Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji


ADP - IDNo: SJM994

Glavni avtor(ji):
 • Toš, Niko
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Malnar, Brina
 • Hafner-Fink, Mitja
 • Uhan, Samo
 • Štebe, Janez
 • Kurdija, Slavko
 • Švara, Sergio

Izdelal datoteko podatkov:

CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij (Ljubljana; november 1999)

Finančna podpora:

Urad vlade za informiranje Republike Slovenije
Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Serija:

 • SJM/Slovensko javno mnenje

  Po zasnovi anketo SJM lahko primerjamo s Splošnimi družboslovnimi anketami v nekaterih drugih državah, katerih cilj je zagotoviti družboslovno zanimive podatke o spremembah v subjektivnih zaznavah in stališčih splošne populacije. Z začetkom leta 1968 se nekatera vprašanja ponavljajo iz leta v leto. Stalne teme ankete so ocena družbenih in gospodarskih razmer, politično življenje, okolje, mednacionalni odnosi in religija. Od leta 1989 dalje se projekt SJM intenzivno vključuje v razne znane mednarodne anketne raziskave in s tem svojim podatkom dodaja mednarodno komparativno perspektivo. Občasno se pod istim naslovom pojavi tudi kakšen specialni projekt posvečen posamezni temi.

 • EU/Slovensko približevanju Evropski Uniji

  Anketne raziskave o Evropski Uniji so del obsežnejšega projekta "Informiranost in stališča ciljnih skupin v Sloveniji o Evropski uniji in Slovenskem približevanju EU", ki ga koordinira Urad vlade za informiranje Republike Slovenije. Namen projekta je "dobiti posnetek informiranosti in stališč prebivalcev o Evropski uniji in vključevanju Slovenije v EU ter ugotoviti, kateri dejavniki vplivajo na oblikovanje teh stališč. Rezultati raziskave so služili pri določanju komunikacijske strategije in so v pomoč slovenski vladi ter parlamentu pri oblikovanju politike vključevanja v EU." (http://evropa.gov.si/iso/euf_00o.html) V tem sklopu sta doslej nastali dve anketni raziskavi: ADP - IDNo: SJM971 in ADP - IDNo: SJM993 (glej tudi http://evropa.gov.si/povzetek.doc), in več ožje usmerjenih raziskav mnenjskih voditeljev ter analiz vsebine medijev o poročanju o Evropski Uniji.

 • PB/Politbarometer

  Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Ključne besede:

seznanjenost z informacijami o Evropski uniji, spremljanje medijskih vsebin, zanimanje za evropsko unijo, podpora članstvu v Evropski uniji, reševanje konkretnih težav v EU, ocena bodočega položaja Slovenije v EU, skupine, ki bi pridobile oz. izgubile z vstopom Slovenije v EU, pričakovane spremembe v vsakdanjem življenju po vstopu v EU, ocena gospodarskega položaja Slovenije po vstopu v EU, glasovanje na referendumu o vstopu Slovenije v EU, seznanjenost z vladnim programom obveščanja javnosti o EU, navezanost na državo, ocena razmer v družbi, podpora javnemu financiranju po področjih, socialne razlike, ocena možnosti za preživljanje, zadovoljstvo z demokracijo, ocena delovanja demokracije, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, ocena stanja v družbi, zaupanje v inštitucije, uspešnost delovanja državnih organov, podpora članstvu v Evropski uniji, naklonjenost strankam, levo-desna politična samouvrstitev, strankarske preference, volitve, ocena povojnih razmer, primerjava življenjskih razmer v petletnem obdobju, izražanje sreče, stališča o reformnih ukrepih, odgovornost države za razvoj in socialno varnost državljanov, razlike v plačah, zadostnost dohodka za preživetje, vrednote konzervativno liberalno, naklonjenost do političnih strank, ugledni politiki, stališča do načinov vodenja države, stališča o razmerah in dogodkih med II. svetovno vojno

Vsebinska področja:

POLITIKA - mednarodna politika in organizacije
Sociologija
EVROPA
OGLEDALO JAVNEGA MNENJA
POLITIČNI BAROMETER
STALIŠČA O STRANKAH, POLITIKIH IN VOLILNEM SISTEMU
ZNANOST, TEHNOLOGIJA IN OCENA PRIHODNOSTI
VPRAŠANJA O BODOČNOSTI

Povzetek:

Raziskava je namenjena ugotavljanju celovite slike dejavnikov in procesov oblikovanja stališč do Evropske Unije v predpridružitvenem obdobju v Sloveniji ter izvedbi zoženega nabora vprašanj SJM, zlasti vprašanj iz serije Politbarometer. Raziskovalna vprašanja o EU so avtorji podali v naslednjih sklopih: medijska participacija, viri obveščanja in dejavniki oblikovanja mnenj, viri informiranja, medijska participacija, obveščenost, zanimanje za EU in referendumska namera, pričakovanja anketirancev v zvezi z vključevanjem v Evropsko Unijo, prednosti in slabosti vključevanja Slovenije, pričakovanja od članstva v Evropski Uniji: argumenti za in proti vstopu, kdo bo pridobil in kdo bo izgubil z vstopom v EU, ocena gospodarskega položaja Slovenije v EU, ocena finančnega stanja gospodinjstva po vstopu v EU, pogledi respondentov na ključne dileme v zvezi z vključevanjem, ali bi vam bilo žal, če se Slovenija ne bi vključila kdo zavira proces vključevanja, naklonjenost evropske in slovenske javnosti do vključevanja Slovenije v EU, ali je Slovenija v enakopravnem položaju z drugimi državami kandidatkami, ali se lahko Slovenija uspešno razvija, tudi če se ne vključi v EU, referendumska namera, ocena evropskega poročila, program za boljšo obveščenost slovenske javnosti o Evropski Uniji in vključevanju v Evropsko Unijo, seznanjenost z izvajanjem programa, poznavanje konkretnih dejavnosti vladnega programa. V zaključku je nekaj vprašanj o prihodnosti in odnosu do znanosti ter napredka, deloma povzetih tudi po ADP IDNo: IW200067.Čas zbiranja podatkov: oktober 1999 - november 1999
Čas izdelave: 1999
Država: Slovenija
Geografsko pokritje: ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo: posameznik

Populacija: Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni: Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Zbiranje podatkov je opravil: Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Tip vzorca: Izbor enot v vzorec je bil izveden iz poimenskega vzorčnega okvira posameznikov. Kot vzorčni okvir so uporabili Centralni register prebivalcev Slovenije. Vzorec oseb vključenih v raziskavo je dobljen po postopku sistematičnega izbora s slučajnim izhodiščem. Vzorec je tristopenjski, najprej je izbranih 140 enot prve stopnje (okoliši), znotraj katerih so izbrane tri skupinice po pet oseb. Načrt vzorca je izdelal Blejec (1970). (140×3×5; ciljna velikost N=2100). Vzorec je razpolovljen za dve vzporedni anketi SJM. (70×3×5). V kolikor ankete ni mogoče opraviti je po več poizkusih dovoljena uporaba rezerv. Rezerve so določene vnaprej znotraj skupinic iz vzorčnega seznama.

Uteževanje: Brez uteževanja.

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv. 
© ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2015 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si