Anketa o žrtvah kriminala, 2001

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: AZK01
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_AZK01_V1
Glavni avtor(ji):
  • Statistični urad Republike Slovenije
Izdelal datoteko podatkov:
SURS - Statistični urad Republike Slovenije (Ljubljana; 2001)

Finančna podpora:

Državni proračun - Nacionalni program statističnih raziskovanj

Serija:
  • AZK/Anketa o žrtvah kriminala

    Anketa o žrtvah kriminala spada na področje socialne statistike. Namen ankete je oceniti obseg, razširjenost in sestavo kriminalnega oškodovanja gospodinjstev in oseb po posameznih pojavnih oblikah kriminalitete v Sloveniji, in to neodvisno od prijave kriminalnih dejanj policiji oziroma drugemu organu, ki zadevo lahko obravnava. Slovenska izvedba je del mednarodne ankete o žrtvah kriminala (International Crime Victim Survey). Gre za obsežen mednarodni projekt, ki raziskuje obseg in strukturo oškodovanja oseb po nekaterih oblikah konvencionalne (t. im. običajne) kriminalitete. Začetek projekta sega v leto 1989. Zasnovan je bil v okviru raziskovanj Organizacije združenih narodov pod pokroviteljstvom UNICRI (United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute). Z letom 1992 se je projektu pridružila Slovenija. Poleg prevzetega vprašalnika, raziskovalci anketo izvajajo skladno z navodili in metodologijo, ki jo priporoča OZN, kar omogoča primerljivost z drugimi državami, ki izvajajo ankete o žrtvah kriminala in hkrati tudi časovno primerljivost podatkov znotraj Slovenije. V slovenskem vprašalniku je dodanih nekaj vprašanj z vidika žrtve, delno je spremenjen vrstni red vprašanj in v bloku vprašanj o demografiji razširjena možnost odgovorov. Spremembe so dokumentirane, oznake vprašanj pa niso spremenjene. Anketo o viktimizaciji so prvič izvedli v mesecu septembru leta 1992 na Inštitutu za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, v sodelovanju z Inštitutom za družbene vede pri Fakulteti za družbene vede. Vzorčni okvir je bil obsegal 1 000 gospodinjstev in je zajemal le področje Ljubljane. Anketa se je izvajala telefonsko (700 gospodinjstev) in terensko (300 gospodinjstev). Leta 1997 (januar) je bil vzorčni okvir večji in je pokril 1 000 gospodinjstev v Ljubljani in 1 000 gospodinjstev iz drugih krajev Slovenije. Anketa se je izvedla samo telefonsko. Leta 2001 so anketo izvedli na Statističnem uradu Republike Slovenije pod imenom Anketa o žrtvah kriminala. Leta 2001 je bila vključena v Nacionalni program statističnih raziskovanj. Podatki od takrat veljajo za uradne. Anketa se izvaja vsaka štiri leta.

  • ICVS/Mednarodna anketa o žrtvah kriminala

    Anketa o žrtvah kriminala spada na področje socialne statistike. Namen ankete je oceniti obseg, razširjenost in sestavo kriminalnega oškodovanja gospodinjstev in oseb po posameznih pojavnih oblikah kriminalitete v Sloveniji, in to neodvisno od prijave kriminalnih dejanj policiji oziroma drugemu organu, ki zadevo lahko obravnava. Je del mednarodne ankete o žrtvah kriminala (International Crime Victim Survey). Gre za obsežen mednarodni projekt, ki raziskuje obseg in strukturo oškodovanja oseb po nekaterih oblikah konvencionalne (t. im. običajne) kriminalitete. Začetek projekta sega v leto 1989. Zasnovan je bil v okvirju raziskovanj Organizacije združenih narodov pod pokroviteljstvom UNICRI (United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute). Takrat je sodelovalo 11 evropskih držav, ZDA, Kanada in Avstralija. Do leta 2001 je bilo v projekt vključenih čez 50 držav. Pri zadnji mednarodno poenoteni anketi leta 2000 je sodelovalo 17 držav: Avstralija, Anglija & Wales, Nizozemska, Švedska, Kanada, Škotska, Danska, Poljska, Belgija, Francija, ZDA, Finska, Katalonija (Španija), Švica, Portugalska, Japonska in Severna Irska.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

lastništvo prevoznih sredstev, poškodovanje, tatvina (iz/s) prevoznih sredstev, vlom, poskus vloma, osebna oškodovanja (rop, tatvina, telesni napad/grožnja), spolni prestopek, psihološko nasilje, prijave kriminalnih dejanj na policijo, ocena dela policije/policistov, ocena materialne škode, storilec kaznivega dejanja, kraj kaznivega dejanja, občutek ogroženosti, korupcija, podkupljivost javnih uslužbencev, kaznovanje storilcev

Vsebinska področja CESSDA
PRAVO, KRIMINAL IN PRAVNI SISTEMI - kriminal
Vsebinsko področja CERIF
Kriminologija


Povzetek:

Anketa o žrtvah kriminala je mednarodno primerljiva, obenem pa predstavlja kazalnike stanja in sprememb v Sloveniji. Zagotavlja podatke, potrebne za odločanje o potrebah žrtev kriminala in odkriva vzroke dejavnikov tveganja različnih podskupin prebivalcev. Namen Ankete o žrtvah kriminala je dobiti podatke o deležu kriminala v Sloveniji ne glede na prijavo dogodkov policiji. Vprašalnik je razdeljen na pet vsebinskih sklopov: (1) vprašanja, s katerimi se ugotovi, ali je bila anketirana oseba ali njeno gospodinjstvo žrtev posameznih kriminalnih dejanj; (2) podrobnosti o kriminalnih dogodkih, kadar je bila anketirana oseba oz. njeno gospodinjstvo žrtev v prvem sklopu navedenih dejanj; (3) vprašanja o potrošniški goljufiji in podkupovanju; (4) vprašanja o stališčih do kriminalitete, policiji in podkupovanju; (5) vprašanja o gospodinjstvu in demografska vprašanja. Rezultati nudijo: dodatno možnost spremljanja kriminala, ob statistki, ki jo nudita policijska in pravosodna statistika; informacije o dejavnikih tveganja; sliko o gibanju kriminala; možnost primerjave z drugimi sodelujočimi državami; povezavo še z drugimi, s kriminalom povezanimi, področji.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 22. januar 2001 - 31. marec 2001
Čas izdelave: 2001
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

gospodinjstvo

Populacija:

Ciljna populacije ankete so individualna gospodinjstva v Republiki Slovenije.

Izključeni:

V anketo niso zajeta institucionalna gospodinjstva, npr. domovi za ostarele, samski domovi, samostani.

Zbiranje podatkov je opravil:

Statistični urad Republike Slovenije

Tip vzorca:

Vzorčni okvir je telefonski imenik zasebnih telefonskih naročnikov v Republiki Sloveniji. Vzorec je stratificiran, sistematični, slučajni. Stratumi so definirani s statistično regijo (12 regij) in tipom naselja znotraj statističnih regij (6 tipov). Vzorčenje v vsakem stratumu poteka neodvisno. Število enot oziroma telefonskih naročnikov v posameznem stratumu je sorazmerno glede na delež oseb, starih 16 let ali več, ki živijo v območju posamezne statistične regije in velikost naselja. V vzorec je izbranih 6000 telefonskih naročnikov, pri čemer je 2000 telefonskih naročnikov izbranih v Ljubljani. Mesto Ljubljana je tako prevzorčeno, da bi zagotovili zadovoljivo natančnost in ohranili primerljivost podatkov z leti 1992 in 1997. Izmed članov gospodinjstva je ciljna oseba izbrana po metodi "zadnjega rojstnega dne". Anketar je torej želel govoriti s članom gospodinjstva, starim 16 let ali več, ki je zadnji imel rojstni dan glede na datum anketarjevega klica.

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprto telefonsko anketiranje (CATI)

Uteževanje:

Podatki so uteženi glede na velikost gospodinjstva, ker imajo osebe, ki živijo v gospodinjstvih z več člani, manjšo verjetnost izbora. Poleg osnovnega uteževanja uporabimo dodatno uteževanje (kalibracijo), ki prilagodi porazdelitev kontrolnih spremenljivk znani populacijski sestavi. Za prilagoditev so uporabljene naslednje spremenljivke: spol, starost, izobrazbo, velikost gospodinjstva, statistično regijo in tip naselja. Natančnost rezultatov za nekatere ciljne spremenljivke je bila ocenjena s pomočjo programskega paketa Sudaan 7.0. Za ostale objavljene podatke je bila natančnost ocenjena s pomočjo modela.

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika. Gradivo je za akademske namene na voljo neomejeno, z obveznim citiranjem.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: AZK01 - Anketa o žrtvah kriminala [datoteka podatkov], 2001

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • število spremenljivk: 367
  • število enot: 3885

Dodatna pojasnila:

Podatki so bili anonimizirani. Tako izločene enote so označene z vrednostjo -5 pri posamezni spremenljivki. Originalno datoteko je mogoče dobiti na Statističnem Uradu Republike Slovenije.

Spremenljivke

IDENT Identifikacijska številka

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3885 0 1 6000 3005.838 1714.733

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6000

YEAR Leto

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3885 0 2001 2001 2001 0

Vrednosti spremenljivk od 2001 do 2001

INTERV

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3885 0 306 357 333.338 18.543

Vrednosti spremenljivk od 306 do 357

IDENT Identifikacijska številka

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3885 0 1 6000 3005.838 1714.733

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6000

YEAR Leto

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3885 0 2001 2001 2001 0

Vrednosti spremenljivk od 2001 do 2001

INTERV

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3885 0 306 357 333.338 18.543

Vrednosti spremenljivk od 306 do 357

WEIGHT Utež

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3885 0 34.582 2662.972 423.501 372.918

Q1_1

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3784 101 1 2 1.277 0.448

Vrednosti spremenljivk od -4 do 2

Q16 Spol

Spol:

Vrednost 6362 Frekvenca
1 moški 1762
2 ženska 2115
-5 Missing 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3877 8 1 2 1.546 0.498

Vrednosti spremenljivk od -5 do 2

Q15 Zaupljiv

Vrednost 7361 Frekvenca
1 Da (je zaupljiv) 3400
2 Ne (ni zaupljiv) 485
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3885 0 1 2 1.125 0.331

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q20 Uporaba avtomobila Štej tudi službene avtomobile, če so jih uporabljali v zasebne namene

Ali je v zadnjih petih letih kdorkoli v vašem gospodinjstvu uporabil za svoje (zasebne) potrebe avtomobil, tovornjak ali kombi?

