Domov » blog, Metina lista, uporabnik

Sindikalno gibanje v Sloveniji od osamosvojitve do danes

9 January 2017 Brez komentarjev Tagi: , , , admin

Zapisala: mag. Živa Broder, Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacija, FDV

Priprava magistrske naloge »Sindikalno gibanje v Sloveniji od osamosvojitve do danes« je temeljila na analizi podatkov pridobljenih v raziskavah Slovensko javno mnenje v obdobju od osamosvojitve (1991) do danes (2015). Analiza kaže, da je v slovenskem sindikalnem prostoru, tako kakor tudi v evropskem sindikalnem prostoru, v zadnjem obdobju opaziti močan neenakomeren trend upada sindikalnega članstva, kljub temu da se z leti število sindikatov v Sloveniji povečuje.

Spremembe v sindikalnem gibanju

Graf: Primerjava deleža sindikaliziranosti in aktivne populacije. Vir: Slovensko javno mnenje, 1991 - 2015.

Graf: Primerjava deleža sindikaliziranosti in aktivne populacije. Vir: Slovensko javno mnenje, 1991 – 2015.

Gibanje strukture sindikalnega članstva sem preverila glede na starost, izobrazbo, položaj na delovnem mestu in sektorsko pripadnost (javni in realni sektor) populacije. Analiza kaže, da generacijske prenove sindikalnega članstva skoraj ni oziroma je zelo šibka, spremembe pa so opazne tudi v izobrazbeni strukturi sindikalnega članstva, kjer opazimo predvsem povišanje deleža visoko izobraženih ter upad deleža osnovnošolsko izobraženih. Spremembe v vrstah sindikalnega članstva so se v obdobju samostojne Slovenije dogajale tudi na področju sektorske distribucije. Strukturo sindikatov sem preverila glede na levo ali desno politično opredelitev in ugotovila, da se sindikalno članstvo v Sloveniji giblje na polu od levega do levo-sredinskega, toda vedno ostaja na levem polu politične opcije.

Osnovna funkcija sindikatov je po definiciji izboljšanje pogojev dela in zagotavljanje varnosti zaposlitve. Preverila sem, ali obstajajo razlike pri percepciji funkcije sindikatov med člani in nečlani prav na področju varnosti zaposlitve, pri zagotavljanju dobrih delovnih pogojev ter pri zaščiti interesov delavcev. Ocena funkcije sindikatov je zelo povezana tudi s samim zaupanjem v sindikate.

Pokaže se, da je zaupanje v sindikate med njihovimi člani višje kot med nečlani. Kaj pa sam odnos do dela in odnos do pojma »sindikalne pravice delavcev«? V Sloveniji dojemanje dela ni odvisno od sindikalnega članstva, pojem »sindikalne pravice delavcev« pa je vedno ocenjen kot pozitiven.

Tabela: Splošna stopnja sindikaliziranosti v Sloveniji. Vir: Slovensko javno mnenje, 1991-2015.

Tabela: Splošna stopnja sindikaliziranosti v Sloveniji. Vir: Slovensko javno mnenje, 1991-2015.

Magistrsko delo Žive Broder z naslovom “Sindikalno gibanje v Sloveniji od osamosvojitve do danes” je v celoti dostopno na povezavi.

Delo na podatkih iz ADP

V analizi smo uporabili kar 25 raziskav. Za tako dolgo časovno vrsto in izčrpno analizo podatkov je ključnega pomena predpriprava raziskovalnih podatkov. Stran Arhiva družboslovnih podatkov omogoča celosten pregled posameznih raziskav, saj so na enem mestu zbrane vse podatkovne baze, skupaj z metapodatki in opisi raziskav. Stran omogoča osnovne analize, predvsem pregled frekvenčnih distribucij, kar olajša odločitev za nadaljnje analize in omogoči prvi vsebinski vtis. Delo s podatki je zelo olajšano, saj je dostopen tako pogled v sam vprašalnik in celotno besedilo vprašanja, kakor tudi pogled v kontekst vprašalnika, ki v določenih primerih lahko vpliva na odgovore anketirancev. Ključnega pomena, predvsem z vidika interpretacije, je tudi informacija o časovnem okviru raziskave, saj posamezni družbenopolitični dogodki v času raziskave lahko vplivajo na podatke.

