Stališča občanov o razvoju cestnega omrežja v Sloveniji 1970


ADP - IDNo: CESTE70

Glavni avtor(ji):
  • Toš, Niko
Ostali (strokovni) sodelavci:
  • Mlinar, Zdravko
  • Saksida, Stane
  • Jezernik, Mišo
  • Zajc, Drago
  • Kozmik, Peter
  • Blejec, Marjan

Izdelal datoteko podatkov:

CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij (Ljubljana; 1970)

Finančna podpora:

Cestni sklad Socialistične republike Slovenije

Serija:

  • CESTE/Ceste

    Javnomnenjska raziskava o cestah je bila prvič izvedena leta 1970, pred izgradnjo prve avtoceste v Sloveniji. V 90-ih letih, pred nameravano izgradnjo »cestnega križa«, ali »projekta stoletja«, kot so ga tudi imenovali, sta bili izvedeni še dve raziskavi o avtocestah. Anketirani izražajo mnenja o različnih vidikih pomena avtocest (funkcionalni, ekološki, družbeni), o konkretnih načrtovanih trasah, načinih financiranja graditve avtocest, varnosti v cestnem prometu, odgovorijo tudi na vprašanja o lastni mobilnosti in prometnih navadah. Prvi dve raziskavi sta bili izvedeni kot del raziskave Slovensko javno mnenje in vsebujeta še železni repertoar vprašanj SJM, kot so vprašanja o religiji, političnih dogajanjih, vrednotah. V vseh vprašalnikih je tudi običajen nabor socio-demografskih vprašanj.

Ključne besede:

družbeni pomen cest, funkcionalni pomen cest, ekološki vidik graditve cest, cestno omrežje v Sloveniji, smeri gradenj avtocest, pomen gradnje avtocest, financiranje gradnje avtocest, potovanja v tujino, navezanost na kraj, dnevne migracije, avto (vozni park), vozniške navade, varnost v prometu, vrednote, samozavest, prioritete razvoja glede na geografsko lego krajev, uporaba prevoznih sredstev, financiranje graditve cest, stanovanjski standard, javni promet in oddaljenost kraja anketiranca, prostočasne dejavnosti, vzorci druženja, solidarnost, samoprispevek, bencinski davek, cestna kriza, aktivizem, fatalizem, konformizem, kulturne aktivnosti

Vsebinska področja:

TRANSPORT, POTOVANJE IN MOBILNOST
Družbene spremembe, teorija socialnega dela
pomen ceste
stališča v zvezi s sistemom cestnega omrežja
prostor
avto, varnost
cestna kriza
vrednote
aktivnosti

Povzetek:

Večina vprašanj se nanaša le na naslovno temo, na koncu pa najdemo tudi nekatera zanimiva vprašanja o osebnih prepričanjih in kulturnih aktivnostih. Anketirani so izrazili stališča o družbenem, funkcionalnem, ekološkem, transportnem pomenu cest. Temu so sledila vprašanja v zvezi z varnostjo v cestnem prometu; kako pomembna se jim zdi, kaj nanjo vpliva in kako bi jo izboljšali. Precej vprašanj se nanaša na mobilnost v slovenskem prostoru. V sklopu o vrednotah so postavljena vprašanja, ki merijo stopnjo konformizma in fatalizma vprašanih ter aktivnosti v prostem času. Demografska vprašanja (med drugim vključujejo tudi lastništvo, tip in starost avtomobila) zaključujejo vprašalnik.Čas zbiranja podatkov: 8. junij 1970 - julij 1970
Čas izdelave: 1970
Država: Slovenija
Geografsko pokritje: ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo: posameznik

Populacija: Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni: Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Zbiranje podatkov je opravil: Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Tip vzorca: Vzorec oseb vključenih v raziskavo je dobljen po postopku sistematičnega izbora s slučajnim izhodiščem. Vzorec je tristopenjski, najprej je izbranih 140 enot prve stopnje (okoliši), znotraj katerih so izbrane tri skupinice po pet oseb. Načrt vzorca je izdelal Blejec (1970). (140×3×5; ciljna velikost N=2100).Vzorčni okvir predstavljajo volilni imeniki.

Uteževanje: Brez uteževanja.

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv. 
© ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2015 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si