Vrednost 8360 Frekvenca
1 Da 3275
2 Ne 610
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3885 0 1 2 1.157 0.364

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q21 Število vozil na voljo Štej skupno število vozil, ki jih je imelo gospodinjstvo ob istem času, hkrati v uporabi.

Koliko vozil ste običajno (večino časa) imeli na voljo?

Vrednost 9359 Frekvenca
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
1 eno 1822
2 dve 1100
6 tri ali več 341
-5 manjkajoče vrednosti 622
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3263 622 1 6 1.86 1.487

Vrednosti spremenljivk od -5 do 6

Q25 Motorno kolo

Ali je v zadnjih petih letih imel "kdorkoli" v vašem gospodinjstvu moped, vespo ali motorno kolo?

Vrednost 10358 Frekvenca
1 Da 791
2 Ne 3094
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3885 0 1 2 1.796 0.403

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q26 Število motornih koles Štej skupno število vozil, ki jih je imelo gospodinjstvo ob istem času, hkrati na voljo

Koliko prej omenjenih vozil ste običajno (večino časa) imeli hkrati?

Vrednost 11357 Frekvenca
1 eno 676
2 dve 87
3 tri 0
4 štiri 0
5 pet ali več 0
-5 manjkajoče vrednosti 3122
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
763 3122 1 2 1.114 0.318

Vrednosti spremenljivk od -5 do 2

Q30 Kolo Tu upoštevajte tudi otroška kolesa.

Ali je v zadnjih petih letih imel "kdorkoli" v vašem gospodinjstvu kolo?

Vrednost 12356 Frekvenca
1 eno 3087
2 dve 798
3 tri 0
4 štiri 0
5 pet ali več 0
-5 manjkajoče vrednosti 0
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3885 0 1 2 1.205 0.404

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q31 Število koles Štej skupno število koles, ki jih je imelo gospodinjstvo ob istem času, hkrati na voljo

Koliko koles ste/so običajno (večino časa) imeli hkrati v uporabi?

Vrednost 13355 Frekvenca
1 eno 908
2 dve 979
6 tri ali več 1200
-5 manjkajoče vrednosti 798
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3087 798 1 6 3.261 2.219

Vrednosti spremenljivk od -5 do 6

Q35 Tatvine vozil

Ali je bil v preteklih petih letih vam ali članom vašega gospodinjstva ukraden kateri od avtomobilov/kombijev/tovornjakov?

Vrednost 14354 Frekvenca
1 Da 49
2 Ne 3226
-5 manjkajoče vrednosti 610
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3275 610 1 2 1.985 0.121

Vrednosti spremenljivk od -5 do 2

Q40 Tatvine iz vozil Sem štejemo tudi tatvine delov avtomobilov, kot na primer avtomobilskega ogleDala ali kolesa.

Ali ste bili v zadnjih petih letih vi osebno ali člani vašega gospodinjstva žrtve tatvine avtoradia ali česa drugega, kar ste pustili v avtu.

Vrednost 15353 Frekvenca
1 Da 447
2 Ne 2827
-5 manjkajoče vrednosti 610
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3274 611 1 2 1.863 0.343

Vrednosti spremenljivk od -5 do 2

Q45 Namerna poškodba vozila

Ali je bil v zadnjih petih letih, ne glede na tatvine, kak del katerega od avtomobilov/kombijev/tovornjakov, ki so pripadali vašemu gospodinjstvu, namerno poškodovan (vandaliziran)?

Vrednost 16352 Frekvenca
1 Da 722
2 Ne 2550
-5 manjkajoče vrednosti 610
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3272 613 1 2 1.779 0.415

Vrednosti spremenljivk od -5 do 2

Q50 Kraja motornega kolesa

Ali so v preteklih petih letih vam ali kateremu od članov vašega gospodinjstva ukradli katerega od mopedov/vesp/motornih koles?

Vrednost 17351 Frekvenca
1 Da 49
2 Ne 742
-5 manjkajoče vrednosti 3094
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
791 3094 1 2 1.938 0.241

Vrednosti spremenljivk od -5 do 2

Q55 Kraja kolesa Vključi tudi otroška kolesa

Ali so v preteklih petih letih vam ali kateremu od članov vašega gospodinjstva ukradli katero od koles?

Vrednost 18350 Frekvenca
1 Da 368
2 Ne 2719
-5 manjkajoče vrednosti 798
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3087 798 1 2 1.881 0.324

Vrednosti spremenljivk od -5 do 2

Q60 Vlom v hišo ali stanovanje

Ali je v zadnjih petih letih kdo brez dovoljenja vstopil v vašo hišo ali vaše stanovanje, vključno s kletjo, in ukradel ali skušal ukrasti kako stvar?

Vrednost 19349 Frekvenca
1 Da 239
2 Ne 3645
-5 manjkajoče vrednosti 0
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3884 1 1 2 1.938 0.24

Vrednosti spremenljivk od -4 do 2

Q65 Poskus vloma

Ali ste v zadnjih petih letih opazili, da je kdo poskušal priti v vašo hišo ali stanovanje, pa mu to ni uspelo? Ste opazili kake poškodbe ključavnic, vrat, oken ali praske okoli ključavnice?

Vrednost 20348 Frekvenca
1 Da 162
2 Ne 3723
-5 manjkajoče vrednosti 0
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3885 0 1 2 1.958 0.2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q70 Rop Žepne tatvine sodijo k naslednjemu vprašanju!

Ali vam je v zadnjih petih letih kdo kaj vzel ali skušal vzeti na silo ali z uporabo grožnje?

Vrednost 21347 Frekvenca
1 Da 119
2 Ne 3765
-5 manjkajoče vrednosti 0
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3884 1 1 2 1.969 0.172

Vrednosti spremenljivk od -4 do 2

Q75 Osebne tatvine Poleg tatvin, ki vključujejo silo, je še mnogo drugih vrst tatvin osebnega premoženja, kot npr. žepnih tatvin ali tatvin denarnic, listnic, (oblačil, zlatnine, športne opreme), bodisi na delovnem mestu, v šoli (v gostilni, v sredstvih javnega prevoza, bodisi na plaži ali na cesti).

Ali ste bili vi osebno v zadnjih petih letih žrtev katere od omenjenih tatvin?

Vrednost 22346 Frekvenca
1 Da 312
2 Ne 3571
-5 manjkajoče vrednosti 0
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3883 2 1 2 1.92 0.272

Vrednosti spremenljivk od -4 do 2

Q80 Spolni prestopki Naslednje vprašanje je nekoliko osebno. Ljudje včasih primejo, se dotaknejo ali napadejo druge iz spolnih nagibov na resnično žaljiv način. To se lahko zgodi v lastnem domu ali kje drugje (npr. v gostilni, na cesti, v šoli, v sredstvih javnega prevoza, v kinu, na plaži ali pa na delovnem mestu).

SAMO ŽENSKE: Ali vam je v zadnjih petih letih kdo storil kaj takega? Vključi spolne napade/zlorabe v družini.

Vrednost 23345 Frekvenca
1 Da 89
2 Ne 2028
-5 manjkajoče vrednosti 1767
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2117 1768 1 2 1.958 0.201

Vrednosti spremenljivk od -5 do 2

Q85 Telesni napad

Ali je vas osebno bodisi doma (v gostilni, na cesti, v šoli, v sredstvih javnega prevoza, na plaži ali na vašem delovnem mestu) ali kjerkoli drugje v zadnjih petih letih kdo napadel ali vam grozil na tak način, da ste se resnično ustrašili? Mislimo fizične napade in resne grožnje?

Vrednost 24344 Frekvenca
1 Da 304
2 Ne 3581
-5 manjkajoče vrednosti 0
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3885 0 1 2 1.922 0.269

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q85_A Telesni napad znanca

Vrednost 25343 Frekvenca
1 Da 69
2 Ne 3511
-5 manjkajoče vrednosti 304
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3580 305 1 2 1.981 0.138

Vrednosti spremenljivk od -5 do 2

Q100 Kdaj je bil avtomobil ukraden

Rada bi se vrnila k prestopkom, za katere ste dejali, da so prizadeli vas ali vaše gospodinjstvo. Rekli ste, da ste bili v zadnjih petih letih žrtev tatvine avtomobila. Kdaj se je to zgodilo?

Vrednost 26342 Frekvenca
1 letos 0
2 lansko leto (2000) 1
3 pred tem 20
-5 manjkajoče vrednosti 3864
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
21 3864 2 3 2.952 0.218

Vrednosti spremenljivk od -5 do 3

Q101 Kolikokrat je bil avtomobil ukraden v letu 2002

Kolikokrat se je to zgodilo v letu 2000?

Vrednost 27341 Frekvenca
1 enkrat 1
2 dvakrat 0
3 trikrat 0
4 štirikrat 0
5 pet -ali večkrat 0
-5 manjkajoče vrednosti 3884
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1 3884 1 1 1

Vrednosti spremenljivk od -5 do 1

Q102 Kje je bil avtomobil ukraden

Ko se vam je to( zadnjikrat) zgodilo, ali se je to zgodilo:

Vrednost 28340 Frekvenca
7 doma, blizu doma 26
8 na delovnem mestu 0
9 drugje v kraju oz. okolici, drugje v državi 0
10 v tujini 0
-5 manjkajoče vrednosti 3859
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26 3859 7 7 7 0

Vrednosti spremenljivk od -5 do 7

Q103 Vozilo vrnjeno

Ali vam je bilo (zadnjikrat) vozilo kdaj vrnjeno?

Vrednost 29339 Frekvenca
1 Da 2
2 Ne 17
-5 manjkajoče vrednosti 3866
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
19 3866 1 2 1.895 0.315

Vrednosti spremenljivk od -5 do 2

Q104 Dogodek prijavili policii

Ali ste vi ali kdo drug (zadnjikrat) ta dogodek prijavili policiji?

Vrednost 30338 Frekvenca
1 Da 36
2 Ne 0
-5 manjkajoče vrednosti 3849
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
36 3849 1 1 1 0

Vrednosti spremenljivk od -5 do 1

Q105 Resnost dogodka za družino

Če upoštevate vse okoliščine, kako resen je bil ta dogodek za vas ali za vaše gospodinjstvo?

