eNovice ADP logo

eNOVICE

ARHIVA DRUŽBOSLOVNIH PODATKOVFacebook   Twitter   YouTube   SlideShare  13. februar 2019

Home     UPORABI PODATKE  PREDAJ RAZISKAVO  USPOSOBI SE

  

Začel se je mednarodni projekt Social Sciences & Humanities Open Cloud (SSHOC), v katerem sodeluje tudi ADP

SSHOC

Projekt SSHOC v sklopu H2020 financira Evropska unija in je namenjen spodbujanju odprtega dostopa do raziskovalnih podatkov, financiranih z javnimi sredstvi. Cilj projekta je zagotoviti ustrezno infrastrukturo, kjer so hranjeni in dostopni podatki, orodja in vsebine za usposabljanje raziskovalcev na področju družboslovja in humanistike.

O projektu bomo poročali na naših družbenih omrežjih, blogu in novicah.

  

NOVICE ZA USTVARJALCE PODATKOV

Tegobe neke raziskave: Trajnost in kakovost slovenskih sosesk, 2018

A FAIRy tale: a fake story in a trustworthy guide to the fair principles for research data

Za blog ADP piše dr. Špela Verovšek iz Fakultete za arhitekturo. Na zanimiv način izpostavi težave, s katerimi so se soočali pri načrtovanju in izvedbi raziskave. Priporočamo v branje!

Danski arhiv na zanimiv in interaktiven način predstavi principe FAIR, ki služijo pripravi dobrega raziskovalnega načrta. Vabljeni k branju!

NE SPREGLEJTE

  

NOVICE ZA UPORABNIKE PODATKOV

Intervju z avstrijskim arhivom Austrian Social Science Data Archive (AUSSDA)

Konzorcij CESSDA s kratkim intervjujem predstavi avstrijski arhiv AUSSDA, ki se je konzorciju pridružil leta 2016. Seznanite se lahko z zanimivo zgodovino nastanka arhiva ter preverite, kakšna je njegova vloga znotraj CESSDE.

Vrednote v prehodu XII

Posvojite podatke!

Pod skupnim naslovom Vrednote v prehodu je izšlo že dvanajst zajetnih knjig, ki dokumentirajo korpus empiričnih raziskav Centra za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij (CJMMK). Vsebina zadnje, dvanajste knjige, obsega pregledno urejene podatke nacionalne raziskave Slovensko javno mnenje in drugih mednarodnih raziskav, v katere je vključena. Priporočamo!

V tednu podatkov Inštitut za družboslovno raziskovanje Univerze v Michiganu, ZDA (ICPSR), ponuja možnost posvojitve podatkovnih datotek. Na voljo so različni kvalitativni in kvantitativni podatki. Vloga posvojitelja je oživeti podatke, se z njimi bolje seznaniti ter jih predstaviti širši javnosti. Pohitite, saj bodo podatki za posvojitev na voljo le do 16. februarja!

NE SPREGLEJTE

  

NOVICE IZ STROKE

Odziv raziskovalcev na implementacijo Načrta S

Evropski svet doktorskih kandidatov in mladih raziskovalcev (Eurodoc), Združenje alumnov Marie Curie (MCAA) in Mlada akademija Evrope (YAE) so tri organizacije, ki v Evropi zastopajo raziskovalce na začetku kariere in že uveljavljene raziskovalce. Podale so skupen odziv na smernice za implementacijo odprtega dostopa, glede predlaganih smernic, ponujajo pa tudi konkretna priporočila.

