Domov » blog

Vzpostavljanje okolja odprtega dostopa v Sloveniji

9 August 2011 Brez komentarjev Tagi: mkotar

Konzorcij trinajstih ustanov pripravlja nacionalno spletno mesto za odprti dostop openaccess.si, kjer bodo zbrane koristne informacije za slovenske raziskovalce in predstavitev stanja v Sloveniji tujcem. Pri pripravi vsebine spletnega mesta smo poiskali informacije o različnih vidikih okolja odprtega dostopa do rezultatov javno financiranih raziskav v obliki objav in podatkov raziskav. Na tem mestu bi želeli prikazati znanstvene politike in aktivnosti Evropske unije na to temo, navesti pregled aktivnosti v Sloveniji in predlagati nadaljnje delovanje.

Pregled znanstvenih politik in aktivnosti Evropske unije glede obvezne odprte dostopnosti objav in podatkov raziskav 

 1. Evropska komisija je 15. 6. 2004 naročila analizo sistema objavljanja rezultatov evropskih raziskav. Med pomembnimi temami je bilo naraščanje cen znanstvenih revij in odprti dostop do izsledkov raziskav.
 2. Study on the Economic and Technical Evolution of the Scientific Publication Markets in Europe, 3. 4.  2006, http://ec.europa.eu/research/science-society/pdf/scientific-publication-study_en.pdf (rezultati analize)
 3. Scientific publication: policy on open access, priporočila European Research Advisory Board (EURAB) Evropski komisiji, 2006, http://ec.europa.eu/research/eurab/pdf/eurab_scipub_report_recomm_dec06_en.pdf
 4. ERC Scientific Council Statement on OA, 2006, http://erc.europa.eu/pdf/open-access.pdf
 5. [OECD Recommendation of the Council concerning access to research data from public funding, 2006, http://acts.oecd.org/Instruments/ListNoGroupView.aspx?order=title]
 6. ERC Scientific Council guidelines for open access, 2007 (mandatory – obvezno), http://erc.europa.eu/pdf/ScC_Guidelines_Open_Access_revised_Dec07_FINAL.pdf
 7. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council and the European Economic and Social Committee on scientific information in the digital age: access, dissemination and preservation, 2007, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007DC0056:EN:NOT
 8. Council Conclusions on scientific information in the digital age: access, dissemination and preservation, 2007 (mandatory – obvezno), http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/intm/97236.pdf
 9. [OECD Principles and guidelines for access to research data from public funding, 2007, http://www.oecd.org/dataoecd/9/61/38500813.pdf]
 10. EUROHORCs’ recommendations on open access, 2008, http://www.eurohorcs.org/SiteCollectionDocuments/EUROHORCs_Recommendations_OpenAccess_200805.pdf
 11. Meri esejistike storitev, 2008, http://buydissertations.net/essays/
 12. Open access pilot in FP7, 2008, ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/open-access-pilot_en.pdf
 13. Projekt Open Access Publishing in European Networks (OAPEN), 2008– 2011, http://www.oapen.org (zametek evropske infrastrukture odprtega dostopa do znanstvenih monografij)
 14. Evropska komisija je članicam in opazovalkam CREST (sedaj ERAC – European Research Area Committee) poslala vprašalnik o uresničevanju Council conclusions on scientific information in the digital age: access, dissemination and preservation (2007), 2008, http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/081205-questionnaire-crest_en.pdf, Summary of responses, 2009, http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/scientific-info-results-crest-final-090609_en.pdf
 15. Projekt Open Access Infrastructure for Research in Europe (OpenAIRE), 2009–2012, http://www.openaire.eu (vzpostavitev evropske infrastrukture odprtega dostopa do objav)
 16. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: A Digital Agenda for Europe, 2010 (Chapter 2.5.2), http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm
 17. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: Europe 2020 Flagship Initiative Innovation Union, 2010, http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/innovation-union-communication_en.pdf
 18. Questionnaire on national open access and preservation policies, European Commission, 2010, vprašalnik o uresničevanju Council Conclusions on scientific information in the digital age: access, dissemination and preservation (2007)
 19. Projekt 2nd Generation Open Access Infrastructure for Research in Europe (OpenAIREplus), 2011–2014 (nadgradnja evropske infrastrukture odprtega dostopa do objav)
 20. Evropska komisija načrtuje vzpostavitev evropske infrastrukture odprtega dostopa do podatkov raziskav, nagovor Neelie Kroes, komisarke za Digitalno agendo, konferenca LIBER 2011, 29. 6. 2011, http://www.youtube.com/watch?v=GIU14-3hYto

Stanje v Sloveniji

V Sloveniji različne ustanove izdajajo preko 30 odprtih revij, evidentiranih v Directory of Open Access Journals.

Na univerzah je vzpostavljenih nekaj institucionalnih repozitorijev, ki se večinoma polnijo z obvezno oddajo visokošolskih del in ne tudi s končnimi različicami objav raziskovalcev. Delujejo s pomočjo različne programske opreme, prav tako ni enotnega načina dostopanja do digitalnih vsebin na spletnih straneh, iskalniki in metapodatkovni modeli so različni. V Digitalni knjižnici Slovenije se zbirajo elektronske oblike revij, katerih izdajanje sofinancira Javna agencija za knjigo RS, in v dogovoru z Javno agencijo za raziskovalno dejavnost RS zaključna poročila projektov. Zakon o obveznem izvodu publikacij in pravilnik o oddaji elektronskih publikacij določata obvezno oddajo elektronskih oblik doktorskih del.