Vrednost 31337 Frekvenca
1 zelo resen 36
2 dokaj resen 8
3 ne preveč resen 5
-5 manjkajoče vrednosti 3836
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
49 3836 1 3 1.367 0.668

Vrednosti spremenljivk od -5 do 3

Q110 Žrtev tatvine iz/z avtomobila

Omenili ste, da ste bili v zadnjih petih letih žrtev tatvine iz ali z avtomobila. Kdaj se je to zgodilo?

Vrednost 32336 Frekvenca
1 letos 5
2 lansko leto (2000) 175
3 pred tem 246
-5 manjkajoče vrednosti 3459
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
426 3459 1 3 2.566 0.519

Vrednosti spremenljivk od -5 do 3

Q111 Žrtev tatvine iz/z avtomobila v letu 2000

Kolikokrat se je to zgodilo v letu 2000?

Vrednost 33335 Frekvenca
1 enkrat 131
2 dvakrat 18
3 trikrat 0
4 štirikrat 0
5 pet -ali večkrat 0
-5 manjkajoče vrednosti 3736
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
149 3736 1 2 1.121 0.327

Vrednosti spremenljivk od -5 do 2

Q112 Kje ste bili žrtev tatvine iz/z avtomobila

Ko se vam je to (zadnjikrat) zgodilo, ali se je to zgodilo:

Vrednost 34334 Frekvenca
7 doma, blizu doma 235
8 na delovnem mestu 30
9 drugje v kraju oz. okolici, drugje v državi 142
10 v tujini 5
-5 manjkajoče vrednosti 3473
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
412 3473 7 10 7.799 0.962

Vrednosti spremenljivk od -5 do 10

Q113 Prijava policiji

Ali ste vi ali kdo drug (zadnji tak dogodek) ta dogodek prijavili policiji?

Vrednost 35333 Frekvenca
1 Da 326
2 Ne 117
-5 manjkajoče vrednosti 3442
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
443 3442 1 2 1.264 0.441

Vrednosti spremenljivk od -5 do 2

Q1141 Zakaj ste dogodek prijavili policiji (1 navedba)

Zakaj ste dogodek prijavili policiji? (1 navedba)

Vrednost 36332 Frekvenca
1 Da bi mi povrnili premoženje 103
2 Zaradi zavarovalnine 39
3 Kriminal je treba prijavljati/resen dogodek 108
4 Hotel sem, da storilca ujamejo/kaznujejo 46
5 Da bi preprečil-(a), da se to ponovno zgodi 7
6 Da bi dobil pomoč 13
7 Da bi dobil nadomestilo od storilca 1
8 drugi razlogi 9
-5 manjkajoče vrednosti 3559
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
326 3559 1 8 2.702 1.621

Vrednosti spremenljivk od -5 do 8

Q1142 Zakaj ste dogodek prijavili policiji (2 navedba)

Zakaj ste dogodek prijavili policiji? (2 navedba)

Vrednost 37331 Frekvenca
1 Da bi mi povrnili premoženje 24
2 Zaradi zavarovalnine 16
3 Kriminal je treba prijavljati/resen dogodek 33
4 Hotel sem, da storilca ujamejo/kaznujejo 33
5 Da bi preprečil-(a), da se to ponovno zgodi 12
6 Da bi dobil pomoč 1
7 Da bi dobil nadomestilo od storilca 0
8 drugi razlogi 2
-5 manjkajoče vrednosti 3764
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
121 3764 1 8 3.05 1.448

Vrednosti spremenljivk od -5 do 8

Q1143 Zakaj ste dogodek prijavili policiji (3 navedba)

Zakaj ste dogodek prijavili policiji? (3 navedba)

Vrednost 38330 Frekvenca
1 Da bi mi povrnili premoženje 5
2 Zaradi zavarovalnine 4
3 Kriminal je treba prijavljati/resen dogodek 4
4 Hotel sem, da storilca ujamejo/kaznujejo 7
5 Da bi preprečil-(a), da se to ponovno zgodi 7
6 Da bi dobil pomoč 1
7 Da bi dobil nadomestilo od storilca 0
8 drugi razlogi 1
-5 manjkajoče vrednosti 3856
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29 3856 1 8 3.517 1.745

Vrednosti spremenljivk od -5 do 8

Q1144 Zakaj ste dogodek prijavili policiji (4 navedba)

Zakaj ste dogodek prijavili policiji?

Vrednost 39329 Frekvenca
1 Da bi mi povrnili premoženje 1
2 Zaradi zavarovalnine 0
3 Kriminal je treba prijavljati/resen dogodek 0
4 Hotel sem, da storilca ujamejo/kaznujejo 1
5 Da bi preprečil-(a), da se to ponovno zgodi 0
6 Da bi dobil pomoč 0
7 Da bi dobil nadomestilo od storilca 0
8 drugi razlogi 0
-5 manjkajoče vrednosti 3883
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2 3883 1 4 2.5 2.121

Vrednosti spremenljivk od -5 do 4

Q1145 Zakaj ste dogodek prijavili policiji (5 navedba)

Zakaj ste dogodek prijavili policiji?

Vrednost 40328 Frekvenca
1 Da bi mi povrnili premoženje 0
2 Zaradi zavarovalnine 0
3 Kriminal je treba prijavljati/resen dogodek 0
4 Hotel sem, da storilca ujamejo/kaznujejo 0
5 Da bi preprečil-(a), da se to ponovno zgodi 0
6 Da bi dobil pomoč 0
7 Da bi dobil nadomestilo od storilca 0
8 drugi razlogi 0
-5 manjkajoče vrednosti 3885
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 3885

Vrednosti spremenljivk od -5 do -5

Q1146 Zakaj ste dogodek prijavili policiji (6 navedba)

Zakaj ste dogodek prijavili policiji?

Vrednost 41327 Frekvenca
1 Da bi mi povrnili premoženje 0
2 Zaradi zavarovalnine 0
3 Kriminal je treba prijavljati/resen dogodek 0
4 Hotel sem, da storilca ujamejo/kaznujejo 0
5 Da bi preprečil-(a), da se to ponovno zgodi 0
6 Da bi dobil pomoč 0
7 Da bi dobil nadomestilo od storilca 0
8 drugi razlogi 0
-5 manjkajoče vrednosti 3885
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 3885

Vrednosti spremenljivk od -5 do -5

Q1147 Zakaj ste dogodek prijavili policiji (7 navedba)

Zakaj ste dogodek prijavili policiji?

Vrednost 42326 Frekvenca
1 Da bi mi povrnili premoženje 0
2 Zaradi zavarovalnine 0
3 Kriminal je treba prijavljati/resen dogodek 0
4 Hotel sem, da storilca ujamejo/kaznujejo 0
5 Da bi preprečil-(a), da se to ponovno zgodi 0
6 Da bi dobil pomoč 0
7 Da bi dobil nadomestilo od storilca 0
8 drugi razlogi 0
-5 manjkajoče vrednosti 3885
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 3885

Vrednosti spremenljivk od -5 do -5

Q1148 Zakaj ste dogodek prijavili policiji (8 navedba)

Zakaj ste dogodek prijavili policiji?

Vrednost 43325 Frekvenca
1 Da bi mi povrnili premoženje 0
2 Zaradi zavarovalnine 0
3 Kriminal je treba prijavljati/resen dogodek 0
4 Hotel sem, da storilca ujamejo/kaznujejo 0
5 Da bi preprečil-(a), da se to ponovno zgodi 0
6 Da bi dobil pomoč 0
7 Da bi dobil nadomestilo od storilca 0
8 drugi razlogi 0
-5 manjkajoče vrednosti 3885
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 3885

Vrednosti spremenljivk od -5 do -5

Q115 Zadovoljstvo z obravnavo prijave

Ste/so bili nasploh zadovoljni s tem, kako je policija obravnavala prijavo?

Vrednost 44324 Frekvenca
1 Da 166
2 Ne 147
-5 manjkajoče vrednosti 3559
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
313 3572 1 2 1.47 0.5

Vrednosti spremenljivk od -5 do 2

Q1161 Zakaj ste bili nezadovoljni (1 navedba)

Zakaj ste bili nezadovoljni? Lahko navedete kak razlog. (1 navedba)

Vrednost 45323 Frekvenca
1 Niso naredili dovolj 69
2 Ni jih zanimalo 17
3 Niso našli ali prijeli storilca 13
4 Niso dobili nazaj mojega premoženja (stvari) 9
5 Niso me ustrezno obveščali 8
6 Niso me korektno obravnavali/Bili so nevljudni 19
7 Predolgo sem jih čakal(-a) 4
8 Drugi razlogi 8
-5 manjkajoče vrednosti 3738
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
147 3738 1 8 2.884 2.292

Vrednosti spremenljivk od -5 do 8

Q1162 Zakaj ste bili nezadovoljni (2 navedba)

Zakaj ste bili nezadovoljni? Lahko navedete kak razlog. (2 navedba)

Vrednost 46322 Frekvenca
1 Niso naredili dovolj 8
2 Ni jih zanimalo 12
3 Niso našli ali prijeli storilca 12
4 Niso dobili nazaj mojega premoženja (stvari) 9
5 Niso me ustrezno obveščali 2
6 Niso me korektno obravnavali/Bili so nevljudni 11
7 Predolgo sem jih čakal(-a) 2
8 Drugi razlogi 3
-5 manjkajoče vrednosti 3826
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
59 3826 1 8 3.695 2.028

Vrednosti spremenljivk od -5 do 8

Q1163 Zakaj ste bili nezadovoljni (3 navedba)

Zakaj ste bili nezadovoljni? Lahko navedete kak razlog. (3 navedba)

Vrednost 47321 Frekvenca
1 Niso naredili dovolj 0
2 Ni jih zanimalo 1
3 Niso našli ali prijeli storilca 3
4 Niso dobili nazaj mojega premoženja (stvari) 8
5 Niso me ustrezno obveščali 1
6 Niso me korektno obravnavali/Bili so nevljudni 4
7 Predolgo sem jih čakal(-a) 1
8 Drugi razlogi 0
-5 manjkajoče vrednosti 3867
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
18 3867 2 7 4.389 1.335