NE SPREGLEJTE

  

V KATALOGU ADP SO NA VOLJO NOVE RAZISKAVE

Nova raziskava  Jugoslovenija: Slavljenje nekdanjih jugoslovanskih praznikov v sodobni Sloveniji, 2013

Raziskava obravnava kulturne prakse in razsežnosti ter ideološke pomene nekdanjih treh najbolj priljubljenih jugoslovanskih praznikov v sodobni Sloveniji. To so Dan mladosti (25. maj), Dan republike (29. november) in obletnica smrti Josipa Broza Tita (4. maj). Namen je bil ugotoviti, v kakšni obliki se te tri nekdanje praznike proslavlja danes ter kakšne pomene in politične posledice imajo ti prazniki v sodobni slovenski družbi. V arhivu je dostopno slikovno (n=9) in tekstovno gradivo (n=29), ki ga je avtor uporabil v svoji raziskavi in služi kot dodatek k poglobljeni analizi drugih vsebin o omenjenih praznikih, ki jih avtor navaja v članku »Jugoslovenija: Slavljenje nekdanjih jugoslovanskih praznikov v sodobni Sloveniji«.

Nova raziskava  Prostorske in okoljske vrednote, 2004

Raziskavo je v okviru projekta CRP, »Konkurenčnost Slovenije 2001-2006« izvedel Center za prostorsko sociologijo (CPS) na Fakulteti za družbene vede, Univerza v Ljubljani. Cilj raziskave je bil s pomočjo terenske ankete na izbranem vzorcu ugotoviti, kako prebivalstvo Slovenije zaznava okolje oziroma prostor, v katerem živi, ter procese v njem. Pri tem je bilo nujno potrebno upoštevati tudi dejansko okoljsko situacijo v Sloveniji, pri čemer so pomembni dejavniki kot npr. različna stopnja degradacije okolja, prisotnost različnih vrst negativnih okoljskih vplivov, na drugi strani pa tudi družbeno-ekonomske razmere na določenem območju. Na anketo je odgovorilo 1005 respondentov.

Nova raziskava  Prostorske in okoljske vrednote 2004_2018

Prvo raziskavo z naslovom »Prostorske in okoljske vrednote« je v okviru projekta CRP - »Konkurenčnost Slovenije 2001-2006«, leta 2004 izvedel Center za prostorsko sociologijo (CPS) na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. Ključno vprašanje je bilo, kako je mogoče nasprotujoče skupne družbene, tj. javne razvojne cilje, in posamične individualistične, tj. zasebne vrednote, medsebojno približati. Cilj raziskave je bil ugotoviti, kako prebivalstvo Slovenije zaznava okolje oziroma prostor, v katerem živi ter procese v njem. V drugi raziskavi, izvedeni leta 2018, z naslovom »Javnomnenjska raziskava družbenih vrednot o prostoru in okolju: longitudinalna študija med leti 2003 in 2018«, gre za podrobnejše ugotavljanje (ne)skladnosti nacionalnih prostorskih strategij z naraščajočo refleksivnostjo posameznikov v zvezi z okoljskimi prepričanji in načini rabe prostora. Razvit je bil natančnejši merski instrument za analizo predvidenega spreminjanja preferenc prebivalstva po razpršenosti ali strnjenosti bivanja. Premiki vrednotnega vzorca prebivalcev Slovenije so obravnavani povezano s trendi pospešene socialne diferenciacije v prostoru in novih življenjskih slogov bivanjskosti, dela, mobilnosti ter prostočasovnosti. Podatkovna datoteka zajema le spremenljivke, ki so se pojavljale v obeh raziskavah.

  
Modul

CESSDA usposabljanje

UČBENIK ZA RAVNANJE Z RAZISKOVALNIMI PODATKI

Raziskovalec, vsebine iz učbenika ti bodo pomagale pri ravnanju s podatki, da bo le-te mogoče poiskati, da bodo razumljivi, trajno dostopni in uporabni za različne namene.

  

LogoADP

Arhiv družboslovnih podatkov
Fakulteta za družbene vede
Univerza v Ljubljani
Kardeljeva ploščad 5
1000 Ljubljana
tel: 01 5805 292, 01 5805 293
e-mail: arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si

Facebook   Twitter   YouTube   SlideShare