Raba interneta v Sloveniji (RIS): Anketa med podjetji, 1998

Basic Study Information

ADP - IDNo: RISPOD98
Main author(s):
 • Vehovar, Vasja
Co-workers:
 • Brečko, Barbara
 • Fojkar, Majda
 • Hohkraut, Tomaž
 • Lozar, Katja
Data file producer:
CMI - Center za metodologijo in informatiko, Univerza v Ljubljani. Fakulteta za družbene vede (Ljubljana; december 1998)

Funding agency:

Ministrstvo za znanost in tehnologijo
Agencija za plačilni promet
ostali sponzorji

Series:
 • RIS/Raba interneta v Sloveniji

  RIS je samonaročniški, akademski in neprofitni projekt Centra za metodologijo in informatiko znotraj Fakultete za družbene vede v okviru Univerze v Ljubljani. Fokus raziskovanja so družbene spremembe, ki nastajajo zaradi širitve Interneta in z njim povezanih informacijsko-komunikacijskih tehnologij. V okviru projekta se zbirajo, povezujejo in analizirajo podatki za relevanta področja interneta ter formirajo indikatorji interneta in kazalcev informacijske družbe. Projekt poteka od leta 1996, posamezni podprojekti raziskujejo rabo interneta v različnih sferah: v gospodinjstvih, podjetjih, šolskih zavodih in med uporabniki interneta (anketa, ki poteka po svetovnem spletu). RIS vzpostavlja longitudinalne podatke in zagotavlja mednarodno primerljivost podatkov in rezultatov. Posebna pozornost je posvečena metodologiji raziskovanja s pomočjo interneta s poudarkom na zbiranju podatkov za potrebe anketnega raziskovanja. Rezultati so javni, glavnina je dosegljiva na predstavitvenih straneh (http://www.ris.org/) projekta. Prav tako so javno dostopni prihodki in stroški projekta, morebitni presežki pa so namenjeni razvoju projekta v okviru poslanstva. Projekt RIS upošteva tajnost in zasebnost podatkov v skladu z veljavnimi kodeksi.

Study Content

Keywords:

Uporaba računalnikov, dostop do interneta, predstavitvena stran, uporaba računalniške opreme, število osebnih računalnikov, število terminalov, računalniški programi (software), orodja za delo z bazami podatkov, podatkovna skladišča (data warehouse), omrežje, INTRANET, ISDN, ATM protokol, elastična omrežja, požarni zid (firewall), WWW strežnik, domača stran (home page), elektronsko poslovanje, plačilni promet, spodbude k elektronskemu poslovanju, elektronsko poslovanje in država, relacijske baze podatkov, orodja za razvoj aplikacij, delo od doma (teleworking), cene najetih linij, ponudnik dostopa do interneta (internet provider), zadovoljstvo s ponudnikom dostopa, oglaševanje, storitve preko interneta, internet in država, internet in institucije, ovire za uvajanje elektronskega poslovanja, izmenjava podatkov v elektronski obliki, vdor v računalniški sistem, ugled podjetij na področju računalništva, tečaji s področja računalništva in interneta

Keywords ELSST:
INTERNET, DOSTOP DO INTERNETA, ELEKTRONSKO POSLOVANJE, ELEKTRONSKO POSLOVANJE, RAČUNALNIŠKO IZOBRAŽEVANJE, RAČUNALNIŠKA PISMENOST, PODJETJE, PODJETJE

Topic Classification CESSDA
INFORMIRANJE IN KOMUNICIRANJE
Topic Classification CERIF
Tisk in komunikacijske vede
Topic Classification ADP
opremljenost podjetja in uporaba računalniške opreme
uporaba INTRANET-a, Interneta in WWW strežnika
spodbude elektronskemu poslovanju
stroški in dohodek podjetja ustvarjen s pomočjo elektronskega poslovanja
zaposleni in tečaji s področja računalništva in interneta


Abstract:

