eNovice ADP logo

eNOVICE

ARHIVA DRUŽBOSLOVNIH PODATKOV

Facebook   Twitter   YouTube   SlideShare  14. junij 2018

Home     UPORABI PODATKE  PREDAJ RAZISKAVO  USPOSOBI SE

  

KAJ JE PODATKOVNA OBJAVA?

Modul

Vsakršna objava podatkov na spletu še ni podatkovna objava. Da bi podatki, ki ste jih zbrali oz. ustvarili, postali uporabni v čim širšem smislu in za namene, ki jih morda niste predvideli v svojem projektu, jih morate objaviti na ustrezen način in na pravem mestu. Le tako jih bodo lahko našli, do njih dostopali in jih razumeli tudi tisti, ki s samim projektom in avtorji niso tako ali drugače povezani.

  

NOVICE ZA USTVARJALCE PODATKOV

Simpozij Etnografija 2.0.: novi pristopi za razumevanje načinov življenja

Raziskovalni dan Fakultete za družbene vede

Organizatorja, Filozofska fakulteta (UL) in ZRC SAZU, sta simpozij zasnovala na vprašanju, kako je mogoče z digitalnimi orodji in pristopi posodobiti in nadgraditi etnografijo. Govorci pa so jo dopolnjevali z odgovori na še eno vprašanje, ki se glasi: Ali je »klasična« etnografija v informacijski dobi še vedno smiselna za razumevanje človeških navad in praks – in ali je sploh možna?

Na Fakulteti za družbene vede je letos potekal že drugi »Raziskovalni dan FDV«, katerega namen je bil osvetliti vsebine, povezane z etiko na področju raziskovanja ter predstavitev raziskovalnih centrov, ki delujejo na FDV, z namenom okrepitve medsebojnega sodelovanja in povezovanja.

Evidentiraj raziskavo pri ADP

Osnovno poslanstvo ADP je dolgotrajna hramba najkakovostnejših družboslovnih raziskav s potencialom za sekundarno rabo. Vabimo vas, da nas s pomočjo obrazca »Evidentiraj raziskavo«, opozorite na pomembne raziskave, ki jih bomo v ADP vzeli v strokovno presojo in z avtorji preverili možnosti vključitve v katalog ADP oz. podatkovne objave.

NE SPREGLEJTE

  

NOVICE ZA UPORABNIKE PODATKOV

Kako napovedovati prihodnost?

ISCRO: udeležba na statističnem dogodku

Verjetno vse družboslovne raziskovalce zanima, kaj se bo zgodilo, ko bo Velika Britanija zapustila Evropsko unijo, ali kdo bo zmagovalec naslednjih volitev v Sloveniji. S takšnimi in podobnimi primeri napovedovanja so se na delavnici o Statističnem napovedovanju ukvarjali udeleženci pomladne šole Naprednih raziskovalnih metod.

V Opatiji na Hrvaškem je 10. in 11. maja 2018 potekala 2. mednarodna statistična konferenca, in sicer pod okriljem hrvaškega statističnega društva. Konferenco so namenili predvsem predstavitvam novih, naprednih možnosti uporabe statističnih metod. Na dogodku se je s prispevkom predstavila tudi sodelavka ADP.

Gradivo s spletnega seminarja: Data in Europe: Migration

V tematskem prispevku predstavljamo podatkovne vire, ki pomagajo razumeti migracije v sodobnih družbenih okoliščinah. Raziskovalcem je na voljo gradivo spletnega seminarja, v katerem boste izvedeli, kako dostopati do podatkov o migracijah in dobili nekaj nasvetov o tem, kako jih uporabiti.

NE SPREGLEJTE

  

NOVICE IZ STROKE

Simpozij Liber.ac: odprti dostop v humanistiki

CESSDA Widening srečanje 2018

Na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani je 22. maja 2018 pod okriljem Znanstvene založbe potekal simpozij z naslovom Odprti dostop v humanistiki. Organizatorja srečanja, Filozofska fakulteta (UL) in Univerza v Ljubljani (partner projekta OpenAIRE o evropski infrastrukturi odprtega dostopa do rezultatov raziskav), sta z vabljenimi gosti osvetlila problematiko razvoja raziskovalne infrastrukture s področja humanistike in posredno tudi družboslovja.

Konzorcij CESSDA aktivno nadaljuje svojo dejavnost širitve tudi v letu 2018. Načrtovanih je več dogodkov, prvi pa je potekal v Milanu v Italiji. Srečanje je del stalnih prizadevanj za krepitev in razširitev konzorcija CESSDA po Evropi in zunaj nje.

NE SPREGLEJTE

  

V KATALOGU ADP SO NA VOLJO TUDI RAZISKAVE

Nova raziskava Kakovost življenja v Ljubljani, 2010

Namen raziskave Kvaliteta življenja v Ljubljani je bil ugotoviti mnenja in stališča prebivalcev Ljubljane o zadovoljstvu z življenjskimi razmerami v njihovem neposrednem stanovanjskem okolju, o prostorskih in okoljskih problemih mesta, o kakovosti vodenja in urejanja mesta, o delovanju občinske uprave, o zadovoljstvu z zdravstveno oskrbo, o kulturni in športni ponudbi v mestu, o prometu in drugih zadevah, ki vplivajo na kakovost njihovega bivanja in delovanja v Ljubljani. Cilj raziskave je bil večdimenzionalno izmeriti subjektivno dojemanje kakovosti življenja prebivalcev in prebivalk MOL-a. Raziskava je bila izvedena na reprezentativnem vzorcu, posledično zbrani podatki omogočajo posploševanje rezultatov za celotno populacijo Ljubljane in analizo kakovosti življenja podskupin prebivalcev.

Slovensko javno mnenje 2016/1: Raziskava o odnosu delo-družina, Stališča Slovencev o družinski problematiki in potrebah družin, Stališča o izbranih vidikih zdravja in zdravstva, Ogledalo javnega mnenja

Slovensko javno mnenje 2016/1 je sklop raziskav, ki so del serije Slovensko javno mnenje. Vprašalnik vključuje 4 vsebinske sklope, ki pokrivajo različne nacionalne raziskave: Stališča Slovencev o družinski problematiki in potrebah družin, Stališča o izbranih vidikih zdravja in zdravstva, Ogledalo javnega mnenja. Raziskava je bila izvedena na reprezentativnem vzorcu (N=1950, realiziran vzorec: N=1070) polnoletnih prebivalcev Republike Slovenije. Potekala je med aprilom in junijem 2016, pri čemer je 38 anketarjev zbiralo podatke v 150 izbranih krajevnih okoljih v Sloveniji.

  
Modul

CESSDA usposabljanje

UČBENIK ZA RAVNANJE Z RAZISKOVALNIMI PODATKI

Raziskovalec, vsebine iz učbenika ti bodo pomagale pri ravnanju s podatki, da bo le-te mogoče poiskati, da bodo razumljivi, trajno dostopni in uporabni za različne namene.

  

LogoADP

Arhiv družboslovnih podatkov
Fakulteta za družbene vede
Univerza v Ljubljani
Kardeljeva ploščad 5
1000 Ljubljana
tel: 01 5805 292, 01 5805 293
e-mail: arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si

Facebook   Twitter   YouTube   SlideShare