Zelo dobrodošel na strani Arhiva družboslovnih podatkov je tudi pregledovalnik. Pregledovalnik Nesstar omogoča iskanje po ključnih pojmih vključenih v raziskavo ter iskanje po naslovu raziskave. Poleg standardnih vprašanj o sindikalnem članstvu in demografskih vprašanjih me je zanimal tudi pogled na odnos do dela in zaupanje v sindikate. Z iskalnikom sem lahko identificirala vsa vprašanja in raziskave, ki so se nanašale na to tematiko. Kot članica raziskovalne ekipe Centra za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij dobro poznam raziskave, ki jih izvajamo v okviru projekta »Slovensko javno mnenje«. Več kot dobrodošlo pa je bilo pri pripravi naloge pogledati tudi ostale raziskave, ki so se ukvarjale s tematiko, ki sem jo analizirala. Posebej me je zanimal položaj Slovenije v primerjavi z republikami bivše Jugoslavije in v bogati zakladnici Arhiva družboslovnih podatkov sem le te tudi našla.

Spletna stran Arhiva družboslovnih podatkov  (bolj ali manj zahtevnemu) uporabniku družboslovnih podatkov zagotovo nudi dobre temelje za nadaljnje raziskovanje, bodisi pri sami analizi podatkov kot tudi pri oblikovanju novih raziskav in vprašanj.

Uporabljeni podatkovni viri

Toš, Niko et al. Slovensko javno mnenje 1991/2: Slovenska družba na prehodu v demokracijo in mednarodna raziskava o vernosti in cerkvi [datoteka podatkov]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij [izdelava], 1991. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Arhiv družboslovnih podatkov [distribucija], 1999. ADP – IDNo: SJM912.

Toš, Niko et al. Slovensko javno mnenje 1992/3: Procesi demokratizacije [datoteka podatkov]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij [izdelava], november 1992. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Arhiv družboslovnih podatkov [distribucija], 2000. ADP – IDNo: SJM923.

Toš, Niko et al. Slovensko javno mnenje 1993/2: Mednarodna raziskava o okolju in družini [datoteka podatkov]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij [izdelava], november 1993. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Arhiv družboslovnih podatkov [distribucija], 2000. ADP – IDNo: SJM932.

Toš, Niko et al. Slovensko javno mnenje 1994/2: Slovensko javno mnenje in slovensko-avstrijska raziskava vrednot. [datoteka podatkov]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij [izdelava], 1994. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Arhiv družboslovnih podatkov [distribucija], 1999. ADP – IDNo: SJM942.

Toš, Niko et al. Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji [datoteka podatkov]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij [izdelava], november 1995. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Arhiv družboslovnih podatkov [distribucija], 2000. ADP – IDNo: SJM951.

Toš, Niko et al. Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov [datoteka podatkov]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij [izdelava ], junij 1996. LJubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Arhiv družboslovnih podatkov [distribucija], 2000. ADP – IDNo: SJM961.

Toš, Niko et al.: Slovensko javno mnenje 1997/3: Mednarodna raziskava Stališča o delu in ekološka sondaža [datoteka podatkov]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij [izdelava], december 1997. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Arhiv družboslovnih podatkov [distribucija], 2000. ADP – IDNo: SJM973.

Toš, Niko et al.: Slovensko javno mnenje 1998/1: Mednarodna raziskava o neenakosti in religiji [datoteka podatkov]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, [izdelava], november 1998. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Arhiv družboslovnih podatkov [distribucija], 2000. ADP – IDNo: SJM981.

Toš, Niko et al. Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji [datoteka podatkov]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij [izdelava], november 1999. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Arhiv družboslovnih podatkov [distribucija], 2000. ADP – IDNo: SJM994.

Toš, Niko et al. Slovensko javno mnenje 2000/1 [datoteka podatkov]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij [izdelava], 2000. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Arhiv družboslovnih podatkov [distribucija], 2001. ADP – IDNo: SJM001.

Toš, Niko et al. Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi [datoteka podatkov]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij [izdelava], 2001. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Arhiv družboslovnih podatkov [distribucija], 2002. ADP – IDNo: SJM012.

Toš, Niko et al. Slovensko javno mnenje 2002/1: Stališča Slovencev o pridruževanju Evropski Uniji in NATO [datoteka podatkov]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij [izdelava], 2002. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Arhiv družboslovnih podatkov [distribucija], 2002. ADP – IDNo: SJM021.

Toš, Niko in skupina: Slovensko javno mnenje 2003/1 [datoteka podatkov]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij [izdelava]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov [distribucija], december 2004. ADP – IDNo: SJM031.