Vrednosti spremenljivk od -5 do 7

Q1164 Zakaj ste bili nezadovoljni (4 navedba)

Zakaj ste bili nezadovoljni? Lahko navedete kak razlog. (4 navedba)

Vrednost 48320 Frekvenca
1 Niso naredili dovolj 0
2 Ni jih zanimalo 0
3 Niso našli ali prijeli storilca 0
4 Niso dobili nazaj mojega premoženja (stvari) 0
5 Niso me ustrezno obveščali 0
6 Niso me korektno obravnavali/Bili so nevljudni 2
7 Predolgo sem jih čakal(-a) 0
8 Drugi razlogi 0
-5 manjkajoče vrednosti 3883
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2 3883 6 6 6 0

Vrednosti spremenljivk od -5 do 6

Q1165 Zakaj ste bili nezadovoljni (5 navedba)

Zakaj ste bili nezadovoljni? Lahko navedete kak razlog. (5 navedba)

Vrednost 49319 Frekvenca
1 Niso naredili dovolj 0
2 Ni jih zanimalo 0
3 Niso našli ali prijeli storilca 0
4 Niso dobili nazaj mojega premoženja (stvari) 0
5 Niso me ustrezno obveščali 0
6 Niso me korektno obravnavali/Bili so nevljudni 0
7 Predolgo sem jih čakal(-a) 0
8 Drugi razlogi 0
-5 manjkajoče vrednosti 3885
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 3885

Vrednosti spremenljivk od -5 do -5

Q1166 Zakaj ste bili nezadovoljni (6 navedba)

Zakaj ste bili nezadovoljni? Lahko navedete kak razlog. (6 navedba)

Vrednost 50318 Frekvenca
1 Niso naredili dovolj 0
2 Ni jih zanimalo 0
3 Niso našli ali prijeli storilca 0
4 Niso dobili nazaj mojega premoženja (stvari) 0
5 Niso me ustrezno obveščali 0
6 Niso me korektno obravnavali/Bili so nevljudni 0
7 Predolgo sem jih čakal(-a) 0
8 Drugi razlogi 0
-5 manjkajoče vrednosti 3885
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 3885

Vrednosti spremenljivk od -5 do -5

Q1167 Zakaj ste bili nezadovoljni (7 navedba)

Zakaj ste bili nezadovoljni? Lahko navedete kak razlog. (7 navedba)

Vrednost 51317 Frekvenca
1 Niso naredili dovolj 0
2 Ni jih zanimalo 0
3 Niso našli ali prijeli storilca 0
4 Niso dobili nazaj mojega premoženja (stvari) 0
5 Niso me ustrezno obveščali 0
6 Niso me korektno obravnavali/Bili so nevljudni 0
7 Predolgo sem jih čakal(-a) 0
8 Drugi razlogi 0
-5 manjkajoče vrednosti 3885
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 3885

Vrednosti spremenljivk od -5 do -5

Q1168 Zakaj ste bili nezadovoljni (8 navedba)

Zakaj ste bili nezadovoljni? Lahko navedete kak razlog. (8 navedba)

Vrednost 52316 Frekvenca
1 Niso naredili dovolj 0
2 Ni jih zanimalo 0
3 Niso našli ali prijeli storilca 0
4 Niso dobili nazaj mojega premoženja (stvari) 0
5 Niso me ustrezno obveščali 0
6 Niso me korektno obravnavali/Bili so nevljudni 0
7 Predolgo sem jih čakal(-a) 0
8 Drugi razlogi 0
-5 manjkajoče vrednosti 3885
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 3885

Vrednosti spremenljivk od -5 do -5

Q11701 Zakaj dogodka niste prijavili? (1 navedba)

Zakaj dogodka niste prijavili? (1 navedba)

Vrednost 53315 Frekvenca
1 Ni bil dovolj resen/Ni bilo nobene škode/otročarija 55
2 Sem sam uredil/Poznam storilca 0
3 Neprimerno za policijo/Policija bila nepotrebna 13
4 Prijavil sem drugim organom 0
5 Moja družina je to uredila 0
6 Nisem imel zavarovanja 0
7 Policija ne bi mogla narediti ničesar/Pomanjkanje dokazov 19
8 Policija ne bi hotela ničesar ukreniti v zvezi s tem 9
9 Strah/odpor do policije/Ne želim nobenega zapletanja s policijo 2
10 Nisem si upal (iz strahu pred maščevanjem) 1
11 Drugi razlogi 10
-5 manjkajoče vrednosti 3767
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
109 3776 1 11 4.009 3.599

Vrednosti spremenljivk od -5 do 11

Q11702 Zakaj dogodka niste prijavili? (2 navedba)

Zakaj dogodka niste prijavili? (2 navedba)

Vrednost 54314 Frekvenca
1 Ni bil dovolj resen/Ni bilo nobene škode/otročarija 1
2 Sem sam uredil/Poznam storilca 0
3 Neprimerno za policijo/Policija bila nepotrebna 2
4 Prijavil sem drugim organom 0
5 Moja družina je to uredila 0
6 Nisem imel zavarovanja 0
7 Policija ne bi mogla narediti ničesar/Pomanjkanje dokazov 0
8 Policija ne bi hotela ničesar ukreniti v zvezi s tem 2
9 Strah/odpor do policije/Ne želim nobenega zapletanja s policijo 2
10 Nisem si upal (iz strahu pred maščevanjem) 0
11 Drugi razlogi 1
-5 manjkajoče vrednosti 3877
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8 3877 1 11 6.5 3.625

Vrednosti spremenljivk od -5 do 11

Q11703 Zakaj dogodka niste prijavili? (3 navedba)

Zakaj dogodka niste prijavili? (3 navedba)

Vrednost 55313 Frekvenca
1 Ni bil dovolj resen/Ni bilo nobene škode/otročarija 0
2 Sem sam uredil/Poznam storilca 0
3 Neprimerno za policijo/Policija bila nepotrebna 0
4 Prijavil sem drugim organom 0
5 Moja družina je to uredila 0
6 Nisem imel zavarovanja 0
7 Policija ne bi mogla narediti ničesar/Pomanjkanje dokazov 0
8 Policija ne bi hotela ničesar ukreniti v zvezi s tem 0
9 Strah/odpor do policije/Ne želim nobenega zapletanja s policijo 1
10 Nisem si upal (iz strahu pred maščevanjem) 0
11 Drugi razlogi 0
-5 manjkajoče vrednosti 3884
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1 3884 9 9 9

Vrednosti spremenljivk od -5 do 9

Q11704 Zakaj dogodka niste prijavili? (4 navedba)

Zakaj dogodka niste prijavili? (4 navedba)

Vrednost 56312 Frekvenca
1 Ni bil dovolj resen/Ni bilo nobene škode/otročarija 0
2 Sem sam uredil/Poznam storilca 0
3 Neprimerno za policijo/Policija bila nepotrebna 0
4 Prijavil sem drugim organom 0
5 Moja družina je to uredila 0
6 Nisem imel zavarovanja 0
7 Policija ne bi mogla narediti ničesar/Pomanjkanje dokazov 0
8 Policija ne bi hotela ničesar ukreniti v zvezi s tem 0
9 Strah/odpor do policije/Ne želim nobenega zapletanja s policijo 0
10 Nisem si upal (iz strahu pred maščevanjem) 0
11 Drugi razlogi 0
-5 manjkajoče vrednosti 3885
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 3885

Vrednosti spremenljivk od -5 do -5

Q11705 Zakaj dogodka niste prijavili? (5 navedba)

Zakaj dogodka niste prijavili? (5 navedba)

Vrednost 57311 Frekvenca
1 Ni bil dovolj resen/Ni bilo nobene škode/otročarija 0
2 Sem sam uredil/Poznam storilca 0
3 Neprimerno za policijo/Policija bila nepotrebna 0
4 Prijavil sem drugim organom 0
5 Moja družina je to uredila 0
6 Nisem imel zavarovanja 0
7 Policija ne bi mogla narediti ničesar/Pomanjkanje dokazov 0
8 Policija ne bi hotela ničesar ukreniti v zvezi s tem 0
9 Strah/odpor do policije/Ne želim nobenega zapletanja s policijo 0
10 Nisem si upal (iz strahu pred maščevanjem) 0
11 Drugi razlogi 0
-5 manjkajoče vrednosti 3885
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 3885

Vrednosti spremenljivk od -5 do -5

Q11706 Zakaj dogodka niste prijavili? (6 navedba)

Zakaj dogodka niste prijavili? (6 navedba)

Vrednost 58310 Frekvenca
1 Ni bil dovolj resen/Ni bilo nobene škode/otročarija 0
2 Sem sam uredil/Poznam storilca 0
3 Neprimerno za policijo/Policija bila nepotrebna 0
4 Prijavil sem drugim organom 0
5 Moja družina je to uredila 0
6 Nisem imel zavarovanja 0
7 Policija ne bi mogla narediti ničesar/Pomanjkanje dokazov 0
8 Policija ne bi hotela ničesar ukreniti v zvezi s tem 0
9 Strah/odpor do policije/Ne želim nobenega zapletanja s policijo 0
10 Nisem si upal (iz strahu pred maščevanjem) 0
11 Drugi razlogi 0
-5 manjkajoče vrednosti 3885
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 3885

Vrednosti spremenljivk od -5 do -5

Q11707 Zakaj dogodka niste prijavili? (7 navedba)

Zakaj dogodka niste prijavili? (7 navedba)

Vrednost 59309 Frekvenca
1 Ni bil dovolj resen/Ni bilo nobene škode/otročarija 0
2 Sem sam uredil/Poznam storilca 0
3 Neprimerno za policijo/Policija bila nepotrebna 0
4 Prijavil sem drugim organom 0
5 Moja družina je to uredila 0
6 Nisem imel zavarovanja 0
7 Policija ne bi mogla narediti ničesar/Pomanjkanje dokazov 0
8 Policija ne bi hotela ničesar ukreniti v zvezi s tem 0
9 Strah/odpor do policije/Ne želim nobenega zapletanja s policijo 0
10 Nisem si upal (iz strahu pred maščevanjem) 0
11 Drugi razlogi 0
-5 manjkajoče vrednosti 3885
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 3885

Vrednosti spremenljivk od -5 do -5

Q11708 Zakaj dogodka niste prijavili? (8 navedba)

