljati/resen dogodek 0
4 Hotel sem, da storilca ujamejo/kaznujejo 0
5 Da bi preprečil(-a), da se to ponovno zgodi 0
6 Da bi dobil pomoč 0
7 Da bi dobil nadomestilo od storilca 0
8 Drugo 0
-5 manjkajoče vrednosti 3885
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 3885

Valid range from -5 to -5

Q168 Zadovoljstno z obravnavo prijave?

Ste bili nasploh zadovoljni z načinom, kako je policija obravnavala prijavo?

Value 94274 Frequency
1 Da (zadovoljni) 103
2 Ne (nezadovoljni) 59
-5 manjkajoče vrednosti 3720
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
162 3723 1 2 1.364 0.483

Valid range from -5 to 2

Q1691 Zakaj ste bili nezadovoljni? (navedba 1)

Zakaj ste bili nezadovoljni? Lahko navedete enega ali več razlogov. (navedba 1)

Value 95273 Frequency
1 Niso naredili dovolj 20
2 Ni jih zanimalo 12
3 Niso našli ali prijeli storilca 10
4 Niso dobili nazaj mojega premoženja (stvari) 2
5 Niso me ustrezno obveščali 1
6 Niso me korektno obravnavali/Bili so nevljudni 10
7 Predolgo sem jih čakal(a) 1
8 Drugi razlogi 3
-5 manjkajoče vrednosti 3826
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
59 3826 1 8 3.017 2.193

Valid range from -5 to 8

Q1692 Zakaj ste bili nezadovoljni? (navedba 2)

Zakaj ste bili nezadovoljni? Lahko navedete enega ali več razlogov. (navedba 2)

Value 96272 Frequency
1 Niso naredili dovolj 9
2 Ni jih zanimalo 7
3 Niso našli ali prijeli storilca 3
4 Niso dobili nazaj mojega premoženja (stvari) 3
5 Niso me ustrezno obveščali 1
6 Niso me korektno obravnavali/Bili so nevljudni 5
7 Predolgo sem jih čakal(a) 0
8 Drugi razlogi 1
-5 manjkajoče vrednosti 3856
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29 3856 1 8 3 2.07

Valid range from -5 to 8

Q1693 Zakaj ste bili nezadovoljni? (navedba 3)

Zakaj ste bili nezadovoljni? Lahko navedete enega ali več razlogov. (navedba 3)

Value 97271 Frequency
1 Niso naredili dovolj 2
2 Ni jih zanimalo 0
3 Niso našli ali prijeli storilca 0
4 Niso dobili nazaj mojega premoženja (stvari) 0
5 Niso me ustrezno obveščali 1
6 Niso me korektno obravnavali/Bili so nevljudni 4
7 Predolgo sem jih čakal(a) 0
8 Drugi razlogi 0
-5 manjkajoče vrednosti 3878
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7 3878 1 6 4.429 2.37

Valid range from -5 to 6

Q1694 Zakaj ste bili nezadovoljni? (navedba 4)

Zakaj ste bili nezadovoljni? Lahko navedete enega ali več razlogov. (navedba 4)

Value 98270 Frequency
1 Niso naredili dovolj 0
2 Ni jih zanimalo 0
3 Niso našli ali prijeli storilca 0
4 Niso dobili nazaj mojega premoženja (stvari) 0
5 Niso me ustrezno obveščali 0
6 Niso me korektno obravnavali/Bili so nevljudni 0
7 Predolgo sem jih čakal(a) 1
8 Drugi razlogi 0
-5 manjkajoče vrednosti 3884
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1 3884 7 7 7

Valid range from -5 to 7

Q1695 Zakaj ste bili nezadovoljni? (navedba 5)

Zakaj ste bili nezadovoljni? Lahko navedete enega ali več razlogov. (navedba 5)

Value 99269 Frequency
1 Niso naredili dovolj 0
2 Ni jih zanimalo 0
3 Niso našli ali prijeli storilca 0
4 Niso dobili nazaj mojega premoženja (stvari) 0
5 Niso me ustrezno obveščali 0
6 Niso me korektno obravnavali/Bili so nevljudni 0
7 Predolgo sem jih čakal(a) 0
8 Drugi razlogi 0
-5 manjkajoče vrednosti 3885
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 3885

Valid range from -5 to -5

Q1696 Zakaj ste bili nezadovoljni? (navedba 6)

Zakaj ste bili nezadovoljni? Lahko navedete enega ali več razlogov. (navedba 6)