Raziskava se ukvarja s spremembami, ki so nastale v podjetjih zaradi širjenja interneta in informacijsko-komunikacijskih tehnologij. Pri tem sta bila uporabljena dva vprašalnika, in to na dveh neodvisnih vzorcih. Prvi vprašalnik se začenja z vprašanji, ki zadevajo opremljenost podjetja z računalniško opremo, računalniki, terminali, računalniškimi programi (software), uporabo orodij za delo z bazami podatkov, uporabo podatkovnih skladišč (data warehouses) in povezanost v računalniško omrežje. Nadaljuje se z vprašanji o uporabi INTRANET-a, ISDN priključka, internetu, posedovanju WWW strežnika, o uporabi storitev elektronskega poslovanja ter o elektronskem posredovanju podatkov Statističnemu uradu Republike Slovenije. Sledijo vprašanja, ki zadevajo spodbude elektronskemu poslovanju, med drugim vprašanja o tovrstnih ukrepih države. Drugi vprašalnik je sestavljen iz podobnih vprašanj kot prvi. Najti je tudi vprašanja o delu od doma (teleworking), o cenah najetih linij, o prihodku podjetja ustvarjenem prek interneta, o zadovoljstvu s ponudnikom dostopa do interneta, o predstavitvi in storitvah podjetja na WWW straneh, o tem, ali se predstavitev podjetja na WWW straneh izplača, o izmenjavi podatkov v elektronski obliki, o morebitnem vdoru v računalniški sistem podjetja ter o zaposlenih in njihovem obiskovanju organiziranih tečajev s področja računalništva ali interneta.

Methodology


Collection date: december 1998
Date of production: 1998
Country: Slovenija
Geographic coverage:

Ozemlje Republike Slovenije.

Unit of analysis:

Podjetje v Sloveniji.

Universe:

Ciljna populacija so podjetja v poslovnem registru Statističnega urada Republike Slovenije, ki so izkazovala določen promet pri Agenciji za plačilni promet.

Excluded:

Samostojni podjetniki.

Data collected by:

Center za metodologijo in informatiko

Sampling procedure:

Izhodišče za vzorčni okvir so predstavljala podjetja v poslovnem registru Statističnega urada Republike Slovenije, ki so izkazovala določen promet pri Agenciji za plačilni promet. Sredi leta 1998 je bilo takih podjetij 47.996. Samostojni podjetniki so bili pri tem izključeni. Med 47.996 podjetji je bil najprej izbran izhodiščni vzorec 4.695 podjetij, ki je vključeval več skupin: velika in srednja podjetja, mala podjetja z več kot pet zaposlenimi in mala podjetja z manj kot pet zaposlenimi, ter vzorec podjetij brez podatka o velikosti ali zaključnem računu. Na osnovi izhodiščnega vzorca sta bila generirana dva neodvisna vzorca, del enot pa je bil porabljen v fazi testiranja. Skupaj sta vzorca vsebovala 2.704 identificiranih enot. vzorčenih je sicer bilo 2.890 enot, vendar je bilo od tega 186 neidentificiranih. Na osnovi razpoložljivih virov o telefonskih številkah podjetja jih ni bilo mogoče identificirati. V slednjem primeru je šlo skoraj izključno za majhna podjetja. Anketiranje je potekalo v dveh zaporednih neodvisnih vzorcih, ki so jima bila zastavljena povečini identična v prašanja, v določenih vprašanjih pa sta se razlikovala.

Mode of data collection:

Anketa je potekala po telefonu. Anketiranje je izvedlo podjetje CATI center.

Weighting:

Klasične uteži niso bile formirane, zaradi posebnosti datoteke se nekatere spremenljivke uporablja kot uteži in sicer za izbor enot, ki so vključene v analizo pri posameznem vprašanju.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Variable list

V1 ADP IDNo

Value 11 Frequency
RISPOD98

V1 ADP IDNo

Value 11 Frequency
RISPOD98

Materials of the Study

 1. Vehovar, Vasja (1998). RISPOD98 - Vprašalniki za raziskavo RIS' 98: Podjetja [vprašalnik].

Study Results Materials

 1. Vehovar, Vasja (2002). Raba Interneta v Sloveniji.
 2. Vehovar, Vasja (1998). RISPOD98 - Poročilo za raziskavo RIS'98: podjetja.
 3. VEHOVAR, Vasja (1998). Sponzorji: Projekt RIS so od leta 1996 do 1998 podprli.

Related Publications

 1. Vehovar, Vasja (1999). Merjenje elektronskega poslovanja s pomočjo vzorčnih anket.

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

Study is not fully documented. For more information please contact the author or the responsible organization.

DOCUMENTATION STATUS

2 - Polni opis raziskave.

CLASS OF THE STUDY

8 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, zapolnjujejo raziskovalno praznino ali imajo široko uporabnost za več praktičnih problemov, imajo dolgoročno vrednost za znanost

  How to CITE this study?

Vehovar, V. (2001). Raba interneta v Sloveniji (RIS): Anketa med podjetji, 1998 [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: RISPOD98. Accessible at http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/rispod98/

COBISS.SI
Publication date: december 2001

SIMILAR STUDIES

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si