Slovensko javno mnenje 1981/82


ADP - IDNo: SJM82

Glavni avtor(ji):
  • Toš, Niko
Ostali (strokovni) sodelavci:
  • Klinar, Peter
  • Markič, Boštjan
  • Roter, Zdenko
  • Trampuž, Cveto

Izdelal datoteko podatkov:

CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij (Ljubljana; 1982)

Finančna podpora:

Raziskovalna skupnost Slovenije

Serija:

  • SJM/Slovensko javno mnenje

    Po zasnovi anketo SJM lahko primerjamo s Splošnimi družboslovnimi anketami v nekaterih drugih državah, katerih cilj je zagotoviti družboslovno zanimive podatke o spremembah v subjektivnih zaznavah in stališčih splošne populacije. Z začetkom leta 1968 se nekatera vprašanja ponavljajo iz leta v leto. Stalne teme ankete so ocena družbenih in gospodarskih razmer, politično življenje, okolje, mednacionalni odnosi in religija. Od leta 1989 dalje se projekt SJM intenzivno vključuje v razne znane mednarodne anketne raziskave in s tem svojim podatkom dodaja mednarodno komparativno perspektivo. Občasno se pod istim naslovom pojavi tudi kakšen specialni projekt posvečen posamezni temi.

Ključne besede:

gibanje življenjskega standarda, stanje gospodarstva, ocena ukrepov za izhod iz gospodarske krize, zaželeni družbeni cilji, odnosi razviti - nerazviti, nagrajevanje, položaj kmetov, varčevalne navade, stanovanjske najemnine, odnos do samoprispevka, zveza komunistov (ocena, naloge, kongres), socialistična zveza (vloga, samostojnost), sodelovanje v samoupravnih organih, vpliv na odločanje v podjetju in kraju bivanja, ocena samoupravljanja, volitve delegatov, milica, zunanja politika in varnost Jugoslavije, splošna ljudska obramba, dogodki na Poljskem (Solidarnost, uvedba vojnega stanja), ocena vloge armade v družbi, delo (vrednotenje, zadovoljstvo, nadure), zimski in letni čas, upokojevanje, ukrepi za zmanjšanje brezposelnosti mladih, zaposlenost žensk, trditve o vlogi dela in delavca v družbi, družbene razlike, razlike v dohodkih, ocena nagrajevanja, vrste razlik v družbi, zdravstvo, ocena zdravstvenih služb (ambulante, zobozdravstvo), plačevanje zdravstvenih uslug, podkupovanje v zdravstvu, skrb za lastno zdravje, bolniške, presajevanje organov, pitje alkoholnih pijač, kajenje, odnos mladi - stari, krvodajalstvo, vrednote, odnos do zakonitosti, tradicionalizem, politična kultura, odprtost, samostojnost, varnost, mednacionalni odnosi, etnična distanca, mednacionalni odnosi v Jugoslaviji in Sloveniji, priseljevanje v Slovenijo, dogodki na Kosovu, preskrbljenost trgovin, varčevanje z energijo, onesnaženost okolja, vernost, vloga cerkve, spremljanje medijev, ogledalo javnega mnenja

Vsebinska področja:

DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča
Sociologija
družbeni razvoj, gospodarstvo
družbenopolitične organizacije, volitve, delegatski sistem
zunanja politika, ogroženost, obramba
delo, nagrajevanje, razlike
zdravstvo, socialno varstvo
vrednote
mednacionalni, medrepubli?ki odnosi
preskrba, okolje
religija, Cerkev
mediji

Povzetek:

Vprašalnik se začne z vprašanji, ki se navezujejo na gospodarsko krizo. Naslednji sklop se ukvarja z družbenopolitičnimi organizacijami, volitvami in delegatskim sistemom. V sklopu o obrambi in zunanji politiki je najprej mnenje o tem, kaj anketirani pričakujejo od razorožitve v Evropi, kakšna zunanja politika najbolj ustreza interesom Jugoslavije itd. Sklop delo, nagrajevanje, razlike se začne z vprašanju o smislu in pomembnosti dela za respondente nato zaposleni povejo, ali so v zadnjih petih letih pri delu napredovali. Anketirani izrazijo strinjanje s trditvami v zvezi z delom in pripravljenostjo za dopolnilno izobraževanje. Iz odgovorov naslednjega sklopa izvemo, kakšno mnenje imajo Slovenci o zdravstvu in socialnem varstvu. V sklopu o vrenotah respondenti presojajo razne trditve v zvezi z vsakodnevnim življenjem. Serija vprašanj o religiji se začne s samooceno vernosti in obiskovanja verskih obredov. Medijem je tokrat posvečeno manj prostora. Demografska vprašanja vsebujejo so zopet na koncu vprašalnika.Čas zbiranja podatkov: januar 1982 - februar 1982
Čas izdelave: 1982
Država: Jugoslavija, Slovenija
Geografsko pokritje: ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo: posameznik

Populacija: Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni: Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Zbiranje podatkov je opravil: Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Tip vzorca: Vzorec oseb vključenih v raziskavo je dobljen po postopku sistematičnega izbora s slučajnim izhodiščem. Vzorec je tristopenjski, najprej je izbranih 140 enot prve stopnje (okoliši), znotraj katerih so izbrane tri skupinice po pet oseb. Načrt vzorca je izdelal Blejec (1970). (140×3×5; ciljna velikost N=2100). Vzorčni okvir predstavljajo evidence občinskih matičnih služb.

Uteževanje: Brez uteževanja.

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv. 
© ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2015 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si