Predavatelji

Mojca Kotar je zaposlena kot pomočnica glavnega tajnika za knjižnično dejavnost na Univerzi v Ljubljani. Deluje na vsebinskih področjih visokošolskih knjižnic, informacijskih virov in odprtega dostopa v znanosti.
Janez Štebe, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani, je predstojnik Arhiva družboslovnih podatkov. Objavlja prispevke s področja promocije sekundarne analize raziskovalnih podatkov, hranjenih v arhivu. Je član raziskovalne skupine Centra za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij. Sodeluje v številnih mednarodnih in nacionalnih projektih s področja raziskovalne podatkovne infrastrukture. Svetuje na področju digitalne hrambe in pri vprašanjih odprtega dostopa in odprtih podatkov.
Angus Whyte, Digital Curation Centre, je zaposlen v britanskem Digital Curation Centre (DCC), ki deluje v okviru Univerze v Edinburgu. V sklopu svojega dela svetuje britanskim visokošolskim inštitucijam pri razvoju storitev ravnanja z raziskovalnimi podatki. Angus prihaja s področja družboslovno-informacijskega raziskovanja, pri čemer je leta 1998 doktoriral iz družboslovne informatike na Univerzi Strathclyde. Zanima se posebej za razvoj »mehke« infrastrukture za podporo pri ravnanju z raziskovalnimi podatki in objavo podatkov. Je avtor številnih vodičev, med katerimi so najbolj aktualni tisti s področja evalvacije podatkov, izbora podatkovnega repozitorija in analize zahtev za razvoj programske opreme. Pred tem pa je Angus raziskoval tehnološke rešitve v kontekstu vključevanja javnosti pri oblikovanju politik.
Martin Donnelly, Digital Curation Centre, je zaposlen v britanskem Digital Curation Centre (DCC), ki deluje v okviru Univerze v Edinburgu. V središču njegovega zanimanja so načrtovanje ravnanja z raziskovalnimi podatki in politike, odprti vladni podatki ter ravnanje s podatki na področju umetnosti in humanistike. Je avtor poglavja o načrtovanju ravnanja s podatki (v Pryor (ur.) (2012) Managing Research Data, London:Facet) in so-avtor DCC-jevega Seznama za načrt ravnanja z raziskovalnimi podatki. Sodeloval je pri nastajanju DCC-jevega orodja za Načrtovanje ravnanja s podatki in je ustanovitelj konzorcija US DMPTool. Martin je član Advisory Board for Databib, sekretar nacionalnega odbora pri UK CODATA ter koordinira polletne sestanke za forum Research Data Management.
Sonja Bezjak je v Arhivu družboslovnih podatkov, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani, zaposlena od leta 2012. Primarno se ukvarja s tematiko povezano z odprtimi podatki. Je so-avtorica publikacije ''Odprti podatki: načrt za vzpostavitev sistema odprtega dostopa do raziskovalnih podatkov v Sloveniji'' (Štebe, Bezjak, Lužar 2013). Sodeluje pri pripravi in izvajanju delavnic s področja odprtih podatkov in se ukvarja s temami povezanimi s politikami odprtega dostopa do raziskovalnih podatkov, citiranjem podatkov, podatkovnimi revijami, načrti ravnanja s podatki in drugo. Poleg tega v ADP aktivno sodeluje pri izobraževanjih in usposabljanjih uporabnikov in dajalcev raziskovalnih podatkov.
Irena Vipavc Brvar je od leta 2002 zaposlena v Arhivu družboslovnih podatkov, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani. Njena primarna naloga je delo z raziskovalci (dajalci podatkov in uporabniki podatkov). Pripravila in vodila je številne delavnice s področja načrtovanja ravnanja z raziskovalnimi podatki, kakovosti raziskovalnih podatkov, rabe domačih in mednarodnih podatkovnih katalogov in drugo. Sodeluje pri večjih mednarodnih projektih, kot sta vzpostavitev novih podatkovnih servisov na področju bivše Jugoslavije (SERSCIDA ) in uporaba podatkov javnih ustanov, ki teče v sodelovanju z nacionalnimi statistični uradi (DWB). Vključena je v ožjo skupino priprave na certificiranje (Data Seal of Approval) za evropske podatkoven arhive članice združenja CESSDA.
Veerle Van den Eynden, UK Data Service, vodi raziskovalno skupino za ravnanje s podatki pri Podatkovnem arhivu Velike Britanije Univerze v Essexu, ki predstavlja center strokovnosti na področju skrbništva in deljenja digitalnih družboslovnih raziskovalnih podatkov. Njena skupina raziskovalcem iz Velike Britanije (in širše) zagotavlja strokovnost, vodenje in izobraževanje na področju ravnanja s podatki ter njihovega deljenja. Njihov cilj je promocija dobre prakse pri delu s podatki in optimizacija deljenja podatkov. Skupina hkrati koordinira tudi arhiviranje in deljenje podatkov kot del storitev Podatkovnega arhiva Velike Britanije, in sicer v skladu s politikami Britanskega Sveta za ekonomsko in družboslovno raziskovanje na področju raziskovalnih podatkov. Veerle tudi vodi raziskovalne in razvojne projekte na področju ravnanja s podatki in njihovega deljenja ter razvoj infrastrukture na področju raziskovalnih podatkov. Ima večletne izkušnje pri interdisciplinarnem raziskovanju in proučevanju interakcij med ruralnimi skupnostmi in okoljem v Namibiji, Senegalu, Ekvadorju, Trinidadu in na Škotskem.