O podatkih


Vrste podatkov in spremljajočih gradiv

Omejitve in pogoji uporabe

Dostop do podatkov in metapodatkov

Iskanje, pregledovanje, sprotna analiza

O podatkih pooblaščenih izvajalcev državne statistike"Potrebe po poznavanju dogodkov v družbi, po napovedovanju, po sprejemanju odločitev vodijo k vse številčnejšim raziskavam. Od nekaj raziskav letno v preteklosti smo danes prišli do tega, da smo posamezniki, podjetja in tudi predmeti dnevno podvrženi anketiranju in popisovanju. Na eni strani imamo torej množico podatkov, na drugi strani pa preobremenjenost družbe in vedno večjo nasprotovanje sodelovanju v raziskavah." (citat?!)

Tukaj svojo vlogo nastopijo podatkovni arhivi, katerih primarna naloga je hranjenje in posredovanje podatkov in spremljajočih gradiv za sekundarno uporabo. Govorimo o uporabi podatkov za drugoten namen. Na njih lahko izvedemo analizo z namenom primerjave določenih obravnavanih problemov skozi neko časovno obdobje. Pripravljene so zbirke podatkov namenjene med-disciplinarnemu raziskovanju in produkciji integriranih podatkovnih zbirk med subjekti, organizacijami in institucijami.

Uporaba podatkov za sekundarno analizo zahteva, da raziskovalci razumejo podatke, kljub temu, da jih sami niso zbirali oziroma izvajali izvorne raziskave. V ta namen so raziskovalcem dostopni metapodatki.

V naslednjih poglavjih so podane informacije o vrstah podatkov in spremljajočih gradiv, ki so dostopni v ADP. Uporabnik se seznani z iskanjem in dostopom do gradiv ter omejitvami pri njihovi uporabi. ADP na tem mestu nudi tudi pomoč uporabnikom na področju sprotne analize gradiv dostopnih na spletnem naslovu ADP in prenosa le-teh na svoj računalnik.

Vrste podatkov in spremljajočih gradiv


ADP hrani približno 600 raziskav iz različnih družboslovnih področij. V glavnem gre za kvantitativne in za posamezne kvalitativne raziskave.

Podatkovni arhivi v osnovi hranijo in razširjajo mikro podatke. Mikro podatki so podatki na ravni posamezne najmanjše enote za analizo. Podatki v ADP so v večini zbrani na ravni posameznika z uporabo anketnega vprašalnika ali odprtega spraševanja. V takšni podatkovni datoteki tipično vsaka vrstica predstavlja posameznika in vsak stolpec lastnost (npr. spol, status zaposlitve, starost). Makro podatki so običajno agregirane spremenljivke na ravni prostorskih enot kot so občine, države, ipd. Tovrstni podatki so običajno dostopni preko statističnih uradov ali mednarodnih organizacij (npr. OECD, UNESCO). (Glej povezave za iskanje makropodatkov).

Poleg glavne razdelitev na mikro in makro podatke se uporablja tudi izraz mezo podatki. Mezo podatki se nanašajo na podatke o kolektivnih in družbenih akterjih kot so marketinška podjetja, organizacije ali politične stranke.

Ko torej govorimo o podatkih v ADP, imamo običajno v mislih računalniško berljive datoteke podatkov, ki jih je potrebno naknadno analizirati, da bomo dobili uporabne rezultate. Podatki v obliki tabel in grafov, kakršne najdemo v različnih publikacijah, so lahko takšen rezultat, ne pa tudi primarno gradivo, ki ga uporabnik dobi. Primarno gradivo so podatki na ravni posamezne enote. Za analizo podatkov, prejetih v ADP, bo uporabnik potreboval primerno analitično orodje, ali pa bo analizo izvedel preko spletnega vmesnika na Nesstarju "on-line". Če se bo uporabnik odločil za snemanje podatkov, jih lahko prenese k sebi v številnih statističnih formatih. Analizo lahko nato izvede lokalno na svojem računalniku v svojem priljubljenem programu za analizo, kot so SPSS, SAS, STATA, R in drugi.

V kolikor v opisu raziskave ni drugače zapisano, so podatki anonimizirani in kot takšni neprimerni za raziskave geneaologije. Zaradi anonimizacije so nekatere spremenljivke v podatkovnih datotekah lahko združene (demografija, zaposlitvene statistike itd.).

