Raba interneta v Sloveniji (RIS), 1996: Anketa med šolskimi zavodi

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: RISZAV96
Glavni avtor(ji):
  • Vehovar, Vasja
Ostali (strokovni) sodelavci:
  • None
Izdelal datoteko podatkov:
CMI - Center za metodologijo in informatiko, Univerza v Ljubljani. Fakulteta za družbene vede (Ljubljana; 1996)

Finančna podpora:

Ministrstvo za šolstvo in šport

Serija:
  • RIS/Raba interneta v Sloveniji

    RIS je samonaročniški, akademski in neprofitni projekt Centra za metodologijo in informatiko znotraj Fakultete za družbene vede v okviru Univerze v Ljubljani. Fokus raziskovanja so družbene spremembe, ki nastajajo zaradi širitve Interneta in z njim povezanih informacijsko-komunikacijskih tehnologij. V okviru projekta se zbirajo, povezujejo in analizirajo podatki za relevanta področja interneta ter formirajo indikatorji interneta in kazalcev informacijske družbe. Projekt poteka od leta 1996, posamezni podprojekti raziskujejo rabo interneta v različnih sferah: v gospodinjstvih, podjetjih, šolskih zavodih in med uporabniki interneta (anketa, ki poteka po svetovnem spletu). RIS vzpostavlja longitudinalne podatke in zagotavlja mednarodno primerljivost podatkov in rezultatov. Posebna pozornost je posvečena metodologiji raziskovanja s pomočjo interneta s poudarkom na zbiranju podatkov za potrebe anketnega raziskovanja. Rezultati so javni, glavnina je dosegljiva na predstavitvenih straneh (http://www.ris.org/) projekta. Prav tako so javno dostopni prihodki in stroški projekta, morebitni presežki pa so namenjeni razvoju projekta v okviru poslanstva. Projekt RIS upošteva tajnost in zasebnost podatkov v skladu z veljavnimi kodeksi.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

Internet, informacijska tehnologija, šolski zavod, elektronska pošta, lokalno omrežje, ARNES, domača stran

Ključne besede ELSST:
INTERNET, DOSTOP DO INTERNETA, ELEKTRONSKO POSLOVANJE, ELEKTRONSKO POSLOVANJE, RAČUNALNIŠKO IZOBRAŽEVANJE, RAČUNALNIŠKA PISMENOST, IZOBRAŽEVALNA USTANOVA

Vsebinska področja CESSDA
IZOBRAŽEVANJE
ZNANOST IN TEHNIKA - informacijska tehnologija
Vsebinsko področja CERIF
Raziskovalna metodologija v znanosti


Povzetek:

Anketa je del projekta RIS96/1, ki je, poleg pričujoče ankete, obsegal še: pisemsko anketo med podjetji, telefonsko anketo v gospodinjstvih in samoizpolnjevalno anketo med uporabniki interneta po WWW. Prvi projekt RIS predstavlja osnovo za nadaljnje raziskovanje interneta v Sloveniji. Glavnina ankete je usmerjena na tehnične vidike računalniške opremljenosti in dostopa do interneta, oceno pomembnosti interneta za dejavnost zavoda in napovedi o intenzivnosti uporabe v roku 12 mesecev. Anketirani odgovorijo tudi kako pogosto internet uporabljajo (nameravajo uporabljati) za posamezne dejavnosti ter podajo mnenje o pregledu nad aktivnostmi in zadovoljstvu s poznavanjem interneta. Med podatki so še funkcija osebe, ki je izpolnjevala anketo, tip šolskega zavoda, število zaposlenih in število učencev (dijakov, otrok) v organizaciji ter regija.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: začetek maja 1996 - sredina junija 1996
Čas izdelave: 1996
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo: ni podatka
Populacija:

Vzgojnoizobraževalni zavodi v Sloveniji (vrtci, osnovne šole in srednje šole in dijaški domovi), do vključno srednješolske stopnje.

Izključeni:

Vrtci, ki spadajo k osnovnim šolam, podružnične osnovne šole in oddelki srednjih šol, ki delujejo izven matične ustanove.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za metodologijo in informatiko

Tip vzorca:

Anketirani so bili vsi vzgojno izobraževalni zavodi, ki ustrezajo definiciji ciljne populacije. Iz baze vseh šolskih zavodov v Sloveniji, posredovane z Zavoda za šolstvo so bile izločene v glavnem podružnične enote. Ker baza ni bila ažurirana, so bile naknadno izločene še nekatere neustrezne (neobstoječe) enote.

Način zbiranja podatkov:

Pisemska anketa.

Uteževanje:

brez uteži

Omejitve dostopa

Omejeno za potrebe naročnika in raziskovalne skupine. Uporaba je mogoča samo ob predhodnem dogovoru z glavnim avtorjem raziskave in predložitvi pisnega dovoljenja. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Spremenljivke

Za dostop do podatkov kontaktiraj ADP.

Gradiva o izvedbi raziskave

Ni povezanih gradiv!

Rezultati raziskave

  1. Kocjanc, Damjana (november 1996). RIS 96/1 - Sumarnik zavodov. Analize..

Povezane objave

  1. Vehovar, Vasja [ed.] (1996). Internet v Sloveniji: [projekt RIS '96-'98].

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Za dostop do podatkov se obrnite na avtorja raziskave ali pristojno organizacijo, saj Arhiv družboslovnih podatkov ne distribuira podatkov te raziskave.

STATUS RAZISKAVE

2 - Polni opis raziskave.

KATEGORIJA RAZISKAVE

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Vehovar, V. (2003). Raba interneta v Sloveniji (RIS), 1996: Anketa med šolskimi zavodi [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: RISZAV96. Dostopno prek http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/riszav96/

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2003

SORODNE RAZISKAVE

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
27. november 2019 | London, UK

Konferenca: Labour Force and Annual Population Surveys User Conference 2019

3. december 2019 | Tampere, Finska

11. Evropska konferenca uporabnikov DDI (EDDI)

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si