Zakaj dogodka niste prijavili? (8 navedba)

Vrednost 60308 Frekvenca
1 Ni bil dovolj resen/Ni bilo nobene škode/otročarija 0
2 Sem sam uredil/Poznam storilca 0
3 Neprimerno za policijo/Policija bila nepotrebna 0
4 Prijavil sem drugim organom 0
5 Moja družina je to uredila 0
6 Nisem imel zavarovanja 0
7 Policija ne bi mogla narediti ničesar/Pomanjkanje dokazov 0
8 Policija ne bi hotela ničesar ukreniti v zvezi s tem 0
9 Strah/odpor do policije/Ne želim nobenega zapletanja s policijo 0
10 Nisem si upal (iz strahu pred maščevanjem) 0
11 Drugi razlogi 0
-5 manjkajoče vrednosti 3885
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 3885

Vrednosti spremenljivk od -5 do -5

Q11709 Zakaj dogodka niste prijavili? (9 navedba)

Zakaj dogodka niste prijavili? (9 navedba)

Vrednost 61307 Frekvenca
1 Ni bil dovolj resen/Ni bilo nobene škode/otročarija 0
2 Sem sam uredil/Poznam storilca 0
3 Neprimerno za policijo/Policija bila nepotrebna 0
4 Prijavil sem drugim organom 0
5 Moja družina je to uredila 0
6 Nisem imel zavarovanja 0
7 Policija ne bi mogla narediti ničesar/Pomanjkanje dokazov 0
8 Policija ne bi hotela ničesar ukreniti v zvezi s tem 0
9 Strah/odpor do policije/Ne želim nobenega zapletanja s policijo 0
10 Nisem si upal (iz strahu pred maščevanjem) 0
11 Drugi razlogi 0
-5 manjkajoče vrednosti 3885
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 3885

Vrednosti spremenljivk od -5 do -5

Q11710 Zakaj dogodka niste prijavili? (10 navedba)

Zakaj dogodka niste prijavili? (10 navedba)

Vrednost 62306 Frekvenca
1 Ni bil dovolj resen/Ni bilo nobene škode/otročarija 0
2 Sem sam uredil/Poznam storilca 0
3 Neprimerno za policijo/Policija bila nepotrebna 0
4 Prijavil sem drugim organom 0
5 Moja družina je to uredila 0
6 Nisem imel zavarovanja 0
7 Policija ne bi mogla narediti ničesar/Pomanjkanje dokazov 0
8 Policija ne bi hotela ničesar ukreniti v zvezi s tem 0
9 Strah/odpor do policije/Ne želim nobenega zapletanja s policijo 0
10 Nisem si upal (iz strahu pred maščevanjem) 0
11 Drugi razlogi 0
-5 manjkajoče vrednosti 3885
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 3885

Vrednosti spremenljivk od -5 do -5

Q11711 Zakaj dogodka niste prijavili? (11 navedba)

Zakaj dogodka niste prijavili? (11 navedba)

Vrednost 63305 Frekvenca
1 Ni bil dovolj resen/Ni bilo nobene škode/otročarija 0
2 Sem sam uredil/Poznam storilca 0
3 Neprimerno za policijo/Policija bila nepotrebna 0
4 Prijavil sem drugim organom 0
5 Moja družina je to uredila 0
6 Nisem imel zavarovanja 0
7 Policija ne bi mogla narediti ničesar/Pomanjkanje dokazov 0
8 Policija ne bi hotela ničesar ukreniti v zvezi s tem 0
9 Strah/odpor do policije/Ne želim nobenega zapletanja s policijo 0
10 Nisem si upal (iz strahu pred maščevanjem) 0
11 Drugi razlogi 0
-5 manjkajoče vrednosti 3885
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 3885

Vrednosti spremenljivk od -5 do -5

Q119 Resnost dogodka

Če upoštevate vse okoliščine, kako resen je bil ta dogodek za vas ali za vaše gospodinjstvo?

Vrednost 64304 Frekvenca
1 Zelo resen 130
2 Dokaj resen 192
3 Ne preveč resen 125
-5 manjkajoče vrednosti 3438
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
447 3438 1 3 1.989 0.756

Vrednosti spremenljivk od -5 do 3

Q120 Bi lahko karkoli naredili, da bi ga preprečili?

Ko se spominjate tega dogodka, ali se vam zdi, da bi lahko karkoli naredili, da bi ga preprečili?

Vrednost 65303 Frekvenca
1 Da 112
2 Ne 332
-5 manjkajoče vrednosti 3438
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
444 3441 1 2 1.748 0.435

Vrednosti spremenljivk od -5 do 2

Q130 Škoda na vozilu - kdaj?

Škoda, ki ste jo omenili, je bila v zadnjih petih letih povzročena vašemu vozilu. Kdaj se je to zgodilo?

Vrednost 66302 Frekvenca
1 letos 60
2 lansko leto (2000) 278
3 pred tem 371
-5 manjkajoče vrednosti 3176
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
709 3176 1 3 2.439 0.645

Vrednosti spremenljivk od -5 do 3

Q131 Kolikokrat se je to zgodilo v letu 2000?

Kolikokrat se je to zgodilo v letu 2000?

Vrednost 67301 Frekvenca
1 enkrat 203
2 dvakrat 34
6 tri ali večkrat 2
-5 manjkajoče vrednosti 3646
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
239 3646 1 6 1.184 0.565

Vrednosti spremenljivk od -5 do 6

Q132 Kje se je to zgodilo?

Ko se vam je to (zadnjikrat) zgodilo, ali se je to zgodilo

Vrednost 68300 Frekvenca
7 doma, blizu doma 414
8 na delovnem mestu 102
9 drugje v kraju oz. okolici, drugje v državi 183
10 v tujini 0
-5 manjkajoče vrednosti 3186
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
699 3186 7 9 7.67 0.864

Vrednosti spremenljivk od -5 do 9

Q133 Dogodek prijavili policiji?

Ali ste vi ali kdo drug (zadnji tak dogodek) ta dogodek prijavili policiji?

Vrednost 69299 Frekvenca
1 Da 219
2 Ne 491
-5 manjkajoče vrednosti 3175
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
710 3175 1 2 1.692 0.462

Vrednosti spremenljivk od -5 do 2

Q134 Resnost dogodka?

Če upoštevate vse okoliščine, kako resen je bil ta dogodek za vas ali za vaše gospodinjstvo?

Vrednost 70298 Frekvenca
1 Zelo resen 117
2 Dokaj resen 285
3 Ne preveč resen 320
-5 manjkajoče vrednosti 3163
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
722 3163 1 3 2.281 0.726

Vrednosti spremenljivk od -5 do 3

Q140 Žrtev tatvine motornega kolesa - kdaj?

Omenili ste, da ste bili v zadnjih petih letih žrtev tatvine vespe / motornega kolesa. Kdaj se je to zgodilo?

Vrednost 71297 Frekvenca
1 letos 0
2 lansko leto (2000) 0
3 pred tem 25
-5 manjkajoče vrednosti 3860
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25 3860 3 3 3 0

Vrednosti spremenljivk od -5 do 3

Q141 Kolikokrat se je to zgodilo v letu 2000?

Kolikokrat se je to zgodilo v letu 2000?

Vrednost 72296 Frekvenca
1 enkrat 0
2 dvakrat 0
3 trikrat 0
4 štirikrat 0
5 pet -ali večkrat 0
-5 manjkajoče vrednosti 3885
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 3885

Vrednosti spremenljivk od -5 do -5

Q142 Kje se je to zgodilo?

Ko se vam je to (zadnjikrat) zgodilo, ali se je to zgodilo:

Vrednost 73295 Frekvenca
7 doma, blizu doma 18
8 na delovnem mestu 0
9 drugje v kraju oz. okolici, drugje v državi 0
10 v tujini 0
-5 manjkajoče vrednosti 3867
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
18 3867 7 7 7 0

Vrednosti spremenljivk od -5 do 7

Q143 Dogodek prijavili policiji?

Ali ste vi ali kdo drug (zadnji tak dogodek) ta dogodek prijavili policiji?

Vrednost 74294 Frekvenca
1 Da 27
2 Ne 0
-5 manjkajoče vrednosti 3858
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27 3858 1 1 1 0

Vrednosti spremenljivk od -5 do 1

Q144 Resnost dogodka?

Če upoštevate vse okoliščine, kako resen je bil ta dogodek za vas ali za vaše gospodinjstvo?

Vrednost 75293 Frekvenca
1 Zelo resen 18
2 Dokaj resen 17
3 Ne preveč resen 14
-5 manjkajoče vrednosti 3836
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
49 3836 1 3 1.918 0.812

Vrednosti spremenljivk od -5 do 3

Q150 Žrtev tatvine kolesa - kdaj?

Omenili ste, da ste bili v zadnjih petih letih žrtev tatvine kolesa. Kdaj se je to zgodilo?

Vrednost 76292 Frekvenca
1 letos 0
2 lansko leto (2000) 132
3 pred tem 220
-5 manjkajoče vrednosti 3533
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
352 3533 2 3 2.625 0.485

Vrednosti spremenljivk od -5 do 3

Q151 Kolikokrat se je to zgodilo v letu 2000?

Kolikokrat se je to zgodilo v letu 2000?

Vrednost 77291 Frekvenca
1 enkrat 107
2 dvakrat 0
3 trikrat 0
4 štirikrat 0
5 pet -ali večkrat 0
-5 manjkajoče vrednosti 3778
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
107 3778 1 1 1 0

Vrednosti spremenljivk od -5 do 1

Q152 Kje se je to zgodilo?

Ko se vam je to (zadnjikrat) zgodilo, ali se je to zgodilo:

Vrednost 78290 Frekvenca
7 doma, blizu doma 226
8 na delovnem mestu 3
9 drugje v kraju oz. okolici, drugje v državi 113
10 v tujini 0
-5 manjkajoče vrednosti 3543
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
342 3543 7 9 7.67 0.941

Vrednosti spremenljivk od -5 do 9

Q153 Dogodek prijavili policiji?

Ali ste vi ali kdo drug (zadnji tak dogodek) ta dogodek prijavili policiji?

Vrednost 79289 Frekvenca
1 Da 175
2 Ne 187
-5 manjkajoče vrednosti 3523
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
362 3523 1 2 1.517 0.5

Vrednosti spremenljivk od -5 do 2

Q154 Resnost dogodka?