Value 100268 Frequency
1 Niso naredili dovolj 0
2 Ni jih zanimalo 0
3 Niso našli ali prijeli storilca 0
4 Niso dobili nazaj mojega premoženja (stvari) 0
5 Niso me ustrezno obveščali 0
6 Niso me korektno obravnavali/Bili so nevljudni 0
7 Predolgo sem jih čakal(a) 0
8 Drugi razlogi 0
-5 manjkajoče vrednosti 3885
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 3885

Valid range from -5 to -5

Q1697 Zakaj ste bili nezadovoljni? (navedba 7)

Zakaj ste bili nezadovoljni? Lahko navedete enega ali več razlogov. (navedba 7)

Value 101267 Frequency
1 Niso naredili dovolj 0
2 Ni jih zanimalo 0
3 Niso našli ali prijeli storilca 0
4 Niso dobili nazaj mojega premoženja (stvari) 0
5 Niso me ustrezno obveščali 0
6 Niso me korektno obravnavali/Bili so nevljudni 0
7 Predolgo sem jih čakal(a) 0
8 Drugi razlogi 0
-5 manjkajoče vrednosti 3885
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 3885

Valid range from -5 to -5

Q1698 Zakaj ste bili nezadovoljni? (navedba 8)

Zakaj ste bili nezadovoljni? Lahko navedete enega ali več razlogov. (navedba 8)

Value 102266 Frequency
1 Niso naredili dovolj 0
2 Ni jih zanimalo 0
3 Niso našli ali prijeli storilca 0
4 Niso dobili nazaj mojega premoženja (stvari) 0
5 Niso me ustrezno obveščali 0
6 Niso me korektno obravnavali/Bili so nevljudni 0
7 Predolgo sem jih čakal(a) 0
8 Drugi razlogi 0
-5 manjkajoče vrednosti 3885
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 3885

Valid range from -5 to -5

Q17001 Zakaj dogodka niste prijavili? (navedba 1 )

Zakaj dogodka niste prijavili? (navedba 1)

Value 103265 Frequency
1 Ni bil dovolj resen/Ni bilo nobene škode/Otročarija 32
2 Sem sam uredil/poznam storilca 8
3 Neprimerno za policijo/Policija je bila nepotrebna 6
4 Prijavil sem drugim organom 0
5 Moja družina je to uredila 1
6 Nisem imel zavarovanja 0
7 Policija ne bi mogla narediti ničesar/ni bilo dokazov 9
8 Policija ne bi hotela ničesar ukreniti v zvezi s tem 2
9 Strah/odpor do policije/Ne želim nobenega zapletanja s policijo 2
10 Nisem si upal (iz strahu pred maščevanjem) 2
11 Drugi razlogi 9
-5 manjkajoče vrednosti 3813
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
71 3814 1 11 4.042 3.785

Valid range from -5 to 11

Q17002 Zakaj dogodka niste prijavili? (navedba 2)

Zakaj dogodka niste prijavili? (navedba 2)

Value 104264 Frequency
1 Ni bil dovolj resen/Ni bilo nobene škode/Otročarija 0
2 Sem sam uredil/poznam storilca 1
3 Neprimerno za policijo/Policija je bila nepotrebna 0
4 Prijavil sem drugim organom 0
5 Moja družina je to uredila 0
6 Nisem imel zavarovanja 0
7 Policija ne bi mogla narediti ničesar/ni bilo dokazov 3
8 Policija ne bi hotela ničesar ukreniti v zvezi s tem 0
9 Strah/odpor do policije/Ne želim nobenega zapletanja s policijo 0
10 Nisem si upal (iz strahu pred maščevanjem) 0
11 Drugi razlogi 2
-5 manjkajoče vrednosti 3879
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6 3879 2 11 7.5 3.332

Valid range from -5 to 11

Q17003 Zakaj dogodka niste prijavili? (navedba 3)

Zakaj dogodka niste prijavili? (navedba 3)

Value 105263 Frequency
1 Ni bil dovolj resen/Ni bilo nobene škode/Otročarija 0
2 Sem sam uredil/poznam storilca 0
3 Neprimerno za policijo/Policija je bila nepotrebna 0
4 Prijavil sem drugim organom 0
5 Moja družina je to uredila 0
6 Nisem imel zavarovanja 0
7 Policija ne bi mogla narediti ničesar/ni bilo dokazov 0
8 Policija ne bi hotela ničesar ukreniti v zvezi s tem 0
9 Strah/odpor do policije/Ne želim nobenega zapletanja s policijo 0
10 Nisem si upal (iz strahu pred maščevanjem) 0
11 Drugi razlogi 0
-5 manjkajoče vrednosti 3885
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 3885