Nekaj ustanov izdaja odprto dostopne monografije (npr. Digitalna knjižnica Pedagoškega inštituta, http://www.pei.si/Sifranti/StaticPage.aspx?id=27).

Slovenski repozitoriji za objave:

–        Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru (DKUM), DRIVER kompatibilen, evidentiran v ROAR in OpenDOAR, še ni OpenAIRE kompatibilen, http://dkum.uni-mb.si

–        ePrints.FRI, DRIVER kompatibilen, evidentiran v ROAR in OpenDOAR, še ni OpenAIRE kompatibilen, http://eprints.fri.uni-lj.si/

–        Digitalna knjižnica Slovenije oziroma Repozitorij NUK, DRIVER kompatibilen, še ni evidentiran v ROAR in OpenDOAR, še ni OpenAIRE kompatibilen, http://www.dlib.si

Zbirka podatkov raziskav: Arhiv družboslovnih podatkov, http://www.adp.fdv.uni-lj.si/

Shranjevanje objav in podatkov iz javno financiranih raziskav v odprtodostopne repozitorije ni zastavljeno kot obvezno s strani slovenskih financerjev ali raziskovalnih ustanov. V celoti je tako le zelo majhen delež objav slovenskih raziskovalcev odprto dostopen preko svetovnega spleta. Slovenija in njeni raziskovalci zato niso deležni dokazanih koristi odprtega dostopa do objav in podatkov: država v smislu boljšega izkoristka javnih sredstev, hitrejšega razvoja znanosti in še večje znanstvene prepoznavnosti, raziskovalci pa večje vidnosti in odmevnosti objav. Slovenija sodi med države s slabim poznavanjem odprtega dostopa in pomanjkljivo razvito (pravzaprav neobstoječo) mrežo mednarodno kompatibilnih institucionalnih repozitorijev.

Pregled aktivnosti v Sloveniji 

 1. Pobuda Rektorske konference RS MVZT-ju in ARRS-ju za vzpostavitev nacionalnega repozitorija za odprti dostop do objav in podatkov raziskav, ki bi lahko bil povezan s SICRIS-om, november 2009, http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/RK_RS/Seje_RK_RS/Dnevni_red_in_sklepi_9._seje_RK_RS_2._november_2009.pdf
 2. Projekt OpenAIRE, 7. OP, 38 partnerjev, 2009–2012, http://www.openaire.eu/
 3. Upravljanje avtorskih in sorodnih pravic na internetu – vidik javnih institucij, zaključno poročilo projekta CRP, avgust 2010, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-JMSRHSFR#
 4. Projekt Odprti podatki (CRP Oblikovanje strokovnih podlag za postopno vzpostavitev celovitega sistema odprtega dostopa do digitaliziranih podatkov javno financiranih raziskav v Sloveniji), 2010–2013, http://www.adp.fdv.uni-lj.si/blog/2010/novo/projekt-odprti-podatki/#axzz1U4Ef8AeT
 5. Posvetovanje Prost dostop do dosežkov slovenskih znanstvenikov, oktober 2010, http://www.zbds-zveza.si/visokosolske_specialne_2010_najava.asp
 6. Načrt razvoja raziskovalnih infrastruktur 20112020, april 2011, http://www.mvzt.gov.si/fileadmin/mvzt.gov.si/pageuploads/pdf/znanost/nacrt-RI.pdf (1. mednarodno delovanje: ESS (European Social Survey), Dariah (Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities), CESSDA (Council of European Social Science Data Archives); 2. nacionalne aktivnosti: Digitalni nacionalni viri (nacionalni repozitorij za znanstvene objave in nacionalni repozitorij za podatke raziskav, povezana s SICRIS-om, po vzpostavitvi obvezna oddaja podatkov raziskav in objav), Družboslovna in humanistična raziskovalna infrastruktura
 7. Resolucija o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011–2020, poglavje 4.5 – Cilji, točka 2, in Ukrep 55 (prost dostop do podatkov raziskav), junij 2011, http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201143&stevilka=2045
 8. Projekt openaccess.si, EIFL Call, 13 partnerjev, vzpostavitev nacionalnega spletnega mesta za odprti dostop, marec-november 2011
 9. Projekt OpenAIREplus, 7. OP, 41 partnerjev, 2011–2014
 10. Vzpostavitev portala slovenskih znanstvenih in literarnih revij, JAK, 2011–2012

Nadaljnje aktivnosti v Sloveniji 

 Čim prej je potrebno, kot predvideva tudi Načrt razvoja raziskovalnih infrastruktur 2011–2020:

–        vzpostaviti mrežo institucionalnih repozitorijev z nacionalnim agregatorjem ali nacionalni repozitorij za shranjevanje objav ter infrastrukturo za shranjevanje podatkov raziskav in jih povezati s SICRIS-om,

in

–        sprejeti določila o obveznem shranjevanju objav in podatkov raziskav v repozitorije (politike financerjev in raziskovalnih ustanov),

–        vzpostaviti osrednjo informacijsko točko za pomoč raziskovalcem v okolju odprtega dostopa.

Mojca Kotar, Univerza v Ljubljani, Univerzitetna služba za knjižnično dejavnost

More pdf’s here: http://pdftube.com

Komentiraj!

Dodajte svoj komentar ali uporabite trackback iz svoje strani. Lahko se tudi naročite na komentarje preko RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

Lahko uporabite:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>