Če upoštevate vse okoliščine, kako resen je bil ta dogodek za vas ali za vaše gospodinjstvo?

Vrednost 80288 Frekvenca
1 Zelo resen 86
2 Dokaj resen 172
3 Ne preveč resen 110
-5 manjkajoče vrednosti 3517
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
368 3517 1 3 2.065 0.728

Vrednosti spremenljivk od -5 do 3

Q160 Vlom -podrobnosti

Rekli ste, da je v zadnjih petih letih prišel v vašo hišo vlomilec. Kdaj se je to zgodilo?

Vrednost 81287 Frekvenca
1 letos 0
2 lansko leto (2000) 73
3 pred tem 148
-5 manjkajoče vrednosti 3664
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
221 3664 2 3 2.67 0.471

Vrednosti spremenljivk od -5 do 3

Q161 Kolikokrat se je to zgodilo v letu 2000?

Kolikokrat se je to zgodilo v letu 2000?

Vrednost 82286 Frekvenca
1 enkrat 63
2 dvakrat 0
3 trikrat 0
4 štirikrat 0
5 pet -ali večkrat 0
-5 manjkajoče vrednosti 3822
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
63 3822 1 1 1 0

Vrednosti spremenljivk od -5 do 1

Q162 Ali vam je bilo dejansko kaj ukradeno?

Ko se vam je to (zadnjikrat) zgodilo, ali vam je dejansko kaj ukradel?

Vrednost 83285 Frekvenca
1 Da 155
2 Ne 84
-5 manjkajoče vrednosti 3646
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
239 3646 1 2 1.351 0.478

Vrednosti spremenljivk od -5 do 2

Q164 Ali je bila storjena kakšna škoda?

Ali je bila (ob zadnjem takem dogodku) storjena kakšna škoda?

Vrednost 84284 Frekvenca
1 Da 123
2 Ne 116
-5 manjkajoče vrednosti 3646
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
239 3646 1 2 1.485 0.501

Vrednosti spremenljivk od -5 do 2

Q166 Dogodek prijavili policiji?

Ali ste vi ali kdo drug prijavili (zadnji tak) dogodek policiji?

Vrednost 85283 Frekvenca
1 Da 163
2 Ne 67
-5 manjkajoče vrednosti 3655
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
230 3655 1 2 1.291 0.455

Vrednosti spremenljivk od -5 do 2

Q1671 Zakaj ste prijavili policiji (navedba 1)?

Zakaj ste prijavili policiji (navedba 1)?

Vrednost 86282 Frekvenca
1 Da bi mi povrnili premoženje 24
2 Zaradi zavarovalnine 10
3 Kriminal je treba prijavljati/resen dogodek 63
4 Hotel sem, da storilca ujamejo/kaznujejo 41
5 Da bi preprečil(-a), da se to ponovno zgodi 11
6 Da bi dobil pomoč 6
7 Da bi dobil nadomestilo od storilca 1
8 Drugo 7
-5 manjkajoče vrednosti 3720
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
165 3720 -4 8 3.291 1.781

Vrednosti spremenljivk od -5 do 8

Q1672 Zakaj ste prijavili policiji (navedba 2)?

Zakaj ste prijavili policiji (navedba 2)?

Vrednost 87281 Frekvenca
1 Da bi mi povrnili premoženje 5
2 Zaradi zavarovalnine 3
3 Kriminal je treba prijavljati/resen dogodek 7
4 Hotel sem, da storilca ujamejo/kaznujejo 26
5 Da bi preprečil(-a), da se to ponovno zgodi 11
6 Da bi dobil pomoč 4
7 Da bi dobil nadomestilo od storilca 0
8 Drugo 4
-5 manjkajoče vrednosti 3825
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
60 3825 1 8 4.117 1.617

Vrednosti spremenljivk od -5 do 8

Q1673 Zakaj ste prijavili policiji (navedba 3)?

Zakaj ste prijavili policiji (navedba 3)?

Vrednost 88280 Frekvenca
1 Da bi mi povrnili premoženje 6
2 Zaradi zavarovalnine 2
3 Kriminal je treba prijavljati/resen dogodek 1
4 Hotel sem, da storilca ujamejo/kaznujejo 4
5 Da bi preprečil(-a), da se to ponovno zgodi 3
6 Da bi dobil pomoč 2
7 Da bi dobil nadomestilo od storilca 1
8 Drugo 0
-5 manjkajoče vrednosti 3866
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
19 3866 1 7 3.316 2.029

Vrednosti spremenljivk od -5 do 7

Q1674 Zakaj ste prijavili policiji (navedba 4 )?

Zakaj ste prijavili policiji (navedba 4)?

Vrednost 89279 Frekvenca
1 Da bi mi povrnili premoženje 0
2 Zaradi zavarovalnine 1
3 Kriminal je treba prijavljati/resen dogodek 0
4 Hotel sem, da storilca ujamejo/kaznujejo 0
5 Da bi preprečil(-a), da se to ponovno zgodi 0
6 Da bi dobil pomoč 0
7 Da bi dobil nadomestilo od storilca 0
8 Drugo 0
-5 manjkajoče vrednosti 3884
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1 3884 2 2 2

Vrednosti spremenljivk od -5 do 2

Q1675 Zakaj ste prijavili policiji (navedba 5)?

Zakaj ste prijavili policiji (navedba 5)?

Vrednost 90278 Frekvenca
1 Da bi mi povrnili premoženje 0
2 Zaradi zavarovalnine 0
3 Kriminal je treba prijavljati/resen dogodek 0
4 Hotel sem, da storilca ujamejo/kaznujejo 0
5 Da bi preprečil(-a), da se to ponovno zgodi 1
6 Da bi dobil pomoč 0
7 Da bi dobil nadomestilo od storilca 0
8 Drugo 0
-5 manjkajoče vrednosti 3884
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1 3884 5 5 5

Vrednosti spremenljivk od -5 do 5

Q1676 Zakaj ste prijavili policiji (navedba 6)?

Zakaj ste prijavili policiji (navedba 6)?

Vrednost 91277 Frekvenca
1 Da bi mi povrnili premoženje 0
2 Zaradi zavarovalnine 0
3 Kriminal je treba prijavljati/resen dogodek 0
4 Hotel sem, da storilca ujamejo/kaznujejo 0
5 Da bi preprečil(-a), da se to ponovno zgodi 0
6 Da bi dobil pomoč 0
7 Da bi dobil nadomestilo od storilca 0
8 Drugo 0
-5 manjkajoče vrednosti 3885
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 3885

Vrednosti spremenljivk od -5 do -5

Q1677 Zakaj ste prijavili policiji (navedba 7 )?

Zakaj ste prijavili policiji (navedba 7)?

Vrednost 92276 Frekvenca
1 Da bi mi povrnili premoženje 0
2 Zaradi zavarovalnine 0
3 Kriminal je treba prijavljati/resen dogodek 0
4 Hotel sem, da storilca ujamejo/kaznujejo 0
5 Da bi preprečil(-a), da se to ponovno zgodi 0
6 Da bi dobil pomoč 0
7 Da bi dobil nadomestilo od storilca 0
8 Drugo 0
-5 manjkajoče vrednosti 3885
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 3885

Vrednosti spremenljivk od -5 do -5

Q1678 Zakaj ste prijavili policiji (navedba 8 ?

Zakaj ste prijavili policiji (navedba 8)?

Vrednost 93275 Frekvenca
1 Da bi mi povrnili premoženje 0
2 Zaradi zavarovalnine 0
3 Kriminal je treba prijavljati/resen dogodek 0
4 Hotel sem, da storilca ujamejo/kaznujejo 0
5 Da bi preprečil(-a), da se to ponovno zgodi 0
6 Da bi dobil pomoč 0
7 Da bi dobil nadomestilo od storilca 0
8 Drugo 0
-5 manjkajoče vrednosti 3885
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 3885

Vrednosti spremenljivk od -5 do -5

Q168 Zadovoljstno z obravnavo prijave?

Ste bili nasploh zadovoljni z načinom, kako je policija obravnavala prijavo?

Vrednost 94274 Frekvenca
1 Da (zadovoljni) 103
2 Ne (nezadovoljni) 59
-5 manjkajoče vrednosti 3720
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
162 3723 1 2 1.364 0.483

Vrednosti spremenljivk od -5 do 2

Q1691 Zakaj ste bili nezadovoljni? (navedba 1)

Zakaj ste bili nezadovoljni? Lahko navedete enega ali več razlogov. (navedba 1)

Vrednost 95273 Frekvenca
1 Niso naredili dovolj 20
2 Ni jih zanimalo 12
3 Niso našli ali prijeli storilca 10
4 Niso dobili nazaj mojega premoženja (stvari) 2
5 Niso me ustrezno obveščali 1
6 Niso me korektno obravnavali/Bili so nevljudni 10
7 Predolgo sem jih čakal(a) 1
8 Drugi razlogi 3
-5 manjkajoče vrednosti 3826
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
59 3826 1 8 3.017 2.193

Vrednosti spremenljivk od -5 do 8

Q1692 Zakaj ste bili nezadovoljni? (navedba 2)

Zakaj ste bili nezadovoljni? Lahko navedete enega ali več razlogov. (navedba 2)

Vrednost 96272 Frekvenca
1 Niso naredili dovolj 9
2 Ni jih zanimalo 7
3 Niso našli ali prijeli storilca 3
4 Niso dobili nazaj mojega premoženja (stvari) 3
5 Niso me ustrezno obveščali 1
6 Niso me korektno obravnavali/Bili so nevljudni 5
7 Predolgo sem jih čakal(a) 0
8 Drugi razlogi 1
-5 manjkajoče vrednosti 3856
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29 3856 1 8 3 2.07

Vrednosti spremenljivk od -5 do 8

Q1693 Zakaj ste bili nezadovoljni? (navedba 3)

Zakaj ste bili nezadovoljni? Lahko navedete enega ali več razlogov. (navedba 3)

Vrednost 97271 Frekvenca
1 Niso naredili dovolj 2
2 Ni jih zanimalo 0
3 Niso našli ali prijeli storilca 0
4 Niso dobili nazaj mojega premoženja (stvari) 0
5 Niso me ustrezno obveščali 1
6 Niso me korektno obravnavali/Bili so nevljudni 4
7 Predolgo sem jih čakal(a) 0
8 Drugi razlogi 0
-5 manjkajoče vrednosti 3878
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7 3878 1 6 4.429 2.37