Valid range from -5 to -5

Q17004 Zakaj dogodka niste prijavili? (navedba 4)

Zakaj dogodka niste prijavili? (navedba 4)

Value 106262 Frequency
1 Ni bil dovolj resen/Ni bilo nobene škode/Otročarija 0
2 Sem sam uredil/poznam storilca 0
3 Neprimerno za policijo/Policija je bila nepotrebna 0
4 Prijavil sem drugim organom 0
5 Moja družina je to uredila 0
6 Nisem imel zavarovanja 0
7 Policija ne bi mogla narediti ničesar/ni bilo dokazov 0
8 Policija ne bi hotela ničesar ukreniti v zvezi s tem 0
9 Strah/odpor do policije/Ne želim nobenega zapletanja s policijo 0
10 Nisem si upal (iz strahu pred maščevanjem) 0
11 Drugi razlogi 0
-5 manjkajoče vrednosti 3885
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 3885

Valid range from -5 to -5

Q17005 Zakaj dogodka niste prijavili? (navedba 5)

Zakaj dogodka niste prijavili? (navedba 5)

Value 107261 Frequency
1 Ni bil dovolj resen/Ni bilo nobene škode/Otročarija 0
2 Sem sam uredil/poznam storilca 0
3 Neprimerno za policijo/Policija je bila nepotrebna 0
4 Prijavil sem drugim organom 0
5 Moja družina je to uredila 0
6 Nisem imel zavarovanja 0
7 Policija ne bi mogla narediti ničesar/ni bilo dokazov 0
8 Policija ne bi hotela ničesar ukreniti v zvezi s tem 0
9 Strah/odpor do policije/Ne želim nobenega zapletanja s policijo 0
10 Nisem si upal (iz strahu pred maščevanjem) 0
11 Drugi razlogi 0
-5 manjkajoče vrednosti 3885
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 3885

Valid range from -5 to -5

Q17006 Zakaj dogodka niste prijavili? (navedba 6)

Zakaj dogodka niste prijavili? (navedba 6)

Value 108260 Frequency
1 Ni bil dovolj resen/Ni bilo nobene škode/Otročarija 0
2 Sem sam uredil/poznam storilca 0
3 Neprimerno za policijo/Policija je bila nepotrebna 0
4 Prijavil sem drugim organom 0
5 Moja družina je to uredila 0
6 Nisem imel zavarovanja 0
7 Policija ne bi mogla narediti ničesar/ni bilo dokazov 0
8 Policija ne bi hotela ničesar ukreniti v zvezi s tem 0
9 Strah/odpor do policije/Ne želim nobenega zapletanja s policijo 0
10 Nisem si upal (iz strahu pred maščevanjem) 0
11 Drugi razlogi 0
-5 manjkajoče vrednosti 3885
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 3885

Valid range from -5 to -5

Q17007 Zakaj dogodka niste prijavili? (navedba 7)

Zakaj dogodka niste prijavili? (navedba 7)

Value 109259 Frequency
1 Ni bil dovolj resen/Ni bilo nobene škode/Otročarija 0
2 Sem sam uredil/poznam storilca 0
3 Neprimerno za policijo/Policija je bila nepotrebna 0
4 Prijavil sem drugim organom 0
5 Moja družina je to uredila 0
6 Nisem imel zavarovanja 0
7 Policija ne bi mogla narediti ničesar/ni bilo dokazov 0
8 Policija ne bi hotela ničesar ukreniti v zvezi s tem 0
9 Strah/odpor do policije/Ne želim nobenega zapletanja s policijo 0
10 Nisem si upal (iz strahu pred maščevanjem) 0
11 Drugi razlogi 0
-5 manjkajoče vrednosti 3885
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 3885

Valid range from -5 to -5

Q17008 Zakaj dogodka niste prijavili? (navedba 8)

Zakaj dogodka niste prijavili? (navedba 8)

Value 110258 Frequency
1 Ni bil dovolj resen/Ni bilo nobene škode/Otročarija 0
2 Sem sam uredil/poznam storilca 0
3 Neprimerno za policijo/Policija je bila nepotrebna 0
4 Prijavil sem drugim organom 0
5 Moja družina je to uredila 0
6 Nisem imel zavarovanja 0
7 Policija ne bi mogla narediti ničesar/ni bilo dokazov 0
8 Policija ne bi hotela ničesar ukreniti v zvezi s tem 0
9 Strah/odpor do policije/Ne želim nobenega zapletanja s policijo 0
10 Nisem si upal (iz strahu pred maščevanjem) 0
11 Drugi razlogi 0
-5 manjkajoče vrednosti 3885
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 3885