Toš, Niko, Malnar, Brina in skupina. Slovensko javno mnenje 2004/2: Evropska družboslovna raziskava [datoteka podatkov]. Slovenija, Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij [izdelava], 2004. Slovenija, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov [distribucija], 2009. ADP – IDNo: SJM042.

Malnar, Brina in skupina. Slovensko javno mnenje 2005/1 Mednarodna raziskava Stališča o delu [datoteka podatkov]. Slovenija, Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij [izdelava], 2005. Slovenija, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov [distribucija], 2009. ADP – IDNo: SJM051.

Kurdija, Slavko, Brina Malnar, Mitja Hafner Fink, Samo Uhan in Janez Štebe. Slovensko javno mnenje 2006/1: Evropska družboslovna raziskava [datoteka podatkov]. Slovenija, Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij [izdelava], 2006. Slovenija, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov [distribucija], 2009. ADP – IDNo: SJM061.

Malešič, Marjan in skupina. Slovensko javno mnenje 2007: Raziskava o nacionalni in mednarodni varnosti; vojaški poklici [datoteka podatkov]. Slovenija, Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Obramboslovni raziskovalni center, Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij [izdelava], 2007. Slovenija, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov [distribucija], 2010. ADP – IDNo: SJM07.

Kurdija, Slavko, Brina Malnar, Mitja Hafner Fink, Samo Uhan in Janez Štebe. Slovensko javno mnenje 2008/2: Evropska družboslovna raziskava [datoteka podatkov]. Slovenija, Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij [izdelava], 2008. Slovenija, Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Arhiv družboslovnih podatkov [distribucija], 2010. ADP – IDNo: SJM082.

Malešič, Marjan, Malnar, Brina, Ljubica Jelušič, Anton Grizold, Vinko Vegič, Mitja Hafner Fink, Samo Uhan in Slavko Kurdija. Slovensko javno mnenje 2009/2: Raziskava o nacionalni in mednarodni varnosti [datoteka podatkov]. Slovenija, Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij [izdelava], 2009. Slovenija, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov [distribucija], 2010. ADP – IDNo: SJM092.

Kurdija, Slavko, Brina Malnar, Samo Uhan, Mitja Hafner Fink in Janez Štebe. Slovensko javno mnenje 2010: Evropska družboslovna raziskava [datoteka podatkov]. Slovenija, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij [izdelava], 2011. Slovenija, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov [distribucija], 2012. ADP – IDNo: SJM10.

Malnar, Brina, Mitja Hafner-Fink, Slavko Kurdija, Niko Toš, Samo Uhan, Ivan Bernik, Vlado Miheljak in Janez Štebe. Slovensko javno mnenje 2011/2: Svetovna raziskava vrednot in Ogledalo javnega mnenja [datoteka podatkov]. Slovenija, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij [izdelava], 2011. Slovenija, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov [distribucija], 2013. ADP – IDNo: SJM112.

Kurdija, Slavko, Brina Malnar, Samo Uhan, Mitja Hafner-Fink in Janez Štebe. Slovensko javno mnenje 2012/2: Evropska družboslovna raziskava [datoteka podatkov]. Slovenija, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij [izdelava], 2012. Slovenija, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov [distribucija], 2013. ADP – IDNo: SJM122.

Hafner Fink, Mitja, Brina Malnar, Slavko Kurdija, Samo Uhan in Janez Štebe. Slovensko javno mnenje 2013: Mednarodna raziskava Nacionalna identiteta, mednarodna raziskava Razumevanje vloge državljana in Ogledalo javnega mnenja [datoteka podatkov]. Slovenija, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij [izdelava], 2013. Slovenija, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov [distribucija], 2014. ADP – IDNo: SJM13.

Kurdija, Slavko. Slovensko javno mnenje 2014: Evropska družboslovna raziskava (ESS 2014), Ogledalo javnega mnenja [datoteka podatkov]. Slovenija, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij [izdelava], 2014. Slovenija, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov [distribucija], 2016.

Hafner Fink, Mitja in Marjan Malešič. Slovensko javno mnenje 2015: Mednarodna raziskava Stališča o delu (ISSP 2015), Mednarodna raziskava Stališča o vlogi države (ISSP 2016), Ogledalo javnega mnenja in raziskava Stališča o varnosti [datoteka podatkov]. Slovenija, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij [izdelava], 2015. Slovenija, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov [distribucija], 2016.

Komentiraj!

Dodajte svoj komentar ali uporabite trackback iz svoje strani. Lahko se tudi naročite na komentarje preko RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

Lahko uporabite:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>