Vrednosti spremenljivk od -5 do 6

Q1694 Zakaj ste bili nezadovoljni? (navedba 4)

Zakaj ste bili nezadovoljni? Lahko navedete enega ali več razlogov. (navedba 4)

Vrednost 98270 Frekvenca
1 Niso naredili dovolj 0
2 Ni jih zanimalo 0
3 Niso našli ali prijeli storilca 0
4 Niso dobili nazaj mojega premoženja (stvari) 0
5 Niso me ustrezno obveščali 0
6 Niso me korektno obravnavali/Bili so nevljudni 0
7 Predolgo sem jih čakal(a) 1
8 Drugi razlogi 0
-5 manjkajoče vrednosti 3884
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1 3884 7 7 7

Vrednosti spremenljivk od -5 do 7

Q1695 Zakaj ste bili nezadovoljni? (navedba 5)

Zakaj ste bili nezadovoljni? Lahko navedete enega ali več razlogov. (navedba 5)

Vrednost 99269 Frekvenca
1 Niso naredili dovolj 0
2 Ni jih zanimalo 0
3 Niso našli ali prijeli storilca 0
4 Niso dobili nazaj mojega premoženja (stvari) 0
5 Niso me ustrezno obveščali 0
6 Niso me korektno obravnavali/Bili so nevljudni 0
7 Predolgo sem jih čakal(a) 0
8 Drugi razlogi 0
-5 manjkajoče vrednosti 3885
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 3885

Vrednosti spremenljivk od -5 do -5

Q1696 Zakaj ste bili nezadovoljni? (navedba 6)

Zakaj ste bili nezadovoljni? Lahko navedete enega ali več razlogov. (navedba 6)

Vrednost 100268 Frekvenca
1 Niso naredili dovolj 0
2 Ni jih zanimalo 0
3 Niso našli ali prijeli storilca 0
4 Niso dobili nazaj mojega premoženja (stvari) 0
5 Niso me ustrezno obveščali 0
6 Niso me korektno obravnavali/Bili so nevljudni 0
7 Predolgo sem jih čakal(a) 0
8 Drugi razlogi 0
-5 manjkajoče vrednosti 3885
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 3885

Vrednosti spremenljivk od -5 do -5

Q1697 Zakaj ste bili nezadovoljni? (navedba 7)

Zakaj ste bili nezadovoljni? Lahko navedete enega ali več razlogov. (navedba 7)

Vrednost 101267 Frekvenca
1 Niso naredili dovolj 0
2 Ni jih zanimalo 0
3 Niso našli ali prijeli storilca 0
4 Niso dobili nazaj mojega premoženja (stvari) 0
5 Niso me ustrezno obveščali 0
6 Niso me korektno obravnavali/Bili so nevljudni 0
7 Predolgo sem jih čakal(a) 0
8 Drugi razlogi 0
-5 manjkajoče vrednosti 3885
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 3885

Vrednosti spremenljivk od -5 do -5

Q1698 Zakaj ste bili nezadovoljni? (navedba 8)

Zakaj ste bili nezadovoljni? Lahko navedete enega ali več razlogov. (navedba 8)

Vrednost 102266 Frekvenca
1 Niso naredili dovolj 0
2 Ni jih zanimalo 0
3 Niso našli ali prijeli storilca 0
4 Niso dobili nazaj mojega premoženja (stvari) 0
5 Niso me ustrezno obveščali 0
6 Niso me korektno obravnavali/Bili so nevljudni 0
7 Predolgo sem jih čakal(a) 0
8 Drugi razlogi 0
-5 manjkajoče vrednosti 3885
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 3885

Vrednosti spremenljivk od -5 do -5

Q17001 Zakaj dogodka niste prijavili? (navedba 1 )

Zakaj dogodka niste prijavili? (navedba 1)

Vrednost 103265 Frekvenca
1 Ni bil dovolj resen/Ni bilo nobene škode/Otročarija 32
2 Sem sam uredil/poznam storilca 8
3 Neprimerno za policijo/Policija je bila nepotrebna 6
4 Prijavil sem drugim organom 0
5 Moja družina je to uredila 1
6 Nisem imel zavarovanja 0
7 Policija ne bi mogla narediti ničesar/ni bilo dokazov 9
8 Policija ne bi hotela ničesar ukreniti v zvezi s tem 2
9 Strah/odpor do policije/Ne želim nobenega zapletanja s policijo 2
10 Nisem si upal (iz strahu pred maščevanjem) 2
11 Drugi razlogi 9
-5 manjkajoče vrednosti 3813
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
71 3814 1 11 4.042 3.785

Vrednosti spremenljivk od -5 do 11

Q17002 Zakaj dogodka niste prijavili? (navedba 2)

Zakaj dogodka niste prijavili? (navedba 2)

Vrednost 104264 Frekvenca
1 Ni bil dovolj resen/Ni bilo nobene škode/Otročarija 0
2 Sem sam uredil/poznam storilca 1
3 Neprimerno za policijo/Policija je bila nepotrebna 0
4 Prijavil sem drugim organom 0
5 Moja družina je to uredila 0
6 Nisem imel zavarovanja 0
7 Policija ne bi mogla narediti ničesar/ni bilo dokazov 3
8 Policija ne bi hotela ničesar ukreniti v zvezi s tem 0
9 Strah/odpor do policije/Ne želim nobenega zapletanja s policijo 0
10 Nisem si upal (iz strahu pred maščevanjem) 0
11 Drugi razlogi 2
-5 manjkajoče vrednosti 3879
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6 3879 2 11 7.5 3.332

Vrednosti spremenljivk od -5 do 11

Q17003 Zakaj dogodka niste prijavili? (navedba 3)

Zakaj dogodka niste prijavili? (navedba 3)

Vrednost 105263 Frekvenca
1 Ni bil dovolj resen/Ni bilo nobene škode/Otročarija 0
2 Sem sam uredil/poznam storilca 0
3 Neprimerno za policijo/Policija je bila nepotrebna 0
4 Prijavil sem drugim organom 0
5 Moja družina je to uredila 0
6 Nisem imel zavarovanja 0
7 Policija ne bi mogla narediti ničesar/ni bilo dokazov 0
8 Policija ne bi hotela ničesar ukreniti v zvezi s tem 0
9 Strah/odpor do policije/Ne želim nobenega zapletanja s policijo 0
10 Nisem si upal (iz strahu pred maščevanjem) 0
11 Drugi razlogi 0
-5 manjkajoče vrednosti 3885
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 3885

Vrednosti spremenljivk od -5 do -5

Q17004 Zakaj dogodka niste prijavili? (navedba 4)

Zakaj dogodka niste prijavili? (navedba 4)

Vrednost 106262 Frekvenca
1 Ni bil dovolj resen/Ni bilo nobene škode/Otročarija 0
2 Sem sam uredil/poznam storilca 0
3 Neprimerno za policijo/Policija je bila nepotrebna 0
4 Prijavil sem drugim organom 0
5 Moja družina je to uredila 0
6 Nisem imel zavarovanja 0
7 Policija ne bi mogla narediti ničesar/ni bilo dokazov 0
8 Policija ne bi hotela ničesar ukreniti v zvezi s tem 0
9 Strah/odpor do policije/Ne želim nobenega zapletanja s policijo 0
10 Nisem si upal (iz strahu pred maščevanjem) 0
11 Drugi razlogi 0
-5 manjkajoče vrednosti 3885
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 3885

Vrednosti spremenljivk od -5 do -5

Q17005 Zakaj dogodka niste prijavili? (navedba 5)

Zakaj dogodka niste prijavili? (navedba 5)

Vrednost 107261 Frekvenca
1 Ni bil dovolj resen/Ni bilo nobene škode/Otročarija 0
2 Sem sam uredil/poznam storilca 0
3 Neprimerno za policijo/Policija je bila nepotrebna 0
4 Prijavil sem drugim organom 0
5 Moja družina je to uredila 0
6 Nisem imel zavarovanja 0
7 Policija ne bi mogla narediti ničesar/ni bilo dokazov 0
8 Policija ne bi hotela ničesar ukreniti v zvezi s tem 0
9 Strah/odpor do policije/Ne želim nobenega zapletanja s policijo 0
10 Nisem si upal (iz strahu pred maščevanjem) 0
11 Drugi razlogi 0
-5 manjkajoče vrednosti 3885
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 3885

Vrednosti spremenljivk od -5 do -5

Q17006 Zakaj dogodka niste prijavili? (navedba 6)

Zakaj dogodka niste prijavili? (navedba 6)

Vrednost 108260 Frekvenca
1 Ni bil dovolj resen/Ni bilo nobene škode/Otročarija 0
2 Sem sam uredil/poznam storilca 0
3 Neprimerno za policijo/Policija je bila nepotrebna 0
4 Prijavil sem drugim organom 0
5 Moja družina je to uredila 0
6 Nisem imel zavarovanja 0
7 Policija ne bi mogla narediti ničesar/ni bilo dokazov 0
8 Policija ne bi hotela ničesar ukreniti v zvezi s tem 0
9 Strah/odpor do policije/Ne želim nobenega zapletanja s policijo 0
10 Nisem si upal (iz strahu pred maščevanjem) 0
11 Drugi razlogi 0
-5 manjkajoče vrednosti 3885
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 3885

Vrednosti spremenljivk od -5 do -5

Q17007 Zakaj dogodka niste prijavili? (navedba 7)

Zakaj dogodka niste prijavili? (navedba 7)

Vrednost 109259 Frekvenca
1 Ni bil dovolj resen/Ni bilo nobene škode/Otročarija 0
2 Sem sam uredil/poznam storilca 0
3 Neprimerno za policijo/Policija je bila nepotrebna 0
4 Prijavil sem drugim organom 0
5 Moja družina je to uredila 0
6 Nisem imel zavarovanja 0
7 Policija ne bi mogla narediti ničesar/ni bilo dokazov 0
8 Policija ne bi hotela ničesar ukreniti v zvezi s tem 0
9 Strah/odpor do policije/Ne želim nobenega zapletanja s policijo 0
10 Nisem si upal (iz strahu pred maščevanjem) 0
11 Drugi razlogi 0
-5 manjkajoče vrednosti 3885
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 3885