Valid range from -5 to -5

Q17009 Zakaj dogodka niste prijavili? (navedba 9)

Zakaj dogodka niste prijavili? (navedba 9)

Value 111257 Frequency
1 Ni bil dovolj resen/Ni bilo nobene škode/Otročarija 0
2 Sem sam uredil/poznam storilca 0
3 Neprimerno za policijo/Policija je bila nepotrebna 0
4 Prijavil sem drugim organom 0
5 Moja družina je to uredila 0
6 Nisem imel zavarovanja 0
7 Policija ne bi mogla narediti ničesar/ni bilo dokazov 0
8 Policija ne bi hotela ničesar ukreniti v zvezi s tem 0
9 Strah/odpor do policije/Ne želim nobenega zapletanja s policijo 0
10 Nisem si upal (iz strahu pred maščevanjem) 0
11 Drugi razlogi 0
-5 manjkajoče vrednosti 3885
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 3885

Valid range from -5 to -5

Q17010 Zakaj dogodka niste prijavili? (navedba 10)

Zakaj dogodka niste prijavili? (navedba 10)

Value 112256 Frequency
1 Ni bil dovolj resen/Ni bilo nobene škode/Otročarija 0
2 Sem sam uredil/poznam storilca 0
3 Neprimerno za policijo/Policija je bila nepotrebna 0
4 Prijavil sem drugim organom 0
5 Moja družina je to uredila 0
6 Nisem imel zavarovanja 0
7 Policija ne bi mogla narediti ničesar/ni bilo dokazov 0
8 Policija ne bi hotela ničesar ukreniti v zvezi s tem 0
9 Strah/odpor do policije/Ne želim nobenega zapletanja s policijo 0
10 Nisem si upal (iz strahu pred maščevanjem) 0
11 Drugi razlogi 0
-5 manjkajoče vrednosti 3885
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 3885

Valid range from -5 to -5

Q17011 Zakaj dogodka niste prijavili? (navedba 11)

Zakaj dogodka niste prijavili? (navedba 11)

Value 113255 Frequency
1 Ni bil dovolj resen/Ni bilo nobene škode/Otročarija 0
2 Sem sam uredil/poznam storilca 0
3 Neprimerno za policijo/Policija je bila nepotrebna 0
4 Prijavil sem drugim organom 0
5 Moja družina je to uredila 0
6 Nisem imel zavarovanja 0
7 Policija ne bi mogla narediti ničesar/ni bilo dokazov 0
8 Policija ne bi hotela ničesar ukreniti v zvezi s tem 0
9 Strah/odpor do policije/Ne želim nobenega zapletanja s policijo 0
10 Nisem si upal (iz strahu pred maščevanjem) 0
11 Drugi razlogi 0
-5 manjkajoče vrednosti 3885
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 3885

Valid range from -5 to -5

Q172 Resnost dogodka?

Če upoštevate vse okoliščine, kako resen je bil ta dogodek za vas ali za vaše gospodinjstvo?

Value 114254 Frequency
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
1 Zelo resen 114
2 Dokaj resen 84
3 Ne preveč resen 41
-5 manjkajoče vrednosti 3646
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
239 3646 1 3 1.695 0.747

Valid range from -5 to 3

Q173 Pomoč specializirane služne? V nekaterih državah so organizirali službe, ki pomagajo žrtvam kriminala, tako da jim dajejo informacije ali jim nudijo praktično ali čustveno podporo.

Je vam morda pomagala taka specializirana služba?

Value 115253 Frequency
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
1 Da 0
2 Ne 173
-5 manjkajoče vrednosti 3712
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
173 3712 2 2 2 0

Valid range from -5 to 2

Q174 Bi usluge specializirane službe lahko koristile?

Ali imate občutek, da bi usluge "specializirane" službe za pomoč žrtvam kriminala koristile vam ali komu drugemu v vašem gospodinjstvu?

Value 116252 Frequency
1 Da, bi koristile 120
2 Ne, ne bi koristile 50
-5 manjkajoče vrednosti 3709
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
170 3715 1 2 1.294 0.457

Valid range from -5 to 2

Q175 Ali bi lahko karkoli naredili, da bi dogodek preprečili?

Ko se spominjate tega dogodka, ali se vam zdi, da bi lahko karkoli naredili, da bi ga preprečili?