ADP poleg podatkovne datoteke za posamezno raziskavo hrani tudi druga spremljajoča gradiva, potrebna za razumevanje podatkov. Običajno so to kopije originalnih vprašalnikov, lahko pa tudi šifranti (npr. standardna klasifikacija poklicev), razne pokazne kartice, obvestilna pisma vzorčnim enotam in obvestila o obisku anketarja, navodila anketarjem, sumarniki itd.

Uporabniki arhiviranih podatkov so običajno odmaknjeni od procesa izbiranja podatkov. Z namenom natančnega informiranja o pomenu podatkov in procesih, povezanih s pridobivanjem in uporabo podatkov, so uporabnikom dostopni metapodatki. Metapodatke uporabniki potrebujejo za iskanje in identifikacijo potencialno relevantnih podatkov za preučevani problem, za presojo dejanske ustreznosti potencialno relevantnih podatkov, za identifikacijo vira uporabnih podatkov in analizo ter interpretacijo podatkov. Metapodatke pa potrebujejo tudi producenti za vzdrževanje in evalvacijo ter revidiranje postopkov, za kontrolo procesa pridobivanja podatkov, za izobraževanje in usposabljanje ter načrtovanje novih raziskovanj ob upoštevanju obstoječega znanja (Bregar, 2002).

Opis raziskave (metapodatki) so v ADP zapisani v standardu DDI in jeziku XML. Knjižnica elementov DDI je sestavljena iz petih osnovnih delov. Iz opisa dokumenta, opisa raziskave, opisa datoteke podatkov, opisa spremenljivk in ostalega gradiva, ki skupno vsebujejo čez 300 elementov. Opis raziskave zajema strukturirane podatke o vsebini raziskave, kot so šifra raziskave, naslov in podnaslov, avtor raziskave, ključne besede, povzetek raziskave. Dodan je opis metodologije s podatki o geografskem in časovnem pokritju raziskave, postopkih vzorčenja, metodah zbiranja podatkov ipd. Opis raziskave se konča s seznamom pomembnejših publikacij, nastalih na podlagi analiz podatkov določene raziskave. Opis podatkov v ožjem smislu pa sestavlja podrobnejši opis spremenljivk, kot je ime spremenljivke in njena kratka oznaka, mesto v datoteki, kategorije odgovorov ipd.

Omejitve in pogoji uporabe


Splošne omejitve:

  • ADP daje podatke na razpolago uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov in ob pogoju, da se pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, polno citira avtorja in ADP, ter poravna stroške, povezane z uporabo. To pomeni med drugim tudi, da je kopije gradiva prepovedano izročati komurkoli brez poprejšnjega pismenega dovoljenja ADP. Za preprečitev možne zlorabe podatkov naj se le-te po zaključku naloge zbriše z elektronskega nosilca. Če je načrtovana dodatna uporaba materialov, naj uporabnik ponovno izpolni registracijski obrazec in opredeli namen uporabe.
  • Uporabnik naj pred uporabo podatkov pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo.
  • Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomankljivosti gradiva, vložiti v ADP morebitne dodatke k datotekam, in poslati ADP dve kopiji nastalih besedil.
  • S podpisom na Naročilnici se uporabnik zavezuje k spoštovanju zgoraj navedenih norm pri uporabi gradiva.
  • V skrbi za tajnost podatkov sme uporabnik uporabljati gradivo samo za opredeljeni namen in brez poiskusov identifikacije posameznika.

Posebne omejitve, ki jih določijo avtorji raziskave, so običajno lahko sledeče:

  • Omejeno za potrebe naročnika in raziskovalne skupine. Uporaba je mogoča samo ob predhodnem dogovoru z glavnim avtorjem raziskave in predložitvi pisnega dovoljenja. Običajno se omejitev uporabe podatkov po določenem časovnem roku sprosti.
  • Uporaba je dovoljena izključno za znanstvene in raziskovalne namene.

Dostop do podatkov in metapodatkov


Za dostop do gradiv, ki jih hrani Arhiv družboslovnih podatkov se je potrebno registrirati.

Na email boste prejeli uporabniško ime in geslo, ki vam bo, glede na izpolnjene podatke v registracijskem obrazcu, omogočalo online analizo preko spletnega vmesnika Nesstar oz. prenos datotek na vaš računalnik.

Iskanje, pregledovanje, sprotna analiza


Navodila za iskanje, pregledovanje podatkov ter online analizo se nahajajo v meniju Podpora uporabnikom, Usposabljanje v dokumentu Vodič po Nesstarju.

 
© ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2015 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si