Vrednosti spremenljivk od -5 do -5

Q17008 Zakaj dogodka niste prijavili? (navedba 8)

Zakaj dogodka niste prijavili? (navedba 8)

Vrednost 110258 Frekvenca
1 Ni bil dovolj resen/Ni bilo nobene škode/Otročarija 0
2 Sem sam uredil/poznam storilca 0
3 Neprimerno za policijo/Policija je bila nepotrebna 0
4 Prijavil sem drugim organom 0
5 Moja družina je to uredila 0
6 Nisem imel zavarovanja 0
7 Policija ne bi mogla narediti ničesar/ni bilo dokazov 0
8 Policija ne bi hotela ničesar ukreniti v zvezi s tem 0
9 Strah/odpor do policije/Ne želim nobenega zapletanja s policijo 0
10 Nisem si upal (iz strahu pred maščevanjem) 0
11 Drugi razlogi 0
-5 manjkajoče vrednosti 3885
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 3885

Vrednosti spremenljivk od -5 do -5

Q17009 Zakaj dogodka niste prijavili? (navedba 9)

Zakaj dogodka niste prijavili? (navedba 9)

Vrednost 111257 Frekvenca
1 Ni bil dovolj resen/Ni bilo nobene škode/Otročarija 0
2 Sem sam uredil/poznam storilca 0
3 Neprimerno za policijo/Policija je bila nepotrebna 0
4 Prijavil sem drugim organom 0
5 Moja družina je to uredila 0
6 Nisem imel zavarovanja 0
7 Policija ne bi mogla narediti ničesar/ni bilo dokazov 0
8 Policija ne bi hotela ničesar ukreniti v zvezi s tem 0
9 Strah/odpor do policije/Ne želim nobenega zapletanja s policijo 0
10 Nisem si upal (iz strahu pred maščevanjem) 0
11 Drugi razlogi 0
-5 manjkajoče vrednosti 3885
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 3885

Vrednosti spremenljivk od -5 do -5

Q17010 Zakaj dogodka niste prijavili? (navedba 10)

Zakaj dogodka niste prijavili? (navedba 10)

Vrednost 112256 Frekvenca
1 Ni bil dovolj resen/Ni bilo nobene škode/Otročarija 0
2 Sem sam uredil/poznam storilca 0
3 Neprimerno za policijo/Policija je bila nepotrebna 0
4 Prijavil sem drugim organom 0
5 Moja družina je to uredila 0
6 Nisem imel zavarovanja 0
7 Policija ne bi mogla narediti ničesar/ni bilo dokazov 0
8 Policija ne bi hotela ničesar ukreniti v zvezi s tem 0
9 Strah/odpor do policije/Ne želim nobenega zapletanja s policijo 0
10 Nisem si upal (iz strahu pred maščevanjem) 0
11 Drugi razlogi 0
-5 manjkajoče vrednosti 3885
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 3885

Vrednosti spremenljivk od -5 do -5

Q17011 Zakaj dogodka niste prijavili? (navedba 11)

Zakaj dogodka niste prijavili? (navedba 11)

Vrednost 113255 Frekvenca
1 Ni bil dovolj resen/Ni bilo nobene škode/Otročarija 0
2 Sem sam uredil/poznam storilca 0
3 Neprimerno za policijo/Policija je bila nepotrebna 0
4 Prijavil sem drugim organom 0
5 Moja družina je to uredila 0
6 Nisem imel zavarovanja 0
7 Policija ne bi mogla narediti ničesar/ni bilo dokazov 0
8 Policija ne bi hotela ničesar ukreniti v zvezi s tem 0
9 Strah/odpor do policije/Ne želim nobenega zapletanja s policijo 0
10 Nisem si upal (iz strahu pred maščevanjem) 0
11 Drugi razlogi 0
-5 manjkajoče vrednosti 3885
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 3885

Vrednosti spremenljivk od -5 do -5

Q172 Resnost dogodka?

Če upoštevate vse okoliščine, kako resen je bil ta dogodek za vas ali za vaše gospodinjstvo?

Vrednost 114254 Frekvenca
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
1 Zelo resen 114
2 Dokaj resen 84
3 Ne preveč resen 41
-5 manjkajoče vrednosti 3646
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
239 3646 1 3 1.695 0.747

Vrednosti spremenljivk od -5 do 3

Q173 Pomoč specializirane služne? V nekaterih državah so organizirali službe, ki pomagajo žrtvam kriminala, tako da jim dajejo informacije ali jim nudijo praktično ali čustveno podporo.

Je vam morda pomagala taka specializirana služba?

Vrednost 115253 Frekvenca
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
1 Da 0
2 Ne 173
-5 manjkajoče vrednosti 3712
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
173 3712 2 2 2 0

Vrednosti spremenljivk od -5 do 2

Q174 Bi usluge specializirane službe lahko koristile?

Ali imate občutek, da bi usluge "specializirane" službe za pomoč žrtvam kriminala koristile vam ali komu drugemu v vašem gospodinjstvu?

Vrednost 116252 Frekvenca
1 Da, bi koristile 120
2 Ne, ne bi koristile 50
-5 manjkajoče vrednosti 3709
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
170 3715 1 2 1.294 0.457

Vrednosti spremenljivk od -5 do 2

Q175 Ali bi lahko karkoli naredili, da bi dogodek preprečili?

Ko se spominjate tega dogodka, ali se vam zdi, da bi lahko karkoli naredili, da bi ga preprečili?

Vrednost 117251 Frekvenca
1 Da 80
2 Ne 157
-5 manjkajoče vrednosti 3646
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
237 3648 1 2 1.662 0.474

Vrednosti spremenljivk od -5 do 2

Q180 Poskus vloma - kdaj?

Omenili ste poskus vloma. Kdaj se je to zgodilo?

Vrednost 118250 Frekvenca
1 letos 0
2 lansko leto (2000) 46
3 pred tem 101
-5 manjkajoče vrednosti 3738
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
147 3738 2 3 2.687 0.465

Vrednosti spremenljivk od -5 do 3

Q181 Kolikokrat se je to zgodilo v letu 2000?

Kolikokrat se je to zgodilo v letu 2000?

Vrednost 119249 Frekvenca
1 enkrat 44
2 dvakrat 0
3 trikrat 0
4 štirikrat 0
5 pet -ali večkrat 0
-5 manjkajoče vrednosti 3841
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
44 3841 1 1 1 0

Vrednosti spremenljivk od -5 do 1

Q182 Dogodek prijavili policiji?

Ali ste vi ali kdo drug (zadnji tak dogodek) prijavili policiji?

Vrednost 120248 Frekvenca
1 Da 43
2 Ne 105
-5 manjkajoče vrednosti 3737
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
148 3737 1 2 1.709 0.456

Vrednosti spremenljivk od -5 do 2

Q183 Resnost dogodka za gospodinjstvo?

Če upoštevate vse okoliščine, kako resen je bil ta dogodek za vas ali za vaše gospodinjstvo?

Vrednost 121247 Frekvenca
1 Zelo resen 50
2 Dokaj resen 70
3 Ne preveč resen 42
-5 manjkajoče vrednosti 3723
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
162 3723 1 3 1.951 0.754

Vrednosti spremenljivk od -5 do 3

Q190 Tatvina - kdaj?

Omenili ste rop, se pravi tatvino, ki je bila storjena z uporabo sile. Kdaj se je to zgodilo?

Vrednost 122246 Frekvenca
1 letos 0
2 lansko leto (2000) 41
3 pred tem 60
-5 manjkajoče vrednosti 3784
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
101 3784 2 3 2.594 0.494

Vrednosti spremenljivk od -5 do 3

Q191 Kolikokrat se je to zgodilo v letu 2000?

Kolikokrat se je to zgodilo v letu 2000?

Vrednost 123245 Frekvenca
1 enkrat 32
2 dvakrat 0
3 trikrat 0
4 štirikrat 0
5 pet -ali večkrat 0
-5 manjkajoče vrednosti 3853
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
32 3853 1 1 1 0

Vrednosti spremenljivk od -5 do 1

Q192 Kje se je to zgodilo?

Ko se vam je to (zadnjikrat) zgodilo, ali se je to zgodilo:

Vrednost 124244 Frekvenca
7 doma, blizu doma 38
8 na delovnem mestu 1
9 drugje v kraju oz. okolici, drugje v državi 48
10 v tujini 0
-5 manjkajoče vrednosti 3798
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
87 3798 7 9 8.115 0.993

Vrednosti spremenljivk od -5 do 9

Q193 Koliko ljudi je bilo udeleženih pri storitvi tega dejanja?

Koliko ljudi je bilo udeleženih pri storitvi tega dejanja?

Vrednost 125243 Frekvenca
1 Ena oseba 27
2 Dve osebi 12
3 tri ali več oseb 42
-5 manjkajoče vrednosti 3804
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
81 3804 1 3 2.185 0.91

Vrednosti spremenljivk od -5 do 3

Q194 Ste poznali storilca?

Ali ste poznali storilca(-e) po imenu ali po videzu že pred tem (zadnjim takim) dogodkom?

Vrednost 126242 Frekvenca
5 Ni poznal(-a) storilca(-ev). 79
6 Poznal(-a) je (vsaj enega) po videzu. Poznal(-a) je (vsaj enega) po imenu. 19
7 Ni videl(-a) storilca 0
-5 manjkajoče vrednosti 3787
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
98 3787 5 6 5.194 0.397

Vrednosti spremenljivk od -5 do 6

Q195 Ali je imel storilec nož ali strelno orožje?

Ali je imel (katerikoli izmed) storilec(ev) nož, strelno orožje, kakšno drugo orožj, ali kaj takega, kar je uporabil kot orožje?

Vrednost 127241 Frekvenca
1 Da 36
2 Ne 77
-5 manjkajoče vrednosti 3766
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
113 3772 1 2 1.681 0.468

Vrednosti spremenljivk od -5 do 2

Q196 Kakšno orožje je imel?

Kakšno orožje je imel?

Vrednost 128240 Frekvenca
1 Nož 3
2 Strelno orožje 0
3 Drugo orožje/palico 0
4 Nekaj, kar je rabil kot orožje 0
-5 manjkajoče vrednosti 3882
-4 Ne vem/Ne želim odgovoriti 0</