Value 117251 Frequency
1 Da 80
2 Ne 157
-5 manjkajoče vrednosti 3646
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
237 3648 1 2 1.662 0.474

Valid range from -5 to 2

Q180 Poskus vloma - kdaj?

Omenili ste poskus vloma. Kdaj se je to zgodilo?

Value 118250 Frequency
1 letos 0
2 lansko leto (2000) 46
3 pred tem 101
-5 manjkajoče vrednosti 3738
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
147 3738 2 3 2.687 0.465

Valid range from -5 to 3

Q181 Kolikokrat se je to zgodilo v letu 2000?

Kolikokrat se je to zgodilo v letu 2000?

Value 119249 Frequency
1 enkrat 44
2 dvakrat 0
3 trikrat 0
4 štirikrat 0
5 pet -ali večkrat 0
-5 manjkajoče vrednosti 3841
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
44 3841 1 1 1 0

Valid range from -5 to 1

Q182 Dogodek prijavili policiji?

Ali ste vi ali kdo drug (zadnji tak dogodek) prijavili policiji?

Value 120248 Frequency
1 Da 43
2 Ne 105
-5 manjkajoče vrednosti 3737
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
148 3737 1 2 1.709 0.456

Valid range from -5 to 2

Q183 Resnost dogodka za gospodinjstvo?

Če upoštevate vse okoliščine, kako resen je bil ta dogodek za vas ali za vaše gospodinjstvo?

Value 121247 Frequency
1 Zelo resen 50
2 Dokaj resen 70
3 Ne preveč resen 42
-5 manjkajoče vrednosti 3723
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
162 3723 1 3 1.951 0.754

Valid range from -5 to 3

Q190 Tatvina - kdaj?

Omenili ste rop, se pravi tatvino, ki je bila storjena z uporabo sile. Kdaj se je to zgodilo?

Value 122246 Frequency
1 letos 0
2 lansko leto (2000) 41
3 pred tem 60
-5 manjkajoče vrednosti 3784
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
101 3784 2 3 2.594 0.494

Valid range from -5 to 3

Q191 Kolikokrat se je to zgodilo v letu 2000?

Kolikokrat se je to zgodilo v letu 2000?

Value 123245 Frequency
1 enkrat 32
2 dvakrat 0
3 trikrat 0
4 štirikrat 0
5 pet -ali večkrat 0
-5 manjkajoče vrednosti 3853
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
32 3853 1 1 1 0

Valid range from -5 to 1

Q192 Kje se je to zgodilo?

Ko se vam je to (zadnjikrat) zgodilo, ali se je to zgodilo:

Value 124244 Frequency
7 doma, blizu doma 38
8 na delovnem mestu 1
9 drugje v kraju oz. okolici, drugje v državi 48
10 v tujini 0
-5 manjkajoče vrednosti 3798
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
87 3798 7 9 8.115 0.993

Valid range from -5 to 9

Q193 Koliko ljudi je bilo udeleženih pri storitvi tega dejanja?

Koliko ljudi je bilo udeleženih pri storitvi tega dejanja?

Value 125243 Frequency
1 Ena oseba 27
2 Dve osebi 12
3 tri ali več oseb 42
-5 manjkajoče vrednosti 3804
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
81 3804 1 3 2.185 0.91

Valid range from -5 to 3

Q194 Ste poznali storilca?

Ali ste poznali storilca(-e) po imenu ali po videzu že pred tem (zadnjim takim) dogodkom?

Value 126242 Frequency
5 Ni poznal(-a) storilca(-ev). 79
6 Poznal(-a) je (vsaj enega) po videzu. Poznal(-a) je (vsaj enega) po imenu. 19
7 Ni videl(-a) storilca 0
-5 manjkajoče vrednosti 3787
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
98 3787 5 6 5.194 0.397

Valid range from -5 to 6

Q195 Ali je imel storilec nož ali strelno orožje?

Ali je imel (katerikoli izmed) storilec(ev) nož, strelno orožje, kakšno drugo orožj, ali kaj takega, kar je uporabil kot orožje?

Value 127241 Frequency
1 Da 36
2 Ne 77
-5 manjkajoče vrednosti 3766
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
113 3772 1 2 1.681 0.468

Valid range from -5 to 2

Q196 Kakšno orožje je imel?

Kakšno orožje je imel?

Value 128240 Frequency
1 Nož 3
2 Strelno orožje 0
3 Drugo orožje/palico 0
4 Nekaj, kar je rabil kot orožje 0
-5 manjkajoče vrednosti 3882
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Valid cases Invalid cases